აბზიკარა, აბრაგი, აგარი, ავ-ყია, ავიზნე, აზამბარი, აზაპი, აირანი, აისი, ალა-ალა, ალა-ბალა, ალაგე, ალაყურტი, ალაჯა, ალაჯუნე, ალება, ალეში, ალთა, ალიორტობა, ალის-კბილი, ალის-ქარის ჩავარდნა, ალმათი, ამანი, ამერიკა/ე-ჲ, ანაბრე!, ანასტარ, აპანთა, აპიკო, არაბი, არადანი, არამგამა, არმანი, არტავაზი, არხეინი, ატლაკუნა, ატრაოზი, აფთი, აფთიაქი, აფრა, აფხაზური, აჭა, აჭი-ბაჭია, აჯა-ბაჯა, თან-არსი

ბაბასილი, ბაბლაყვერა, ბაგვი, ბაგისმიერი ხმა, ბაზარიონი, ბაზმა, ბაზო, ბათი-ბუთი, ბათქა-ბუთქი, ბალთა, ბალიკარტი, ბამბურა/ე-ჲ, ბომბორა/ე-ჲ, ბანდალი, ბანდი-ბუნდი, ბანდღი, ფანთხი, ბანცალა, ბანცალი, ბანძური, ბანძღი, ბაო, ბარბალობა, ბარდი, ბარსალი, ბარტყი, ბარძგალი, ძარძგალი, ბარძღი, ბარძღუშიი, ბარჯუკი, ბასკ: დაბასკული, ბასკი, ბასკუნი, ბატონები, ბაღანა/ე-ჲ, ბაღდადური, ბაღვი, ბაღი, ბაყბაყდევი, ბაყლის გაგდება, ბაყუნი, ბაჩიჩო, ბაჭაჭყი, ჭიმი, ბაჭული, ბახარხალა, ბახური, ბგალ:, ბდღვნა, ბეეევსი, ბეეევსი!, ბეზ:, ბეთქვა, და-, მო-, ბეკნა, ბელაზანი, ბელეზანი, ბელენძუხა/ე- ჲ, ბელვა, და-, გადა-, ჩამო-, შე-, ბენბეცი, ბენცი, ბენძო, ბენძღ:, ბენძღი, ბერაო, ბერბეცი, ბერილი, ბერღარა, ბერძეგანი, ბეყვა, და-, მო-, ბეჩო, ბეწვა, ბეხრეკი, ბზად:, ბზეკ, ბზიკ: გა-ბზიკინება, ბზნილობა, ბზუკა/ე-ჲ, ბზღილი, ბზღიტი, ბიდილი, ბიდილი, ბიზინ: გა-ბიზინება, გამობეზვა, ბიკვი, ბიმბილი, ბიმპურა, ბინდგელა, ბინიკი, ბინიში, ბირდაბირი, ბირკალუე, ბირკვილი, რიკული, ბირძღინი, გა-ბირძღინება, ბიწკალიი, ბუწკალუე, ბიჭა-ბიჭა, ბიჯაგი, ბიჯგ: და-ბიჯგება, სა-ბიჯგარა/ე-ჲ, სა-ბიჯელი, ბლანტი, ბლარტი, ბლეო, ბლიკვი, ბლიკი, ბლუკუნი, ბლუკურტა/ე-ჲ, ბლუჟუნი, ბობორიკა/ე-ჲ, ბობოქრობა, ბობრი, ბოგინი, ბოდიალი, ბოთარი, ბოკონი, ბოლი, ბოლი-ბოლი! დოი-დოი!, ბოლიარი, ბოლოკობალი, ბოლოწითელი, ბომბორა/ე-ჲ, ბონდვერი, ბოჟინი, ბორო, ბოსლობა, ბოქბოქი, ბოქვენი, ბოქვერი, ბოღლიწი, ბოღოზი, ბოღრო, ბოღჩური, ბოყვი (სახლისა), ბოყორნა/ე-ჲ, ბოჩი, ბოჩიკი, ბოცნა, ბოცორი, ბოცქვერი, ბოწოწო, ბოჭკიტა/ე-ჲ, ბოხი, ბოხნა, ბოხოჭიი, ბოხოხია/ი, ბოხოჭია/ი, ბოხჩუანი, ბოჯგი, ბოჯღატა/ე-ჲ, ბჟრუალი, ბჟღარტი, ბრექ, ბრიქ, ბრიხინი, ბროწი, ბრუალა/ე-ჲ. მა-ბრუალა/ე-ჲ, ბრუალი, ბრუნ:, ბრუშ: და-ბრუშება, ბუაკი, ბუზარა/ე-ჲ, ბუკუნტალა/ე-ჲ, ბუნა, ბუნგი, ბუნდღა, ბუნძული, ბუნჭყველა, ბუჟუჟი, ბურდ: ბურდვა, ა-ბურდვა, ბურდანა, ბურდუ, ბურკა, ბურული, ბურუსკუნა, ბურძგვლა, ბურძღი, ბურჭყველა, ბუსკუნჭულა, ბუსკუჭუნა, ბურუსკუნა, ბუსუნი, ბუტურა/ე-ჲ, ბუღდავანი, ბუღლავა, ბუშ-ტრიკა/ე-ჲ, ბუშტარა, ბუშტურა/ე-ჲ, ბუჩვა, ბუჩუყი, ბუძო, ბუძუძა/ე-ჲ, ბუძუძა/ე-ჲ, ბუწკალუე, ბიწკალიი, ბუჯგური, ბუჯური, ბუჯერი, ბღარტი, ბღაუჭი, ბღინკი, ბღურ: ბღურვა,მო-, ბძნ: და-ბძნა ფეხის, გა-ბაშული, გა-ბურბუსალება, გადა-ბმული, მო-სა-ბაკება, სა-ბედო, სა-ბლაყუნჩე, უ-ბჟაო, უ-ბრობა, შიბაქა

