დისერტაციების ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი დისერტაციები
დამატების თარიღი: 2012-07-18 13:52:00
1. კომპიუტერული ქსელის ანალიზატორის შემუშავება ოპტოელექტრონულ მეთოდებზე და საშუალებებზე / ნ. ნატროშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ო. ნატროშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 158 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 154 -158. UDC : 004.7

2. საქართველოს ენერგოსისტემის არასინუსოიდალური რეჟიმების გამოკვლევა და ანალიზი თურქეთთან ასინქრონული კავშირის პირობებში / გ. არზიანი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გურამ მახარაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 128 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 126 -128. UDC : 620.9(479.22)

3. სატრანსპორტო საწარმოების მართვის პროცესების თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები / ა. კურტანიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გ. ტყეშელაშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 153 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 149 -152. UDC : 338.47:656

4. ადამიანური რესურსების ფორმირება და მართვა საქართველოს ენერგოსისტემაში / დ. ჯაბუა; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გოდერძი კიკნაველიძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 152 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 150 -151. UDC : 005.96+620.9(479.22)

5. სატვირთო ვაგონების რემონტის ლოგისტიკა / ვ. აბულაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: თ. გრიგორაშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 138 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 136 -138. UDC : 629.45/46-77

6. ულტრადისპერსული და ნანოსტრუქტურული ინტერმეტალიდების მიღება Ti-Al და Ni-Al - ის ეგზოთერმულ სისტემებში დარტყმითი ტალღებით ინიცირებული თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით / მ. ჩიხრაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: აკაკი გიგინეიშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 153 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 149 -153. UDC : 620.3

7. თბოგენერატორების შესაძლო ავარიების სისტემური ანალიზი და პროფილაქტიკა / ე. ფანცხავა; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ომარ კიღურაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 137 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 122 -124. UDC : 621.18

8. პრივატიზაცია და სამეწარმეო აქტივობის ზრდის პრობლემები საქართველოში / გ. ზარნაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გ. ტყეშელაშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 143 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 139 -143. UDC : 338.242.4.025.88(479.22)

9. სატვირთო ვაგონების სარემონტო დეპოს სიმძლავრის გაზრდის მეთოდების სრულყოფა / მ. პატურაშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ავთანდილ შარვაშიძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 132 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 115 -116. UDC : 625.24-77

10. ბუნებრივი გაზის ენერგეტიკული სექტორის რეგულირება, ლიბერალიზაციის გათვალისწინებით / ი. ქავთარაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: დიმიტრი ნამგალაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 159 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 151 -158. UDC : 662.959.63+621.643

11. დიდმალიანი გადახურვების აგების ტექნოლოგია / ი. ჯინჭარაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 135 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 124 -135. UDC : 692.5

12. 48 მეტრი მალის მქონე, გასაშლელი საიერიშო ხიდი, მისი ტრანსპორტირების და მონტაჟის ხიდგამდებები / გ. მეძმარიაშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: აგული სოხაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 169 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 166 -169. UDC : 623.46:624.21

13. ურბანული გარემოს სივრცითი მოწყობის საკითხები ძველი თბილისის ეზოების მაგალითზე / ა. დიღმელაშვილი; ავტორეფ... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ნინო ხაბეიშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 31 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 29. UDC : 711(479.22-25)+711.168(479.22-25)+72.025.4)(479.22)

14. ძალური ტრანსფორმატორების დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდები და საშუალებები / გ. ჭყონია; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: თ. მუსელიანი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 114 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 109 -114. UDC : 621.314.222.6

15. მოდიფიცირებული ბიტუმების გამოყენების ეფექტიანობის კვლევა საგზაო სამოსების კონსტრუქციებში / დ. დემეტრაშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ალექსი ბურდულაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 137 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 136 -137. UDC : 625.75+691.16

16. საგზაო ფენილების რეაბილიტაციის მეთოდების ოპტიმიზაცია ცივი რეციკლირების გამოყენებით / ნ. ელოშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ალექსი ბურდულაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 138 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 136 -138. UDC : 625.75

17. სითხისა და მასის ცვლის პროცესების გამოკვლევა გაწიბოვნებულ-ზედაპირიან თბომცვლელ აპარატებში წარდგენილია / გ. ბურჯალიანი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ო. ფურცელაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 113 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 107 -113. UDC : 621.565

18. ვაგონების წყვილთვლების გაუმართაობათა კვლევა და სისტემატიზაცია, მათი აღმოფხვრის მეთოდების ოპტიმიზაცია საიმედოობის ამაღლებისათვის / გ. შავიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: თამაზ გრიგორაშვილ; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 122 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 118 -122. UDC : 625.2

19. საინვესტიციო-ქალაქთმშენებლობითი პროექტების ორგანზაციის საფუძვლები ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით / მ. თავხელიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გიორგი სალუქვაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 166 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 158 -166. UDC : 330.322:711

20. გერმანიუმ-სილიციუმის მონოკრისტალური შენადნობების ელექტროფიზიკური და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები / გ. არჩუაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გიორგი დარსაველიძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 145 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 137 -145. UDC : 669.172

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