ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს გამომცემლობის განყოფილება, რომლის ძირითადი მიზანია  საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ  ბიბლიოთეკაში გამოსაცემად მომზადებული  სამეცნიერო-მეთოდური ლიტერატურის, წიგნების, ჟურნალების, საარქივო მასალების, ბუკლეტების რედაქტირება-კორექტურა.

ჩვენს მიერ გამოცემული სამეცნიერო-მეთოდური და ბიბლიოგრაფიული საძიებლების, აგრეთვე ლიტერატურული ნაშრომების გაცნობის ძირითადი მიზანია საქართველოთი დაინტერესებული ყველა პირისათვის ინფორმაციის მიწოდება.  ბიბლიოთეკათმცოდნეობის დარგში მეთოდურ-პრაქტიკული და სამეცნიერო-მეთოდური დახმარების გაწევა ქვეყნის ყველა ტიპისა და უწყების ბიბლიოთეკებისათვის.

მიზნის განსახორციელებლად გამომცემლობის განყოფილების თანამშრომლები მუდმივ კავშირში იმყოფებიან ბიბლიოთეკის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან, სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებებთან, რათა მოამზადონ  მათ მიერ მოწოდებული მასალები ბეჭდური და ელექტრონული სახით გამოსაცემად.

საბიბლიოთეკო მეთოდური გამოცემები 

IFLA/UNESCO საჯარო ბიბლიოთეკის მანიფესტი

IFLA/UNESCO საჯარო ბიბლიოთეკის მანიფესტი / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა: საბიბლიოთეკო მეცნიერება; 12 გვ. UDC: 027.5(479.22) + 021.89 

IFLA/UNESCO სახელმძღვანელო მითითებანი საჯარო ბიბლიოთეკებში მომსახურების განვითარების შესახებ

IFLA/UNESCO სახელმძღვანელო მითითებანი საჯარო ბიბლიოთეკის სამსახურების განვითარების შესახებ / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; საბიბლიოთეკო ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია; თარგმნა მზია ხოსიტაშვილმა

IFLA/UNESCO-ს სახელმძღვანელო მითითებები ინტერნეტის შესახებ

IFLA/UNESCO-ს სახელმძღვანელო მითითებები ინტერნეტის შესახებ / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; საბიბლიოთეკო ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია; თარგმნა მზია ხოსიტაშვილმა; 2010 - 61 გვ. UDC: 004.738.5 

საავტორო უფლებების დაცვა ბიბლიოთეკაში

საავტორო უფლებების დაცვა ბიბლიოთეკაში / მეთოდ.-ინსტრუქც. წერილი ბიბ-კების დასახმარებლად / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბ-კა, ბიბმცოდნ. და საბიბლ. სტანდარტების განყ-ბა; [შემდგ.: ნ. ქავთარაძე; რედ.: გ. თაყნიაშვილი] - თბ.,2004-30გვ.UDC: 021+347.78; 

ბიბლიოთეკების როლი სამოქალაქო განათლებაში

ბიბლიოთეკების როლი სამოქალაქო განათლებაში /მეთოდ.-ინსტრუქც. წერილი ბიბ-კების დასახმარებლად / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბ-კა, ბიბმცოდნ. და საბიბლ. სტანდარტების განყ-ბა ; [შემდგ.: ნ. ქავთარაძე ; რედ.: გ. თაყნიაშვილი; რეცენზენტი: ზ. ჭიაბერაშვილი] - თბ., 2003-30გვ. UDC: 021. 

ბიბლიოთეკა და რელიგიური განათლება

ბიბლიოთეკა და რელიგიური განათლება : მეთოდ.-ინსტრუქც. წერილი ბიბ-კების დასახმარებლად /მეთოდ.-ინსტრუქც. წერილი ბიბ-კების დასახმარებლად / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბ-კა, ბიბმცოდნ. და საბიბლ. სტანდარტების განყ-ბა ; [შემდგ.: ნ. ქავთარაძე ; რედ.: გ. თაყნიაშვილი] - თბ., 2006 -27გვ. - - ბიბლიოგრ.: 26-27. UDC: 021+023+27-47+2(100)+342.731(094.1) 