გა-გმანვა, გა-საჭება, გა-ფიცვა, გა-ქექილი, გაბ: უ-გაბავი, გაგანია/ი, გადა-სა-ბიჯი, გადა-სა-გდებელა, გადა-სა-კიდელი, გაისი, გარა, გარბილი, გარეგანი, გარო, გაროზი, გაურჯილა/ე-ჲ, გორჯელა, გაუჩნდა“. ნელი-გიჟო, გეგელ-გორჯელა, გეგენახი, გეგეჩო, გენვა, გამო-, გვანი, გვაჯა, გვედაბო, გვიდრი, გვიმი, გვინძღი, გზაბოძალი, გიზგიზი, ა-გიზგიზება, გინგლი, გირგვლა, მო-, გირგალი, გირგისალი, გლანჯვა, გლაჯუნი, გლიმურჯი, გლიჯიმალი, გლიჯინი, გლუჯი, გმანვა, ჭმანვა, ჭკმანვა, ჭპანვა, დაგმანვა, ჭმანვა, ჭკმანვა, ჭპანვა, გნატ|| გნაწ: და-გნატვა, -გნაწვა, გნაწ, გო-წკინტაჲ, გობანი, გოგა, გოგლარდი შქერის მაგვარი ხეა, მთაში იზრდება, შავი ნაყოფი იცის., გოზლა, გოლავი, გონგი, გონძღო, გორა, გოჯიჯი, გრეხვა, გრიტა, გრულიაშამო, გუგულა/ე-ჲ, გუზგუზი, გიზგიზი, ა-გუზგუზება, გულ-ბოყვი, გულა, გულკოიტი, გულწიწკი, გუნგრავი, გურგუზანი, გუჯაბი, ზე-გნური, მ-გუნება, და-მ-, შემო-მ-, მგუნება, მე-გორდია/ი, ნე-, ნა-გება/ე-ჲ, სა-გომე, სა-გომელა, სა-გორავი, სა-გულე, ფეხ-გაკ[ვ]რია

