The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:CART - საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფია გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:217,246

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ზოგადი განყოფილება. მეცნიერება. ორგანიზაციები. დოკუმენტები და პუბლიკაციები მთლიანად.  --  0*
მეცნიერებისა და კულტურის საფუძვლები.  --  00*
ბიბლიოგრაფია. კატალოგები.  --  01*
საბიბლიოთეკო საქმე. ბიბლიოთეკათმცოდნეობა.  --  02*
ზოგადი ტიპის საცნობო გამოცემები, ენციკლოპედიები, ლექსიკონები და სხვ.  --  030*
სერიალური გამოცემები. პერიოდული გამოცემები  --  050*
ორგანიზაციები და გაერთიანებების სხვა ტიპები. ასოციაციები. კონგრესები. გამოფენები. მუზეუმები.  --  06*
გაზეთები, პრესა: გავრცელება, რედაქტირება. ჟურნალისტიკა.  --  070*
შერეული შინაარსის გამოცემები. კრებულები.  --  08*
ხელნაწერები. იშვიათი წიგნები. რარიტეტები. ბიბლიოფილია. ბიბლიომანია. ექსლიბრისი.  --  09*
ჩანაწერები მოიძებნა 32 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. "მეცნიერება", გამ-ბა.

  გამომცემლობა "მეცნიერების" 1988 წლის გამოცემათა თემატური გეგმა. - თბ. : მეცნიერება, 1987 (მ/ა სტ.). - 160გვ. ; 20სმ.. - უფ.[MFN: 23804]

  UDC: 071.42 + 655.41](479.22)

  თემატიკა:
  - გამომცემლობათა კატალოგები;

  F 62.243/3 - საარქივო ფონდი
  P 1021/1987 - საარქივო ფონდი

   

 1. 1926 : Табель-календарь рабочего и служащего. - [Тифлис] : Наркомтруд Грузии, 1926 (Тип. "Заря Востока"). - 32 с. ; 12см.. - 5000 экз.[MFN: 160212]

  UDC: 059:331.7

  P 221/1926 - საარქივო ფონდი

   

 1. Иоанн Царевич

  Калмасоба или хождение по сбору Иоанна Хелишвили иподиакона родом из деревни Вакира в Кизике принявшего монашество в Квабтахевском монастыре при настоятеле Досифее Пицхелаури / Царевич Иоанн ; Пер. с груз. введение и коммент. Варлама Дондуа. - Тбилиси : "Заря Востока", 1945 (тип. им. Мясникова). - XXXII, 236 стр., 1 л. портр. : с портр. ; 19см.. - Библиогр. в подстроч. примеч.. - 25 р., 7000 экз.[MFN: 168614]

  UDC: 821.353.1-32 + 031(=353.1) + 94(479.22)"18"(093.3) + 910.4(479.22) + 910.4(470) + 27-36

  Дондуа, В. (Варлам, Пер.); 

  თემატიკა:
  - საქართველოს ისტორია; საქართველოს ისტორიის ლიტერატურული წყაროები; იოანე ბატონიშვილი;

  R 215.436/3 - წიგნთსაცავი
  R 215.483/3 - წიგნთსაცავი
  R 952.774/3 - წიგნთსაცავი
  R 2.353.566/3 09M.B. - რარიტეტის განყოფილება
  T 814/3 - საარქივო ფონდი
  P 307/1945 - საარქივო ფონდი

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: RuMoRGB; NLR

   

 1. Сейранян, Ф.Г. (Фридрих Гайкович)

  Партийная публицистика Г.К. Орджоникидзе. - Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1980. - 149 с. ; 16см.. - В кн. также помещены отдельные работы С. Орджоникидзе. - Библиогр.: с. 147-148. - 2000 экз.[MFN: 170063]

  UDC: 329.15(092) + 05/07(47)(09)

  პერსონალია:
  - Орджоникидзе Г.К. (Григорий Константинович, Серго);

  P 1120/1980 - საარქივო ფონდი

  დაცულია: NLR

   

 1. Грузинская советская энциклопедия : Грузинская ССР / Редкол.: И.В. Абашидзе (гл. ред.), Э.Л. Андроникашвили, А.Г. Барамидзе и др. ; Худ. оформ. Ладо Григолия. - Тбилиси : Гл. науч. ред. Груз. сов. энциклопедии, 1981. - 375 с., 27 л. ил., карт. + 16 вкл. л. ил., 10 вкл. л. карт. ; 27 см.. - Библиогр. в конце слов. - 90000 экз.[MFN: 171341]

