The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
ბაზის დათვალიერება საწყისი MFN: ხელახალი ძიება
მონაცემთა ბაზა:GAZET - გაზეთების მატიანე (1819-1910) გამოტანის ფორმატი 
შედეგის შენახვა
ჩანაწერები:146,055
 1. საქართველოს უპირატეს მმართებლის... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 19 სექტემბერი. - N29. - გვ.4[MFN: 49]

  UDC:  351(479)

  ანოტაცია:  ერმოლოვის წარდგენით შამშადილის დისტანციის ქალანთარს და ადლარს ერთგულებისა მათისა ტახტისათვის ჰბოძებიათ პირველს პენსია, მეორეს ვერცხლის მედალი ანნას ლენტით

  პერსონალია:  ერმოლოვი ალექსანდრე პეტრეს ძე (კავკასიის მთავარმართებელი).

  გეოგ.დასახელება:  კავკასია.

  თემატიკა:  სახელმწიფო მმართველობა.

  საკვანძო სიტყვები:  ბრძანებულებები.

   

 1. აგვისტოს კ[20] რიცხვსა თელავის უეზდის სოფლის ურიათუბნის მცხოვრებთა სახელმწიფო ყმათა ორთავე ძმათა იაგულოვთა... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 19 სექტემბერი. - N29. - გვ.4[MFN: 50]

  UDC:  351(479)

  ანოტაცია:  ძმები იაგულოვებისათვის ვერცხლის ორდენების ბოძება "იმ წარმატებათათვის, რომელიც აღმოუჩენიათ მათ ქვის გამოღებასა და შირიმიანის კაცების მორჩენაში"

  პერსონალია:  იაგულოვები.

  გეოგ.დასახელება:  კავკასია.

  თემატიკა:  სახელმწიფო მმართველობა.

  საკვანძო სიტყვები:  დაჯილდოებები.

   

 1. უქაზთა მმართებელისა სენატისა ამ წლის აგვისტოს ია[11] რიცხვითგან... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 26 სექტემბერი. - N30. - გვ.1[MFN: 51]

  UDC:  351(479)

  ანოტაცია:  სხვა და სხვა დაწესებულებების მოხელეთათვის წოდებათა ბოძება

  გეოგ.დასახელება:  კავკასია.

  თემატიკა:  სახელმწიფო მმართველობა.

  საკვანძო სიტყვები:  ბრძანებულებები.

   

 1. საქართუელოს უპირატეს მმართებელის და კავალერიის ერმოლოვის წარდგინებით... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 10 ოქტომბერი. - N32. - გვ.1[MFN: 52]

  UDC:  351(479) + 37(479.22)

  ანოტაცია:  თბილისის საკეთილშობილო სასწავლებლის დირექტორის ბუკრინსკისა და მასწავლებელთათვის სხვა და სხვა წოდებათა ბოძება

  პერსონალია:  ბუკრინსკი (თბილისის საკეთილშობილო სასწავლებლის დირექტორი).

  ორგანიზაცია:  თფილისის საკეთილშობილო სასწავლებელი.

  გეოგ.დასახელება:  კავკასია.

  თემატიკა:  სახელმწიფო მმართველობა; განათლება.

  საკვანძო სიტყვები:  ბრძანებულებები.

   

 1. მართებელის სენატის ბრძანებით აგვისტოს კ[18] რიცხვითგან... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 10 ოქტომბერი. - N32. - გვ.3[MFN: 53]

  UDC:  351(470)

  ანოტაცია:  მოხელეთათვის სხვა და სხვა წოდებათა ბოძება

  გეოგ.დასახელება:  პეტერბურგი (რუსეთი).

  თემატიკა:  სახელმწიფო მმართველობა.

   

 1. ჰბოძებია ოქროს ხმალი ალმასითა და თვლით მოოჭვილი ზედა წარწერით "მხნეობისათვის" პოლკოვნიკს ასლან ხან ქურისას // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 18 აპრილი. - N7. - გვ.1[MFN: 54]

  UDC:  94(479)

  პერსონალია:  ქურისა ასლან ხანი (პოლკოვნიკი).

  გეოგ.დასახელება:  რუსეთი; ჩრდილო კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია.