და-გნავება, დადღანი, დავლა, დათვინიგოზა, დამორა/ე-ჲ, დამქაში, დანაობა, დანასობია, დარდუბალა, დასი, დაღლარა, დგ: ზე-სა-დგარი, ზე-ზადგარი, დგენა, მო-დგენა, დგვარა-დგური, დგვეფა, დგვლემი, დებ: და-დება, დედაბერა, დედაშობილა როგორც დედამ შვა, ტიტველი, ტანჩაუცმელი., დედაჲა!, დედლაკვინა, დედო [ფარცხისა], დეკოხტი, დიკოხტი, დენ: გარა-დენა, გადა-დენა, დენდერა, დვარდვალი, დი[ლ]ღვამი, დიდიკანი, დიიდეშვი! ძროხის მოწოდებაა., დიკოხტი, დილენჯი, დილხამი, დიხაშხო, დოლაკანი, დომბურა, დომფალა/ე-ჲ, დომფალი, დონდარი, დონდლე, დოსტი, დოღანაგი, დოღრი, დოყო, დოშლოყი, დოხოკონი, დოჲ-დოჲ, სოჲ-სოჲ, დრაზი, დრუზვა, და-დრუზვა, მო-დრუზვა, დრუნჩი, დრუქი, დუბარა, დუდ: ა-მო-დუდება, დუნდული, დურბელი, დურბლის ქარი, დურო, დუსტათ, დღაბნა, დღაზი, დღაშვა დღაჩვა, დღლაბა, დღლეზ: და-დღლეზა, დღუზვა, დღუზური, მ-დგნე, მო-დგვეფილი, მო-დგული, ო-დღლოფო, სა-დგამური, უ-დუდური, შემო-დგომის, - დეგის აზნაური

ეკლისხე, ეკლიხე, ელეშუტე, ენამრავალა, ენძა, ერბო-ქვა, ერენჯიკა/ე-ჲ, ერეყანი, ერიანი ოჯახი, ერქამეთი, ერცუცქუნა/ე-ჲ, ეჭოფ

ა-ვარდნა, ვაყა, ვაცა/ე-ჲ, ვაციაჭენა, ვეზირობია, ველტოფი, ვენახის ლოცვა, ვერძი, ვიგინდარა, ვირაგინდა/ე-ჲ, ვირის აბანო, ვირიხიდა, ვისტარაგანი, ვორსი, ვსება, მო-, მო-ვლილია, მო-ვნებული, ნა-ვლონი

ასა-ზეველა, გადა-ზელილი, ზაზუნი, ზანგი, გა-ზანგული, და-, ზანდარი, ზარგადანი, ზარტაკი, ზეგნური, ზედა/ე-ჲ, ზეზვა, ზელვა, და-, ზეპვა, გამო-, ზერანი, ზიბზიბა, ზიბზიბი, და-ზიბზიბება, ზიზინ: გა-ზიზინება, გა-სისინება, ზინდალი, ზისხა, ზლუქუნი, ზმნისართი, ზოზმანი, ზომა-ზომა, ზორმა, ზუბანაგირი, ზუბზუბა, ზუნდვრა, ზუსკი, ზღველა, ზღუდე, ნა-ზარდა

ა-თითი, მა-თითი, რომელია შუა თითი? ანა-თითი, ბანა-თითი, რომელია შუანა თითი?, ა-თხაჯელა, ვაციაჭენა, გა-თოკვა, სათოკე, და-თქმა, თაგვმარიობა, ჩიტმარიობა, თაგუნაობა, თავანი, თავდგომელაობა, თაველი, თავისახლი, თავკავი, თავსართი, თავჩალა, თავხო, თათი, თათლიბაზი, თალ: სათალი, ჩათალი, თამაშობანი ბავშვთა:, თარგი, თართალება, თართვა, და-, თაქარა, თაქება, თაღლითი, თედორობა, თეთრ: სა-თეთრებელი, თენ: გამ-თენია/ი, თენჯერა/ე-ჲ, თეს: სა-თესური, თვალის მიდება, თვალის მოტყუება, თვერი, თითისტარი, თითხნა, თიკი, თილიყამყამი, თირება, მი-, თირისტარი, თიში, თლაჯევიჩი, თოთინი, გა-თოთინება, თოთხვა, თოიჯი, თორთქოლო, თოფ: გა-თოფვა, თრიშა, თული, თუშვა, მო-, თუხთუხი, თუჯია, თქერ: და-თქერვა, ამო-, თქიშინი, თქმა, თქრიალი, თხინაწყლა, თხიპა/ე-ჲ, თხლამი, თხრიწინი, მო-სა-თვალავი, ნ-თხევა, ნამო-თვარა, სა-თამაშო, სა-თარი, სა-თქიჩი, სა-მ-თიობო, ჩა-თალი, ჩა-თქვანიება

იათახი, იალლაა!, იამანი, იაღდანი, იაღლიში, იერი, ჲერი, ივანა, ილაკუზა, ილიკი, ილინცური, ირენჭკა, ერენჯიკა/ე-ჲ, ირიბული გონიო, იფშხლიკიპინა, იღა, იღლიბაცური, იღლიღორჯი, იჩქიტი, იჭი-ბოჭია, მე-ისრე

