დისერტაციების ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი დისერტაციები
დამატების თარიღი: 2012-05-18 15:44:00

დისერტაციების ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი დისერტაციები

1. დახურულ გრუნტში ძირითადი მავნე მწერებისაგან ბოსტნეული კულტურების დაცვის ღონისძიებების შემუშავება თანამედროვე საშუალებების გამოყენებით / ნ.ჭანტურია; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ესმა ორჯონიკიძე; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2011 - 167 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 151-167. UDC: 635.632.7

2. მზესუმზირას ნათესებში გავრცელებული სარეველების და მავნე მწერების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების შემუშავება / გ. ბერელიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ესმა ორჯონიკიძე; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2011 - 159 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 142 - 159. UDC : 633.854.78:632/7

3. საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფორმირება და განვითარება გარდამავალ პერიოდში / ბ. ბუაჩიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: თამაზ კუნჭულია; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2011 - 171 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 160 -171. UDC : 338.436.33:339.188.4(479.22)+338.439(479.22)+338.439(479.22)

4. "შრომითი რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის მეურნეობაში საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში" / მ. მერეკლიშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ომარ ქეშელაშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2011 - 177 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 172-177. UDC: 331.101.262(479.22)+339.13(479.22)+338.43(479.22)

5. ბოცვრის რაციონალური კვების ტიპის დამუშავება საქართველოს პირობებში / ნ. ორჯანელი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: აპოლონ კოზმანიშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2011 - 121 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 115 -172. UDC : 636.92.084

6. რესურსმზოგი ნაპირდამცავი ნაგებობები / პ. სიჭინავა; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ირაკლი ყრუაშვილი; ედუარდ კუხალაშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2011 - 126 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 118 -126. UDC : 627.42

7. რეჰანის ნედლეულიდან ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების ნატურალური არომატიზატორების მიღების რაციონალური ტექნოლოგიების დამუშავება / ლ. კოტორაშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.:ნუგზარ ბაღათურია; ნანა ბეგიაშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 164 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 123-140. UDC : 663.5+663.8+665.52/54

8. მუშკიანი იხვის ბიოლოგიური თავისებურებანი, პროდუქტიული მაჩვენებლები და მათი გაუმჯობესების გზები / თ. ჭელიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ავთანდილ ჩაგელიშვილი; თამაზ ნიჟარაძე; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 121 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 115-121. UDC : 636.597.033+338.43:636.5

9. ბეტონის, როგორც მარცვლოვანი კომპოზიციური მასალის, სტრუქტურული მექანიკის სტატისტიკური კანონზომიერებანი / გ. ღვინეფაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გელა ყიფიანი; დემურ დანელია; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2011 - 144 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 133 -144. UDC : 691.32:620.17

10. ეროზირებულ მიწებზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები (კახეთის მხარის მაგალითზე) / მ. ხუციშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ჯემალ მახარაძე; თემურ კანდელაკი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 163 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 154 -163. UDC : 631.459

11. საქართველოს მიწის რესურსების მართვის სისტემის სრულყოფა საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში / დ. ეგიაშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ომარ ქეშლაშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 126 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 119-126. UDC : 332.33(479.2)

12. ზოგიერთი ეკოლოგიური ფაქტორის გავლენა ძროხის რძისა და რძის პროდუქტების ხარისხზე ქვემო ქართლის რეგიონში / ე. კალანდია; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: გივი ბასილაძე; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2008 - 142 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 129-142. UDC : 637.1.07

13. მეურნეობრიობის ახალი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების ფუნქციონირებისა და მართვის სრულყოფის გზები აგრარულ სექტორში (აჭარის არ-ის მაგალითზე) / გ. გაბაიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ზურაბ ელიზბარაშვილი; მელიტონ ბახია; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2008 - 171 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 161-171. UDC : 332.021.8+338.43(479.22)+349.42

14. "ჰელიო-ნეონის ლაზერის სხივის გავლენა მწყერის მეხორცულ პროდუქტიულობაზე, სისხლის მორფოლოგიურ და ბიოქიმიურ მაჩვენებლებზე" / ა. ნასუაშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ლ. ჯიქია; თ. ყურაშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 139 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 130 -1638 UDC : 57.043:53+636.594+577.34

15. ატმის ზოგიერთი სელექციური ჯიშის ნაყოფის ხარისხობრივი მაჩვენებლები და შენახვისუნარიანობა / ნ. მელანაშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ვაჟა კვალიაშვილი; ზაირა შაფათავა; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2008 - 141 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 122 -141. UDC : 634.25:631.563+634.25:631.527

