The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები
open this section of the library and view contents საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია (შემუშავება და მიღება)