ა-კაბელა, გან-კარი, და-კაპტოება, და-კენტვა, და-კოსება, და-კოტავება, კაბარყული, კადო, კაზმ, კაიდღე, კაკაბა, კაკალ: და-კაკალება, კაკალა/ე-ჲ, კაკალი კაცი, კაკლვა, კაკუბაში, კაკუტი, კაკუჭ: მო-კაკუჭება, კალაპოტები წუღისა, კალაპოტი, კანდრივი, კანკალო, კანკლვა, კანტი-კუნტი, კანჯო, კაპან:და-კაპანება, კაპეტი, კაპიწი, და-კაპიწება, ამო-კაპიწება, კაჟანდევი, კარ: კარება, კარაბანი, კარაკინი, კარანჩი, კარაპეტი, კარაპინი, კარაფხი, კარიანი, კარკალი, კარკაცი, კარსელი, კაფანდარა, კაჩა, კაცა/ე-ჲ, კაცი, კაცური-კაცი, კაჭა, კაჭლ: კაჭლვა, გა-, კაჭუჭი, კბილი, კბილისმიერი, კბილსაყარი, კბოდე, კებეხი, კეკელა/ე-ჲ, კეკო, კელენწუტი, კელენჯერი, კელენჯუხი, კელი, კენწალი, მეკენწალი, კენწო, კენჭალობა, კენჭაობა, კეპრაწი, კერი, კერკეტა/ე-ჲ, კერტვა, მო-კერტვა, კეჭინარა, კეხის შემობრუნება, კვამლი, კვანკვალი, კვანტილა/ე-ჲ, კვანჩხი, კვანწალი, ა-კვანწალება, კვარ: ა-კვარვა, კვარ: ა-კვარვა სიმინდისა, კვარაჭინა, კოროჭინა, კვარახჩ: მო-კვარახჩინება, კვარჭნა, გა-, შე-,, კვატა, კვატიტა, კვატურა/ე-ჲ, კვატუში, კვაჩა, კვაჩალიი, კვაწ-კვაწი, კვაწილა, კვაჭალია, კვაჭუტა, კვახუჯი, კვეთ: სა-კვეთო, სა-კიდელი, კვეჟო, კვერკვეშო, კვეს: ნა-კვესი, კვიმატაჲ, კუმატეჲ, კვიმატი, კვიმი, კვინკვილი გადა-კვინკვილება, კვინწარი, კონწარი, კვიჟი, კვიჟღი, კვირკვილი, კვირტება, წა-კვირტება, კვირძლი, კვირხილი, კვიტირო, კვიტიტა/ე-ჲ, კვიწიწა/ე-ჲ, კვლ: მა-კვლიერი, კვრეხა, ნა-კვრეხა/ე-ჲ, კიანთი, კიანჭურა, კიბორჩხალა, კიზინი, და-კიზინება, კილაკოზობა, კიმპალი, გამო-კიმპვლა, კინეღამ, კინთი, კინკიბა/ე-ჲ, კიპკიპა, კინკორი, კინჩხი, კინწორი, კიპკიპა, კიპორჭი, კიპსი, კირკალი, კირკვლა, ა-, ა-ხირხვლა, კირკილი, კირკიმალი, კირკიტი, კირკნა, კირტიმალი, კირტნა, კირტიმალი, კირცხვლა, შე-, კირწი, კირწინა/ე-ჲ, კისერ-ბატონები, კიჭი, კმაზ(კაზმ); სა-კმაზი, კმედო, კნასვა, წა-, კობლაობა, კოდი, კოდები, კოდილა/ე-ჲ, კოტილა/ე-ჲ, კოდის წისქვილი, კოდმე, კოიტი, კოტი, კოიცო, კოკორინა/ე-ჲ, კოკროჭინა, კოლოფი, კომიჭი, კონი, კონჯვა, და-, კოპალი, კოპური, კოპჭა, კოჟი, კორიდა, კორიზაჲ, კორკოტინაჲ, კორკოტობა, კორმეჭი, კოროლი, კოროჭინა, კორუა, კორუღი, კორწიანა/ე-ჲ, კოსაჭი, კოსრო, კოტა, კოტი, კოტორი, კოტოტი, კოტრვა, მო, კოფი, და-კოფება, კოფიო, კოფსი, კოშია, კოშინშხალი, კოწიალა, კოჭიტარა/ე-ჲ, კოჭლი, კოხრო, კრახუნი, კრენჩხი, კრიახი, კუდი, კუთვა, კუთუნი, კუთხე, კუკუ-მალობია, კუკუნახი, კუკუნეთი, კულამი, კუმატი, კუმვა, მო-, კუმი, კუმპალი, კუნიახი, კუნძვა, კუნწი, კური-კური!, კურკა

