ააგდო, ააგო, ააშენა, ააგორა, აავსო, აალაგა, აალება, ცეცხლის მოკიდება, აამღვრია, აანთო, ააცალა, ააცრევინა, ააძძრო, აახლებს, აბა, აბა მითხარი, აბა მოდი გავიქცეთ, აბაზი, აბაზიანი, აბანო, აბარგება, აბარვა, აბგა, ჩანთა, აბედი, აბეზარი, შემაბეზრებელი, გულისწამღები, აბზაცი, აბზეკა, აბზინდა, აბლაბუდა, ობობის ქსელი, აბმა, აბოლდა სახლი, აბოლება, აბონემენტი, აბონენტი, აბრა, აბრახუნებს, აბრეშუმა, გველის ღობე, აბრეშუმი, აბრეშუმის ჭია, აბრუნება, აბსოლტიზმი, აბსტრაქტული, აბსტრაქცია, აბსურდი, აბუზვა, აბუზული, აბურვა, აბურთვა, აბურცება, აბურძგვნილი, აბურხანა, აბუსალათინი, აბუჩად აგდება, არად ჩაგდება, მასხარად აგდება, დაცინვა, აბუჩად ვიგდებ, აბუჩი, აბუჩალაკი, დაუპატიჟებელი სტუმარი, აბძანდა!, აბძანება, აყენება, ასვლა, აბჯარი, აბჯარი, საჭურველი, საომარი იარაღი, აბჯაროსანი, აგდება, აგდება, წამოყენება, აგდევ, აგება, აშენება, აგებულება, აგებულობა, აგეთი, აგენტი, აგენტურა, აგერ, აგვისტო, აგზავნა, აგიზგიზება, აგიტატორი, აგიტაცია, აგიტაციის გაწევა, აგიღე, აგლესა, აგლეჯა, აგლეჯილი, აგლიჯა, აგორდა, აგორება, აგრარი, მიწადმფლობელი, მემამულე, აგრარული, აგრე იყოს, აგრე, ასე, აგრეთვე, აგრესია, აგრესიული, შემტევი, აგრესორი, აგროვებს, აგრონომი, აგრონომია, აგური, აგურის გამოწვა, ადათი, წესი, ჩვეულება, ადამიანი, ადამიანობა, ადამიერი, ადგა, ადგილ-ადგილად, ადგილამდე, ადგილზე დანიშნვა, ადგილი, ადგილის, ადგილის დაჭერა, ადგილკომი, ადგილობრივი, ადგომა, წამოდგომა, ადევნა, ადეპტი, მიმდევარი, ადვილად, ადვილი, ადვილია, ადვოკატი, ვექილი, ადიდება (წყლისა), ადიდებული წყალი, ადის, ადლი, ადმინისტრატორი, ადრე, ადრე ადგა, ადრევე, ადრესი, მისამართი, ადრეული, ნაადრევი, ადრიატიკის ზღვა, ადრინდელი, ადრისი, ადუღდა, ადუღება, ადუღებული, აედონი, ბულბული, აელვარება, აეროდრომი, აეროპლანი, აეროსტატი, აეროყუმბარა, ავაგანგარდი, მოწინავე რაზმი, ავაგდე, ავაგე, ავაშენე, ავაგებ ნემსზედ ძაფს, ავაგებ, ვაშენებ, ავაგორე, ავად გავხდი, ავად გახდა, ავად გახდომა, ავად მოვეპყრობი, ავად რომ აქ ვიყო, ავადგენ მტრობას, ავადმყოფი, ავადმყოფი მიილუშა, ავადმყოფი უეთ არის, ავადმყოფი ცუდადაა, ავადმყოფობა, ავადმყოფობა გართულდა, ავადმყოფს მოუარე, ავადმყოფს მოუდგა, ავადმყოფს სიცხე მოუმატა, ავავსე, ავაზა, ჯიქი, ავაზაკი, ყაჩაღი, ავაზაკს ბორკილი დაადეს, ავაზანი, ავათ მომეკიდა, ავალაგე, ავანგი, როდინი, ავანდასტა, ავანთე, ავანტიურა, ავანტიურისტი, ავაოხრე, ავარა, ხულიგანი, ავარდნა, ავარია, მარცხი, ავასრულე, შევასრულე, ავასრულებ, შევასრულებ, ავაცალე, ავაცლი, ავაცრევინე, ავაძრე, ავბედი, ბედშავი, ავგზავნე, ავგლიჯე, ავგული, ავდარი, ავდექი, ავდივარ, ავდრიანი, ავედევნე, ავერიე, ავეყუდე, ავეცალე, გავეცალე, ავეჯი, ავზიდე, ავზნეობა, ავთვალი, ავთვლი, ავი, ავი გუნებაზე ვარ, ავი დარი, ავი თვალით შეხედა, ავი კაცი

ბაასი, საუბარი, ბაბა, ბაბათა, ბაბაჭუა, ობობა, ბაბრიკა, ბაბუა, პაპა, ბაბუასწვერა, ბაგა, ბაგაჟი, ბარგი, ბაგე, ბაგირი, ბადაგი, ბადალი, ბადე, ბადია, ბადრი მთვარე, ბადრიჯანი, ბადრუკი, ბედკრულ, უბედური, ბავშვები, ბავშვები ძაღლს ეფერებოდნენ, ბავშვი, ბავშვი იცნეს ნაჩნევით ბეჭზე, ბავშვი კალთაში ჩაისვა, ბავშვი ჩამოვიყვანე, ბავშვი ცოცავს, ხოხავს, ბავშვი ხეზე აცოცდა, ბავშვიმ ბალღი, ჩვილი, ბავშვმა ფეხების ქნევა დაიწყო, ბავშვს წყალი გადაასხეს, ბაზა, ზაზისი, ფუძე, საფუძველი, ბაზაზი, ფართლის ვაჭარი, ბაზარი, ბაზრობა, ბაი, ბაია, ბაია, გუგა, თვალისა, ბაიათი, ბაირახი, დროშა, ალამი, ბაიყუში, ბადრუკი, უსახლკარო, ბაკალეა, ბაკი, ბაკოვანი, ბალანი, ბალახი, ბალახი ამოვიდა, ბალახი ღელავს, ბალახიანი, ბალახის მძოველი, ბალახმა თავი ამოჰყო, ბალბა, მოლოქი, ბალთა, ბალი, ბალი დამწიფდა, ბალიში, ბალიშის პირი, ბალნიანი, ბალღი, ბამბა, ბამბაზია, ბამბის ზეთი, ბამბის მრეწველობა, ბანა, ბანაკი, ბანაობა, ბანაობს, ბანგი, ბანდიტი, ბანდიტიზმი, ბანდული, ბანი, ბანკი, ბანტი, ბანქო, ბანჯგლი, ბაჟი, ბარავს, ბარათი (წერილი), ბარაქა, ბარაქი, ბარაქიანი, ბარბარიზმი, ბარბაროსი, ბარგი, ბარდა, ბარდანა, ბარე, ბარემ, ბარემც, ბარემ ესეც მას წაუღე, ბარემ სთქვი, ბარვა, ბარი, ბარკალი, ბარძაყი, ბარტყი, ბარწევ, ბარჯი, ხოჭი, ბასრი, ბასრი, გალესილი, მჭრელი, ბატები აყიყინდნენ, ბატი, ბატკანი, ბატკანი, კრავი, ბატონი, ბატონიშვილი, ბატონო!, ბატონობა, ბატონური, ბატონყმობა, ბაქია, ბაქლომი, ბაქო, ბაქოელი, ბაქტერია, ბაღათარი, ბაყათარი, ბაღანა, ბაღდადი, ბაღეულობა, ბაღი, ბაღი (ორთქლი), ბაღლინჯო, ბაღში წყალი შევუშვი, ბაყათარი, ბაყალი, ბაყაყი, მყარი, ბაშმაკი, ბაცაცი, ბაჭია, ბაცაცი, ჯიბგირი, ბაცბაცი, ბაძება, ბაძვა, ბაწარი, ბაწრის კიბე, ბაჭი, ბაჭია, ბახალა, ბახალი, ბგერა, ბე, ბებერი დედაკაცი, ბებერი, მოხუცი, მოხუცებული, ბებია, ბებკა, ბეგარა, ბეგვა, ბედაური, ბედვა, ბედი, ხვედრი, ბედისწერა, ბედნიერი, ბედნიერი დღე, ბედშავი, ბევა (ხილისა), ბევრ ნაცნობს შევხვდი, ბევრად ბევრი, ბევრი ვიხეტიალე, ვეთრიე, ბევრი მწუხარება გამოვცადე, ბევრი რამ, ბევრი უსიამოვნება მინახავს, ბევრი ხარჯი მოუვიდა, ბევრი, მრავალი, ბევრს კარგს მიქადდა, ბევრჯელ, ბეზარი, ბეზღება, ბეითალი, ვეტერინარი, ბეკი, ბელადი, ბელეტრისტი, ბელეტრისტიკა, ბელეტრისტიკული, ბელი, ბელტი, ბენზინი, ბერა გახდა-რა, ბერვა, ბერი მონაზონი, ბერი, მოხუცებული, ბერიკაცი, ბერკეტი, ბერტყა, ბერძენი, ბერწი, ბეღელი, ბეღურა, ბეჩავი, ბეჩარა, უღონო, ბეწვეული, ბეწვი, ბეწვი ຮრდუ., ბეწვიანი, ბეწო, ბეჭდვა, ბეჭდის დასმა, ბეჭედი, ბეჭთვითი თავისუფლება, ბეჯითბა, ბეჯითი, მუყაითი, მეცადინი, ბზა, ბზენარევი, ბზეწვია, ბზინვა, ბზინვარება, ბზრიალა, ჩიკორი, ბზუილი, ბიბილო, ბიბინი

გააახლა, გააგდო, გააძევა, გააგებინეა, გააგორა, გააგრძელა, გაადვილება, გაადიდა, გაავგულება, გაავება, გაავკაცება, გაავპირება, გაავსო, გააზატება, გააზიზება, გაათავა, გაათბო, გააკეთა, გაალმისება, გაამათრახეს, გაამდიდრებს, გაამოს, გაამპარტავნება, გაამრავლა, გაამხანაგება, გაამხილა, გაამხნევა, გაანადგურა, გაანათა, გაანესტიანა, გააოხრა, გაარღვია, გაარჩია, გაასაღა, გაასუფთავა, გაასუქა, გაასწორა, გაასწრო, გააფრინა, გააფურთხა, გააფუჭა, გააქრო, გააღო, გააშრო, გააჩანაგა, გააჩაღა, გააჩერა, გააცივა, გააცილე სახლამდინ, გააძღო, გააწითლა, გაახვია, გაახლდა, გაახლება, გაახურა, გააცხელა, გაბათილება, გაუქმება, გაბანა, გაბანილი, გაბაჩება, გაბეგრვა, გაბედა, გაბედვა, გაბედნიერდა, გაბედნიერება, გაბედნიერებული, გაბედული, გაბედულობა, გაბევრება, გაბეზრება, გაბერვა, გაბერილი, გაბერწება, გაბზარვა, გაბზობა, გაბილწება, გაბმა, გაბოლილი, გაბოროტება, გაბრაზება, გაბოროტებული, გაბრაზებული, გაბრიყვება, გაბრტყელება, გაბრუება, გაშეთება, გაბრუნდა, გაბრუნება, გაბრწყინება, გაბრჭყვიალება, გაელვარება, გაბტყვნა, გაბტყვნილი, გაბუტება, გაბუტული, გაბღვერა, გაბჯენა, გაგაგიჟა, გაგანირება, გაგარებული, გაველერებული, გაგასაოცარი, გაგასწრო, გაგდება, გახევება, გაგდებული, გაგება არა აქვს, გაგება, შეგნება, მიხვედრა, შესმენა, გაგებული, გაგვაბედნიერა, გაგზავნა, გაგზავნილი, გაგიმარჯოს!, გაგიჟდა, გაგიჟება, გაგიჟებული, გიჟი, გაგლეჯა, დაფლეთა, გაგლეჯილი, გაგლიჯა, გაგონება, გაგონილი, წაგორება, გაგორდა, გაგორებული, გაგრილება, გაგრძელება, გაგრძელებული, გაგუდვა, გაგუდული, გაგულისდა, გაგულისება, გაგულისებული, გაგულოვანება, გადააბრუნა, გადააგდო, გადააკეთა, გადაარჩია, გადაარჩინა, გადაატრიალა, გადაბრუნება, გადაბრუნებული, გადაბუგვა, გადაგდება, გადაგდებული, გადაგრეხა, გადაგრეხილი, გადაგრიხა, გადადგა, გადადგმა, გადავაბრუნე, გადავაგდე, გადავავლე, გადავაკეთე, გადავარდა, გადავარდნა, გადავარჩიე, გადავარჩინე, გადავატრიალე, გადავაქოთე, გადავაჯგუფე, გადავბრუნდი, გადავგრიხე, გადავდექი, გადავეცი, გადავვარდი, გადავიკარგე, გადავისვრი, გადავიტანე, გადავზიდე, გადავიხადე, გადავლება, გადავრგვე თონ (ნჷსსაღთონ), გადავრდნილი, გადავრჩი, გადავუხადე, გადავღვარე, გადავშალე, გადავწერე, გადავჭერი, გადავხტი, გადაზიდვა, გადათვალიერება, გადაიგრიხა, გადაისროლა, გადაიტანა, გადაზიდა, გადაიხადა, გადაკარგვა, გადაკარგული, გადაკეთება, გადამუშავება, გადალახვა, დაძლევა, გადამაგდო, გადამალვა, მიმალვა, გადამატანინა, გადამაზიდინა, გადამდები სენი, გადამისროლა, გადამიტყდა, გადამიღვარა, გადამიხადა, გადამუშავება, გადამცემი, გადარევა, გადარეული, გადარჩა, გადარჩევა, გადარჩენა, გადარჩენილი, გადასავალი, გადასაფარი, გადასახადი, ხარკი, გადასახლება, გადასინჯვა, გადათვალიერება

და, და ა. შ., და დაგემართა, დააბა, მიაბა, დააბეზღა, დააბოყინა, დააბრმავა, დააგებს, დააგო, დაადასტურა, დაამტკიცა, დაადგინა, დაადეგ ამ გზასა, დაავადბა, დაავალა, დაავანსება, დაავიწყდა, დააკავშირა, დააკაკუნა, დააკერა, დააკისრა, დაავალა, დააკლო, დაალაგა, დაალბო, დაამარცხა, დაამზადა, დაამთავრა, დაამთქნარა, დაამიხინჯა, დაამოკლა, დაამსხვრია, დაამშვენა, დაამხო, დაანახა, დაანება, დაანიავა, დააპირა, დააპო, დაარახუნა, დაარბიეს სოფელი, დაარსება, დაარტყა, დაარქვა, დაარწიე, დაარწმუნდა, დაარჭო, დაასაბუთა, დაასველა, დაატუსაღეს, დააფასა, დააფხაჭნა, დააშრო, დააჩქარე, დააჩქარე, თორემ ღამდება, დააცარიელა, დააწება, დააწყო, დაახველა, დაახვია, დაახლოებით, დაახლოვება, დაახურდავა, დააჯერა, დაბა, დაბა თავისი მიდგომითა, დაბადება, დაბადებული, დაბალი, დაბალი განათლება, დაბალი ღობე, დაბამბული, დაბანა, დაბანვა, დაბანაკება, ბანაკად, დადგომა, დაბანილი, დაბარება, დაბაღი, მეტყავე, დაბახანა, დაბებკა, დაბეგვა, დაბეგვრა, დაბევება, დაბეზღება, დასმენა, დაბეჟილი ვაშლი, დაბერება, მოხუცება, დაბერებული, დაბერვა, დაბერტყვა, გაბერტყვა, დაბერწება, დაბეჭდვა, დაბეჭდვა, დალუქვა, ბეჭდის დადება, დაბეჭდილი, დაბინავება, დაბინდება, დაბიური, დაბლა, ქვევით, ძირს, დაბლაგვა, დაჩლუნგება, დაბლანდული, დაბლობი, დაბმული, მიბმული, დაბნედა, დაბნევა, დაბნელდა, დაბნელება, დაბოყინება, დაბრაკვა, დაწუნება, დაბრალება, დაბრალება, ბრალის დადება, დაბრაწება, დაბრახუნება, დაბრკოლება, დაბრმავდა, დაბრმავება, დაბრუნება, დაბრძანდი, დაბრძანება, დაბძანება, დაბუჟება, დაბურვა, დაბურული ტყე, დაგავა, დაგასმენ, დაგდება, დაგება, გაშლა, დაგებული, დაგეგმვა, დაგვა, დაგვანება, დაგვიანება, დაყოვნება, დაგვიანებული, დაგვილი, დაგვირისტება, დაგზავნა, დაგლეჯა, დაგლეჯილი, დაგმობა, ძაგება, ძრახვა, დაგორდა, დაგორდი, დაგორება, დაგრეხა, დაგრეხილი, დაგრიალება, დაგრილება, დაგროვება, დაგრძელდა, დაგრძელება, დაგუჟვა, დადასტურება, დამტკიცება, დამოწმება, დადგა, დადგა სასიხარულო ჟამი, დადგენა, დაწესება, დადგმა, დადგომა, დადგომილი, დადება, დადებითი, დადევნა, დადევნება, დადენა, დადექი!, დადის, დადის პერანგის ამარად, დადნა, დადნობა, დადრეკა, დადრეკილი, დადრეკს, დადუმდა, დადუმება, დადუნება, დადუღება, დაებადა, დაედევნე, დაეზარა, დაემუქრა, დაექადა, დაეტაკა, დაექანა, დაეძგერა, დაეძინა, დაეხა, დაეხმარა, უშველა, დაეჯახა, დავა, დავაბი, მივაბი, დავაბინავე, დავაბოყინე, დავაბრუნებ, დავაგე, დავაგებ, დავაგებ ქვეშაგებსა, დავადასტურებ, დავამტკიცებ, დავადგამ ფეხსა, დავადნე, დავავალე, დავაკავშირე, დავაკაკუნე, დავაკერე, დავაკლე, დავალაგე, დავალბე, დავალება, დავალევინე, დავამარილე

