The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
ძიების შედეგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:CART - საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფია გამოტანის ფორმატი 
შედეგის შენახვა
ჩანაწერები:თქვენს შეკითხვაზე მოიძებნა 1,004 ჩანაწერი
 1. Кавказское общество сельского хозяйства, Тифлис

  Сборник Кавказского общества сельского хозяйства : Вып. III : С приложениями. - Тифлис : Тип. А.А. Михельсона, 1880. - II, 74с. с табл., 1вкл. л. катр. ; 25см.. - Выделился из "Записок Кавказского общества сельского хозяйства"[MFN: 202892]

  შინაარსი: Предложения Белля и Габба по прошению Вост. части Закавказья / Фон-Вейссенгоф; О водопроводах в Эриванской губ. / Черноярский; О водоорошении в северной половине Эчмиадзинского уезда / Ханагов; Водооросительная Арпачайская система Нахичеванского уезда / Авдаков; Сведения об обычном праве на воду в Эриванском уезде для орошения полей и о порядке принятом в водоорошении / Камсаракан; О лесоистреблении и ближайших последствиях от того происходящих / В.К. Петерсен; Орошение Араздагянской степи / В.А. Болгарский; По поводу записки об Араздагянском канале / С.А. фон-Вейссенгоф; Записка об ирригации на Араздаянской степи / М. Псарев; Записка об ирригационных работах г. Шан-Гирея в бассейнах рек Базар-чая и Арпа-чая для орошения земли "Кир" Шарруро-Даралагезского уезда Эриванской губернии / М. Псарев; О настоящем положении ирригации на Мильской степи и в Нухинском уезде / М.П. Псарев; Записка о Мильской (Карабагской) степи и годности ея для орошения / Н. Зейдлиц

  UDC: 631.6(479.2)

  Вейс-фон-Вейссенгоф, С.А. (Станислав Альфонсович, авт.);  Черноярский, Н.Н. (авт.);  Ханагов, Л.Е. (авт.);  Авдаков, Н.С. (Николай Степанович, 1847-1915, авт.);  Камсаракан (авт.);  Петерсен, В.К. (Владимир Карлович, 1842-1906, авт.);  Болгарский, В.А. (авт.);  Псарев, М.П. (Матвей Петрович, авт.);  Зейдлиц, Н.К. (Николай Карлович, 1831-1907, авт.); 

  (...)631.6/О-697 [convolutus] - ქართველოლოგიის განყოფილება
  TS 3.648 [Прилож.] - საარქივო ფონდი

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

   

 1. Услар, П.К. (Петр Карлович, 1816-1875)

  Древнейшие сказания о Кавказе : С биографией авт., написанною Л.П. Загурским и портр., грав. акад. И.П. Пожалостиным / Соч. барона П.К. Услара. - Тифлис : изд. Кавк. воен.-нар. упр. при содействии Кавк. отд. Рус. геогр. о-ва, 1881. - [4], LXXXIV, 581 с., 1 л. портр. ; 23см.. - (Записки Кавказского отделения Русского географического общества ; Кн. 12)[MFN: 202984]

  UDC: 94(479)(002)

  Загурский, Л.П. (Леонард Петрович, 1827-1891);  Пожалостин, И.П. (Иллюстратор); 

  R 1.957/3 - წიგნთსაცავი
  R 18.727/3 - წიგნთსაცავი
  R 20.471/3 - წიგნთსაცავი
  R 383/4 - წიგნთსაცავი
  TS 5.278/09 [деф.] - რარიტეტის განყოფილება
  P 1/1881 - საარქივო ფონდი

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: NLR

   

 1. Троттер

  I. Малоазийские курды / Троттер. II. Отчеты В. Джиффорда Пальгрева о провинциях Анатолии за 1867-68, 1869 и 1872 годы / Пальгрев Джиффорд : [Пер. с англ.] ; Под ред. Е.Г. Вейденбаума. - Тифлис, 1882 (тип. Гл. упр. Главнонач. гражд. частью на Кавказе). - 123, 87 с. ; 24 см.. - (Материалы для описания Азиатской Турции и Батумской области). - Прил. к 7 т. "Известий Кавк. отд. Рус. геогр. о-ва"[MFN: 203011]

  UDC: 908(560) + 314(560)

  Джиффорд Пальгрев, В. (Вильям, 1826-1888, Автор);  Вейденбаум, Е.Г. (ред.); 

  თემატიკა:
  - თურქეთის აღწერა;

  TS 5.631/09 [convolutus] - რარიტეტის განყოფილება
  T 11.629/3 - საარქივო ფონდი
  P 12.399/3 - საარქივო ფონდი

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: NLR

   

 1. Гольдич, Т.Г.