  საკვანძო სიტყვები:  ბრძანებულებები; მთიელები.

   

 1. ისპოლნიტელნის ექსპედიცია გამოუცხადებს ყოველთავე საზოგადოდ საცნობელად... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 22 აგვისტო. - N25. - გვ.1[MFN: 55]

  UDC:  94(479)

  ანოტაცია:  შაქის სახანოს მმართებლის იზმაილ ხანის გარდაცვალების და "მისის გვარის მოწყვედის" გამო მისი სახანო "შევალს სამარადისოდ რუსეთის მმართებლობასა შინა და ეწოდება ამის შემდგომად სახანოს ნაცვლად პროვინცია ანუ მაზრა"

  პერსონალია:  იზმაილ ხანი (შაქის სახანოს მმართებელი).

  გეოგ.დასახელება:  რუსეთი; კავკასია; აზერბაიჯანი.

  თემატიკა:  ისტორია.

  საკვანძო სიტყვები:  ბრძანებულებები; პროვინციები; შაქის სახანო.

   

 1. შინაგანი ამბავი საქართუელოისა : რაპორტი ღენერალ-მაიორის თავადის მადათოვისა, რომელიცა განაგებს ნაწილსა მხედრობისასა დაღისტანსა შინა უფლის აქა მხედრობათ მმართებელის ღენერალ-ლეიტენანტის და კავალერის ველამინოვისადმი პირველსა // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 29 აგვისტო. - N26. - გვ.1[MFN: 56]

  UDC:  94(479) + 355(479)

  ანოტაცია:  მადათოვის გამარჯვება ტაბასარანში. წინამძღოლის აბდულბეგის დამორჩილება

  პერსონალია:  მადათოვი ვალერიან გრიგორის ძე (გენერალ-მაიორი); ველიამინოვი ალექსეი ალექსანდრეს ძე (გენერალ-ლეიტენანტი).

  გეოგ.დასახელება:  რუსეთი; ჩრდილო კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია; სამხედრო საქმე.

  საკვანძო სიტყვები:  კავკასიის ისტორია; სამხედრო პირები.

   

 1. ლაშქრობასა ამას შინა... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 29 აგვისტო. - N26. - გვ.1[MFN: 57]

  UDC:  94(479)

  ანოტაცია:  ტაბასარანში გამარჯვების გამო გენერალ-მაიორს თავად მადათოვს და პოლკოვნიკს ასლან ხან ქურისას მის მხედრობით ერმოლოვის დავალებით ველამინოვის პირველისაგან მადლობა ეცხადებათ

  პერსონალია:  მადათოვი ვალერიან გრიგოლის ძე (გენერალ-მაიორი); ერმოლოვი ალექსანდროე (კავკასიის მთავარგამგებელი); ველიამინოვი ალექსეი ალექსანდრეს ძე (გენერალ-ლეიტენანტი).

  გეოგ.დასახელება:  კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია.

  საკვანძო სიტყვები:  კავკასიის ისტორია; სამხედრო პირები.

   

 1. საყოველერო საცნობელად სახანოთ მცხოვრებთა შირვანისა, ყარაბაღისა... და სხვათა მუსლიმანის სამფლობელოთა ერთგულთა ყმათა რუსეთის დიდისა ხელმწიფისათა... : ხელი მოუწერია: ღენერალ ერმოლოვს, პირი დაუმოწმებია... ველამინოვს-პირველს // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 5 სექტემბერი. - N27. - გვ.2[MFN: 58]

  UDC:  94(479)

  ანოტაცია:  ერმოლოვის ბრძანება იზმაილ ხანის გარდაცვალების გამო შაქის სახანოს გაუქმებაზე

  პერსონალია:  ერმოლოვი ალექსეი (გენერალი, კავკასიის მთავარმართებელი).

  მოხსენიებული პირები:  ველიამინოვი ალექსეი (გენერალ-ლეიტენანტი); იზმაილ ხანი.

  გეოგ.დასახელება:  რუსეთი; კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია.

  საკვანძო სიტყვები:  ბრძანებულებები.

   

 


გვერდები:  « წინა  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  შემდეგი »  ბოლო »»