ინოვაციური პროცესების მართვა ბიბლიოთეკებში

ინოვაციური პროცესების მართვა ბიბლიოთეკებში : მეთოდ.-ინსტრუქც. წერილი ბიბლიოთეკების დასახმარებლად / საქ. პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახ. ეროვნ. ბ-კის ბიბლიოთეკათმც. და საბ-კო სტანდარტების ცენტრი ; [შემდგ.: ნ. ქავთარაძე ; რედ.: გ. თაყნიაშვილი] - თბ., 2004 - 24გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 24. UDC: 021+023 

საბიბლიოთეკო სამუშაო პროცესების დროის ნორმების დანერგვა საჯარო (მასობრივ ) ბიბლიოთეკებში

საბიბლიოთეკო სამუშაო პროცესების დროის ნორმების დანერგვა საჯარო (მასობრივ ) ბიბლიოთეკებში / მეთოდ.-ინსტრუქც. წერილი ბიბლიოთეკების დასახმარებლად / საქ. პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახ. ეროვნ. ბ-კის ბიბლიოთეკათმც. და საბ-კო სტანდარტების ცენტრი ; [შემდგ.: ნ. ქავთარაძე ; რედ.: გ. თაყნიაშვილი] - თბ., 2005 - 15გვ. UDC:021 

2005-2006 წლების შრომები და შრომების სრული ნუსხა

2005-2006 წლების შრომები და შრომების სრული ნუსხა / თ. ჩხენკელი; [საქ.ბიბლ. - 2005. -N3, - გვ. 65-66; N4 გვ. 6-10; ქართ.ენა და კომპიუტ. ტექნ. IV კონფ. მასალ. - თბ., 2006 - ტექსტ. ქართ. და ინგლ. ენ. - გვ.5-8 ქართ., 26-29 ინგლ. - თბ., 2006 - 53 კომპ. გვ. 

გვჭირდება თუ არა ეროვნული ბიბლიოგრაფია

გვჭირდება თუ არა ეროვნული ბიბლიოგრაფია?! /ი. გორგიშელი; [რედ.: ზ. აბაშიძე]; საქ. პარლ. ეროვნული ბიბ-კა. - თბ., 2006 - 38 გვ.; 20 სმ. - ISBN 99940 - 67-50-8: ფასი შეთანხმებით, 200 ც. UDC: 01 

სიტყვათშემოკლებანი ქართულ ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერებში

სიტყვათშემოკლებანი ქართულ ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერებში : მეთოდ.-ინსტრუქ. წერილი ბიბ-კების დასახმარებლად.-მე-2 შესწ. და შევს. გამოც. / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კის ბიბმც. და საბიბ. სტანდარტების განყ-ბა ; [შემდგ. ნ. ქავთარაძე ; რედ. გ. თაყნიაშვილი] - თბ., 2012 - 7გვ. UDC: 978-9941-0-4005-4

ხარისხის მართვა უნივერსალურ სამეცნიერო ბიბლიოთეკებში

ხარისხის მართვა უნივერსალურ სამეცნიერო ბიბლიოთეკებში / ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყოფილება: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა., --ბიბლიოგრ: გვ. 23-24. UDC: 021 

საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა

საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა / ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყოფილება: საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის., 2007-18გვ. --ბიბლიოგრ: 18. UDC: 021 

საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა (სახელმძღვანელო მასალა)

საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა (სახელმძღვანელო მასალა) / საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა; ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყოფილება: შემდგენ: მ. კალანდარიშვილი, ნ. ქავთარაძე; რედ: გ. თაყნიაშვილი, ლ. კაცაძე. - თბ. - 2008 - 97 გვ. 

ISBD(G) საერთაშორისო სტანდარტული ზოგადი ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა 

ISBD(G) საერთაშორისო სტანდარტული ზოგადი ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა ( ანოტირებული ტექსტი; გადამუშავებული გამოცემა) / კ.გ.საური; რედ. მარი-ფრანს პლასარი; ინგლისურიდან თარგმნეს:თ. ცხაკაიამ და თ. ჩხენკელმა; საბიბლიოთეკო ასოციაციების და ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია (I F L A ); UBCIM-ის გამოცემები - ახალი სერია ტომი 6; თბ: ბიბლიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია საქართველოში, 2000. - 47 გვ. 

ISBD(M) მონოგრაფიული გამოცემების საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა

ISBD(M) მონოგრაფიული გამოცემების საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა (გადამუშავებული გამოცემა) / საბიბლიოთეკო ასოციაციებისა და დაწესებულებათა საერთაშორისო ფედერაცია (IFLA); ინგლისურიდან თარგმნეს: თ. ცხაკაიამ და თ. ჩხენკელმა; თბ: ბიბლიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია საქართველოში, 2000 - 77 გვ. 