  UDC: 03(479.22) + 308(479.22)(03)

  Абашидзе, И.В. (Ираклий Виссарионович, Редактор);  Андроникашвили, Э.Л. (Редактор);  Барамидзе, А.Г. (Редактор); 

  031(=343.1)/Г-901 - საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული განყოფილება
  031(=353.1)/Г-901 - რარიტეტის განყოფილება
  T 2.428/4 - საარქივო ფონდი
  P 1756/1981 - საარქივო ფონდი

  დაცულია: NLR

   

 1. Твалавадзе, В.Т. (Важа Терентьевич)

  Вопросы новой истории Германии и грузинская публицистика : (Последняя треть XIX в.). - Тбилиси : Мецниереба, 1981. - 179 с. ; 20см.. - В надзаг.: Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. - 500 экз.[MFN: 171469]

  UDC: 05/07(479.22):9(43)"18"

  P 1639/1981 - საარქივო ფონდი

  დაცულია: NLR

   

 1. Краткий справочник учреждений и улиц гор. Тбилиси. По состоянию на 1 августа 1955 г. / Тбил. гор. справ.-инф. контора "Тбилгорсправака", Упр. предпр. коммун. обслуж. Тбил. горисполкома ; [Сост. Г. Гедеванишвили ; Отв. ред. М. Татарашвили]. - Тбилиси : "Техника да Шрома", 1957. - 449 с. ; 15см.. - На пер. загл.: "Тбилиси. Краткий справочник учрежд. и улиц". - [4 л.], 2500 экз.[MFN: 176076]

  UDC: 058(479.22-25)

  Гедеванишвили, Г. (сост.);  Татарашвили, М. (ред.); 
  Тбилисская городская справочно-информационная контора "Тбилгорсправка"Тбилисский горисполком. Управление предприятий коммунального обслуживания; 

  R 54.173/1 - წიგნთსაცავი
  R 54.357/1 - წიგნთსაცავი
  T 24/1 - საარქივო ფონდი
  P 504/1957 - საარქივო ფონდი

   

 1. Жвания, Г.

  Большевистская печать Закавказья накануне и в период первой русской революции / Г. Жвания. - 2-е изд.. - Тбилиси : ЦК КП Грузии, 1973. - 393 с. ; 22 см.. - Библиогр. в подстроч. примеч.. - 3000 экз.[MFN: 187045]

  UDC: 05/07(479.22)

  T 276/3 - საარქივო ფონდი
  P 231/1973 - საარქივო ფონდი

   

 1. Асатиани, В. (Владимир)

  Периодическая печать Грузии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства и ликвидацию кулачества / Вл. Асатиани ; Гос. музей Грузии. - Тбилиси : "Мецниереба", 1974. - 92 с. ; 22 см.. - Парал. тит. л. на груз. яз.. - Библиогр. в подстроч. примеч.. - 800 экз.[MFN: 187868]

  UDC: 05/07(479.22)(09)

  Государственный музей Грузии

  T 267/3 - საარქივო ფონდი
  P 2495/1974 - საარქივო ფონდი

   

 1. Девдариани, Ф.Гр. (Флер Григорьевна)

  Миниатюры Анчисхатского гулани : (Художественные тенденции грузинской миниатюрной живописи ХVII в.) / Ф.Гр. Девдариани ; Ред. Г. Алибегашвили ; АН ГССР, Ин-т истории груз. искусства им. Г.Н. Чубинашвили. - Тбилиси : Мецниереба, 1990 (тип. АН Груз.). - 132 с. + [38] л. ил. ; 22 см.. - Рез. англ.. - 2 р. 80 к., 2500 экз.[MFN: 191086]

  UDC: 031.31(=353.1) + 75.056(=353.1)

  Алибегашвили, Г. (Редактор); 
  Академия Наук Грузии. Институт истории грузинского искусства им. Г.Н. Чубинашвили; 

  თემატიკა:
  - ქართული მინიატურული მხატვრობა; ქართული მინიატურა;

  R 2.281.306/3 - წიგნთსაცავი
  R 2.259.616/3 - წიგნთსაცავი
  R 2.259.617/3 - წიგნთსაცავი
  (.22)750.56/Д-255 - ქართველოლოგიის განყოფილება
  T 9.334/3 - საარქივო ფონდი
  P 8.102/3 - საარქივო ფონდი
  P 969/1991 - საარქივო ფონდი

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 |  შემდეგი »