The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:DIS - ეროვნული დისერტაციები და ავტორეფერატები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:66,523

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
გამოყენებითი მეცნიერებანი. ჯანმრთელობის დაცვა. ტექნიკა.  --  6*
მედიცინა. ჯანმრთელობის დაცვა.  --  61*
საინჟინრო საქმე. ტექნიკა ზოგადად.  --  62*
სოფლის მეურნეობა. სატყეო მეურნეობა. ველური ბუნების ექსპლუატაცია (ნადირობა. თევზჭერა და სხვა).  --  63*
მეოჯახეობა. კომუნალური მეურნეობა. საყოფაცხოვრებო მომსახურება.  --  64*
საწარმოს მართვა. წარმოების, ვაჭრობისა და ტრანსპორტის ორგანიზაცია.  --  65*
ქიმიური ტექნოლოგია. ქიმიური მრეწველობა. მონათესავე დარგები.  --  66*
მრეწველობისა და ხელოსნობის სხვადასხვა დარგები.მსუბუქი მრეწველობა.  --  67*
საბოლოო პროდუქციის მწარმოებელი ხელოსნობისა და მრეწველობის სხვადასხვა დარგები. ზუსტი მექანიკა.  --  68*
მშენებლობა. სამშენებლო მასალები. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. სამშენებლო საქმე.  --  69*
ჩანაწერები მოიძებნა 7 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. Харбедиа, Михаил Шотаевич

  Творческая активность трудящихся в промишленных коллективах Грузии в 1960-1980 гг. рационализация, изобретательство, научно исследовательская работа) : Автореф... канд. ист. наук. - Тб., 1990. - 24с.[MFN: 3981]

  UDC: 608 + 338.45(479.22)(09)

  PS 356/1990 - საარქივო ფონდი

   

 1. Барамидзе, Т.Г. (Тинатин Герасимовна)

  Радиоизотопная диагностика злокачественных опухолей различных органов : Автореф... док. мед. наук (14.00.19 - медицинская радиология и рентгенология) / Тинатин Барамидзе ; Тбил. гос. мед. институт ; Науч. консульт.: Г.А. Зедгенидзе, А.Р. Гвамичава. - Тбилиси, 1973 (Тбил. тип. N 4). - 36 с. ; 20 см.. - На правах рукописи. - Библиогр. с. 35-36. - 375 экз.[MFN: 22047]

  UDC: 606-600.4-073.7

  Тбилисский медицинский институт

  P 1779/1973 - საარქივო ფონდი

   

 1. ხარბედია, მიხეილი

  მშრომელთა შემოქმედებითი აქტივობა საქართველოს სამრეწველო შრომით კოლექტივებში 1960-1980 წწ. (რაციონალიზაცია-გამომგონებლობა, სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა) : დის... ისტ.მეცნ.კანდ. 07.00.02 / ხელმძღვ.: ჩხარტიშვილი ს., სამსონაძე მ. ; საქ. სსრ მეცნ. აკად., ისტ., არქეოლ. და ეთნოგრაფ. ინ-ტი. - თბ., 1990. - 205გვ.. - ბიბლიოგრ. ტექსტ. შენიშვნ. და გვ.: 193-204[MFN: 27808]

  UDC: 608(479.22) + 001.89(479.22)

  თემატიკა:
  - გამომგონებლობა და რაციონალიზაცია საქართველოში; სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა საქართველოში;

  D 5847 - საარქივო ფონდი

   

 1. Вачнадзе, Г.Н. (Георгий Николаевич)

  Критический анализ форм и методов империалистической пропаганды на СССР 1945-1976 гг. : Автореферат дис. на соиск. учен. степ. докт. ист. наук : 07.00.10 / Г.Н. Вачнадзе ; МГУ. - Москва, 1978. - 29с.[MFN: 35756]

  UDC: 001 + 6(09) + 05/07(09)

  Московский государственный университет

  არ არის საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

   

 1. ყუფარაძე, ნინო

  ბიოეთიკის რელიგიურ-მსოფლმხედველობრივი და კულტუროლოგიური ასპექტები : ავტორეფ... ფილოს. მეცნ. კანდ. 09.00.05 / ნინო ყუფარაძე ; სამეცნ. ხელმძღვ. მამულაშვილი ბელა ; თსუ. - თბ., 2006. - 67გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 36. - ტექსტი ქართ., რუს. ენ.[MFN: 40064]

  UDC: 17 + 608.1

  FA 5.751 - საარქივო ფონდი
  PS 587/2006 - საარქივო ფონდი

   

 1. Вачнадзе, Г.Н. (Георгий Николаевич)

  Критический анализ форм и методов империалистической пропаганды на СССР 1945-1976 гг. : Диссертация на соиск. учен. степ. докт. ист. наук : 07.00.10 / Г.Н. Вачнадзе ; МГУ. - Москва, 1979. - 450с.[MFN: 45790]

  UDC: 001 + 6(09) + 05/07(09)

  Московский государственный университет

  არ არის საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

   

 1. Чиквашвили, А.М. (Александр Михайлович)

  Функциональное состояние коры надпочечников у больных лимфогранулематозом при современных методах лечения : Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. наук / А.М. Чиквашвили ; ТГУ. - Тбилиси : "Мецниереба", 1972. - 27 с. : ил.. - Список работ авт.: с. 27 (6 назв.)[MFN: 62946]

  UDC: 6(6-606.442)44.3

  Тбилисский государственный университет (ТГУ)

  P 2273/1972 - საარქივო ფონდი