დამატების თარიღი: 2017-08-05 14:15:04

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კანონი  საჯარო სამსახურის შესახებ 

საქართველოს კანონი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ

საქართველოს კანონი საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის დებულება

საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი

საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება №12 2017 წლის 14 ივნისი  "ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №2112017 წლის 25 აპრილი "პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ"

საქართველოს კანონი საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2017
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