გა-ლაქსარება, ლაბახო, ლაგამი წყლისა, ლაგვარდანი, ლაზღორი, ლათაია, ლათაიები, ლაკადა, ლალა, ლალვა (ალვა), ლამბაქი, ლამპრობა, ლანდვა, გა-, და-, ლანდი, ლანდური, ლანჯვა, ლართხვა, ამო-, ლარსანი, ლარტყი, ლაფათინი, ლაფასი, ლაფში, ლაფჩინი, ლაღა, ლაყარტო, ლაყვა, მო-, ლაში, ლაშტვრა, და-ლაშტვრა, ლაჩეკვა, ლაჭყორი, ლახუტი, ლაჯა, ალაჯა, ლეგერდანი, ლეკერტი, ლენგერა/ე-ჲ, ლენდერა/ე-ჲ, ლენჭყო, ლეჟერა/ე-ჲ, ლეჟვერა ე-ჲ, ლერდანი, ლესთექი, ლეფერთხო, ლეფორჩანი, ლეყეპო, ლეყორწია/ე-ჲ, ლეყვერა/ე-ჲ, ლეშკი, ლიგლიგი, ლიკლიკი, ლილუა, ლინციო, ნირციო, ლირტყვი, ლისა, ლიფი, გა-ლიფული, ლიწინი, ლონთქოში, ლოპერაჲ, ლოპვა, ა-ლოპვა, ლორგო, ლორდი, ნორდი, ლორთქოში, ლოსთოფო, ლოყო, ლოჩო, ლოცნა, ლურსვა, გა-, ლურტყი, ლუსგარი, ლუტუ, ლუყურტი, ლუწთუკენტი, ლუხუმი, სა-ლასტო, სა-ლოცვილი

ა-მხილარი, გადა-მთიელი, და-მზნა, და-მხობა, მ-ცხეთება, მა-წორიოდ, მაგარა/ე-ჲ, მაგინი, და-მაგინება, მაკვარანცხი, მაკვიტი, მალიათი, მამაძაღლი, მამული, მანვა, მო-, მანცქვი, მანჭო, მარაგ: და-მარაგება, მარეშლობა, მარღაო, მარხილი, მასაფი, მასოღმა, მაღვალაკი, მაყრული, მაჩა, მაწაქი, მაჭახელება, და-, მახალაკი, მახარა, მახარა რუჭუ-რუჭუ, მახარიის ქვაბი, მახრა, მაჯაგი, მეგოლარე მოზვერი, მეემშიშვ!, მეეჩი!, მეთქინა, მეკენწალი, მელაძუა, მელიაობა, მელო, მელული, მერეტაფა, მენეტაფა, მერული, მერჩი, მესნოულე, მესტი, მეტსახელები:, მეჩეჩური, მეცხეზი, მეჯეგლარა, მზად||ბზად, მზისთვალი, მიეთ-მოეთი, მისობა, მიწა, მიწისკოკო, მო-კასრიელება, მო-მრე, მო-მხევა, მო-ღუშვა, მოიმახი, მორადი, მორხილი, მოქვირქვილე, მოღლო, მოჩვეთი, მოჩოთი, მოჩოთი, მოცნა, ლოცნა, გამო-მოცნა, მოჭუა, მოჭვა, მუზანდარა, მუნანა/ე-ჲ, მუნტაკია/ი, მუნჯურო, მურა, მურთხი, მური, მურკვა, და-, მურმალი, მურძი, მუტაკია/ი, მუნტაკია/ი, მუღამი, მუყიათი, მუშტა, მუშტუკუნი, მუცელ-ბატონები, მუცელკეთილი, მუწვა, და-, მუჭი, მუჭკა, მუხურო, მუჯირა, მქიქი, მწალტე (საბა), მწერის არჩივი, ნა-მუჭი, ო-მანო, სა-მადლოთ სარჩენი, სა-მართი, სა-მახველა, სა-მაჯური, სა-მიკიტნო

