The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:ARXIV - საარქივო დოკუმენტები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:2,413

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
საზოგადოებრივი მეცნიერებანი.  --  3*
საზოგადოებრივი მეცნიერებების თეორია და მეთოდები ზოგადად. სოციოგრაფია.  --  30*
დემოგრაფია. სოციოლოგია. სტატისტიკა.  --  31*
პოლიტიკა.  --  32*
ეკონომიკური მეცნიერებანი ზოგადად.  --  330*
შრომა. დასაქმება. სამუშაო. შრომის ეკონომიკა. შრომის ორგანიზაცია.  --  331*
რეგიონალური ეკონომიკა. მიწის (აგრარული) საკითხი. საბინაო მეურნეობა.  --  332*
ორგანიზაციების და თანამშრომლობის ფორმები.  --  334*
ფინანსები. საბანკო საქმე. ფული.  --  336*
ეკონომიკური მდგომარეობა. ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება. ეკონომიკური პოლიტიკა, მართვა და დაგეგმარება წარმოება. მომსახურება. ფასები.  --  338*
ვაჭრობა. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობანი. მსოფლიო ეკონომიკა.  --  339*
სამართალი. იურიდიული მეცნიერებანი.  --  34*
სახელმწიფო ადმინისტრაციული მმართველობა. მთავრობა. სამხედრო საქმე.  --  35*
სასიცოცხლო, სულიერი და მატერიალური მოთხოვნების უზრუნველყოფა.სოციალური დახმარება.დაზღვევა.  --  36*
განათლება. აღზრდა. სწავლება. თავისუფალი დროის ორგანიზაცია.  --  37*
ეთნოგრაფია. ეთნოლოგია. ზნე-ჩვეულებანი. ფოლკლორი. ცხოვრების წესი.  --  39*
ჩანაწერები მოიძებნა 17 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. უთურაშვილი, იოსებ

  დროებითვალდებულ გლეხთა სანადელო მიწათმფლობელობა აღმოსავლეთ საქართველოში : ("საადგილმამულო რეგისტრაციის" მონაცემების მიხედვით / იოსებ უთურაშვილი. - თბ., 1973. - (81-88)გვ. ; 25სმ.. - ცალკე ამონაბეჭდი: მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია. - [ფ.ა.][MFN: 805]

  UDC: 333.5(479.22)

  თემატიკა:
  - გლეხთა რეფორმა საქართველოში;

  (221)333.5/უ-308 - ქართველოლოგიის განყოფილება

   

 1. В 1885 году главным Кавказским Начальством сообщено было в Министерство Внутренних дел дело о переложения на деньги.... - Тфл., 1904. - 3с. ; 36см.. - Без. тит. л., Опис. по загол. 1-й с.. - На 1-й с.: Канцелярия Главноначальствуюшаго гражданскою частью на Кавказе. Отд. Крест., 25 мая 1904 года N. 7004 в Тифлисе[MFN: 1018]

  UDC: 333.3(47.92)+9(47.92:342)"1864"

  TS 6.264/1 - საარქივო ფონდი

   

 1. Кареев, Н.

  Экономическое направление в истории / Н. Кареев. - [Б.м.], [1891]. - С. 80-89 ; 22см.. - Отд. отт. из журн.: "Юридический Вестник", 1891. N 5 и 6. - Без тит. л. и обл.. - Опис. по 1-й с. текста. - Автор указан в конце текста[MFN: 1186]

  UDC: 33(09)

  R 775.261/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Никифоров, Н.К.

  Экономический быт государственных крестьян западной части Нахичеванскаго уезда, Эриванской губернии : Исследование Н.К. Никифорова. Экономический быт государственных крестьян в Ордубадском участке, Нахичеванскаго уезда, Эриванской губернии : Исследование П.П. Ягодынского. - [Б.м.], [Б.г.]. - С. 529-648. ; 28см.. - Без тит. л., опис. по загол. 1-й с.[MFN: 1203]

  UDC: 333.3(47.92)

  Ягодынский, П.Н. (Авт.); 

  R 13.228/4 - წიგნთსაცავი
  R 24.588/4 - წიგნთსაცავი

   

 1. Есипов, Г.

  Фридих II и Граф Панин : Прусская политика в первом разделе Польши / [Г. Есипов]. - [Б.м.], [1871]. - С. 269-303, 262-297 ; 23см.. - Отд. отт. из журн.: "Беседа", 1871. - Без тит. л. и обл.. - Опис. по с. 269. - Автор указан в конце текста[MFN: 1246]

  შინაარსი: Историческое значение Южно-Русского народного песенного творчества / Н. Костомаров. С. 75-123; Воспоминание об Александре Николаевиче Серове / М.Е.С. С. 324-347

  UDC: 389.5(47.71)

  პერსონალია:
  - Фридрих II; Панин Никита Иванович; Серов Александр Николаевич;

  R 4.757/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Линдов, Г.

  Три течения / [Г. Линдов]. - [Б.м.], [Б.г.]. - С. 15-44 ; 20см.. - Вырезка. - Без тит. л. и обл.. - Опис. по с. 15. - Автор указан в конце текста[MFN: 1286]

  UDC: 3к9

  R 308.824/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Историческое обозрение Азовской и Черноморской торговли России с осемнадцатаго столетия : Период первый / [Г.Н.-ъ]. - [Спб.], [Б.г.]. - 28 с. ; 25см.. - (Библиотека для чтения : Ежемес. журн. с 1834 г. выход. ; Т. CI. Отд. IV. Промышленность и сельское хозяйство). - Вырезка. - Без тит. л. и обл., Опис по 1-й с. текста[MFN: 1422]

  UDC: 382(47)

  R 150.757/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Решения высших правительсвенных мест, дополняющие и разъяснящие Местные Положения о поземельном устройстве крестьян в губерниях Закавказских и Ставропольской : (Особ. прилож. к т. IX Зак. о сост., изд. 1876 г. IX и XX). - [Б.м.], [Б.г.]. - С. 35-136 ; 24см.. - Вырезка. - Без тит. л. и обл.. - Опис. по с. 35[MFN: 1428]

  UDC: 333.3(47.92)

  R 80.912/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Историческо-статистическое обозрение Черноморской и Азовской торговли от начала осемнадцатого столетия до новейших времен : Период первый / [Г.Н.-ъ]. - [Спб.], [Б.г.]. - 18 с. ; 22см.. - (Библиотека для чтения : Ежемес. журн. с 1834 г. выход. ; Т. CII. Отд. I. Промышленность и сельское хозяйство). - Вырезка. - Без тит. л. и обл., Опис. по 1-й с. текста[MFN: 1430]

  UDC: 382(47)

  R 150.799/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. О потреблении кофе / [Г.Н.-нъ] ; Огородничество Восточной Сибири / [Н. Щукин]. - [Спб., Б.г.]. - С. 15-28, 14 ; 25см.. - (Библиотека для чтения : Ежемес. журн. с 1834 г. выход. ; Т. XCIII. Отд. IV. Промышленность и сельское хозяйство). - Вырезка. - Без тит. л. и обл., Опис. по с. 16[MFN: 1537]

  UDC: 382.5(47) + 635(57.3)

  R 150.816/3 - წიგნთსაცავი

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 |  შემდეგი »