ეალერსება, ეფერება, ეაჯება, ებაძება, ებრაელი, ეგ, ეგების, ეგება, იქნება, ვინ იცის, ეგეთი, ეგვიპტელი, ეგზემპლარი, ეგოიზმ, ეგოისტი, ეგრე-ადრე, ეგრეთწოდებული, ეგღა გვაკლია, ევანი, ჟღარუნა, ევედრება, ევკალიპტი, ევროპა, ევროპული, ეზარება, ეზო, ეთერი, ეთეროვანი, ეიცხვი, ეკალი, ეკალი შემერჭო, ეკალმა ხელები დამიფხაჭნა, ეკალმა ხელი გამიფხაჭნა, ეკვატორი, ეკლესია, საყდარი, ეკლიანი მავთული, ელამი, ელანდება, ელდა, ელენთა, ტყირპი, ელვა, ელვანა, ტყიტპი, ელვარე, ელვარება, ელოდა, ელოდება, ელფერი, ელფერი, ელვარება, ელჩი, ემაგ, ემანდ, ემზადება, ემსგავსება, ემუდარება, ენა, ენა დამება, ენა დაუმცხრალად, ენა ებმევა, ენა უკეთესად იცის, ენა ჩავარდნილი, ენა ჩაუვარდა, ენა ჩლუნგი, ენაზე ვიკბინე, ენამარჯვე, ენამჭევრი, ენამჭევრმეტყველი, ენატანია, ენაჩლუნგი, ბლუ, ენაჭიროება, ენდობა, ენდრო, ენიანი, ენძელა, ერბო, ერბო-კვერცხი, ტაფამწვარი, ერბოკვერცხი, ერდო, ერევა, ერთ წამს, ერთ-ერთი, ერთად, ერთბაშად, ერთგან, ერთგვარი, ერთგული, ერთდროული, ერთება, ერთეული, ერთი, ერთი ბეწო, ერთი ბეწო აკლია, ერთი ბეწო პური, ერთი ზურგი თივა, ერთი იღლია თივა, ერთი მარგი ხახვი, ერთი მოდი აქა, ერთი მწიკვი მარილი, ერთი პური მაჭამე, ერთი რამ გითხრა, ერთი სიტყვით, ერთი ყოფა, ერთი წიგნი მერგო, ერთი წყალი დამალევინე, ერთი ხნისა, ტოლი, ერთიანი, ერთისამად, ერთი–ორად, ერთმანეთი, ერთმანეთს აბრალებენ, ერთმანეთს აფურთხებენ, ერთმანეთს ეხვეოდნენ, ერთმანეთს ნუ მოშორდებით, ერთმანეთს წაეკიდნენ, ერთმხარით, ერთნაირი, ერთობა, ერთპირად, ერთპიროვნული მეურნე, ერთსა და იმავე დროს, ერთსულოვანი, ერთსულოვნად, ერთსულოვნება, ერთფეროვანი, ერთფერი, ერთწამს, ერთწევრა, ერთხელ, ერთხმად, ერთჯერ, ერთ–ოთხად, ერი, ხალხი, ერიდება, ერკემალი, ვერძი, ყოჩი, ერკემალი, ყოჩი, ვერძი, ეროვნებათა საბჭო, ეროვნული შემოქმედება, ეროვნული ხასიათი, ეს, ეს ავადმყოფი ადვილი მოსარჩენია, ეს ასე იგულისხმება, ეს დიდ თანხას შეადგენს, ეს თქვენთვის შეუფერებელი საქმეა, ეს კარგს არაფერს გვიქადის, ეს მისთვის დაღუპვაა, ეს მისი ჩადენილია, ეს საქმე არ მეხება, ეს საქმე რითი აიხსნება?, ეს საქმე შეუძლებელი, ეს საქმე ხელსაყრელია, ეს უფრო მომწონს, ეს წიგნი მე მეკუთვნის, ეს წიგნი შენ გეკუთვნის, ეს წიგნი შენია, ესე მწადია, ესეთი, ესმაკი კაცი, ესმის, ესპანელი, ესპანური, ესროლა, ესურა, ეტკინა, ეტლი, ეტრიტი, პერგამენტი, ეტყობა, ჩანს, ალბათ, ეფერება, ექვსასო, ექვსთვიანი, ექვსი, ექსპედიცია, ეყოლა, ეყოფა, ეშვი, ეშვია, ეშვიანი, ეშინია, ეშმაკი, ეშმაკიბა, ეშხი, ეშხიანი, ეძება, ეძებს, ძებნის, ეძინება, ეწერი, ეწყინა, ეჭვი შეუვიდა, ეჭვი, ეჭვის შეტანა, ეჭვიანი, ეჭვიანობა, ეხვეწება, ეხლა, ეხლა სახლში მისული იქნება, ეხლავე, ეხლანდელი თაობა, ეხმარება, შველის

ვაახლებ, ვაბამ, ვაბახუნებ, ვაბრუნებ, ვაბრუნებ ქვასა, ვაგლახი, ვაგონში მოვთავსდი, ვაგროვებ, ვადა, ვადამდე, ვადის გადაცილება, ვადის დანიშნვა, ვადნობ, ვადუღებ, ვაება, ვავადმყოფობ, ვავიწროვებ, ვავსებ, ვაზი ჩაყარა, ვათავებ, ვათბობ, ვათრევ, ვათხოვე, ვათხოვებ, ვაი და ვუი!, ვაი ვაგლახი, ვაი-ვაგლახით, ვაიმე!, ვაიძულებ, ძალას ვატან, ვაკაკუნებ, ვაკანსია, ვაკაცურად, ვაკე, ვაკეთებ, ვაკრავ თონეში პურს, ვალაგებ, ვალალი, ვალანი, ვალბობ, ვალდებულება, ვალდებული, ვალი, ვალი გადავიხადე, ვალში შევიდა, ვალში შესვლა, ვალჯებ, ვამაგრებ, ვამაღლებ, ვამბობ, ვამზადებ, ვამთავრებ, ვამთქნარებ, ვამოკლებ, ვამტკიცებ, ვამღვრევ, ვამჩნევ, ვამხელ, ვანგრევ, ვანთებ ცეცხლსა, ვანი, ვანიავებ, ვაპატიე, ვაპობ, ვაჟი, ვაჟიშვილი, ვაჟკაცი, ვარ, ვარამი, არამი, ვარაუდი, ვარაუდი მექნება, ვარგა, ვარგისი, გამოსადექი, ვარდება, ვარდები, ვარდები აყვავდა, ვარდი, ვარდკვლავი, ვარდნა, ვარვარი, ლაპლაპი, ვართავ, ვართმევ, ვარია, ვარკვევ, ვარსკვლავედი, ვარსკვლიანი, ვარჩევ, ვარცლი, ვარცხნა, ვარწმუნებ, ვარწყიე, ვარჭობ, ვარხევ, ვარხიე, ვარჯიშობა, ვარჯიშობს, ვასაკა, ვასესხე, ვასმევ, ვასრულებ, ვასუფთავებ, ვასწორებ, ვაუთოვებ, ვაფასებ, ვაფხაკუნებ, ვაქრობ, ვაქუჩებ, ვაქცევ, ვაღვიძებ, ვაღიარებ ჩემ სიმართლეს, ვაყენებ ურემს, ვაყრი მარილსა, ვაშა!, ვაშლი, ვაშლი დავკრიფე, ვაშლი ხიდგან მოვგლიჯე, ვაშლის ხე, ვაშლმა დაიყვავილა, ვაშრობ, ვაშტერდები, ვაჩვევ, ვაჩუქე, მივუნიჭე, ვაციწვერა, ვაცმევ, ვაცხადებ, ვაცხელებ წყალსა, ვაცხობ, ვაძაგებ, ვაძახებ, ვაძევებ, ვაძლევ, ვაძლევ ხარჯსა, ვაძოვებ, ვაძღობ, ვაწებ, ვაწუხებ, ვაწყინე, ვაწყობ, ვაჭარი, ვაჭენებ, ვაჭმევ, ვაჭრობა, ვაჭრობა დაეცა, ვაჭრობდა, ვახარე, ვახვევ, ვახვევ, ვფუთნი, ვახველებ, ვახლი კედელს, ვახმოვ, ვახურებ ფეჩსა, ვახშამი, ვახჩობ, ვაჯობე, ვბაასობ, ვსაუბრობ, ვბან, ვბანაობ, ვბარავ, ვბაძავ, ვბოდავ, ვბოყინებ, ვბრაზობ, ვბრაკავ, ვბრუნდები, ვბრძანებ, ვბტყვნი, ვგევარ, ვგავ, ვგვი, ვგზავნი, ვგმობ, ვგმობ, ვაძაგებ, ვძრახავ, ვგორავ, ვგრეხ, ვგროვდებით, ვგრძნობ, ვდარაჯობ, ვდარდობ, ვდგები, ვდგევარ, ვდებ, ვდევნი, ვდნები, ვდრუზე, ვდღვებავ, ვეალრესები, ვეფერები, ვეამხანაგები, ვეაჯები, ვეაჯები, ვევედრები, ვება, ვეება, ვებერთელა, ვეგებები, ვედრა, ვედრება, ხვეწნა, აჯა, ვევედრები, ვეზიდები, ვეთამაშე, ვეთანხმები, ვეკითხები, ველი, ველი, მინდორი, ტრამალი, ველის ყრდელი, ღიჭა-რბილი, ველოდები ძმასა

ზადი, ზავი, ზავის დარღვევა, ზავოდი, ზამბარა, ზამთარი, ზამთარი გავიდა, ზამთარი დადგა, ზამთარი მოახლოვდა, ზამთარის პირი, ზამთრის პირი, ზამთრისა, საზამთრო, ზანგალაკი, ზანგი, ზანდუკი, სკივრი, ზანდუკში ფული მიძევს, ზანტად, ზანტი, ზაპოროჟელი, ზარალი, ზარალს მივაყენებ, ზარბაზანი, ქვემეხი, ზარი, ზარი დარეკეს, ზარი რეკს, ზარი, ძარი, ზარიანი გველი, ზარის რეკა, ზარმაცად, ზარმაცი, ზანტი, ზარმაცობა, ზარული, ფეხის ადგილი, ზარწყალი, წალა, ზაფხული, ზაფხულობით მოდიოდა, ზაფხულში, ზაქი, ზახილი, ზაჰესი - (ზემო ავჭალის ჰიდრო ელექტრო სადგური), ზეგ, ზეგანი, მთაგანი, ზედ, ზედა, ზედა, ზედა აჭარა, ზედა-ზედ, ზედი-ზედ, ზედა-კიდე, ზედადგარი, ზედამხედველი, ზედაპირი, ზედიზედ, მოყოლებით, ზედმეტი, ზედმიწევნით, ზედნადები, ზედნადები ხარჯები, ზედსართავი სახელი, ზევით, ზევითგან, ზევითკენ, ზეზე დგომა, ზეზე იდექი, ზეთი, ზეთიანი, ზეთის ხე, ზეითუნის ზეთი, ზეიმი, ზეინკალი, ზეკარი, ზეკლასობრივი, ზელა, ზელს, ზემო, ზემო ავჭალა, ზემო ქარი, ზემოქმედება, გავლენა, ზეპირად იცის, ზერელე ცოდნა, ზერელედ, ზერელი ცოდნა, ზერექვერედ სნეული, ზესთაბუნებრივი, ზეფირი, ზეშთაგონება, აღმაფრენა, ზეშთაგონებული, ზეცა, ზეციერი, ზეძირკველი, ზეწარი, ზვავი, ზვარა, ზვარი, ზვიადი, ავ-მომწონე, ზვიგენი, სკვალი, ზვინი, ზვირთი, ტალღა, ზვირთცემა, ზიანი, ზიანის მიყენება, ზიდავს, ზიდვა, ზიზღვა, ზიზღი, ზინდანი, გრდემლი, ზინზლი, ზინზლის სუნი, ზის, ზმა, ზმანება, ზმანი, ზმნა, ზნე, ხასიათი, ზნექა, ზოგადი, საყოველთაო, საერთო, ზოგავს, ზოგან, ალაგ-ალაგ, ზოგვა, ზოგი, ზოგიერთი, ზოგიერთი შემთხვევაში, ზოგჯერ, ზოდი, ზოზინა, ზლაზნია, დამბლა, ზოლიანი, ზოლო, სვრელი, ზომადი, ზომავს, ზომვა, ზომიერი, ზომიერი სარტყელი, ზონა, სართული, არე, ზონარი, ლარი, ზონტიკი, ქოლგა, ზორბა, ზორზოხი, მოუქნელი, ზრდა, ზრდადი, ზრდიდი, მზრდიდი, ზრდილობა, ზრდის, ზრუნვა, ზუბრი, ზუბრი, დომბა, ზუკი, კუზი, ზუმბა, ზურგზე მკიდია, ზურგი, ზურგი მომაქცია, ზურგი სკამისა, ზურგს უკან, ზურმუხტი, ზუსტად, ზუსტი, ზღაპარი, არაკი, ზღარბი, ბუნძგი, ზღვა, ზღვა ღელავს, ზღვე, ზღვის კიდე, ზღვის მოქცევა, ზღვის პირი, ზღვის კიდე, ზღვრული, ზღმარტლი, ზღუდე, ზღუდვა

თაბალა, თამბალა, თაბასქორობა, თაბაშირი, თაბახი, თაბუთი, თაგვი, თაგვის წამალი, თაგუნა, თავადი, კნიაზ, თავაზიიანი, თავაღებული, თავაშვებული, თავახდილი, თავბრუ დამეხვა, თავბრუ მეხვევა, თავბრუ, რეტი, თავგადაგლეჯით, სწრაფად, საჩქაროდ, თავგადასავალი, თავგანწირული, თავდაბალი, თავდაბედული, თავდაუხურავი, თავშიშველა, თავდაღმა, თავით ძირს, თავდაღნართი, თავდაცვის სახალხო კომისარიატი, თავდაჭერილი, თავდები, თავდებობა, თავენთი, თავიანთი, თავზარის დაცემა, თავზე შალი მოვიხვიე, თავზედ ვიხვევ, თავზედ ხელახებული, თავთავი, ოდოში, თავი, თავი გავიხეთქე, თავი გაიმართლა, თავი გაუტეხეს, თავი დავუკარი, თავი დაიღუნე, თავი დაიხარა, თავი დამანებე, თავი დამიკრა, თავი ვიტეხე, თავი მდინარისა, თავი მთისა, თავი მომჭრა, თავი მოსამართლე, თავი მოჰკვეთეს, თავი მტკივა, თავი ქვას ახალა, თავი ღვინო, თავი შევატაკე, თავი შეიკავა, თავი წიგნისა, თავი ხმლით გააგდებინა, თავიდან აცილება, თავიდან დაიწყე, თავიდან მოვიშორებ, თავიდან, დასაბამიდან, თავით ფეხამდინ, თავის ალაგს ვდგამ, თავის დაკვრა, თავის დროზე, თავის დღეში, თავის მინებება, მიტოვება, თავის მოყრა, მოგროვება, თავის მოჩვენება, თავის მოჭრა, თავის ნების მიმყოლი, თავის სარქველი, თავის ქება, თავის შეკავება, თავის შენახვა, თავის შველა, თავის-თავად, თავის-მკვლელი, თავის-ნათქვამი, თავის-ნება, თავისათვის, თავისას არ იშლის, თავისებური, თავისთვის, თავისი სვრელის მოხვნა, თავისი შვილის მზერით ვერ ძღება, თავისუფლად, თავისუფლება, თავკობალა, თავლა, საჯინიბო, თავმოდგმული, თავმოკრული, თავმომწონე, თავმოტვლეპილი, თავმოყვარეობა, თავმოყრილი, თავმჯდომარე, თავნება, თავპირი (თავი და პირი), თავს ბრუ დაესხა, თავს გავიმართლებ, თავს დავიხსნი, თავს ვადებ, თავს ვარიდებ, თავს ვევლები, თავს ვიკავებ, თავს ვირჩენ, თავს ვიხსნი, თავს ზარი დაეცა, თავს ძლივს უშველა, თავსაკრავი, თავსართი, თავსაყრელად (უხვად), თავსახურავი, თავსშემოგევლები, მტლად დაგედები, თავსხმა, კოკისპირული წვიმა, თავფეხი, თავქარიანობა, თავქვე, თავდაღმართი, თავქვე, პირქვე, თავშ ჰსდო (ზდო), თავშალი, მანდილი, თავშეკავებული, თავდაუჭერელი, აღვირახსნილი, აულაგმავი, თავხედი, თავშესაფარი, თავშეუკავებელი, თავდაუჭერელი, აღვირახსნილი, აულაგმავი, თავხედი, თავში ვიცემ, თავში ჩავცხე, თავშიშველი, თავჩამოგდებული, თავდაღუნული, თავცარიელი, უჭკუო, თავხე, თავხედი, თათაბო, თათარა, თათარი, თათბირი, თათი, თათმანი (ხელთათმანი), თათრული, თათრული ენა, თაიგული, თაკილება, თალათინი, თალგამი, თალიში ხახვი, თალხი, თამადა, თამამი, გამბედავი, თამასუქი, თამაში, თამაში ყაიმით დამთავრდა, თამაშობა, თამბაქო, თამბაქოს ეწევა, თამბაქოს ვეწევი, თამბაქოს მოწევა, თამბაქოს მწეველი, თამელა, ბალღოჯი, თან გავიტან, თან, თანა, თანაგამყოფი, თანაგრძნობა, თანადროული, თანაზიარად, ერთად, თანამგზავრი, თანამდებობა, თანამებრძოლი, თანამედროვე, თანამოაზრე, თანასწორი, თანაშემწე, თანაც, თანაც ნათქვამი იყო, თანახმა, თანახმა ვარ, თანახმად, თანდათან, თანდაყოლილი, თანხის გადადება, თანხმობა, თანხმოვანი, თანხმოვანი ბგერა, თაობა, თაოსნობა, თარგი, თარგმანი, თარეში, თართი, თარი, თარიღი, თარო, რაფა, ყაფაზა, თასაკრავი, თასი, თასმა, თაფლი, თაფლიანი, თაფლის პური, თაფლის ფერი, თაღი, თაღლითი, ყალბი, ცრუ, თაყვანისცემა