ISBD(A) უძველესი წიგნების (ანტიკვარული წიგნების) საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა

ISBD(A) უძველესი წიგნების (ანტიკვარული წიგნების) საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა (მეორე შესწორებული გამოცემა) / კ.გ. საურ; რედ. მარი-ფრანს პლასარი; ინგლისურიდან თარგმნა: ა. ჩხენკელმა; საბიბლიოთეკო ასოციაციების და ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია (IFLA); UBCIM-ის გამოცემები - ახალი სერია ტომი 3; თბ: ბიბლიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია საქართველოში, 2000. - 84გვ. 

ISBD(CM) კარტოგრაფიული მასალების საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა

კარტოგრაფიული მასალების საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა (შემოკლებული თარგმანი) / IFLA-ს საყოველთაო ბიბლიოგრაფიული აღრიცხვისა და საერთაშორისო კომპიუტერული კატალოგიზაციის პროგრამა; ინგლისურიდან შემოკლებულად თარგმნა: თ. ჩხენკელმა; 1987. - 43 გვ. 

CD-ROM - ებზე არსებული ელექტრონული რესურსების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა

CD-ROM - ებზე არსებული ელექტრონული რესურსების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა (მეთოდური რეკომენდაციები) / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; შემდგენ. ა. ჩხენკელი; თბ., 2002 - 26 გვ. UDC: 025.32:006.44(083.74) 

საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა ელექტრონული წყაროებისათვის

საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა ელექტრონული წყაროებისათვის / კ.გ. საური; რედ. მარი-ფრანს პლასარი; თარგმნა: ი. ღარიბაშვილმა;საბიბლიოთეკო ასოციაციების და ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია (I F L A ); UBCIM-ის გამოცემები - ახალი სერია ტომი 17; საქართველოში ბილიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია, თბ. 2000. - 148 გვ. 

დაბლინ კორ მეტამონაცემების ელემენტთა სიმრავლე, ვერსია 1.1: საცნობარო აღწერილობა

დაბლინ კორ მეტამონაცემების ელემენტთა სიმრავლე, ვერსია 1.1: საცნობარო აღწერილობა / ინგლისურიდან თარგმნა: თ. ჩხენკელმა;

http://dublincore.org/documents/2004/12/20/dces/ ; 2005. - 11 გვ. 

საყოველთაო ფორმატი ავტორიტეტული ჩანაწერებისათვის

საყოველთაო ფორმატი ავტორიტეტული ჩანაწერებისათვის /საბიბლიოთეკო ასოციაციების და ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია (I F L A ); რედ.მარი-ფრანს პლასარი; ინგლისურიდან თარგმნეს: თ. ჩხენკელმა და გ. ბახიამ; UBCIM-ის გამოცემები - ახალი სერია, ტომი 2; ბიბლიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია საქართველოში, თბ. 2000. - 84 გვ. UDC: 025.32:006.44(083.74) 

ISBD(NBM) არაწიგნადი მასალების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობის საერთაშორისო სტანდარტი

ISBD(NBM) არაწიგნადი მასალების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობის საერთაშორისო სტანდარტი (გადამუშავებული გამოცემა) / საბიბლიოთეკო ასოციაციების და ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია (I F L A ); ინგლისურიდან თარგმნა გ. აფრიდონიძემ; ბიბლიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია საქართველოში, თბ. 2000. - 100 გვ. UDC: 025.32:006.44(083.44) 

ISBD(S) სერიალური გამოცემების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობის საერთაშორისო სტანდარტი

ISBD(S) სერიალური გამოცემების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობის საერთაშორისო სტანდარტი (გადამუშავებული გამოცემა) / საბიბლიოთეკო ასოციაციების და ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია (I F L A ); ინგლისურიდან თარგმნეს: ლ. სულაძემ და მ. ზამბახიძემ; ბიბლიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია საქართველოში, თბ. 2000 - 92 გვ. UDC: 025.32:006.44(083.74) 

