The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:DIS - ეროვნული დისერტაციები და ავტორეფერატები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:66,378

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
საზოგადოებრივი მეცნიერებანი.  --  3*
საზოგადოებრივი მეცნიერებების თეორია და მეთოდები ზოგადად. სოციოგრაფია.  --  30*
დემოგრაფია. სოციოლოგია. სტატისტიკა.  --  31*
პოლიტიკა.  --  32*
ეკონომიკური მეცნიერებანი ზოგადად.  --  330*
შრომა. დასაქმება. სამუშაო. შრომის ეკონომიკა. შრომის ორგანიზაცია.  --  331*
რეგიონალური ეკონომიკა. მიწის (აგრარული) საკითხი. საბინაო მეურნეობა.  --  332*
ორგანიზაციების და თანამშრომლობის ფორმები.  --  334*
ფინანსები. საბანკო საქმე. ფული.  --  336*
ეკონომიკური მდგომარეობა. ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება. ეკონომიკური პოლიტიკა, მართვა და დაგეგმარება წარმოება. მომსახურება. ფასები.  --  338*
ვაჭრობა. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობანი. მსოფლიო ეკონომიკა.  --  339*
სამართალი. იურიდიული მეცნიერებანი.  --  34*
სახელმწიფო ადმინისტრაციული მმართველობა. მთავრობა. სამხედრო საქმე.  --  35*
სასიცოცხლო, სულიერი და მატერიალური მოთხოვნების უზრუნველყოფა.სოციალური დახმარება.დაზღვევა.  --  36*
განათლება. აღზრდა. სწავლება. თავისუფალი დროის ორგანიზაცია.  --  37*
ეთნოგრაფია. ეთნოლოგია. ზნე-ჩვეულებანი. ფოლკლორი. ცხოვრების წესი.  --  39*
ჩანაწერები მოიძებნა 39 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. ვეშაპიძე, შოთა

  ილია ჭავჭავაძის ეკონომიკური შეხედულებანი და თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემები : ავტორეფ...ეკონ. მეცნ. დოქტ. 08.00.01. - თბ., 1999. - 80გვ.. - ზესათ.: თსუ. - ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.. - [20თ.][MFN: 193]

  UDC: 899.962.1.092[ჭავჭავაძე, ი.] + 33(479.22)

  პერსონალია:
  - ჭავჭავაძე ილია;

  FA 3.991 - საარქივო ფონდი
  Kა 229.132/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. ოსაძე, ლალი

  მცენარეული საკვები ცხიმების ბაზარი და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში : ავტორეფ... ეკონ. მეცნ. კანდ. 08.00.18. - თბ., 1997. - 19ფ.. - ზესათ.: თსუ. - [20თ.][MFN: 1874]

  UDC: 380.13 + 664.33

  Kა 227.954/3 - წიგნთსაცავი
  FA 2.866 - საარქივო ფონდი
  PS 98/1997 - საარქივო ფონდი

   

 1. პაპაჩაშვილი, ნინო

  ექსპორტზე ორიენტირების პერსპექტივები საქართველოს საგარეო სავაჭრო პოლიტიკაში : ავტორეფ...ეკონ. მეცნ. კანდ. 08.00.07. - თბ., 2000. - 36გვ.. - ზესათ.: თსუ. - რეზ. რუს. ენ.. - [20თ.][MFN: 2834]

  UDC: 38

  Kა 229.218/3 - წიგნთსაცავი
  FA 4.063 - საარქივო ფონდი
  PS 2/2000 - საარქივო ფონდი

   

 1. მჭედლიშვილი, გიორგი

  შუა საუკუნეების ქართული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზრის ძირითადი მიმართულებები და "ვეფხისტყაოსანი" : ავტორეფ.... ისტორიის მეცნ დოქტ. (24.00.02) / თსუ. - თბ. : სახ. უნ-ტის გამ-ბა, 2002. - 148გვ.. - ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.[MFN: 3626]

  UDC: 33.08 + 894.631.092

  პერსონალია:
  - რუსთაველი შოთა;

  FA 524 - საარქივო ფონდი
  PS 93/2002 - საარქივო ფონდი

   

 1. Чачуа, Ш.Я.

  Борьба большевистских организаций Грузии за осуществление ленинской аграрной программы (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. ист. наук / ТГУ. - Тб., 1960. - 33с.. - 150экз.[MFN: 4339]

  UDC: 333.5(47.922)(09)(049)

  P 890/1960 - საარქივო ფონდი

   

 1. Чикобава, Н.А.

  Борьба большевиков за гегемонию пролетариата в период первой русской революции : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата историч. наук / Н.А. Чикобава ; Тбилисский гос. ун-т им. И.В. Сталина. - Тбилиси, 1956. - 20с. ; 22см. - На правах рукописи. - [Б.ц.][MFN: 9659]

  UDC: 3КП1

  Тбилисский государственный университет

  არ არის საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

   

 1. Габуния, Мери Ильинична

  Резервы и пути увеличения объёма производства, повышения качества и снижения себестоимости продуктов животноводства в сельскохозяйственных предприятиях Джавахетского нагорья Грузинской ССР : Автореф... канд. эконом. наук / ГСХИ. - Тб., 1983. - 26с. : ил.. - Список работ авт.: с. 25-26 (7 назв.)[MFN: 11294]

  UDC: 33

  PS 309/1983 - საარქივო ფონდი

   

 1. Кикнавелидзе, А.И.

  Общественные фонды колхозов субтропической зоны Западной Грузии и их рациональное использование : Автореф... канд. экон. наук / М-во с.-х. СССР, ГСХИ. - Тб. : Изд-во ГСХИ, 1958. - 31с.[MFN: 11493]

  UDC: 388.43(479.22)(043)

  Министерство сельского хозяйства СССР. Грузинский сельско-хозяйственный институт (СХИ); 

  P 757/1958 - საარქივო ფონდი

   

 1. Цховребов, В.Д.

  Деятельность Коммунистической партии Грузии по осуществлению ленинской национальной политики в ходе претворения в жизнь решений XX съезда КПСС (1956-1958 гг.) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ист. наук / В.Д. Цховребов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. - Москва : Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1961. - 17с. ; 22см. - Б.ц., 250экз.[MFN: 15275]

  UDC: 3КП6(с922)

  Академия общественных наук при ЦК КПСС

  არ არის საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

   

 1. დოღონაძე, გიორგი

  მიწათსარგებლობის ეფექტიანობის ამაღლების გზები საადგილმამულო ურთიერთობის სრულყოფის საფუძველზე (საქართველოს მთის რეგიონების მაგალითზე) : დის. ეკონ. მეცნ. დოქტ. 08.00.14 / აგროსამრეწვ. კომპლ. ეკონ. და მართვის ს/კ ინ-ტი. - თბ., 1993. - 270გვ. : ცხრ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 255-270[MFN: 21950]

  UDC: 333.51(479.22) + 631.12(479.22)

  თემატიკა:
  - სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა;

  D 69 - საარქივო ფონდი

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 |  შემდეგი »