ია, იაბო, იაბო (ცხენი), იაგუნდი, იადონი (აედონი), იავადმყოფა, იავნანა, იალანჩი, ჯამბაზი, იალქანი გემი, იალქანი, აფრა, იანგარიშა, იანვარი, იარა, იარა, წყლული, იარაღი იხმარა, იარაღი, საჭურველი, იარაღით აღჭურვილი, იასამანი, იასაული, იატაკი, იაფად ვიყიდე, იაფი, იაფი გამოცემა, იბანავა, იბრიცება, იპრანჭება, იბრძვის, იბუტება, იბღვირება, იგავი, იგავ-არაკი, იგვემა სეტყვითა, იგი, ის, იგივე, იგინება, იგორავა, იგრიალა, იდარდა, იდაყვი, იდგა, იდეა, იდუმალ, მალულად, ფარულად, იდუმალი, ფარული, საიდუმლო, იდუღა, იელი, იერიში, შეტევა, იერიშის მიტანა, ივარგა, ივარგებს, ივაჭრა, ივლის, ივლისი, თიბათვე, ივლისის სიცხე დგას, ივნისი, მაკათვე, იზარალა, იზნიქება, იზრდება, ითაკილა, ითამაშა, ითვრება, ითითხნება, ითქმის, ითქმევა, ითხოვა, იკანკლედი, იკანკელი, ზიგზაგი, იკბინება, იკვეხის, ტრაბახობს, თავს იქებს, იკლაკნება, ილაჯი გამიწყდა, ილაჯი წაიღო, ილევა, ილიჯი, ილოკება, იმ დროიდან, იმ დროს, იმ დროს თურმე ის აქ იყო, იმ კაცმა წიგნი იყიდა, იმ წამს, იმ, იმან, იმაზე უკეთ არავინ სწერს, იმათი, იმათი წიგნი, იმალება, იმან მითხრა, იმას კაი ხმა აქვს, იმაში, იმდენად, იმდენად გავაკეთებმ რამდენადაცშემიძლია, იმდენად, რამდენად, იმდენი, იმდენჯერ, იმედი დამეკარგა, სასოება დამეკარგა, იმედი, სასოება, ნუგეში, იმედს იძლევა, იმეორებს, იმზირება, იმის გამო, იმის მხარეზე ვარ, იმის ხსენებაც აღარ არის, იმისთვის რომ, იმისი ბრალია, იმიტომ, იმპერია, იმუქრება, იმუშავა, იმღერე, იმყოფება, ინა, ინადი, ინადირა, ინანებ, ინახავს, ინგლისელი, ინგლისი, ინგლისური, ინგუში, ღლიღვი, ინდაური, ინდიელი, ინდოელი, ინდო, ინებეთ, ინჟინერი, იონჯა, ალავერდი, იორღა, თოხარიკი, იპარება, იპოვა, იპრანჭება, იჟანგება, ირგვლივ, ირემი, ირიბად, მრუდედ, ალმაცერად, ირიბი, მრუდი, ალმაცერი, ირმის ნახტომი, ირყევა, ინძრევა, ირჯები, ის იყო, ის იყო გავიდა და მამაც მოვიდა, ის მალე ცვეთს ფეხსაცმელს, ის, ისა, იგი, ისადილა, ისარგებლა, ისარი, ისაროსანი, ისაუბრა, ისაუზმა, ისე რომ, ისე, ასე, ისევ მუშაობაში ჩამაბეს, ისევ, კიდევ, კვლავ, ისესხა, ისვამდა, ისვენებდა ხოლმე, ისვრება, ისვრის, ისინი, ისინი ხშირად ხვდებიან ერთმანეთს, ისლი, ლელი, ისმენს, ისმინა, ისრე, ისრევე, აგრევე, ისრიმი, ისწავლის, ისწრაფვის, ისხმება, იღვრება, იქცევა, ისჯება, იტალია, იტალიელი, იტანჯება, იტაცებს, იუბილე, იუდეველი, იუინება, იფანი, იფიქრა, იფურთხება, იქ, იქა, მანდ, იქადის, იქაური, იქაურობა, იქეიფა, იქვე, იქველება, იქველის, იქიდან, იქით, იქით ჳჷცჷ, იქითაც, იქნებ, ეგებ, იქნება, იქნება, აქ აქ არის, იღბალი, ბედი, იღებს, იღლება, იღლია, იღლიაში ამოიდო, იღუპება, იყავი, იყვედრება, იმდურება, იყვეს აგრე, იყიდა, იყო, იყურება, იშვიათად, იშვიათი

კაბა, კაბალა, მონობა, ყმობა, კაბალური, კაეშანი, კავალერია, კავი, კავკავი, კავკავის მთები, კავკასიელი, კავშირება, კავშირი, კაზაკი, კაზახთა სსრ (კაზახთა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა), კაზმვა, კაზღანდარა, კათედრა, კაი, კაი კაცი, კაი ღვინო, კაკაბი, გნოლი, კაკალი, კაკალი დაბერტყეს, კაკანი, კაკვა, კაკლის ხე, კაკლის ხე, ნიგვზის ხე, კაკლნარი, კაკლიანი, კაკნატელა, კაკუნება, კაკუნი, რაკუნი, კალა, კალავს, კალათა, კალათი, კალამი, კალამი მელანში ჩავაწე, კალაპოტი, კალაპოტი (წყლისა), კალატოზი, კალენდარი, კალვა, კალთა, კალია, კალმახი, კალმით მყნობა, კალმის ტარი, კალმუხის ტყავი, კალო, კალოობა, კალოშები, კალხზე შედგომა, ყალხზე შედგომა, კამა, კამათელი, კამათი, კამეჩი, კამპანია, კანაფი, კანაფის ზეთი, კანდელი, ნათუნა, კანდიდატი, კანი, კანკალებს, კანკალი, თრთოლა, კანკალმა ამიტანა, კანონზომიერი, კანონი, კანონი სჯის მექრთამეებს, კანონიერი, კანონის გამოცემა, კანონის თანახმად, კანონმდებლობა, კანონპროექტი, კანს მოვაცლი, კანტორა, კანფეტი, კანცელარია, კანძი, კანჭი, კაპანჭი, კაპასი, კაპიკი, კაპიტალისტური გარემოცულობა, კაპიტალისტური სამყარო, კაპიტალისტური უღლის ქვეშ, კაჟი, ტალი, კაჟიანი თოფი, კარავი, კარანდაში, ფანქარი, კარაქი, კარბოლის სიმჟავე, კარგად იყავი, კარგად მოიქცა, კარგადმყოფი, კარგვა, კარგი, კარგია, კარდაკარ, კარდაკარ მოსიარულე, კარდაკეტილი, კარება, კარები დავჯეტე, კარები შეაღო, კარები შევამტვრიე, კართოფილი, კართოფილი გაფცქვენი, კარი, კარი გაიღო, კარი გამიღო, კარი გაუღე, კარი შევაღე, კარი შემოვაღე, კარმიდამო, კარნახი, კარს მოადგა, კარტოფილი ორმოდან ამოვყარე, კასრი, კატა, კატის კნუტი, კატლეტი, კატორღა, კატორღელი, კაუჩუკი, კაფვა, კაშკაშა, კაშკაში, კაშნე, კაშხალი, კაცად არ აგდებს, კაცად არ ჩამაგდო, კაცად გავხადე, კაცად გამოვიყვან, კაცად ვხდი, კაცთმოყვარე, კაცი, კაცისმკვლელი, კაცობრიობა, კაცს ვერ შევეყარენით, კაცუნა, კაცურად, კაცურად!, კაცური, კაწანი, კაწრვა, კაჭარი, კაჭკაჭი, კახეთი, კახელი, კახური, კბენა, კბენია, მკბენელი, კბილები ამოუვიდა, კბილები დავიძერი, კბილების ღრჭენა, კბილი, კბილი ამოვიძრე, კბილი ამტკივდა, კბილი მიფანფალებს, კბილიანი, კბილის ექიმი, კბილის მოკვეთა, კბილის მოჭრა, კბილის ტკივილი, კბილის ფხვნილი, კბილნაკლოვანი, კბორე, კედელზე მიწერია, კედელი, კედელს მივეყუდე, კედელს მოვუდგამ კიბეს, კედლის გაზეთი, კედლის საათი, კეეშანი, კევი, კევრი, კეთება, კეთელი კაცი, კეთილ-დღეობა, კეთილ-ზნეობა, კეთილ-მოქმედი, კეთილგონიერი, კეთილი, კეთილი არ დაეყრება, კეთილი არ დამაყარა, კეთილი გული აქვს, კეთილის მყოფი, კეთილისთვალით მომხედა, კეთილმოწყობილი, კეთილსაიმედო, კეთილსინდისიერი, კეთილშობილი, კეთილხმოვანი, კეკემალულა, თვალხუჭინა, კენ, კენკა, კენკავს, კენტი, უცალო, უწყვილო, კენჭი, კენჭი ვყარეთ, კენჭის ყრა, წილის ყრა, კენჭს ვიყრი, კერა

ლაბადა, ლაბლაბო, ლაგამი, ლაგება, ლავაში, ლავგარდანი, ლავიწი, ლაზათიანი, ლაზაღი, შნო, ლათინური, ლაკლაკი, ყარყატი, ლალვა, ლამაზი, ლამბაქი, ლანგარი, სინი, ლამბი, ლამი, შლამი, ლამის, ლამის შემცივდეს, ლამპარი, ლამფა, ლამფა ავანთე, ლანგარი, ლანდი, ლატანი, ლატანფენილი, ლაყბობა, ლაყე, ლაყე კვერცხი, ლაყი კვერცხი, ლაყუჩი, ლაშქარი, ჯარი, ლაშქრობა, ლაჩარი, ლაჩექი, ლაწანი, ლაწანი გაადინა, ლახვარი, შუბი, ლაჯი, ლბობა, ლებანი, ნებალი, ლეგა, ლეგალური, ლეგენდა, თქმულება, ლეგენდარული, ლეგიონი, ლევა, ლეიბი, გობანი, ნაალი, დოშაკი, ლეკვი, ლეკი, ლეკური, ლეკური (ცეკვა), ლელი, ისლი, ლენინ-სტალინის მოძღვრებით აღჭურვილი, ლენინელი, ლენინი და სტალინი მუშათა კლასის ბელადები, ლენინის ანდერძი, ლენინის კუთხე, ლენინის მოძღვრება, ლენინის ორდენი, ლენტი, ლერწამი, ლერწი, ლერწო, ლესავს, ლესვა, ლექი, ლეკი, ლექსიკონი, ლექტორი, ლექცია, ლეღვი, ლეღმა, ლეში, ლეჩექი, ლეწვა, ლიანდაგი, ლიახვი ერთვის მტკვარსა, ლიახვის ხეობა, ლიგა, ლიდერი, მეთაური, ლითონი, ლითონის წკარუნი, ლითონური შენადნობი, ლიკვიდაცია, ლილა, ლილისფერი, ლიმონი, ლიპი, მოლიპული, ლირიკა, ლირიკოსი, ლირიკური, ლიტერატორი, ლიტერატურა, ლიტერატურული, სალიტერატურო, ლიტწრე, ლმობიერი, ლობიო, ლოგინი, ლოდი, ლოდინი, მოლოდინი, ცდა, ლოთი, ლოთობა დამაჩნდა, ლოთობაზე ხელი ავიღე, ლოკავს, ლოკვა, ლოკია, ლოკოკინა, ლომი, ლოპო, ლორი, შაშხი, ლორწო, ლორწოკანი, ლოტო, ლოქო, ლოყა, ღაწვი, ლოყები გაუწითლდა, ლოცვა, ლოხი, ლპება, ლპობა, ხრწნა, ლტოლვა, ლტოლვილი, ლუდი, ლუკმა, ლუკმა პური, ლუკმა–ლუკმად ვაქცევ, ლულა, ლუმბრა, ლურსმანი, ლურსმანი ამოვაძრე, ლურსმანი ამოვიღე, ლურჯა, ლურჯი, ლუქი, ლუწი, ლუწი თუ კენტი, ლხინი, ლხინი გამართა, ლხობა

მა, მაბეზღარი, მაგალითი, მაგან, მაგან მითხრა, მაგარი სასმელი, მაგარი, მტკიცე, მაგდენი, მაგთენი, მაგიდა, მაგიდაზე წიგნი ძევს, მაგიდასთან, მაგიერ, სამაგიეროდ, მაგინებელი, მაგისი, მაგისი წიგნია, მაგნიტი, მაგნიტის ისრის გადახრა, მაგრა, მაგრად, მაგრამა, მადა, მადანი, მადლობა, მადლობა გადაუხადა, მადლობას ვიხდი, მადლობელი ვარ, მადლობელი ვიქნები, მადროვე, მავზოლეუმი, მავთული, მართული, მავნე, მავნე, მავნებელი, მავნებელი, მავნებლობა, მაზარა, ფარაჯა, მაზარალა, მაზეგ, მაზლი, მაზლის ცოლი, მაზრა, მაზუთი, მათ, მათემატიკა, მათემატიკოსი, მათემატიკური გეოგრაფია, მათთან, მათი, მათი სახლი, მათლაბა, მათლაფა, ღრმა თებში, მათრახი, მათხოვარი, მათხოვე, მაიმუნი, მაინც, მაინც და მაინც, მაისობა, პირველი მაისობა, მაიცა, მოიცა, მაიცი, მაკანკალებს, მაკარონი, მაკე, მაკრატელი, მაკუთვნეს, მალამო, მალარია, ციება, ციებ–ცხელება, მალაღური, მალაჩინი, მალაჩინი კომში, მალე, ჩქარა, მალვა, მალვით, მალი, მალტის ორდენი, მალულად, მალული, მალ–მალე, მამა, მამათილი, მამაკაცი, მამალი, მამალი თხა, მამაპაპა, მამაპაპური, მამასისხლად, მამაცი, გულადი, მამაცობა, მამიდა, მამიდაშვილი, მამილო, მამინაცვალი, მამის სახელი, მამკაცი, მამლის ყივილი, მამობილი, მამობრივად, მამრავლი, მამრობითი სქესი, მამული, მამძმებს, მამხობელი, მან, იმან, მანათი, მანამ, მანამდე, მანდ, მანდარინი, მანდატი, მანდვე, მანდილი, მანდილოსანი, მანევრი, მანეთი, მანეული, მანიფესტაცია, მანიფესტი, მანიშნა, მანკი, წუნი, ნაკლი, ზადი, მანუფაქთურა, მანქანა, მანქანა მომართეს, მანქანთსაშენი ქარხანა, მანქანის დაშლა, მანძლი, მაპატია, მაპატიეთ, მაჟალო, მარაგი, მარად, ყოველთვის, მარანი, მარაო, მარახოში, მარგალიტი, მარგანეცი, მარგებელი, მარგებელი საჭმელი, მარგვლა, მარგი, კვალი, მარგილი, მარგიმუშკი, მარგლავს, მარგლავს, მარგლის, მარდი, ცქვიტი, მკვირცხლი, მართალი, მართალი კაცი, მართალია, მართება, მართვა, მართკუთხი, მართმევ, მარი, ურვათი, მარილზე დაწება, მარილი, მარილიანი, მარილს ნაყავს, მარკა, მარმარილო, მარმარი, მარნა, მარნა, მარნეული, მარსელიოზა, მარტი, მარტივი, უბრალო, სადა, მარტო, მარტო მყოფი, მარტოდ, მარტოკა, განმარტოებით, მარტოობა, მარტოოდენ, მხოლოდ, მარტორქა, მარტოხელ, მარტოხელა, მარულა, დოღი, მარქაფა, მარქაფა, ჯინიბი, მარქსიზმი, მარქსისტული, მარშალი, მარშრუტი, მარჩხობი, მარცვალი, მარცვალი წყალში გაჟირჟვდა, მარცვალმჭამელი, მარცვალსაცავი, მარცვლედი, მარცხენა, მარცხენა ხელი, მარცხი, მარცხნით, მარწუხი, მარწყვი, მარხვა, მარხილი, მარჯანი, მარჯვე, მარჯვე სიტყვა, მარჯვე ყმაწვილი, მარჯვენა, მარჯვენა ხელი, მარჯვნივ, მას, მასა, მასალა