MARC 21 ბიბლიოგრაფიული მონაცემების ფორმატი შინაარსის აღნიშვნის წესებითურთ

MARC 21 ბიბლიოგრაფიული მონაცემების ფორმატი შინაარსის აღნიშვნის წესებითურთ / ინგლისურიდან თარგმნა: თ.ჩხენკელმა; 1999 წლის გამოცემა; შეიცავს შეცდომების გასწორებას (1999 წლის თებერვალი) და №1 განახლებას (2000 წლის ოქტომბერი); თბ. 2001. - 647 გვ. UDC:025.32:006.44(083.74) 

სამნიშნა საავტორო ტაბულები

სამნიშნა საავტორო ტაბულები / თ. თოთიბაძე; თ. მაჭავარიანი; ე. ხაბურზანია; რედ. გ. გიორგაძე; საქ. სსრ კულტ. სამ., კ. მარქსის სახ. საქ. სსრ სახელმწ. საჯარო ბიბ-კა - მე-2 შესწ. გამოც. - თბ., 1954 : პოლიგრაფკომბინატი "კომუნისტი" - 176 გვ.  

საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა

 საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა : (სახელმძღვ. მასალა)/ საქ. პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნ. ბიბ-კა, ბიბლიოთეკამცოდნ. და საბიბლ. სტანდარტების განყ-ბა ; [შემდგ. მ. კალანდარიშვილი, ნ. ქავთარაძე ; რედ.: გ. თაყნიაშვილი, ლ. კაცაძე] - თბ., 2009 : გამ-ბა "ეროვნ. მწერლობის" სტ. - 117გვ. ISBN 978-9941-0-1314-0 : UDC: 025.32 

 კონტროლის ფუნქცია საბიბლიოთეკო მენეჯმენტში
კონტროლის ფუნქცია საბიბლიოთეკო მენეჯმენტში/ შემდგ. გ. თაყნიაშვილი; რედ. ლ. ზაბახიძე; საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა . - თბ; 2009 - 18 გვ. 

ბიბლიოთეკის მუშაობის ორგანიზაცია საჯარო სკოლებში

ბიბლიოთეკის მუშაობის ორგანიზაცია საჯარო სკოლებში / პრაქტიკული სახელმძღვანელო / ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყოფილება: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; შემდგ.: გ. თაყნიაშვილი, თ. იოსავა; რედ. ა. ლორია. _ თბ., 2010 . _ 56 გვ. ISBN: 978-9941-0-2753-6 : UDC: 027.8 

საბიბლიოთეკო დოკუმენტების სისტემატიზაცია

საბიბლიოთეკო დოკუმენტების სისტემატიზაცია / გ. თაყნიაშვილი; რედ.: ლ. კაკულია; საქ. პარლ. ეროვნული ბიბ-კა,- თბ., 2010.- 25 გვ. ISBN: 978-9941-0-3059-8 : UDC: 025.4 (07)

 ელექტრონული რესურსების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა

  მხარეთმცოდნეობითი მუშაობის ორგანიზაცია საჯარო ბიბლიოთეკაში

  საბიბლიოთეკო მარკეტინგი

 საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა : (სახელმძღვ. მასალა)/ საქ. პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნ. ბიბ-კა, ბიბლიოთეკამცოდნ. და საბიბლ. სტანდარტების განყ-ბა ; ავტ.: ნ. ქავთარაძე ; [რედ.: გ. თაყნიაშვილი] - თბ., 2010 : გამ-ბა "ეროვნ. მწერლობის" სტ. - 32 გვ. ISBN 978-9941-0-2402-3 : UDC: 025.32

 

შენიშვნა: PDF ფორმატის ტექსტების წასაკითხად, თქვენს კომპიუტერში აუცილებლად უნდა იყოს ჩაწერილი კომპიუტერული პროგრამა Adobe Reader, რომლის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ Adobe Reader-ის საიტიდან.

 
 მიმაგრებული დოკუმენტები

 საბიბლიოთეკო დოკუმენტების საგნირების მეთოდიკა  60 KB 

 იფლას მანიფესტი ინტერნეტის შესახებ   43 KB 

 საქართველოს სახელმწიფო ბიბლიოთეკებში ორგანიზებული ბეჭდვითი და სხვა სახის მასალების განკარგვის წესი - რეკომენდაციები 95 KB 

 საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სახელმწიფო საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის შინაგანაწესი  40 KB 

 საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სახელმწიფო საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის დებულება  40 KB 

  

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2015
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