  I. Географические результаты Афганской компании / [Соч.] Т.Г. Гольдича ; II. Список населенных пунктов бывшей Эрзерумской области, находящейся во временном управлении России : Составлен в мае месяце 1878 гшода / сост. А.Д. Ерицовым. - Тифлис, 1883 (тип. канцелярии Главноначальствующего гражд. частью на Кавказе). - [2], 17, [2], 160 с. + [1] л. карт. ; 22 см.. - (Материалы для описания Ирана и Азиатской Турции). - Вторая статья имеет самостоят. тит. л.. - Прил. к 1-му вып. 8 т. "Известий Кавк. отд. рус. геогр. о-ва"[MFN: 203014]

  UDC: 316(560)

  Ерицов, А.Д. (Александр Давидович, 1841-1902, сост.); 

  თემატიკა:
  - თურქეთის მოსახლეობის სტატისტიკა;

  TS 5.631/5 09 [convolutus] - რარიტეტის განყოფილება
  T 11.609/3 - საარქივო ფონდი
  P 3.796/4 - საარქივო ფონდი

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: NLR

   

 1. Сухумская филоксерная партия (1883)

  Отчеты о действиях первой и второй Сухумской филоксерной партии в 1883 году. - Тифлис : Тип. Канц. Главноная. гражд. частью на Кавказе, 1884. - 68 с. ; 23 см.. - Искусственный переплет[MFN: 203057]

  UDC: 634.8:632.752.2(479)

  თემატიკა:
  - ფილოქსერა და მასთან ბრძოლა კავკასიაში;

  R 146.436/3 - წიგნთსაცავი
  TS 3.623 - საარქივო ფონდი
  R 99.865/3 09 W [convolutus] - რარიტეტის განყოფილება
  T 9.503/3 [convolutus] - საარქივო ფონდი
  P 13.088/3 - საარქივო ფონდი

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: NLR

   

 1. Кавказский филлоксерный комитет (Тифлис)

  Отчет о деятельности Кавказского филлоксерного комитета.... - Тифлис, 1885-1908. - 22 см.. - Загл. отчетов: за 1880-1882 - Отчет о действиях Кавказского филлоксерного комитета; за 1883, 1890, 1891 гг. - Отчет господину министру гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1884-89 гг. - Отчеты по борьбе с филлоксерою на Кавказе; за 1892 г. - Отчет господину управляющему Министерством гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1893-1901 гг. - Отчет господину министру земледелия и гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1882-1883 гг. - незначительно изменено. - Надзаг. отчетов: за 1900-1903 гг. - М-во земледелия и гос. имуществ. Уполномоч. министра земледелия и гос. имуществ на Кавказе; за 1904 г. - Гл. упр. землеустройства и земледелия. Уполномоч. главноуправляющего землеустройством и земледелием на Кавказе[MFN: 203066]

  ... в 1884 году. - 1885. - 159, 2 с.[MFN: 203070]

  UDC: 634.8:632.752.2(479)

  თემატიკა:
  - ვაზის ფილოქსერასთან ბრძოლა კავკასიაში;

  R 139.113/3 - წიგნთსაცავი
  TS 3.520/2 - საარქივო ფონდი

  დაცულია: NLR

   

 1. Кавказский филлоксерный комитет (Тифлис)

  Отчет о деятельности Кавказского филлоксерного комитета.... - Тифлис, 1885-1908. - 22 см.. - Загл. отчетов: за 1880-1882 - Отчет о действиях Кавказского филлоксерного комитета; за 1883, 1890, 1891 гг. - Отчет господину министру гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1884-89 гг. - Отчеты по борьбе с филлоксерою на Кавказе; за 1892 г. - Отчет господину управляющему Министерством гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1893-1901 гг. - Отчет господину министру земледелия и гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1882-1883 гг. - незначительно изменено. - Надзаг. отчетов: за 1900-1903 гг. - М-во земледелия и гос. имуществ. Уполномоч. министра земледелия и гос. имуществ на Кавказе; за 1904 г. - Гл. упр. землеустройства и земледелия. Уполномоч. главноуправляющего землеустройством и земледелием на Кавказе[MFN: 203066]

  ... в 1889 году : (С планом, черт. и рис.). - 1890 (обл. 1889) (Тип. А.А. Михельсона). - [1], 26, 301, [18] с. + 5 л. ил., карт.[MFN: 203075]

  UDC: 634.8:632.752.2(479)

  თემატიკა:
  - ვაზის ფილოქსერასთან ბრძოლა კავკასიაში;