გა-ნიორწყლება, მო-ნაგრამება, ნა, ნა-ბურდალა/ე-ჲ, ნა-კლე, ნა-ოთხალი, ნა-რცვი, ნაბუარი, ნაბუარი აადინა, ნადარ: და-ნადარება, ნადური, ნავარი, ნაკილი, სა-ნაკილო, ნალბაქი, ნასიბი, ნაფი, ნაქი, ნაღიები, ნახშობა, სანახშო, ნაჯაო, ნებალო, ნებიერი, ნეგრო, ნეკვა, მო-, გადა-, ნელი, ნერჩი, სა-ნერჩე, ნერჭი, ნექვი, ნთქ: ო-ნთქი, ნიდაო, ნიკი, ნიკრისი, ნინუა/ე, ნონუა/ე, ნირციო, ნიტრა/ე-ჲ, ნიჭ: გა-ნიჭება, გამო-, ნიხა, ნონუა, ნოჟვა, გამო-ნოჟვა, ნორდი, ნოსტვა, მო-, ნოღა, ნუყურ, უ-ნახავი, უ-ნელი, ჩა-ნაბულება

ობი, ობოლა, ოგვიჩოო!, ოგრო როგო, ოზა, ოთორთქლები, ოთურმა, ოკაწონა, ომუზი, ონთქი, ონჯარო, ორბა, ორო, ოროსპი, ორსი, ორსლი, ვორსი, ორსლი, ორტარაგანი, ორღავი, ორშიმო, ოსირო, ოტება, ა-ოტებული, ოფა, ოფსინო, ოქროსკბილი, ოყლაპურჭი, ოყლაყი, ოშონგელა/ე-ჲ, ოჩმაგური, ოჩოგი, ოჩოკი, ოჩხარი, ოცობოდო, ოცორკუდა, ოჭარო, ოჭივარი, ოხთი, ოხტი, ოხჭანი, ოჯახობა, ოჯიბახი

ანა-პარცი, გა-პარება, და-პამპალება, მი-, და-პურება, ნა-პერტყულა/ე-ჲ, პაპაჯვარა/ე-ჲ, პარც II პარს: სა-პარცავი, სა-პარსავი, პატატინა, პაყვი, პაწაწა, პელენწუკა/ე-ჲ, პეპელა/ე-ჲ, პეჟო, პეტეტინა, პატატინა, პეშვა, პიპინი, ა-პიპინება, გა-, პიპინი, ა-პიპინება, და-, პირადი, პირის-სანახავი, პირკალი, პირნათო, პირშუშტაკი, პირძაღლი, პიწკა-პუწკა, პლაჭვა, პოლიკი, ა-პოლიკება, პონჭვა, პორტყვა, პორჭყვა, პორწიალი, და-პორწიალება, პორწიკი, ა-პორწიკება, შე-, პორჭყვა, პოტიკა, პოწოლიკი, პოჭოკი, პრეხვა, ა-პრეხვა, პრიწინი, პროშტი, პრუწვა, პუნტულა, პუნტულა, გა-პუნტულებული, პუჟუნა, პუტკუნა, გა-პუტკუნებული, პუტუნი, პუჭუჭკურა, პწკარი, სა-პირე, ჩა-პუტია/ი

გა-ჟღოლვა, ჟალტამი, ჟანტლი, ჟგეთა, ჟეპალო, ჟეშქილა/ე-ჲ, ჟვარუნი, ჟვეპო, ჟვერვა, და-, ჟირჟიკი, ჟიშკვი, ჟიშხა, ჟონვა, ჟუჟვა, ჟუჟღნა, ჟღამარა/ე-ჲ, ჟღვერტვა, ჟღმორე, ჟღნობა, და-ჟღნობა

