The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:PB3 - ეროვნული ბიბლიოგრაფია (1918-...) გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:39,823

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
საზოგადოებრივი მეცნიერებანი.  --  3*
საზოგადოებრივი მეცნიერებების თეორია და მეთოდები ზოგადად. სოციოგრაფია.  --  30*
დემოგრაფია. სოციოლოგია. სტატისტიკა.  --  31*
პოლიტიკა.  --  32*
ეკონომიკური მეცნიერებანი ზოგადად.  --  330*
შრომა. დასაქმება. სამუშაო. შრომის ეკონომიკა. შრომის ორგანიზაცია.  --  331*
რეგიონალური ეკონომიკა. მიწის (აგრარული) საკითხი. საბინაო მეურნეობა.  --  332*
ორგანიზაციების და თანამშრომლობის ფორმები.  --  334*
ფინანსები. საბანკო საქმე. ფული.  --  336*
ეკონომიკური მდგომარეობა. ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება. ეკონომიკური პოლიტიკა, მართვა და დაგეგმარება წარმოება. მომსახურება. ფასები.  --  338*
ვაჭრობა. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობანი. მსოფლიო ეკონომიკა.  --  339*
სამართალი. იურიდიული მეცნიერებანი.  --  34*
სახელმწიფო ადმინისტრაციული მმართველობა. მთავრობა. სამხედრო საქმე.  --  35*
სასიცოცხლო, სულიერი და მატერიალური მოთხოვნების უზრუნველყოფა.სოციალური დახმარება.დაზღვევა.  --  36*
განათლება. აღზრდა. სწავლება. თავისუფალი დროის ორგანიზაცია.  --  37*
ეთნოგრაფია. ეთნოლოგია. ზნე-ჩვეულებანი. ფოლკლორი. ცხოვრების წესი.  --  39*
ჩანაწერები მოიძებნა 43 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. Комсомольское политобразование в Закавказье на 1927-1928 г. / Под ред. АПО ЗКК ВЛКСМ ; ВЛКСМ. - Тифлис : ЗКК ВЛКСМ, 1927 (Тип. "Заря Востока"). - 185 с. ; 16см.. - Прил. к "Комсомольскому работнику". - 5000 экз.[MFN: 475]

  UDC: 3(024)

  P 950/1927 - საარქივო ფონდი

   

 1. Сталин, И.В. (Иосиф Виссарионович, 1878-1953, Джугашвили)

  ХХIV-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции : Доклад... на торжественном заседании Моск. совета депутатов трудящихся с парт. и обществ. организациями г. Москвы 6 ноября 1941 г. : Речь народного комиссара обороны на параде Красной Армии 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве / И. В. Сталин. - Тбилиси : Госиздат ГССР, Сектор полит. лит-ры, 1941 (Комб. печати Госиздата Груз. ССР). - 28 с. : портр. ; 18 см.. - 25000 экз.[MFN: 598]

  UDC: 94(47) + 335.5

  R 82.234/2 - წიგნთსაცავი
  R 82.235/2 - წიგნთსაცავი
  R 85.818/2 - წიგნთსაცავი
  P 866/1941 - საარქივო ფონდი

   

 1. КП(б). ЦК (Центральный кабинет партработы)

  Методическое задание N 1 по политэкономии / Культпроп ЦК КП(б) Грузии и Центр. кабинет партработы. - Тифлис : Изд. и тип. Госиздата Грузии, 1931. - 14 с. ; 18см.. - 1000 экз.[MFN: 684]

  UDC: 33(077)

  P 64/1931 - საარქივო ფონდი

   

 1. Завриев, Д.С. (Давид Самсонович, 1895-1971)

  Основные моменты восточной торговой политики СССР / Д.С. Завриев ; С предисл. А.Н. Букреева. - [Тифлис] : Заккнига, 1928 (Тип. "Заря Востока"). - 88 с. ; 17см.. - [2000] экз.[MFN: 699]

  UDC: 382

  Букреев, А.Н.

  P 11/1928 - საარქივო ფონდი

   

 1. Отарова, Н.

  Внешняя торговля Персии : За 1913/1914 и 1925/1926 - 1928/1929 гг. (1292 и 1304 - 1307 гг.) / Н. Отарова ; С предисл. А. Букреева ; Закавк.-Вост. и Азерб. Торг. палаты. - Тифлис, 1931 (1-я тип. полиграфтреста ВСНХ Гр.). - II, 5-72 с. ; 26 см.. - Перед загл. авт.: Н. Отарова. - 500 экз.[MFN: 740]

  UDC: 382(55)

  Букреев, А. (Автор предисловия); 
  Закавказская-Восточная и Азербайджанская Торговые палаты

  R 20.881/4 - წიგნთსაცავი
  R 30.843/4 - წიგნთსაცავი
  R 51.046/4 - წიგნთსაცავი
  P 323/1931 - საარქივო ფონდი

   

 1. Коммунальный банк Грузии (Тифлис)

  Отчет за 1927-1928 год : 5-й операц. год. - Тифлис, 1928. - 28 с. ; 34см.. - 300 экз.[MFN: 1048]

  UDC: 33

  P 217/1928 - საარქივო ფონდი

   

 1. Дополнения к политучебнику ПУРРКА. - [Тифлис] : ПУРРКА, [1931] (Тип. "Заря Востока"). - 16 с. ; 18см.. - 1000 экз.[MFN: 1704]

  UDC: 3(02):355

  P 1351/1931 - საარქივო ფონდი

   

 1. Абхазское гос. паевое т-во "Абгосторг"

  Отчет за 1924-1925 (I-й операционнный год) / Гос. паевое т-во ССР Абхазии "Абгосторг". - Сухум, 1926 (Тип. им. тов. Ленина). - 49, [3] с. ; 34 см.. - 100 экз.[MFN: 2993]

  UDC: 388(479.22)

  P 660/1926 - საარქივო ფონდი

   

 1. Яковлев, А.И.

  Боевые задачи железнодорожного транспорта : Докл. А.И. Яковлева на широком ж.-д. производ. активе 19 апр. 1931 г.. - [Тифлис] : Заккнига, [1931] (Тип. "Заря Востока"). - 71, [1] с. : сх. ; 19см.. - 5000 экз.[MFN: 3393]

  UDC: 385.1

  P 593/1931 - საარქივო ფონდი

   

 1. Тбилисский государственный университет. Заочный пед. сектор

  Темы контрольных работ по основам марксизма-ленинизма для студентов заочных высших учебных заведений. - Тбилиси : Изд-во Заоч. пед. сектора ТГУ, 1941. - 35 с. ; 22 см.. - 500 экз.[MFN: 5104]

  UDC: 335.5

  R 193.210/3 - წიგნთსაცავი
  R 194.802/3 - წიგნთსაცავი
  P 947/1941 - საარქივო ფონდი

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  შემდეგი »