ნაადრევი, ნაადრე, ნაავადმყოფარი, ნაალი, ლეიბი, ქვეშაგები, ნაამბევი, ნაამბობი, ნათქვამი, ნაანდერძევი, ნაბადი, ნაბადი აფარია, ნაბადი გაბერტყე, ნაბდიანი, ნაბდის მოთელა, ნაბდის ჩექმები, ნაბეგვი, ნაბიჯი, ნაბიჯის გადადგმა, ნაბიჯს ვდგამ, ნაბოლარა, ბოლონდელი, უკანი, ნაბუგი, ნაბუქარი, ნამქერი, ნაბუშარი, ბუში, ნაბღაჯნი, ნაგავი, ნაგავ–ნარევი მარცვალი, ნაგაზი, ნაგები, ნაგებობა, ნაგვიანები, ნაგვიანევი შემოდგომა, ნაგლეჯი, ნაგმევი, ნადავლი, ალაფი, ნადიმი, ნადირი, მხეცი, ნადირის ღრიალი, ნადირობა, ნადირს ძაღლები მიუსიეს, ნადორიაქალი, ნატაცები, ნადუღი, ნავალი, ნავარდი, ნავარდობა, ნავაჭრი, ნაყიდი, ნავთი, ნავთობი, ნავი, ხომალდი, ნავმისადგომი, ნავროტი, ნავსადგური, ნაზი, ჩვილი, აზიზი, სათუთი, ტურფა, ნაზიდი, ნაზუქი, ნათალი, გათლილი, ნათარგმანი, ნათელი, ნათელი, სინათლე, შუქი, ნათესავი, ნათესავს შეხვდა, შეეყარა, ნათესაობა, ნათესაობითი ბრუნვა, ნათესი, დათესილი, ნათიბი, გათიბული, ნათლად, ნათლია, სვინა, ნათოხნი, გათოხნილი, ნათქვამი, ნათხემი, ნათხოვარი, ნათხოვნი, ნათხოვრობა, ნაიარევი, ნაჭრილობები, ნაირი, ნაირ–ნაირი, ნაკადული, ნაკბენი, ნაკელი, ნაკერი, ნაკერჩხალი, ნაკეცი, ნაკვები, ნაკვეთი, ნაკვერჩხალი, ნაკვერცხალი, ნაკვეცი, ნაჭერი, ნაკი, ნაკიანი წელიწადი, ნაკითხი, ნაკლები, ნაკლებობა, უქონლობა, ნაკლი, ნაკლული, ნაკმაზი, ნაკრძალი, ნაკრძალი ტყე, ნაკუწი, ნაკუწ–ნაკუწი, ნალბანდი, ნალესი, გალესილი, ნალექი, ლექი, ნაწური, ნალი, ნამგალი, ნამგზავრი, ნამდვილად, ნამდვილი, ჭეშმარიტი, ნამდვილია, ნამდურავი, ნამეტანი, მეტის–მეტი, ნამი, ცვარი, ნამიანი, ნამორი, ნამრავლი, ნამსხვრევი, ნამტვრევი, ნამუსი, ნამქერი, ნამყენი, ნამყო, ნამყო დრო, ნამცეცი, ნამძინარევი, ნამწვი, ნამჯა, ნანა–ნანინა, ნანგრევი, ნანობს, ნანრა, ძირი, ნაოჭი, ნაკეცი, ნაპერწკალი, ნაპირი, ნაპობი, ნაპოვნი, ნაპოვნი, ნაპოვარი, ნაპრალი, ნარაჯი, კომპოტი, ნარდად, ნარდი სამუშაო, ნარევი, ნარეცხი, ნარიყი ნიადაგი, ნარმა, ნარნარი, საამო, ნასადილევი, ნასადილევს, ნასვამი, ნასკვი, ნასკვი გავხსენი, ნასოფლარი, ნასუქი, ნასწავლი, ნატამალი, ნატეხი, ნატვრა, ნატირალი, ნატიფად გაკეთებული საჭმელი, ნატიფი, ნატკენი, ნატკივარი, ნაფაზი, ქოშინი, ქშინვა, ნაფენი, ნაფეხარი, ნაფეხური, ნაფიცი, ნაფლეთი, ნაგლეჯი, ნაფოტი, ანათალი, ნაფუზარი, ნაფცქვენი, ნაქალაქევი, ნაქალაქარი, ნაქარევი, ნაქები, ნაქირავები ოთახი, ნაქლიბი, ნაქსოვი, ნაქსოვიდან კაბა არ გამომომივა, ნაქურდალი, ნაქცევი, ნაღდად, ნაღდი ფული, ნაღები, ნაღველი, ნაღვერდალი, ნაღვინევი, ნაღვლიანი, ნაღვლის ბუშტი, ნაღრძობი, ნაღძობი, ნაყარი, ნაყარი (ფუტკრისა), ნაყარი, მიწაყრილი, ნაყარი, ნაქარევი, ნაყვა, ნაყვავილარი, ჩოფურა, ნაყიდი, ნაყიდი, ნავაჭრი, ნაყინი, ნაყოფი, ნაშენი, ჩამომავალი, ნაშვარი, ნაშვნი, ნაშვილევი, ნაშთი, ნაშოვნი, ნაშუადღევს, ნაშუადღევს სოფელს მივაღწევ, ნაშუაღამევს, ნაჩრჩილარი, ნაჩუქარი, ნაჩუქარი, მინიჭებული, ნაჩხუბარი

ობი, ობის მოკიდება, ობლება, ობლობა, ობმმოკიდებული, ობობა, ობობის ქსელი, ობოლი, ოდესმე, როდისმე, ოდესღაც, ოდიდან, ოდნავ, ოვალი, ოთახი, ოთახი ავეჯით გაიჭედა, ოთახი გადავატიხრინე, ოთახი გადამატიხრინეს, ოთხად, ოთხასი, ოთხთვალა (ეტლი), ოთხი, ოთხი დღის სავალი, ოთხი თავი ხახვი, ოთხიანი, ოთხმოცდაათი, ოთხმოცი, ოთხნაირი, ოთხნი, ოთხნივე, ოთხფეხა, ოთხფეხი, ოთხშაბათი, ოთხჯერ, ოთხ–ოთხი, ოინი, ოკეანე, ოკუპაცია, ოლიმპიადა, ოლოლი, ოლქი, ოლქკომი (საოლქო კომიტეტი), ომი, ომიანობა, ომის გამოცხადება, ომის მიზეზი, ონავარი ცხოველი, ონკანი, ოპერა, ოპერაცია, ოპერაციული, ოპოზიცია, ოპოზიციონერი, ოპოზიციური, ოპონენტი, ოპორტუნიზმი, ორ მარცვლოვანი სიტყვა, ორაგული, ორად, ორად გაყოფა, ორასი, ორბი, ორგან, ორგანი, ორგანიზებული, მოწყობილი ჩამოყალიბებული, ორგანო, ორგვარი, ორნაირი, ორგია, ორგული, ორდენი, ორდერი, ორდინატორი, ორვანდი, ორთა ბრძოლა, დუელი, ორთავიანი, ორთავა, ორთვალა, ორთვიანი არწივი, ორთითი, ორთოგრაფია, ორთქლი, ორთქლის მანქანა, ორთქმავალი, ორი, ორი კბილი ნიორი, ორიანი, ორიენტალისტი, ორიენტაცია, ორივე, ორიოდე სიტყვა, ორკაცი, ორკესტრი, ორლესილი, ორლულიანი თოფი, ორმაგად, ორმო, ხარო, ორმოში ფეტვი ჩავყარე, ორმოცდაათი, ორმოცი, ორმხრივ, ორმხრივი, ორნამენტი, ჩუქურთმა, ოროველა, ორსართულიანი, ორსული, ფეხმძიმე, ორსულობა, ორსქესი, ორფერი, ორფეხი, ორღობე, ორშაბათი, ორშაურიანი, ორწერტილი, ორწლიანი, ორწლიური, ორჭოფი, ყოყმანი, ორჭოფობა, ორჯერ, ორჯერ მეტი, ორ–ორი, ოსი, ოსპი, ოსტატი, ხელოსანი, ოსტატობა, ოსტატობით, ოსური ენა, ოფლი, ოფლი მდის, ოფლი მომდის, ოფლი მომივიდა, ოფლი სდის, ოფლიანი, ოფლის დენა, ოფლის სდის, ოფლმა დამასხა, ოფლს გამოვადენ, ოფლში გავიწურე, ოფლში გაწურული, ოფლში ვიწურები, ოფოფი, ოქმი, ოქმის შედგენა, ოქოქა, ოქროს ბეჭედი, ოქროს მჭედელი, ოქრიმჭედი, ოქროსთმიანი, ოქროსმჭედელი, ოქროსფრთიანი, ოქროსქსოვილი, ოქროსღილა, ღიღილო, ოქტომბერი, ოქტომბრის დიდი რევოლუცია, ოქტომბრის დღესასწაული, ოღონდ, ოღრო–ჩოღრო, ოშხივარი, ოჩანობა, ოცდახუთი, ოცება, ოცი, ოცნება, ოცნებობს, ოხ!, ოხერი, ოხერი კაცი, ოხერი სახლი, ოხრვა, ოხუნჯობა, ოჯახი, ოჯახი ამიკლეს, ოჯახი ამოწყდა, ოჯახი დამექცა, ოჯახის შვილი, ოჯახობა, ოჯახს არჩენს, ოჯახური, ოჯახქორი, ოჯახში სახმარი საგნები

პაექრობა, ბაასი, ცილობა, პაიჭი, პაჭიჭი, პაკეტი, პალო, პალტო ლურსმანს მოედო და გაიხა, პამპული, პანთეონი, პანსიონერი, პანსიონი, პანტა, პანღური ჰკრეს, პანღური, პანჩური, პაპა, ბაბუა, პაპანება, პაპანაქება, პაპიროსი, პაპიროსს ეწევა, პაპისეული, პარაგრაფი, მუხლი, პარადი, პარავს, პარალიჩი, დამბლა, წვეთის დაცემა, პარაპეტი, პარასკევი, პარება, პარვა, ქურდობა, პარია, ქურდი, პარიზი, პარიზის კომუნა, პარიტეტი, პარკი აბრეშუმის ჭიისა, პარკი, ხართა, პარმაღი, პაროდია, მიბაძვა, პარსვა, პარტაპარატი (პარტიული აპარატი), პარტაქტივი, პარტაქტივი (პარტიული აქტივი), პარტბილეთი (პარტიული ბილეთი), პარტია, პარტიელი, პარტიის გენერალური ხაზი, პარტიის დაარსება, პარტიული მუშაკი, პარტორგი, პარტსკოლა, პარტსტაჟი, პასიური, პასიურობა, პასკუნჯი, პასუხი, პასუხი გავეცი, პასუხის გამცემი, პასუხისმგებელი მუშაკი, პასუხს მიგებს, პასუხს მივცემ, პატარა, პაწუწა, მცირე, პატარძალი, პატარძალი მორთეს, პატეფონი, პატეფონის ფირფიტა, პატიება, პატივი, პატივი მცეს, პატივი სცა, პატივი, ღირსება, პატივის მცემელი, პატივისცემა, პატივსა ვსდებ, პატივსა ვცემ, პატივცემული, პატიმარი, პატიმარი, ტუსაღი, პატიმრობა, დაპატიმრება, პატიოსანი, პატიოსანი კაცი, პატიოსანი სახელი, პატიოსნად გაკეთებული, პატიჟება, პატიჟობს, პატრიოტი, პატრონი გამოუჩნდა, პატრონი, მესაკუთრე, მფლობელი, პატრუკი, პაქტი , ხელშეკრულება, პაციენტი, პაწაწა, პაწაწინა, პაჭანიგები, პაჭიჭი, პენსია, პენტვა, პეპელა, პერანგი, პერანგის ამხანაგი, პერანგის ამხანაგი, ნიფხავი, პერგამენტი, ეტრადი, პერი, პერიოდული გამოცემა, პეტიცია, პეშვი, მუჭა, პიესას სდგამენ, პიონერთა ბანაკი, პიონერთა ორგანიზაცია, პიონერთა რაზმი, პიონერი, პიონერული, პიონერ–მძღვანი, პიონერ–რგოლი, პიპეტი, პირადად, პირადი, პერსონალური, პირამდის აივსო, პირამიდი, პირდაპირ, პირდაღებული, პირველ საჭიროების საგნები, პირველად, პირველჯერ, თავდაპირველად, პირველადი, პირველი, პირველი საჭიროების საგნები, პირველყოფილი, პირი (ადამიანისა), პირი (დანისა, ცულისა, იარაღისა), პირი გააერთეს, პირი დააღო, პირი დავიბანე, პირი მიშავება, პირის გადაღება, პირის დაღება, პირის ღებინება, პირიდან საქმება, პირისახე, სახე, პირიქიტ, პირმაღლა, პირმოთნეობა, ორპირობა, პირმშო, პირნათელი, კეთილსინდისიერი, პირნათლად, კეთილსინდისიერად, პირობა, პირობა მომეცი, პირობები, პირობის წიგნი, პიროვნული, პირს აღებინებს, პირს გავივლებ, პირს ვიბან, პირს ვუქცევ, პირს იბანს, პირსაბანი, პირსახოცი, პირუბანელი, პირუტყვი, პირფერობა, პირქარი, პირქვე, პირქუში, პირღია, პირშავი, პირში თქმა, პირწავარდნილი მამაა, პიტაკი, მოხსენება, პიტალო, პიტნა, პლანეტი, ცდომილი, პლატინი, თეთრი ოქრო, პლატოს სარჩელი, პლუსი, პობა, პობილი, დაპობილი, პოვნა, პოლარული, პოლარული ზღვა, პოლიტიკური გეოგრაფია, პოლიტიკური მიმოხილვა, პოლკი, ლეგიონი, პოლკის (ლეგიონის ) მეთაური, პოლკოვნილი, პოლონეთი, პოლონელი, პოლუსი, პომიდორი, პონი, გერგი, ჯუჯა–ცხენი, პორტი, პოხიერი, პოხიერი, მოსავლიანი, პრანჭვა, პრანჭვია, პრასა, პრემიერა, პრეროგატივი, პრესპაპიე, პრიალი, პრივილეგია, პრკე, პრობესიული განათლება, პროდუქტი, პროკურორი, პროლეტარული რევოლუციის შემოქმედი, პროლიტარებო ყველა ქვეყნისა, შეერთდით!, პროლიტარი, პროლიტარიატი, პროლიტარული

ჟამი, დრო, ხანი, ჟამ–ჟამად, ხანდახან, დროდადრო, ჟანგვა, ჟანგი, ჟანგიანი, დაჟანგებული, ჟანგმოდებული, ჟანგმა ჭამა თოფი, ჟასმინი, ჟეჟვა, ჟვავი, ჟივილ–ხივილი, ჟიჟმატი მარცვალი, ჟურნალის კომპლექი