ა-რჩევანი, არადანი, ზედ-სა-რთავი, მა-რჩიელი, ო-რჩხუმი, რაბანა, რაგინრაფერი, რაზმი, რამე-რუმე, რანგი რანგი, რაფი, რაცა!, რახათი, მო-რახათება, რბილი, რებ: ჩამო-მ-რები, რება, მო-, რეგვენი, რეთი, რეეთი, რენჭკა, რეხი, რეხები, რთობა, და-, რიკული, რილო-ჭრილო, რიტაო, რიტინი, გამო-რიტინება, რიჩხინი, რიხრიხი, რკინააგური, რკო, როგო, როკა/ე-ჲ, როკი, როყიო, როჭო შდ. Чуб., როჲს-როჲს, რრრუუუ, წიიწი-წიიწი!, რტყ: ლა-რტყი, რუზრუზი, რუმვა და-რუმვა, რუჭუ-რუჭუ ჩხრანჭი, რუხრუხი, რღოლვა გაჭიანურებული ავადმყოფობა, არც სიცოცხლეში წევა და არც სიკვდილში., რცმელი, რწიანა/ე-ჲ, კორწიანა/ე-ჲ, სა-რეჯგველა, სა-რთავი, სა-რტყელი, სა-რქვა, და-სა-, სი-კო-რწიალა, უ-რწყი, შე-მო-რება, შემო-სა-რები

გა-სინტრიკებული, გა-სისინება, გა-სხლიპვა, გადა-სულფერება, და-სისული კვერცხი, ზე-სხვანი, მი-სრება, მო-სვლისა, მო-სრული, მო-სული, მო-სტოქვა, სა-ავპირო, სა-კეცე, სა-კეცური, სა-ნჩხვე, სა-რთაულა, სა-უ-ცოდინარო, საარიცო, სა-ციქველი, სა-ცორველა, სა-წყლე, საბაგირი, საგვა, სალავოთი, სალავათი, სალმანა, სამთლიგული, სამუხელი, სანთლიგული, სამთლიგული, სანსალ: გა-სანსალება, სარაჭი, სარაჭა, სარბანდი, სარსალა/ე-ჲ, სარჩილი, სასისმიერი, საფხი, სეთიღი, სეირანი, სერესქელი, სერმია, სეყვა, და-სეყვა, სველი, სვინტალი, წვინტალი, სვლეჭა, შვლეჭა, სვლიკი, სვნიკი, სვრელა, სვრეტა, სვრეჭა, სვრეჭა, სვრიჭიანი, სრუჭიანი, სთაქუნი, სია-სია!, სიგელა/ე, სიკინჭილა, სიკორკობილა, სილა, სიმქაში, სიმღერანი:, სინა, სირსიგალი, სირსილი, სისვა, სისინა, სისინა, სისო-ხერხი, სისტიქინი, და-სისტიქინება, სიფთა, სიქა, სიჩაფეთი, ჩიჩაფეთი, სკალატი: და-სკალატება, სკვარამი, სკორე, სკუტურა/ე-ჲ, სმორტი, სნოულა, მე-სნოულე, სორატი, სოსიალი, გა-სოსიალება, სოსმანდი, სოსმანდილი, სოფლობა, სოჲ-სოჲ, სრიალი, სრუჭიანი, სულგუნი, სურგუნი, სუნციცი, სურგუნი, სურსვნა, გა-, სურსულა/ე-ჲ, სწრ||სრ: მი-სწრება, მი-სრება, სხალანა, სხენი, სხვიმის, სხუმის, სხლეტ: მო-სხლეტა, სხრიალი, სხუმის, უ-სკვირი, უ-სხი, ფ-სვალ-ხვალი, ფ-სვალი