16. მულჩირების გავლენა ნიადაგის თბურ და წყლოვან მახასიათებლებზე / მ. ლორია; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ე.გ. კუხალაშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 105 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 95-105. UDC :631.544+631.41

17. თუთის ფოთლის სიხუჭუჭისადმი შედარებით გამძლე თუთის ახალი ფორმების გამორჩევა და მათი სელექციური ღირებულება / ნ. გამხოშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: პეტრე ნასყიდაშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2008 - 121გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 110 -121. UDC : 634.38:632+634.52

18. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობისა და ფინანსური უზრუნველყოფის საკითხები საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მაგალითზე / დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ჩიბურდანიძე; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2010 - 171გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 161 -171. UDC : 338.43.003.13(479.22) + 631.162(479.22)

19. კარტოფილის რეგიონული ბაზრის ფორმირების ძირითადი მიმართულებები (სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე) / ლ. ზედგენიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ომარ ქეშლაშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 210 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 204 -210. UDC : 339.13(479.22)+338.43(479.22)+635:21(479.22)

20. მევენახეობის განვითარების ეკონომიკური კანონზომიერებები და პერსპექტივები აგროსამრეწველო ინტეგრაციის პირობებში (კახეთის მხარის მაგალითზე) / ლ. ოქროცვარიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ომარ ქეშელაშვილი; ბიძინა სარჯველაძე; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2007 - 181 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 167-181. UDC :338.43:634.8(479.22)

21. ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული ღონისძიებების დამუშავება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის საიმედოობის გაზრდისათვის / ნ. სარჯველაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ჯ. კაციტაძე; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2012 - 147 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 142 -147. UDC : 6321.004.052

22. მეღვინეობის ტექნოლოგიური პროცესებისათვის ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული დანადგარების დამუშავება და მათი მუშაობის რეჟიმების ოპტიმიზაცია / ე. მიდელაშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ალ. დიდებულიძე; რ. ქსოვრელი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 174გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 152 -169. UDC : 663.25 + 663.255

23. ჰიდრომელიორაციულ სისტემებში ფილტრაციული ხარჯის განსაზღვრის თეორიული და პრქტიკული ასპექტები / ლ. ჯავახიშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: დავით გუბელაძე; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2008 - 140გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 130 -140. UDC : 626.8+628.16.067.1

24. სასუქებისა და თესვის ვადების გავლენა სამკურნალო გულყვითელას (calendula officinalis L.) მოსავლიანობაზე მცხეთისა და ზემო იმერეთის ზონებში / ნ. კიკნაველიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ავთანდილ კორახაშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 145 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 141 -145. UDC : 633.88:631.8+633.88:631.53.04+633.8:631.599

25. ვაზის ძირითადი მავნებლები და მათ მიმართ ბრძოლის ახალი ქიმიური საშუალებების გამოყენება / ი. ცქვიტინიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ესმა ორჯონიკიძე; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 170გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 160 -170. UDC : 634.8:632.7+632.934

26. უნიმაგი ნეკროზულ-ჩირქოვანი ანთებების მკურნალობაში / ი. ცქვიტინიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: დავით გოდერძიშვილი; ბესიკ სურგულაძე; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 95 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 31 - 95. UDC : 616.314.002.3+615.242

27. წყალშიმცურავი შინაური ფრინველის (იხვი, ბატი) სტაფილოკოკოზის გავრცელება საქართველოში და ლექტინების მნიშვნელობა Staphylococcus aureus-ის ორგანიზმში ტრანსპორტირებისას / ე. ბერიანიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: მერაბ ნათიძე; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 132 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 109 -132. UDC : 636.597:579.861.2 + 636.598:579.861.2

28. სასოფლო-სამეუნეო კულტურების მორწყვის ნორმა ბუნებრივ-კლიმატური კომპლექსური მახასიათებლების გათვალისწინებით / მ. კიკაბიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: დ. გუბელაძე; ო. ოდილავაძე; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 149 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 139 -149. UDC : 631.67

29. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები / ირინე ჯალაღონია; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ომარ ქეშლაშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2006 - 239 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 199 -209. UDC : 338.43 + 631.151.3

30. სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენება ეკონომიკური სისტემების კვლევაში / ა. კეკენაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: ვალიდა სესაძე; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 147 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 156 -164. UDC : 330.342+007.2

31. ექსპლუატაციაში მყოფი შენობა-ნაგებობების ზღვრული მდგომარეობის და ნარჩენი რესურსის კვლევა დაზიანებების გათვალისწინებით / ა. წაქაძე; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: მ. წიქარიშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; თბ., 2012 - 153 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 145 -153. UDC : 69.059+69.033


 

 

 

 


 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