რა, რა გვარი ხარ?, რა გიდევს გულში, რა გიდევს გულში, რა გიძს სახელად, რა ვთქვა?, რა ვქნა?, რა თქმა უნდა, რა იქნა?, რა მექნა?, რა მიზეზით? რისგულისათვის?, რა მმართებს შენი?, რა მოგეჩვენა?, რა მოხდა?, რა საქმე გაქვს?, რა უყავ წიგნი?, რა უყავი წიგნი?, რა უყო ჩემს შვილებს, რა ქონების პატრონი ხარ?, რა ჩაიდინე?, რად გინდა? რისთვის გინდა, რად, რისთვის, რადგან, რადგანაც, ვინაიდან, რადიკალური, ძირითადი, რადიო, რადიოგადაცემა, რადიომდმენელი, რადიოსადგური, რადიოფიკაცია, რაზა, რაზე, რაზე ლაპარაკობ?, რაზმი, რაიკომი (რაიონული კომიტეტი), რაიმე, რამ, რაინდი, გმირი, რაიონი, რაიონული საბჭოს თავმჯდორე, რაისაბჭო (რაიონული საბჭო), რაიღმასკომი (რაიონის აღმასრულებელ კომიტეტი), რაკი, რაკი მზე ჩავიდა, რაკრაკი, რაკუნი, კუკუნი, რამ, რამ გააგიჟა?, რამ გააშტერა?, რამ გაგაიჟა, რამ გაგაშტერა?, რამ გაგაჩინა?, რამდენად, რამდენი, რამდენიმე, რამდენიმე დღის შემდეგ, რამდენიმე კაცი, რამდენჯერ, რამე, რამე მითხარი, რამეთუ, რამენაირად, რას, რას ამბობ?, რას გიზამს, რას დამაკლებ, რას ერჩი, რას იფურთხები, რას იჭიმები, რას მერჩი, რას მექადები, რას მიზამ, რას უზამ, რასაკვირველია, რატომ, რატო, რაფა, რაღა, რაღა გითხრა, რაღაც, რაღაცამ, რაში, რაში, ბედაური ცხენი, რაშია საქმე?, რაც გითხარი, ის გააკეთე, რაც გინდა უყავ, რაც უნდა იყოს, რაც შეეხება ამ საქმეს, რაც შეიძლება მეტი, რაც, რაცა, რახან, რახარუხი, რახრახი, რბენა, რბევა, რბილად, რბილი, რგავს, რგება, რგვა, რგველი, მრგველი, რეგვენი, ჩეტი, ჩერჩეტი, რეგისტრაცია, რეგისტრაციაშ გაშვება, რედაქტორი, რედაქცია, რევა, რევა, მორევა, დაძლევა, რევანდი, რევკომი (რევოლციური კომიტეტი), რევოლუცია, რევოლუციონერი, რეზინი, რეზოს ასული, რეკა, რეკა, ლალვა, რეკს, რელსი, რემა, რესპუბლიკა, რესპუბლიკელი, რესპუბლიკური, რეტი, რეცხავს, რეცხვა, რეწა, რვა, რვაფეხა, რვაჯერ, რვეული, რთავს, რთვა, რთველი, სთველი, რთმევა, რთული, რთული სისტემა გაამარტივა, რიგად პურის ჭამა, რიგგარეშე, რიგი, ჯერი, რიგიანად მუშაობენ, რიგიანი ღვინო, რიგ–რიგად, რიდება, რით, რითი, რილიანტი, რიჟრიჟი, რის გამო, რისთვის, რად, რისხვა, მრისხანება, რიყე, რიყის ქვა, რიცხველი, რიცხობრივი შედგენილობა, რიხიანი ხმა, რკალი, რკინა, რკინას ჟანგი მოეკიდა, რკინაქვა, რკინგზა, რკინიგზის ვაკის, რკინიგზის შტო, რკინის გზის ლიანდაგი, რკინის ზოლი, რკინის ხანა, რკინისებული დისციპლინა, რკო, რო, რომ, რო, რომ – ქჳჷ როგორ, როგორც, როგორ იწრთობოდა ფოლადი, როგორ, როგორც, როგორია, როგორი, როგორღა, როგორღაც, როგორც გითხარი, ისე მოიქეცი, როგორც გინდა, ისე მოიქეცი, როგორც გნებავთ, როგრო ცხოვრობ?, როგრომე, როგროღა დავწერო, როგროც სჩანს, როდემდე, როდინი, როდინის ქვა, ფილთაქვა, როდის, როდის მოეღება ბოლო ჩვენს ლოდინს?, როდისღა, როკი, ნუჟეი, რომ, რომ მცოდნოდა, რომელი, რომელიც, რომელიმე, რომელიღაც, რომლისა, როს, როსკიპი, ბოზი, როშვა, როში, როცა, როჭო, რტყმა, რუ, რულვა, რული, რული მომდის

სააგენტო, სააგიტაციო, სააგიტაციო ფურცელი, საადრესო, სამისამართო, საავადმყოფო, საათი, საათი დადგა, საათი დავქოქე, საათი მოვმართე, საათი ოც თუმნად დამიჯდა, საათობით, საამო, სასიამოვნო, საამქრო, საანარიშ, საარაყე, საარსებო, საარქივო, საარჩევნო, საარჩევნო კამპანია, საარჩევნო უფლება, საატესტაციო, სააფთიაქო, სააწო, საახალწლოდ, საბაბი, მიზეზი, საბაგაჟო, საბადო, საბავშვო ბაგა, საბავშვო ბაღი, საბავშვო სათამაშოები, საბაზრო, საბალახო, საბანაკო, საბანაო ადგილი, საბანაო დრო, საბანი, საბანი გადაეხადა, საბანტი, საბარგო, საბარკი, საბარო ურემი, საბატონო, საბაყლო ვაჭრობა, საბელი, საბერველი, საბერავი, საბზელი, საბითუმო ვაჭრობა, საბნის პირი, საბოლოვო, საბოლოო სიტყვა, საბრალო, საბუთი, საბჭო, საბჭოთა, საბჭოთა მთავრობა, საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირი, საბჭოთა ხელისუფლება, საბჭოთა ხელისუფლების მიღწევანი, საგაზაფხულო, საგაზეთო, გაზეთისა, საგანი, საგანმანათლებლო, საგანძური, განძი, საუნჯე, საგარეო, საგარეო ვაჭრობის სახალხო კომისარიატი, საგაფიცვო კომიტეტი, საგდებელი, ქამანდი, საგვარეულო, საგზალი, საგზაო ბეგარა, საგზაო სამუშაო, საგზაო, სამგზავრო, საგინებელი, საგოდებელი, საგრძნობი, საგუბარი, ონჯარი, წყლის საწყვეტი, საგულისო, გულითადი, საგუშაგო, სამზირი, სად არის, სად გაემართე, სად ეგდე, სად მიდიხარ, სად მიეშურები?, სად წახვედი, სად, სადა, სადა, უბრალო, სადაგი დღე, სადავე, სადავიდარაბო, სადალაქო, სადამდინ, სადაო, საკამათელო, სადარაჯო, სადაური, სადაური ხარ?, სადაფი, სადაც უნდა იყოს, სადგისი, სადგური, სადედე, საფუარი, საღუარი, სადედლე, სადილი, სადილობა, სადმე, სადოლაბე ქვა, სადურგლო, სადღა, სადღაც, სადღეგრძელო, სადღესასწაულო, სადღვებელი, საერთაშრისო, საერთო კრება, საერთო საქმე, საერთო საძოვარი, საერთო, ზოგადი, საჯარო, საერთო, საზიარო, საერო, საერო ლიტერატურა, საეჭვო, საეჭვოა, სავაგლახო, სავალალო, სავათი, სავალალო, სავალდებულო, სავალი, სავანე, ვანი, სავარცხელი, სავარძელი, სავაჭრო, საველე არტილერია, საველე ქვემეხი, სავირველი, საოცარი, სავსე, სავსებით, სრულიად, სრულობით, საზამთრო, საზამთრო სასახლე, საზამთრო ტანისამოსი, საზარდული, ფერდი, საზარელი ხმა, საზარელი, საშინელი, საზაფხულო ტანისამოსი, საზეიმო სხდომა, საზელმწიფოს შექმნა, საზენიტო ქვემეხი, საზიანო, საზიარო, საზიდავი, საზიზღარი, საზოგადოება, საზოგადოების აზრი, საზოგადოებრივი, საზოგადოებრივი მუშაობა, საზომი, საზომი ხელსაწყო, საზრდოობა, საზღაური, გადასახადი, საზღვაო, საზღვარგარეთ, საზღვარი, მიჯნა, სათავე, სათავე (მდდინარისა), სათავეში ჩადგომა, სათათბირო, სათათბირო ხმის უფლება, სათაკილო, სათამაშო, სათანადო, ჯეროვანი, სათარი, სათესი მანქანა, სათესი ფართი, სათესი ფართო, სათესლე, სათვალე, სათიბი, სათივე, სათითაონ, სათითე, სათნო, სათნოება, სათუთი, აზიზი, ნაზი, სათყრი, საიდ, საიდან, საიდანაც, საიდანმე, საიდანღაც, საიდკენ, საიდუმლო, საიდუმლო, საიდან, იმედიანი, საიდუმლოდ, საით მოემგზავრებით?, საიმპორტო, საინტერესო, საისრე, საიქიო, საკ. ალკკ. (ახალგაზრდობის სრულიად საკავშირო ლენინური კომუნისტური კავშირი), საკაბე, საკადრისი, შესაფერი, საკანი

ტაბაკი, ტაბულა, ცხრილი, ტაბურეტი, ტაეპი, ტავისი, ტავტოლოგია, ტაიჭი, ბედაური ცხენი, ტალავერი, ტალახი, ტალახიანი, ტალახში ვეფლობი, ტალახში იფლება, ტალი, ტალი, კაჟი, ტალკვესი, ტალღა, ზვირთი, ტანა, ტანება, ტანადი, ტანოვანო, ტანადობით მამას დაემსგავსა, მაგრამ სხვა ყაიდისა, ტანდაბალი, ტანთ გავიხადე, ტანთ გახდა, ტანთ ვიხდი, ტანთ ვხდი, ტანთ იხდის, ტანი, ტანი მოიყარა, ტანის აყრა, ტანისამოსი, ტანისამოსი გამესვარა, ტანისამოსი ჩრჩილმა შეჭამა, ტანისამოსი, სამოსი, ტანისამოსს პირს ვაბრუნებ, ტანკი, ტანმორჩილი, ტანსაცმელი, ტანტალი, ტანჯვა, წვალება, ტარება, ტარი, ტარო, ტარხუნა, ტაფა, ტაფამწვარი, ერბოკვერცხი, ტაში, ტაშისცემა, ტაშტი, ტაცება, ტაცია, გლეჯია, ტახი, ტახტი, ტახტი მეფისა, ტბა, ტბორი, გუბური, ტევადი, ტევადობა, ტევანი, ტევრი, უღრანი ტყე, ტელეგრამა, ტელეგრაფი, ტელეფონი, ტერაფი, ტექნიკოსი, ტექნიკუმი, ტექნიკური, ტეხა, ტვინი, ტვირთვა, ტვირთი, ტიალი, ტივი, ტივტივი, ტიკი, ტიკტიკი, ტიტინი, ტილი, კბენარი, ტილიანი, ტილო, ქათანი, ტინი, ტინური, ტიპი, ტირანი, მტანჯველი, ტირილი, ტირის, ტირიფი, ტირიფნარი, ტიტველი, შიშველი, ტიტველი, შიშველი, ტიტვლიკანა, ტიხარი, ტკაცი, ტკბილეულობა, ტკბილი, ტკბილი ვაშლი, ტკბილი სიტყვა, ტკბილი ხმა, ტკენა, ტკეპნა, ტკივილი, ტკივილის გაყუჩება, ტკიპი – გຮბჷ, ტლანქი, ტლაპო, წუმპე, ფაფილა, ტლინკების კვრა, ტლინკი, ტლინკის სროლა, ტოვა, ტოლამხანაგები, ტოლი, ერთი ხნისა, ტოლმა, ტოლჩა, ტომარა, ტომი, ტონა, ტორი, ტოროლა, ტორტმანი, ტოტი (მდინარისა), ტოტი იმტვრევა, ტოტი, შტო, ტრაბახა, მკვეხარა, ბაქია, ტრაბახი, ტრამალი, ტრაქტორი, ტრაქტორისტი, ტრიალი, ტრიალი მინდორი, ტროპიკი, ტრუსვა, რუჯვა, ტრუსის სუნი, ტრუშული, ტრფიალი, ტუბერი, ტოლქვა, ტუმბი, ტუნდრა, ტურა, ტურფა, ტუსაღი, პატიმარი, ტუტა, ტუტუცი, ტუქსვა, ტუჩი, ბაგე, ტყავი, კანი, ტყდება, ტყე, ტყე გავკაფე, ტყებიის ზონა, ტყემალი, ტყემალმა კბილები დამაჭრა, ტყემლოვანი, ტყეპა, ტყეში გავარდნილი, ტყეში დათვს წავაწყდი, ტყვე, ტყვია, ტყვია ფეხში მოხვდა, ტყვია ძვალს არ შეხებია, ტყვიამფქრქვეველი, ტყიანი, ტყილპი, ელენთა, ტყის გაჩანაგება, ტყის მეურნეობა, ტყის მცველი, ტყლაშუნი, თხლაშუნი, ტყორცნა, ტყუილის გუდა, ტყუილის თქმა, ტყუილ–უბრალოდ, ტყუის, ცრუობს, ტყული, სიცრუე, ტყუპი

, უადგილო, უადგილო ხარჯი, უადვილესი, უაზრო, უაზრობა, უაზროდ, უამინდობა, ცუდი დარი, უამისოდ, უამხანაგოდ, უანგარო, არა ხარბი, უარესი, უარი, უარის თქმა, უარყვე, უარყოფითი, უარჰყო, უაღრესი, უახლოესი, უბანელი, დაუბანელი, უბანი, უბარაქო, უბაძავი, უბე, უბე, წიაღი, უბედური, უბელო, უბერავს, უბირი, უსწავლელი, უბის საათი, უბის საათი კედლის საათზე დააყენა, უბის წიაღი, უბის წიგნი, უბიწო, უმანკო, უბოძა, უბოძე, უბრალო, მარტივი, სადა, უბრალოდ, უბსკრული, უგემო, უგემური, უგესლო, უგვარო, უგვიანდება, უგზო, უგზოობა, უგი, უგონო, უგრეხელი, უგრძელესი, უგრძნობლობა, უგულისყურო, უგულო, გულგრილი, უგუნური, უგუნურობა, უდაბლესი, უდაბნო, უდაბური ტყე, უდაბური, უშენი, უდავო, უდანაშაულო, უდარდელი, უდიდდესი, უდიადესი, უდიდესი (დიდი), უდნობარი, უდრეკი, უდროვოდ, უდროო, უებარი, უებარი წამალი, უენო, უეცარი, მოულოდნელი, უეჭველად, უეჭველი, უვადო, უვალი, გაუვალი, უვარგისი, გამოუსადეგარი, უვარგისობა, გამოუსადეგრობა, უვიცი, უმეცარი, უცოდინარი, უვიწყო, უვლის, უვნებელი, უზიანო, უზანგი, უზარმაზარი, უზენაისი, უზიანო, უზმო, უზნეო, ავზნე, უზომო, უზრდელი, გაუთლელი, უზრუნველი, უდარდელი, უზრუნველობა, უზრუნველყოფა, უთავაზე, მიართვი, უთავბოლო ლაპარაკი, უთავბოლო, არეული, უთანაბრო, უთანასწორო, უთანხმობა, უთვალავი, უთვალო, უსინათლო, უთო, უთუოდ მოვა, უთუოდ, უსათუოდ, უთქვენოთ, უთქმელად წავიდა, უთქმელი, უთხარი, უთხრა, უი!, უიარაღო, უიმედო, უიმისოდ, უირღა, უკადრისი, უხამსი, სათაკილო, უკან, უკან დახევა, უკან ვიხევ, უკან მივიხედე, უკან მიცემა, უკან მობრუნდა, უკან, უკუ, უკანა კბილები, უკანასკნელი, უკანასკნელი ფასი, უკანიდან, უკანონობა, არაკანონიერება, უსამართლობა, უკანონოდ, უსამართლოდ, უკარებელი, უკარო, უკაცრავად!, უკბილო, უკბინა, უკეთ გავხდი, უკეთ ვარ, უკეთ, კარგად, უკეთებს, უკეთესად, უკეთუ, თუ, ვინიცობა, უკეთური, ავი, ბოროტი, უკვალო, უკვალოდ, უკვდავება, უკვდავი, უკვე, უკვე გვიანია, უკვე წავიდა, უკვირს, უკიდურესად, უკლასო საზოგადოება, უკლები, მოუკლებელი, უკლებულად, უკმარი, არასაკმაო, უკმაყოფილება ຮნຮრაზჷძნად, უკრაინელი, უკუ ვაგდე, უკუ ვაქციე, უკუგდება, უკუგდება, უკუქცევა, უკუდო, უკუღმა, უკუღმართი, ულაზათო, უშნო, ულამაზო, ულაპარაკოდ, ულაყი, ულეველი, ულევი, დაუშრეტელი, ულვაშები მოუშვია, ულვაში, ულმობელი, შეუბრალებელი, ულუფა, ჯამაგირი, უმაგალითო, უმადური, უმავთულო, უმალავი, დაუმალავი, უმამულო, უმიწო, უმანკო, უმანკო, უბიწო, ალალ–მართალი, უმარილო, უმატებს, უმაღლესი, უმაღლესი განათლება, უმაღლესი საბჭო, უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, უმაღლესი სკოლა, უმდარესი, უმეზობლო, უმეტესად, უმეტესი, უმეტესობა, უმეცარი, უცოდინარი, უვიცი, უმზერს, უმთავრესად, უმთავრესი, უმი, უმიზეზოდ, უმიზნო, უმიწაწყლო, უმოკლესი, უმორჩილესი, უმორჩილო, უმოქმედო