  R 104.902/3 - წიგნთსაცავი
  R 188.362/3 - წიგნთსაცავი
  (..)632.752.2(06)/К-126 1889 - ქართველოლოგიის განყოფილება
  T 8.213/3 [convolutus] - საარქივო ფონდი
  TS 3.521 - საარქივო ფონდი

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: NLR

   

 1. Кавказский филлоксерный комитет (Тифлис)

  Отчет о деятельности Кавказского филлоксерного комитета.... - Тифлис, 1885-1908. - 22 см.. - Загл. отчетов: за 1880-1882 - Отчет о действиях Кавказского филлоксерного комитета; за 1883, 1890, 1891 гг. - Отчет господину министру гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1884-89 гг. - Отчеты по борьбе с филлоксерою на Кавказе; за 1892 г. - Отчет господину управляющему Министерством гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1893-1901 гг. - Отчет господину министру земледелия и гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1882-1883 гг. - незначительно изменено. - Надзаг. отчетов: за 1900-1903 гг. - М-во земледелия и гос. имуществ. Уполномоч. министра земледелия и гос. имуществ на Кавказе; за 1904 г. - Гл. упр. землеустройства и земледелия. Уполномоч. главноуправляющего землеустройством и земледелием на Кавказе[MFN: 203066]

  ... в 1892 году. - 1892 (обл. 1893) (Тип. К.П. Козловского). - 517 с. разд. паг.[MFN: 203078]

  UDC: 634.8:632.752.2(479)

  თემატიკა:
  - ვაზის ფილოქსერასთან ბრძოლა კავკასიაში;

  R 137.052/3 - წიგნთსაცავი
  (...)632.752.2(06)/К-126 - ქართველოლოგიის განყოფილება
  TS 3.523 - საარქივო ფონდი

  დაცულია: NLR

   

 1. Кавказский филлоксерный комитет (Тифлис)

  Отчет о деятельности Кавказского филлоксерного комитета.... - Тифлис, 1885-1908. - 22 см.. - Загл. отчетов: за 1880-1882 - Отчет о действиях Кавказского филлоксерного комитета; за 1883, 1890, 1891 гг. - Отчет господину министру гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1884-89 гг. - Отчеты по борьбе с филлоксерою на Кавказе; за 1892 г. - Отчет господину управляющему Министерством гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1893-1901 гг. - Отчет господину министру земледелия и гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1882-1883 гг. - незначительно изменено. - Надзаг. отчетов: за 1900-1903 гг. - М-во земледелия и гос. имуществ. Уполномоч. министра земледелия и гос. имуществ на Кавказе; за 1904 г. - Гл. упр. землеустройства и земледелия. Уполномоч. главноуправляющего землеустройством и земледелием на Кавказе[MFN: 203066]

  Отчет господину министру земледелия и государственных имуществ о... в 1893 году. - 1894. - [1], 20, 180 с.[MFN: 203079]

  UDC: 634.8:632.752.2(479)

  თემატიკა:
  - ვაზის ფილოქსერასთან ბრძოლა კავკასიაში;

  TS 3.524 - საარქივო ფონდი

  დაცულია: NLR

   

 1. Кавказский филлоксерный комитет (Тифлис)

  Отчет о деятельности Кавказского филлоксерного комитета.... - Тифлис, 1885-1908. - 22 см.. - Загл. отчетов: за 1880-1882 - Отчет о действиях Кавказского филлоксерного комитета; за 1883, 1890, 1891 гг. - Отчет господину министру гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1884-89 гг. - Отчеты по борьбе с филлоксерою на Кавказе; за 1892 г. - Отчет господину управляющему Министерством гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1893-1901 гг. - Отчет господину министру земледелия и гос. имуществ о деятельности Кавказского филлоксерного комитета; за 1882-1883 гг. - незначительно изменено. - Надзаг. отчетов: за 1900-1903 гг. - М-во земледелия и гос. имуществ. Уполномоч. министра земледелия и гос. имуществ на Кавказе; за 1904 г. - Гл. упр. землеустройства и земледелия. Уполномоч. главноуправляющего землеустройством и земледелием на Кавказе[MFN: 203066]

  в 1895 году : (С к. виноградников Кутаиск. и Тифл. губерний). - 1896 (тип. К.П. Козловскаго). - [1], 16, 217 с. + 1 к.[MFN: 203081]

  UDC: 634.8:632.752.2(479)

  თემატიკა:
  - ვაზის ფილოქსერასთან ბრძოლა კავკასიაში;

  T 8.215/3 - საარქივო ფონდი
  TS 3.525 - საარქივო ფონდი

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: NLR

   

 


გვერდები:  «« პირველი  « წინა  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  შემდეგი »  ბოლო »»