ფათალო, სურო, ფათერაკი, უბედურება, ხიფათი, ფათური, ფაიფური, ფაკულტეტი, ფალავანი, ფანატიკოსი, ფანდური, ფანდური მოვმართე, ფანტაზია, ოცნება, ფანტასტიკური, ფანტვა, ფანფალი, ფანქარი, ფანჯარა, სარკმელი, ფანჯარაში შევიხედე, ფანჯრიდგან, ფანჯრის მინა, ფარა, ფარატინი, ფარაღათი, ფარაჯა, მაზარა, ფარდა, ფარდაგი, ფარდული, ფარეხი, ფარვანა, ფართალი, ფართეულის საზომი, ფართო, ვრცელი, განიერი, ფართობი, ფართხალი, ფართხალობს, ფარი, ფარიკაობა, ფარისეველი, ფარისევლობა, ფარმაცევტი, ფარული, იდუმალი, საიდუმლო, ფარფლი (თევზისა), ფარშავანგი, ფარჩა, ფარცხვა, ფარცხი, ფასდადებული ამანათი, ფასდათქმული წერილი, ფასი, ფასიანი, ფასიანი ამანათი, ფასკუნჯი, ფაფა, ფაფანაკი, ფაფარი, ფაფახი, ფაღარათი, ფაშატი, ჭაკი, ფაშვი, ფაშზმი, ფაშისტი, ფეთება, ფეიქარი, ფელეტონი, ფენა, შრე, შიპი, ფენალი, ნაგები, ნაფენი, ზღვე, ფენილი, ნაგები, ნაფენი, ზღვე, ფეოდალი, ფერადი, ფერადი ლითონი, ფერდი, ფერდობი, ფერება, ფერი, ფერი აეხადა, ფერი ექცევა, ფერი ეცვალა, ფერი მიმიდის, ფერი შეიცვალა, ფერი წაუვიდა, ფერმკრთალი, ფერმიხდილი, ფერფლი, ფერშალი, ფერხული, ფესვი, ფეტვი, ფეშტემალი, ფეშქაში, ფეჩი, ფეხ ქვეშ, ფეხაკრეფი, ფეხბურთელი, ფეხბურთი, ფეხბურთის თამაში, ფეხებზე მკიდია, ფეხებზე ტალახი ამეკრა, ფეხები გავშოტე, ფეხები გამეყინა, ფეხებს ნუ აფათურებ, ფეხი, ფეხი დამიშავდა, ფეხი დაუშავდა, ფეხის, ფეხის ადგილი, ფეხის ხმა, ფეხმოუცილებელი, ფეხმძმე, ფეხს მოიკიდებს, ფეხს შევადგამ, ფეხსაცმელი, ფეხსაცმელი, ფეხსამოსი, ფეხსაცმელს ქუსლი ავარდა, ფეხსაცმელს ძირი გავარდა, ფეხსაცნელი, ფეხშიშველად, ფეხშიშველი, ფეხთუცმელი, ფთილა, ფიალა, ფიზიკა, ფიზიკური გეოგრაფია, ფიზკულტურა (ფიზიკური კულტურა), ფითრი, ფილა, ფილაქვა, ფილაქურა, ფილთქვა, როდინის ქვა, ფილტვები, ფილტვების ანთება, ფილტვი, ფინა, ფინია, ფინალი, ფინანსები, ფინეთი, ფინთად მეკიდება, ფინთი, ცუდი, ფინია, ფინჯანი, ფირფიტა, ფისა, ფისო, ფისუა, ფისი, ფიფქი, ფიქრი, ფიქრი ნუ გაქვს, ფიქრმა არ დაგლიოს, ფიქრს მივეცემი, ფიქრში მომივიდა მ, ფიქრში წავიდა, ფიქტიური, ფიჩხი, ფიცავს, ფიცარი, ფიცარი აიფშიკა, ფიცარი გასკდა, ფიცარნაფენი, ფიცვა, ფიცი, ფიცი გატეხა, ფიცის გამტეხი, ფიცის გატეხა, ფიცის დარღვევა, ფიცრული, ფიცრული, ვალანი, ფიცხი, ცხარე (ადამიანი), ფიწალი, ფიჭა, ფიჭვი, ფიჭვიანი თაფლი, ფიჭვნარი, ფლავი, ფლანგავს, ფლანგვა, ფლატე, ფლეთა, ფლექსია, ფლვა, ფლიდი, ფლიდობა, ფლოტი, ფლოქვიანები, ფოთლოვანი ტყე, ფოთლოვანი ხეები, სახელდობრ, მუხა, ცაცხვი და სხვა, ფოთოლი, ფოთოლცვენა, ფოლადი, ფოლკლორი, ხალხური შემოქმედება, ფონეტიკა, ფონეტიკური, ფონი, ფორთოხალი, აპელსინი, ფორი, ფორმალიზმი, ფორმალისი, ფორმალურად, ფოროვანი, ფოროვნობა, ფოსო, ფოსტა, ფოსტის ყუთი, ფოტოგრაფი, ფოტოგრაფია, ფოტოსურათი, ფოფხვა, ფოჩი

ქა (ქალო), ქადა, ქადება, ქავილი, ქათამი, ქათამი გაფუტყე, გაბტყვენი, ქათამი კვერცხსა სდებს, ქათამი მიწას ქექავს, ქათამმა კვერცხი დასდო, ქათამმა მარცვალი აკენკა, ქათანი, ქათიბი, ქათინაური, კომპლიმენტი, ქათმებს დაუქშა, ქალა, ქალაკოდა, ქალამანი, კოთხუჯი, კოხუნჯი, ბანდული, ქალამნის ამოსხმა, ქალაქგარეთ, ქალაქელი, ქალაქი, ქალაქი მდებარეობს მთებში, ქალაქის ახლო, ქალაქის მახლობლად, ქალაქის საბჭო, ქალაქს მიატანა, ქალაქს მივაღწიე, ქალაქს ჯარი არტყია, ქალაქში წასვლა ვირჩიე, ქალაჩუნა, მხდალი, ლაჩარი მშიშარა, ქალბატონი, ქალების წივილი მომესმა, ქალი, დედაკაცი, ქალის დანიშნვა, ქალისა, ქალური, ქალიშვილი, ქალმა წყალი აადუღა, ქალწული, ქამა (სოკო), ქამანდი, საგდებელი, ქამანი, ქამანჩა, ქამარი, ქამარი მარტყია, ქამარი მოირტყი, ქამარი შემოვირტყი, ქამელეონი, ქამრის ბალთა, ქანაობს, ქანდაკება, ქანდარა, ქანება, ქანჩი, ქანცი, ქაოსი, ქარავანი, ქარაფი, ქარაფშუტა, ქარბუქი, ქარგალი, ქარგვა, ქარვა, ქარვასლა, ქართულად, ქართული ენა, ქარი, ქარი ადგა, ქარი ავარდა, ქარი ამოვარდა, ქარი ბერავს, ქარი ქრის, ქარი ჩადგა, ქარიანი, ქარის სივილი, ქარიყლაპია, ქარიშხალი, გრიგალი, ქარმა დაბერა, ქარმა წამოაბერა, ქარტია, ქარტლი, ქარქაში, ქარხანა, ქარხკომი (საქარხანო კომიტეტი), ქატო, ქაფება, ქაფი, ქაფქირი, ქაქანი, ქშინვა, ქაღალდზე ბეჭედი დასვა, ქაღალდი, ქაღალდის ნახევი, ქაში, ფაფა, ქაჩალი, თავმოტვლეპილი, მელოტი, ქაცვი, ქაჯი, ქება, ქება–დიდება, ქებული, ქედანი, ქედი, ქედის მოხრა, ქედმაღალი, ქეიფზე როგორა ხარ?, ქეიფი, ლხინი, ნადიმი, ქეიფობს, ქელავდა, ქელავს, ქელეცი, ქელვა, ქერა, ქერელი, ქერი, ქერის პური, ქერის ყავა, ქერტლი, თება, გემსი, ქერქი, ქერცვლი, ქირცვი, ქესტობა, უფულობა, ქექა, ქეჩა, ქეჩო, ქეცი, ქეციანი, ქვა, ქვა დამეცა, ქვა ტყდება, ქვაბი, ქვაბური, ქვანახშირი, ქვას აგდებს, ქვას ფეხი წამოვკარი, ქვაფენილი, ქვეგანყოფილება, ქვედა-კიდე, ქვევით, ქვევითი, ქვევითკენ, ქვევრი, ქვევრი ავხადე, ქვევრის პირი, ქვეითად სვლა, ქვეითთა პოლკი, ქვეკლასი, ქველმოქმედება, ქვემეხი, ქვემო, ქვემო ავჭალა, ქვემოდან, ქვემოძრავი, ქვეწარმავალი, ქვემძრომი, ქლესა, მლიქვენელი, ქვემძრომი, ქლესა, მლიქვნელი, ქვენა, ქვენა ქარი, ქვენიადაგი, ქვესადები, ქვესკნელი, ქვეყანა დაწყნარდა, ქვეყანა, მხარე, ქვეყნიერი, ქვეშ, ქვეშაგები, ქვეშდან, ქვეშქვეშ სიცილლი, ქვეწარმავალი, ქვიანი, ქვითარი, ქვითინი, ქვითკირი, ქვითკირის სახლი, ქვირითი, ქვირითის ყრის დროს, ქვის ხანა, ქვისლი, ქვიშიანი, ქვიშიანი ნიადაგი, ქვრივი, ქილა, ქიმია, ქიმიკოსი, ქიმიური, ქიმიური შედგენილობა, ქიმიური ცდა, ქინაქანი, ქინქლა, ქინძი, ქინძსთავი, ქირა, ქირით დაჭერა, ქირით მუშაობა, ქისა, ქიფი, ლხინი, ნადიმი, ქიშმიშ, ქიშმიშ ქიშმიშ ქლიავი, ქკინის მადანი, ქლესა, ქლიბვა, ქლიბი, ქმარი, ქმნა, ქმრიანი, ქნარი

ღა წერილი, ღაბაბი, ღადარი, ღაზლა, ღაზლა, ღაზლის ძაფი, შთი, ღალა, ღალატი, მუხანათობა, გაცემა, ღალატობს, ღალვა, ღალღა, ღამდება, ღამე, ღამე ლაპარაკში გაათენეს, ღამემ მოატანა, ღამით, ღამეულად, ღამდება, ღამის თვე, ღამურა, ღამურა, მაჩქათელა, ღამ–ღამობით, ღანძილი, ღარებკომი (ღარიბ ებრაელთა დამხმარე კომიტეტი), ღარი, ღარღანა, ღარიბი, გლახაკი, ღატაკი, ღაწვი, ლოყა, ღება, ღებავს, ღებვა, ღელე, ღელვა, ღერი, ღერო, ღერღვა, ღერძი, ღეწა, ღეჭს, ღვალო, ღოლო, ღვართქეფა, ღვარი, ნაკადი, ღვარძლი, ღვარძლიანი, ღვაწლი, ღვეზელი, ღვეზელა, ღვეობა, ღვია, ღვიება, ღვივება, ღვინიანი, ღვინის მარილი, ღვინის საფარდული, ღვინო, ღვინო მოეკიდა, ღვინო შემძულდა, ღვინოში წყალს ავურევ, ღვიძავს, ღვიძება, ღვიძილი, ღვიძლი, ღვიძლი ძმა, ღია, ღილები შეიკარი, ღილი, ღილი გავხსენი, ღიმება, ღიმილი, ღიპი, ღირება, ღირეული, ღირს 5 მანეთი, ღირსება, ღირსეულად, საკადრისად, შესაფერი, ღირსი არის, ღიტინი, ხიტინი, ღიღილო, ოქროღილა, ღიჭა–რბილა, ველის ყრდელი, ღლაპი, ღლეტა, ღმერთი, ღმერთმან აგაშენოს, ღმუილი, ღმუის, ღნერთნანი, ღნეჭა, ღნეჭი, ღნიერი, ძლიერი, ღობე, ღობე ავშალე, ღობე შემოვავლე, ღობე, რაგვი, ღოლო, ღომი, ღონე, ძალა, ღონემოხდილი, ღონისძიება, ღონისძიება, სახსარი, ღორებმა ბოსტანი გააოხრეს, ღორი, ღორის ქონი, ღორმუცელა, ღორული, ღორღი, ღოღვა, ღოღნოშო, ღოჯებიანი, ღოჯი, ღპიანი, მუცელგამობერილი, ღრაჭუნი კბილისა, ღრე, ღრენა, ღრიალება, ღრიალებს, ღრიალი, ღრმა, ღრმა ღელე, ღრმა ძილი, ღრუ, უპე, ღრუ, ფუღურო, ღრუბელი, ღრუბელი წყალში გაიჟღინთა, ღრუბლის ქულები, ღრღნა, ხვრა, ღრღნის, ღრძილი, ღრძობა, ღრჭენა, ღრჭიალი, ღუზა, ღუმელი, ღუნვა, ზნექა, დრეკა, ღუპვა

ყაბალახი, ყაბალახი შემოიხსენი, ყაბარდა, ყაბარდოელი, ყაბახი, ყაბულება, ყაბული, ყადაღა, ყადრი, ყაენი, ხანი, ყავა, ყავადანი, ყავარი, ყავისფერი, ყაზარმა, ყათარი, ყაიდა, ყაითანი, ყაიმი, ყაირათი, ყალბი ფული, ყალბი, მცდარი, ყალმუხი, ყალხზე დგომა, ყამირი, ყამირი მიწა, ყამირის გატეხა, ყანა, ყანობირი, ყანტრატო, ყელი, ყანჩა, ყანწი, ყარაული დავაყენე, ყარაული, გუშაგი, ყარაულობა, ყარს, ყასაბი, ყაურმა, ყაყაჩო, ყაჩაღი, ავაზაკი, ყაჩაღობა, ყაჩაღობს, ყაჩაჩი, შავტუხა, ყაჭი, ყაჭის ჭია, ყბა, ყბაყურა, ყბედი, მოლაყბე, ყბედობა, ყდა, ყე, ყევარი ხარი, ყელვა, ყელზე მომეხვია, ყელზე შემომეხვია, ყელი, ყელსახვევი, ყელჭირვება, ქუნთრუშა, ყენება, ყეფა, ყვა, ყვავი, ყვავილება, აყვავება, ყვავილი, ყვავილი იშლება, ყვავილი მოვგლიჯე, ყვავილი მოვწყვიტე, ყვავილის აცრა, ყვარება, ყვარვა, ყვედრება დამდურება, ყველა, ყველაზე უწინ მე მოვედი, ყველამ იცის, ყველასთვის კარგად ცნობილი, ყველაფერი, ყველგან, ყველი, ყველიერი, ყვითელი, ყვინჩილა, ყვირალა, ყვირილი, კივილი, ყვირის, ყვიროდა, ყვკეფა, ღლეტა, გლეჯა, ყვლეფა, ღლეტა, გლეჯა, ძარცვა, ყიალი, ყიდვა, ყიდულობს, ყივანახველა, ყივილი, ყივის ყ, ყინავს, ყინვა, ყინულთსვლა, ყინული, ყინული ჩატყდა, ყინულიანი, ყინულმჭრელი, ყინულოვანი ოკეანე, ყინულოვანი ხანა, ყირაზე დგომა, ყირამალა, ყირგიზი, ყირიმი, ყირმული, ყიყვი, ყიყინი ბაყაყისა, ყიყლიყო, ყლაპავს, ყლაპვა, ყლაპია, ყლორტი, კლერტი, ყლუპი, ყმა, ყმაწვილი, ყმაწვილი ქალი, ყმობა, ყმუილი, ღმუილი, ყნოსავს, სუნავს, ყნოსვა, სუნვა, ყნოსვის ორგანოები, ყობელგან, ყოველ დღე, ცისმარე დღე, ყოველ მხარეს, ყოველ მხრიდან მდევნიან, ყოველ ნაბიჯზე, ყოველ ჟამს, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველ წელს, ყოველგვარი, ყოველდღე, ყოველთვის ითვრება, ილეშება, ყოველთვის ითვრება, ილეშება, ყოველთვისმ მარადის, ყოველთვიური, ყოველთვიური ჟურნალი, ყოველი, ყოველმხრივი, ყოველნაირი, ყოველწლიურად, ყოვლად ცუდი, ყოვლად ძლიერი, ყონა, ყორანი, ყორე, ყორღანი, ყოფა, ყოფნა, ყოფაქცევა, ყოფა–ქცევა, ყოფა–ცხოვრება, ყოფნა, ყოფნის, ყოყმანი, ორჭოფობა, ყოყოჩა, ყოყოჩობამ მედიდურობა, ყოჩაღი, ყოჩი, ვერძი, ერკემალი, ყრა, ყრილობა, ყრმა, ყროყინი, ყრუ, ყრუნჩელა, როჭო, ყუა, ყუდრო, ყუთი, ყულაბა, ყუმბარა, ყუმბარა გასკდა, ყურადღება, ყურბელა, ყურე, უბე, ყურება, ყურება დაიწყო, ყურები ჩამოყარა, ყური, ყური მიგდე, ყურის დაგდება, ყურისგდება, ყურს არ აძლევს, ყურს ვუგდებ, ყურში უჩურჩულა, ყურძენი, ყურძნის მოკრება

შაბათი, შაბი, შაბიამანი, შადრევანი, შავად, შავად დასწერა, შავამაჩნიე, შავარდენი, შავბედი, შავგვრემანი, შავება, შავთვალა, შავთმიანი, შავი, შავი დღე, შავი ზღვა, შავი მიწა, შავი ნიადაგი, შავი მოცხარი, შავი მუშა, შავი სამუშაო, შავი ფული, შავიქვა, მარგანეცი, შავკანიანი, შავრა, შავრაზმელი, შავტრუსა, შაირი, შალი, შალითა, შამანი, შამფური, შანდალი, შარა გზა, შარაგზა, გზატკეცილი, შარავანდი რუხსჷ, შარდი, ფსელი, შარდის ბუშტი, შარვალი, შარი, ცილი, ცილისწამება, შარჟი, შარშან, შარშანდელი, შასინჯული, შაური, შაქარი, შაქარლამა, შაქი, შაქრის ავადმყოფობა, შაქრის ლერწამი, შაშვი, შაშხანა, შაშხი, აპოსტი, ლორი, შაჰი, შე, შე ოხერო, შეაგდო, შეადარა, შეალაგა ბაჶსნაჲდთა, ბავຮრდთა, შეამკო, შეამსუბუქა, შეამჩნია, შეამცირა, შეანძრია, შეარცხვინა, შეასწორა, შეასხა, შეაშრო, შეაჩერა, შეახვია, შეახლება, შეახლობა, შეახმო, შებაძება, შებედვა, შებერვა, შებინდება, შებმა, შებმული, შებორკა, შებრალება, შეცოდება, დანანება, შებრკოლება, შეგვიანება, შეგზავნა, შეგინება, შეგირდი, შეგლეჯა, შეგნება, შეგნებული, შეგორება, შეგრეხა, შეგრეხილი, შეგრიხა, შეგროვება, შეგროვებული, შეგუბება, შეგუება, შეწყობა, მიმარჯვება, შეჩვევა, შეგულვა, შეგულიანება, შედარება, შედარებით, შედგება, შედგენა, შედგენილობა, შედგმა ბ, შედება, შედეგი, შედედებული რძე, შედევნა, შედი, შედით ჩემ მდგომარეობაში, შედრეკილი, შეზნექილი, შედღვება, შეებრძოლა, შეეზიზღა, შეერთება, შეერთებული, შეეშველა, შეეშინდა, შეეჩვია, შეეხვეწა, შეეჯიბრება, შევა, შევაბამ, შევაბი, შევაგენი, შევაგროვე, შევადარე, შევაკეთე, შევალ, შევალაგე, შევამკე, შევამსუბუქე, შევამცირე, შევარდა, შევარდენი, შევარდი, შევარდნა, შეჭრა, შეხდომა, შევარყევ, შევარხიე, შევასრულე, შევასწორებ, შევასხი, შევასხურე, შევატყობინე, შევაქცევ ზურგს, შევაშინე, შევაშრე, შევაჩერე, შევაჩვევ, შევახვიე, შევახმე, შევბედე, შევგრიხე, შევდივარ, შევებრძოლე, შევედი, შევედრება, შევევედრები, შევეკედლე, შევეკითხე, შეველდა, შევენიძლავები, შევეშველე, შევეჩვიე, შევეცილე, შევეწა, შევეწიე, შევეხები, შევეხვეწე, შევვედი, შევზღუდავ, შევთხარე, შევიგენ, შემიგნია, შევიგნებ, შევიმატე, შევიმოსები, შევინარჩუნე, შევინახე, შევინძერი, შევირბენ, შევისწავლე, შევიტანე, შევიტყუებ, შევიყვანე, შევიძინე, შევიძლებ, შევიძლებ, შევძლებ, შევიძულე, შევიწროვებამ შეწუხება, ჩაგვრა, შევიწროვებული, შევკარი, შევკერე, შევკრთი, შევკრიბე, შევპირდი, შევრიგდეთ, შევრიგდი, შევსება, შევსება, გავსებამ ამოვსება, შევსებული

ჩააბარა, ჩაალაგა, ჩაასწრო, ჩაასხა, ჩააქრო, ჩააცივდა, ჩააწე, ჩააწო, ჩაახველა, ჩაბარებული, ჩაბერვა, ჩაბმა, ჩაბნევა, ჩაბნელება, ჩაბრუნება, ჩაბუგვა, ჩაგდება, ჩაგვრა, შევიწროვება, ჩაგორება, ჩაგრავს, ჩადგომა, ჩადება, ჩადენა, ჩადი, ჩადის, ჩადრეკილი, ჩაზნექილი, ჩადუნა, გვიმრა, ბლენცარა, იფლი, ჩავა, ჩავაბარე, ჩავალ, ჩავალაგე, ჩავარდა, ჩავარდა ლოგინში, ჩავარდა სიღარიბეში, ჩავარდნილი, ჩავასწარი, ჩავასხი, ჩავაქრე, ჩავაცვი, ჩავაწებ, ჩავახველე, ჩავგორფი, ჩავდივარ, ჩავერევი, ჩავვარდი, ჩავვარდი წყალში, ჩავზიდე, ჩავიბარე, ჩავიგდებ დროს, ჩავიდა, ჩავიყვანე, ჩავიყურყუმელავე, ჩავიცვი, ჩავიცინე, ჩავიწვი, ჩავიხედე, ჩავკბიჩე, ჩავლა, ჩავრეცხე, ჩავსახლდი, ჩავუფიქრდები, ჩავყლაპე, ჩავწევ, ჩავწიე, ჩავჭერი, ჩავხტი, ჩაზიდვა, ჩაზნექილი, ჩათვლა, ჩათხრა, ჩაი, ჩაიბარა, ჩაიდანი, ჩაის მიირთმევთ თუ ყავას?, ჩაიყვანა, ჩაიყლაპა, ჩაიყურყუმელავა, ჩაიცვა, ჩაიცინა, ჩაიწვა, ჩაიწია, ჩაიჭრა, ჩაკაკუნება, ჩაკბეჩა, ჩაკვნეტა, ჩაკერება, ჩაკვდება, ჩაკვდომა, ჩაკვირვება, ჩაკლვა, ჩაკუზვა, ჩალა, ჩალაგება, ჩალაგებული, ჩალანგარი, ნივნივი, ჩალთა, ბუდუ (რევოლვერისა), ჩალთუკი, ჩალდუქი, ჩალისფერი, ჩალმა, დოლბანდი, ჩალპობა, ჩამალვა, ჩამარხვამ ჩაფლვა, ჩამასწრო, ჩამატება, ჩამაცვა, ჩამაცივდა, ჩამევა, ჩამთვრალი, ჩამიგდო ხელში, ჩამივარდა, ჩამისხა, ჩამიჩი ხუს, ჩამიჩუმი, ჩამიწება, ჩამოაგდო, გადმოაგდო, ჩამოატანა, ჩამობერტყვა, ჩამობმა, ჩამობნელდა, ჩამობნელება, ჩამოგდება, ჩამოგდებული, ჩამოგვა, ჩამოგზავნა, ჩამოგლეჯა, ჩამოვაგდე, ჩამოვარდა, ჩამოვარდნა, ჩამოვართვი, ჩამოვატანინე, ჩამოვბერტყე, ჩამოვვარდი, ჩამოვიტანე, ჩამოვიღე, ჩამოვკიდე, ჩამოვუტანე, ჩამოინგრევა, ჩამოიტანა, ჩამოიწვეთა, ჩამოკიდება, დაკიდება, ჩამომავალი, ნაშენი, ჩამომავლობა, ჩამომიგდო, გადმოაგდო, ჩამომივარდა, ჩამომიტანა, ჩამომიღო, ჩამომტანი, ჩამომხმარი, ჩამონაყარი, ჩამონგრევა, ჩამორეცხვა, ჩამორთმევა, ჩამორთმეული, ჩამორიგება, ჩამორჩენა, უკან დარჩება, ჩამოსახრჩობი, ჩამოსროლა, ჩამოსხმა, ჩამოტანილი, ჩამოტანინება, ჩამოტეხა, ჩამოუვარდა, ჩამოფარება, ჩამოფარებული, ჩამოფლეთილი, ჩამოგლეჯილი, ჩამოფრენა, ჩამოღება, ჩამოღებული, ჩამოღმართი, ჩამოყენება, ჩამოყვანა, ჩამოყრა, ჩამოშორება, ჩამოცვენა, ჩამოძრომა, ჩამოწევა, ჩამოწვდომა, ჩამოწვეთა, ჩამოწმენდა, ჩამოწყვეტა, ჩამოჭრა, ჩამოხედვა, ჩამოხრჩობა, ჩამოხტომა, ჩამოჯდომა, ჩამჟავდა, ჩამჟავება, ჩამსხვრევა, ჩამქრალე, გამქრალი, დავსილი, ჩამქრალი, ჩამჩა, ჩამჩა, ციცხვი, ჩამძიმება, ჩამძმდა, ჩამწარება, ჩამწვარო, ჩამწკრივება, ჩანათება, ჩანასახი, ჩანახი, ჩანგალი

ცა, ცა იღრუბლება, ცა მოიღრუბლა, ცაკი (ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტი), ცალთვალა, ცალი, ცალი მხარი, ცალი ფეხი, ცალკე, ცალობით, ნაჭრობით, ცალხელი, ცამ იჭექა, ცამეტი, ცარიელი, ცარიელი ადგილი, ცარცი, ცაცხვი, ცახცახი, ცბიერი, ვერაგი, ცდა, ცდა, მცდელობა, ცდება, ცდები, ცდენა, ცდის შედეგები, ცდომილება, ცდომილი, შემცდარი, ცდუნება, შეცდენა, ცეკვა, როკვა, თამაში, ცეკვავს, ცელვა, ცელი, ცელქი, ანცი, მოუსვენარი, ცელქობს, ანცობს, ცემა, გალახვა, მიბერტყვა, მიტყეპა, ცემა, გალახვა, მივერტყვა, მიტყეპა, ცემენტი, ცენტნერი, ცერად, ცერი, ცერი, გოჯი, ცეროდენა, ცერცვი, ცეცებით, ხელშეხებით, ცეცხგამძლე მასალა, ცეცხლგამძლე, ცეცხლი, ცეცხლი აგიზგიზდა, ცეცხლი დავანთე, ცეცხლი ედება, ცეცხლი მედება, ცეცხლი მინთია, ცეცხლი მოედო, ცეცხლი მოედო კაცს, ცეცხლი მოეკიდა, ცეცხლი ქრება, ცეცხლი ღვივდება, ცეცხლი ჩაქრა, ცეცხლი დაივსო, ცეცხლია ეს კაცი, ცეცხლის ფასად იყიდება, ცეცხლის წაკიდება, ცეცხლის ჰყრის, ცეცხლმა მოიცვა სახლი, ცეცხლმაქრობელი, ცეცხლოვანი, ცეცხლს ვანელებ, ცეცხლს მიუმარჯვე, ცეცხლს მოვუკიდებ, ცეცხლს უნთია, ცეცხლსასროლი, ცეცხლსასროლი იარაღი, ცეცხლში შევაგდე, ცეხავს, ცეხვა ნართხორ, ცვალება, ცვალებადი, ცვალებადი ამინდი, ცვალებადი ხასიათი, ცვარი, ნამი, ცვეთა, ცვენა, ცვიფრება, ცვლილება, ცთომილი ნერვი, ცთომილი, პლანეტი, ციალი, ციგა, ციგურა, ციდა, ციება, ციება მაზიზინებს, ციებცხელება, ციებცხელებამ შეუქცია, ციერი, ცივა, ცივი, ცივი იარაღი, ცივი უარი, ცივი ქარი, ცივილიზაცია, ციკანი, თიკანი, ციკლონი, გრიგალი, ცილა, ცილება, ცილება, ცილობა, ცილეული, ცილი დასწამა, ცილი, შარი, ცილისწამება, ციმორა, ცინგლი, ცირცელი, ცის იკანთელი, ცის იკანთელი, ირმის ნახტომი, ხარის ნავალი, დათვის ფეცი, ცისა, ციური, ცისარტყელა, ცის მშვილდი, ცისკარი, ცისმარე დღე, ყოველ დღე, ციტატა, ციტატის მოყვანა, ციტრუსები, ციფრი, ციცაბო დაღმართი, ციცაბო ნაპირი, ციცაბო, ფრიალო კლდე, ციცია, ციცინათელა, ციცხვი, ციცხვი, ჩამჩა, ციხდი ქუდსა, ციხე დაეცა, ციხე, საპყრობილე, სატუსაღო, ციხე, ციხე–სიმაგრე, ციხეს ალყა შემოარტყეს, ციხის გატეხა, ციხის ქვემეხი, ცლა, ცმელი, ცნობა, ცნობილი, ცნობის ფურცელი, ცოდვა, ცოდო, ცოდნა, ცოდნა მაკლია, ცოდნის დარგი, ცოლეული, ცოლი შეირთო, ცოლი, მეუღლე, ცოლიანი, ცოლის შერთვა, ცოლს ირთავს, ცოლშვილი, ცოლ–ქმრობა, ცომი, ცომი გაღვივდა, ცომი ღვივდება, ცომის დაზელა, ცოტა, ცოტა არ იყოს შეშინდა, ცოტა გაწყდა, ცოტა საქმე მაქვს, ცოტაოდენი, ცოტ–ცოტა, ცოფი, ცოფიანი, ცოცვა, ხოხვა, ჩოჩვა, ცოცხაკ მკვდარი, ცოცხალი, ცოცხი, ცოცხლად, ცრა, ცრემლები ჩამოყარა, ცრემლი, ცრემლი მადინა, ცრემლი მდის, ცრემლი სცვივა, ცრემლსა ვყრი, ცრიატი დღე, ცრინტილა, ცრუ, ცრუ იმედი, ცრუ რწმენა, ცრუ აზრი, ცრუ ჩვენებას აძლევს, ცრუმოსახელე, ცრუპეტელა, ცუდად გეპყრობა, ცუდად მექცევა, ცუდად მუშობს, ცუდად, ცუდი, ცული, ცული დაბლაგვა, დააჩლუნგა, ცულის პირი, ცულის ტარი, ცურავს, ცურვა, ცური, ცურცლი, ცურცული, ცქერა, ცქერება, მზერა, ყურება, ცქვიტი

ძაბრი, ძაგება, ძაგძაგი, კანკალი, ძალა ელევა, ძალა ერთობაშია, ძალა ვიხმარე, ძალა, ძალი, ღონე, ძალადობა, ძალადობა, ძალობა, ძალადობით, ძალას ვატან, ძალაუნებურად, იძულებით, ძალგიძს, ძალდაუტანებლობა, ძალიან, ძალიან, ფრიადი, ძალის დატანება, ძალის დატანებით, ძალის ძალად, ძალმიძს, ძალმომრეობა, ძალმომრეობით, ძალოვანი, ძლიერი, ღონიერი, ძალუა, ძალუძს, ძამია, ძარი, სასიმინდე, ძარღვი, ძარღვიანი, ძარცვა, ძაფი, ძაფის ნაწყვეტი, ძაფს ვახვევ, ძაღა, არჯასპი, ძაღლი, ძაღლი ყეფს, ძაღლმა დამკბინა, ძაღლმა კატა დაგლიჯა, ძაღლმა მელა დაახრჩო, ძაღლმა სალაფავი გალოკა, ძაღლმა ხელი აულოკა, ძაღლს უსევს, ძახვა, ძახველი, ძახილი, ძახილის ნიშანი, ძგერა, ძგიდე, ძე, ვაჟიშვილი, ძებნა, ძეგლი, მატური, ძევება, ძევს, ძელი, ძენძი, ნაწეწი, ძენწა, ძეომა, ძერა, ძერწილი ჭერი, ძერჭვა, ძეწკვი, ძეხვი, კუპატი, ძვალი, ძვალი ყელში დაადგა, ძველად, ძველებური, ძველთაგან, დიდი ხნიდან, ძველი, ძველის ძველი, ძველმანი, ძვირად, ძვირი, ძვირფასი, ძვირფასი ლითონი, ძვირფასი ქვა, ძვირფასი წიგნი მიართვეს, ძვირფასო მეგობაბო!, ძვლიანი, ძვრა, ძვრება, ძია (ბიძა, ბიძია), ძიება, ძილი, ძილის გატეხა, ძინავს, ძირეული, ძირი, ძირი, ფუძე, საფუძველი, ძირითადი, ძირითადი რეფორმა, ძირნაყოფა, ძირს, ძირს მოვექეცი, ძირს!, ძიძიბი, მუწუკი, ძლევა, ძლევა, ატანა, მოჭირება, ძლევა, ჯობნა, მრეობა, ძლევამოსილი, ძლიერ, ძლიერი, ძლივს, ძლივს მოვედი, ძლივს–ძლივობით, ვაი–ვაგლახით, რის ყოფით, ძმა, ძმადნაფიცი, ძმანი იყრებიან, ძმარი, ძმისწული, ძმისჭული, ძმობა, ძმობილი, ძმური, ძნა, ძნელად, ძნელი, ძნელი საქმე დაემართა, ძოვა, მოძოვება, ძონძი, კონკი, ძონძოხი (დედაკაცი), ძრა, ძროხა, ძროხა იწველება, ძროხამ ამოიცოხნა, ძუ, ძუ, ძუკნა, ძუა, ძუნწი, კრიჟანგი, ძუძუ, ძუძუმწოვარი, ძუძუთა ბავშვი, ძღვენა, ძღლი ახსენე და ჯოხი ხელში დაიჭირე, ძღომა

წააგავს, წააგო, წაათალა, წააკერა, წააქცია, წააწერა, წაბავძა, წაბანი, წაბარვა, წაბერვა, წაბიძგება, წაკვრა, წაბკლისფერი, წაბლი, წაბმა, წაბნელება, წაბრტყელება, წაბრძანება, წაბუგვა, წაბურვა, წაბუტბუტება, წაგდება, წაგდება, წარდგენა, წაგება, წაგებული, წაგვა, წაგვანება, წაგლეჯა, წაგორება, წაგრძელება, წადენა, წადი წინ, წადი!, წადიდება, წადილი, წაეჩხუბა, წაეძნა, წავა, წავაბი, წავაგე, წავათალე, წავაკერე, წავალ, წავართვი, წავარნა, წავარცხნა, წავაქციე, წავაწერ, წავაწერე, წავაჭრება, წავედი, წავეჩხუბე, წავიდა, წავიდ–წამოვიდნენ, წავიკითხე, წავიმალე, წავისვამ, წავისვი, წავიქეცი, წავიყვან, წავიყვანე, წავშალე, წავშლი, წაზავება, წაზიდვა, წაზნექა, წათამამება, წათვლა, წათლა, წათხრა, წაიკითხა, წაიკუზა, წაისვა, წაიქცა, წაიღო, წაიყვანა, წაკაწრვა, წაკერება, წაკვრა, წაბიძგება, წაკიდება, წაკითხვა, წაკითხული, წაკიფვა, წაკრეჭა, წაკუზვა, წალა, ზარწყალი, წალალვა, წასხმა, წალდი, წალეკვა, წალეკილი, წალი, წალკოტი, წამალვა, წამალი, წამალმა, წამალმა არგო, წამაქცია, წამდაუწუმ, წარამარა, ყოველ წამს, წამება, ტანჯვა, წამებული, წამეჩხუბა, წამეძინა, წამი, წამიყვანა, წამლის მიღება, წამლობა, წამოდგომა, წამოდუღება, წამოვადუღე, წამოვარდნა, წამოვასხი, წამოვიღე, წამოვიხედე, წამოვიხურავ, წამოვლება, წამოვხურავ, წამოვჯექი, წამოზიდვა, წამოზრდა, წამოთხრა, წამოიზარდა, წამოისხა, წამოიღო, წამოკვრა, წამომცდა სიტყვა, წამორეკა, წამოსაყვანი, წამოსხმა, წამოფარება, წამოღება, წამოღონიერება, წამოყენება, წამოყვანა, წამოცდომა, წამოროშვა, წამოწინწკლა, წამოწოლა, წამოჭრა, წამოხედვა, წამოხტომა, წამოხურვა, წამოჯდომა, წამსვლელი, წამუშავება, წამქეზებელი, წამღები, წამყვანი, წამწამი, წამწყმედი, წამხდარი, გაფუჭებული, წახდენილი, წანართმევი, წათმეული, წანატრება, წანახდენი, წანდილი, კოლიო, წანწალი, წანწკარი, წარამარა, წარბი, წარბშეკრული, წარმავალი, წარმართობა, წარმდგენელი, წარმომდგენი, წარმოდგენა, წარმოება, წარმოებაში მუშაობს, წარმოების გაუმჯობესება, წარმოების დარგები, წარმოების მოწყობა, წარმოების საშუალებანი, წარმოსადეგი, წარმოსახვა, წამოყენება, წარმოუდგენელი, წარმოშობა, წარსული, წარღვნა, წარჩინებული, წასარჩლება, წასასვლელად, წასასვლელი, წასასმელი, წასაღები, წასაყვანად, წასახვევი, წასველება, წასვენება, წასვლა, წასისინება, მისისინება, წასკდომა, წასმა, წასმული, წასული, წასუფთავება, წასქელება, წასხმა, წატოლება, შეფარდება, წატყუება, წაუგებელი, წაფანტვა, წაფარვა, წაფარიაკება, აკლება, წაფება, წაფეთება

ჭა, ჭაბუკი, ახალგაზრდა ვაჟი, ჭაბუკობა, ჭადრაკი, ჭაკი, ფაშატი, ჭაკი, ფაშატი ცხენი, ჭალა, ჭალი, ჭამა, ჭამს, ჭანგა, ჭანდარი, ჭადარი, ჭანჭური, ჭაობი, ჭაპანზიდვის ბეგარა, ჭაპანი, ჭაპანწყვეტა, ჭარბად, ჭარბება, ჭარბი, ჭარხალი, ჭას წყალი დალევია, ჭაღარა, ჭაშნიკი, ჭაჭა, ჭდე, ჭედადი, ჭედადი ლითონი, ჭედვა, კერვა, ჭედვა, კვერვა, ჭენება, ჭერა, ჭერი, ჭექა, ქუხილი, ჭეშმარიტება, ნამდვილი, ჭვავი, ჭვავის რქა, ჭვალი, ჭვალი დამადგა გვერდში, ჭვარტლი, ჭვრეტა, ჭია, ჭიადაობა, ჭიანაჭამი, ჭიანი, ჭიანური, ჭიანჭველა, ჭიანჭველის გორა, ბუდე, ჭიაფერი, ჭიაყელა, ჭიდაობს, ჭივჭავი, ბეღურა, ჭიკჭიკი, ჭილობი, ჭილყვავი, ჭიმვა, ჭინახული, ჭირნახული, ჭინჭარი, ჭინჭარმა დამსუსხა, ჭინჭრის დედა, ჭიოტა, ჭიპი, ჭირება, ჭირვეული, ჭირი, ჭირიანი, ჭირის პური, ჭირისუფალი, ჭირნახასი, ჭირხალი, ჭირხლიანი, ჭიქა, ჭიქა გავუვსე ღვინით, ჭიშკარი, ალაყაფის კარები, ჭიჭუა, ჭიჭყინა, ჭიჭყინი, ჭიხვინი, ჭკვიანი, ჭკნება, ჭკნობა, ჭკუა, ჭკუა აეშალა, ჭკუა აკლია, ჭკუა არ მიჭრის, ჭკუა გამოელია, ჭკუა ელევა, ჭკუა მეშლება, ჭკუა მოვიხმარე, ჭკუადალეული, ჭკუაზე იბნევა, ჭკუაზე მოიქცა, ჭკუაზე მომივიდა, ჭკუაზე შეიშალა, ჭკუაზე შემცდარი, ჭკუაზე შეშლა, ჭკუათხელი, ჭკუამოკლე, ჭკუაშეშლილი, ჭკუაში არ დამიჯდა, ჭკუის სწავლება, ჭკუნაკლები, ჭლაკვი, ჭლე, ჭლექი, ჭმაჭნვა, ჭმუჭნვა, ჭმახე, ჭმევა, ჭნავი, მჭბავი, გამხდარი, ჭნავი, ცირცელი, ჭობოსანი, ჭოპოსანი, ჭორი, ჭორიკანა, მეჭორე, ენატანია, ჭორიკანა, მეჭრე, ენატანია, ჭორომი, ჩქერი, ჭორომიანი, ჭოროხი, ჭორფლი, ჭორფლიანი, ჭოტი, ჭრა, ჭრა–კერვის სკოლა, ჭრელად, ჭრელება, ჭრელი, ჭრელ–ჭრელი, ჭრიალი, ჭრაჭუნი, ჭრიალობა, ჭრილობა დაჩირქდა, ჭრის, ჭრიჭინა, ჭუკი, ჭუმპალაობა, ჭუმპალაობს, ჭუპრა, ჭურვა, ჭურვი, ჭურვილი, აღჭურვილი, ჭურისტანი, ჭურჭელი, ჭურჭელი დაიმტვრა, ჭურჭუტანა, ჭუჭული, ჭუჭყი, ჭუჭყი მოაცალე, ჭუჭყიანი, ჭყეტა, ჭყივილი

ხაბაზი, ხაბარდა!, ხავერდი, ხავიწი, ხავსი, ხავსიანი, ხაზვა, ხაზი, ხაზიდი, სიასამური, ხაზინა, ხაზინდარი, ხათაბალა, უბედურება, ხათრი, ხალათი, ხალვა, ხალთა, პარკი, ხალი, ხალი, შიმშა, ხალისიანი, ხალიჩა, ხალი, ხალხი აჯანყდა, ხალხი, ერი, ხალხის რჩეულები, ხალხმა თავი მოიყარა, ხალხმა თავი მოყარა, ხალხმა ფეხი აიკრიბა, ხალხური ენა, ხალხური სიმღერა, ხამი, ხამი აბრეშმი, ხამი კაცი, ხამი მიწა, ხამი ქსოვილი, ხამხამება, ხან ასე, ხან ისე, ხან ზევიდ, ხან ქვევით, ხან, ზოგჯერ, ხანა, ხანგრძლივი, ხანდახან, ხანდისხან, ხანი, დრო, ხანი, ყაენი, ხანში შესული, ხანძარი, ხანჯალი, ხანჯლის წვერი, ხარ, ხარად, ხარაზი, მეჩექმე, ხარატი, ხარბად ჭამა, ხარბება, ხარბი, ხარება, გახარება, ხარები შეაბი, ხარები წამოვრეკე, ხარვეზი, ხართუთა, ხარი, ხარი იცოხნება, ხარის ნავალი, ხარისნავალი, ხარისძირი, ხარისხი, ხარკამეჩი, ხარკი (ხარაჯა), ხარმა მერჩოლა, ხარო, ორმო, ხარობს, უხარია, ხარფუზი, საზამთრო, ხარშვა, ხარში მივუდგები, ხარხარი, ხმამაღალი სიცილი, ხარჯვა, ხარჯთ–აღრიცხვა, ხარჯი, ხარჯი დაემართა, ხარჯიანი მარცვალი, ხასა, ხასიათი, ხატავს, ხატვა, ხატი, ხაფანგი, ხაში, ხაცა, სადაც, ხაჭაპური, ხაჭო, ხახა, ხახვი, ხბო, ხდა, ხდის, ხე, ხე გახმა, ხება, მიკარება, ხედავს, ხედვა, ხევი, ხევის ბერი, ხევისთავი, ხევისბერი, ხევსური, ხევხუვი, ხეთქა, ხეივანი, შუაგი, ხეირი, სიკეთე, ხეირიანი, ხეკაკუნა, კოდალა, ხეკმეორე, ხელ ვკუმშავ, ხელად, ხელად არ მაქვს ფული, ხელახლა, ხელბორკილი, ხელგაშლილი, ხელგაშლილობა, ხელებ დამეკრუნჩხა, ხელები ამიკანკალდა, ხელები გამეყინა, ხელები დავიკაწრე, ხელები დაიკაწრა, დაიფხაჭნა, ხელეჩო, ხელთ ვიგდე, ხელთ იგდო, ხელთგდება, ხელი, ხელი ავკარი, ხელი არ ახლო, ხელი ახლო, ხელი გავუმართე, ხელი გამიმართა, ხელი დაავლო, ხელი დავავლე, ხელი დავიწვი, ხელი დამეწვა, ხელი ვახლე, ხელი ვკარი, ხელი ვტაცე, ხელი კვრა, ხელი მატკინა, ხელი მახლო, ხელი მივაწოდე, ხელი მიმიწვდება, ხელი მკრა, ხელი მოვაწერე, ხელი მოვკიდე, ხელი მომიმართე, ხელი მომკიდე, ხელი სტაცა, ხელი შემზე არა უძს, ხელი შემიშალა, ხელი ჩაიქნია, ხელი ჩამოვართვი, ხელი ჯიბეში ჩაიყო, ხელი ჰკრა, ხელიდან, ხელიდან წავგლიჯე, ხელიდან წამივიდა, ხელიდან წაუვა, ხელის აღება, ხელის გამართვა, ხელის გული, ხელის დავლება, ხელის მოკიდება, ხელის მოწერა, ხელის საპონი, ხელის ტაცება, ხელის შეშლა, ხელის ცეცებით, ხელის ხლება, ხელისუფლება, ხელიხელ ჩაკიდებული, ხელმანდილი, ხელმარჯვე, ხელმოკლე, ღარიბი, ხელმომწერლობა, ხელმძღვანელი, ხელმწიფე, ხელნა, ხელნაწერი, ხელობა, ხელოვნება, ხელოვნების მუშათა პროფკავშირი, ხელოვნების მუშაკი, ხელოვნების მცოდნე, ხელოვნური, ხელოსანი, ხელოსანობა, ოსტატობა, ხელს არ მომცემს, ხელს ვავლებ, ხელს ვაწერ, ხელს ვეღარ ხმარობს, გაუშეშდა, ხელს ვტაცებ, ხელს ვუშლი, ხელს მოვაწერ, ხელს ნუ ახლებ, ხელსაფქვავი, ხელსაქმე, ხელსაყრელი პორობები, ხელსაყრელი, გამოსადეგი

ჯაგანი, ჯაგარი, ჯაგი, ჩირგვი, ჯაგლაგი, ჯაგნარი, ჯაგჯაგი, ჯადო, ჯადოსანი, ჯავარდენი, ჯავრება, ჯავრი, ჯავრი ამოვიყარე, ჯავრი ამოიყარა, ჯავრი მომდის, ჯავრიანი, ჯავრის ამომყრელი, ჯავრმა გაიტანა, ჯავრობს, ჯავრს ამოვიყრი, ჯავსნოსანი, ჯავშანი, ჯავშნიანი, ჯავშნიანი მატარებელი, ჯალაგი, მოდგმა, ჯიში, ჯალათი, ჯალამბერი, საკაცე, ჯამაგირი მოუკლეს, ჯამაგირი, ულუფა, ჯამაგირის გაგიჩენ, ჯამათი, ჯამაათი, კრება, ჯამბაზი, ნუშათი, ჯამბაზი, ნუშაითი, ჯამი, ჯანი, ჯანი მომეცა, ჯანმრთელი, ჯანსაღი, საღი, ჯანმრთელობის სახალხი კომისარიატი, ჯანღი, ნისლი, ბურუსი, ჯანყი, ამბოხება, ჯანჯალი, ჯარა, ჯარი ქალაქს მოედო, ჯარი შეიყარა, ჯარი ციხეს მიადგა, ჯარი ციხეს მოადგა, ჯარი, ლაშქარი, ჯარიმა, ჯარის კაცი, ჯარმა იარაღი დაპყარა, ჯარმა უკან დაიხია, ჯარმა ციხე გადალახა, ჯაფა მომეცა, ჯაფარა, ჯაშუში, ჯაშუშობა, ჯაჭვი, ჯახირობა, ჯგუფი, ჯგუფ–ჯგუფად, ჯდომა, ჯეელი, ახალგაზრდა, ყმაწვილი, ჯეილი, ჯეილი, ახალგაზრდა, ყმაწვილი, ჯეირანი, ქურციკი, შველი, არჩვი, ფსიტი, ჯერ, ჯერ არა, ჯერ არს, ჯერადი, ჯერადობა, ჯერება, ჯერი, ჯეროვანი, ჯერჯერობით, ჯეჯილი, ჯვარედინა, ჯიბგირი, ბაცაცი, ჯიბე, ჯიბე დამეცალა, ჯიბიდან ფული დამეფანტა, ჯიბის დანა, ჯიბის საათი, ჯიბლიბო, ჯიბრი, ჯიბრობა, ჯიგარი, ღვიძლი, ჯილდო, ჯინჭარი, ჯირკვალი, ჯირკველი, ჯირკვი, კუნძი, ჯიუტად, ჯიუტი, კერპი, უტეხი, ჯინიანი, ჯიქანი, ჯიქნიანი, ჯიში, ჯიშიანი, ჯიხვი, ჯიხური, ჯობნა, ჯოგი, ჯონჯოლი, ჯორი, ჯორიკუდა, მრავალძარღვა, ჯოხი, ჯოხი კედელს მივაყუდე, ჯოხი შუაზე გადატყდა, ჯოხის ბოლო, ჯოხს ხელი წამოავლო, ჯოჯო, ჯოჯოხეთი, ჯუფთი, ჯუჯა, ქონდრისკაცი, ცეროდენა

ჰაერი, ჰავა, ჰალუცინაცია, მოჩვენება, ჰარმონიული, ხმა შეწყობილი, შეხმატკბილებული, ჰარმონიული, ხმაშეწყობილი, შეხმატკბილებული, ჰგავს, ჰექთარი, ჰა, ჰიპოდრომი, სადოღო მოედანი, ჰკბენს, ჰკიდია, ჰოპუნა, ჰორიზონტალური, ჰორიზონტი, ჰოსპიტალი, ჰქონდა, ჰყავდა, ჰყავს, ჰყიდის, ჰყოფნის, ჰყოფს

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9