და-ტყლეჟილი, მ-ტევნები, მ-ტრიკვნელი, მა-ტარებელი, სა-ტალახო, სა-ტვინის-ხე, სა-ტირალი, სა-ტუკელი, ტაბასკვერა, ტალა, ტალანჩა, ტალი, ტანის ნება, ტანტალი, გა-ტანტალება, ტარიღი, ტარღალი, ტასტარაგანი, ტატაბა/ე-ჲ, ტატილა/ე-ჲ, ტატუნი, მო-ტატუნება, ტატყანი, ტაფაობა, ტაფელა, ტახუნი, ჩა-ტახუნება, მი-, ტეტკვა, ტეხა, ტეხა-კრეფა, ტვირთი, ტიალი, გა-ტიალება, ტიაცი, ტიგურა, ტიკურო, ტიკვა, ტინგიცი, ტინკიცი, ტინკიცი, ტინტილ: გა-ტინტილება, წა-, ტინტრაქა, ტირია, ტიტველი, ტიტკვინა, ტიტყინი, ტიტყნა, ტიღა, ტიღველა, ტიღვი, ტიღველა/ე-ჲ, ტიხარო, ტკ: სა-მ-ტკური, სა-ნ-ტკური, ტკბ: მომ-ტკბარი, ტკეჩვა, შე-, ტკეჩი, ტკვარცალი, ტკვერა, კვნეტა, ტკვლიცინა, ტკიცინა, ტკუცვა, ტლოპანა, ტოილო, ტოკლე, ტოლიკი, ტორიკი, ტორტვლა, ტოტყვა, ტოულო, ტოფი, ტრაკბალიშა/ე-ჲ, სა-ტრაკე, ტრაკუნი, ტრამი, ტრეტვა, ტრიზვა, ტრიზნა, ტრიკი, ბუშტრიკა/ე-ჲ, ტრიკინა, გა-ტრიკინებული, ტრიკინაჲ, ტრიშინი, ტრიხინი, ტრუკუცუნი, ტრუნჯი, ტუ, ტუკი, ტუნტვრა, ტურაქალა/ე-ჲ, ტურტყლი, ტუტა, ტუცვა, ტუცი, ტუცური, ტყაბუჩა/ე-ჲ, ტყაპუნი, ტყაჩუ, ტყვეპერა/ე-ჲ, ტყლაპა, ტყლეჟა, ტყლიპზე გასიება

სა-უხანო, უ-რწმილო, ურწმუნო, უხსენებელი, უ-სულო, უ-ცაბედი, უ-წვავი, უა, უზუნდარა, უზური (?), უკანასტარი, უკმაკური, უკუნეთი, ულაიღი, ულორთა, ულურსი, უნჭილი, ურატა, ურდო, ურიკალა, ურმული, ურნალი, ურო, ურუმი, უღური, უყი, უყუფი, უშმაშური, უხუჯური, უჯამუში, უჯიატი

გამო-ფაიცრება, და-ფეხვა, და-ფიჟვინება, ლა-ფარე, - ფარო, ლა-ფაფი, სა-ფაფური, ლო-ფინი, მო-ფუღურება, ნა-ფლეჭა/ე-ჲ, ნა-ფრეტა/ე-ჲ, ნა-ფრეხა/ე-ჲ, სა-სა-ფლაო, სა-სა-ფურე, სა-ფაფური, სა-ფენი, სა-ფთეურა, სა-ფთური, სა-ფიცხობელი, სა-ფრჩხილე, სა-ფხაჭი, ფათ! გა-ფათება, ფათქუნა, ფათქუნი, ფალვა, და -, ფალმანდა, ფანთხი, ფანტელა/ე-ჲ, ფარ: ჩა-ფარება, და-, ფარდები (ურმისა), ფარველი, ფარიზი, ფარმანდი, ფარფალა, ფარჯაფინა, ფატრვა, გა-, გამო-, ფაღარათი, ფაჩი-ფუჩი, ფაჩქვა, ფახური, და-ფახურება, ფეთქვა, ფეთქი, ფენჭველი, ფერხობა, ფეშანგი, ფეშნაქაში, ფეხსახვევი, ფეხსახოვი, ფია, ფილა, ფილარი, ფილი, ფინი, ლოფინი, ფიჟუა/ე, ფირალი, ფისრიკი, ფისრიკიანი, ფიფია, ფლაშვა, გადა-, ფლეკვიე, ფოთა, ფოლაქი, ფომფო, ფორა, ფორჩხი, ფორხილი, წა-ფორხილება, ფოფიალი, ფოშტა ხე, ფოცვი, ფოხი, ფრია, ფრობა, და-, ფსვნიკი, ფსიორი, ა-ფსიორება, გა-, ფსლიკი, ფსტვილა., ფსხილი, ფსხრიკი, და-ფსხრიკული, ფუთა, ფოთა, ფუთვნა, ფუთქარი, ფუნთხი, ფუნია/ი, ფუნჩხული, ფუნჯი, ფუჟვა, ფურთუხი, მი-ფურთუხება, ჩა-, ფურცუხი, ფუსუსი, ფუტრ: და-ფუტრვა, გადა-, ამო-, ფუღუ, ფუშვა, ფუჩეჩი, ფუჩუნი, ფუჩური, ფუცუნცურა, ფუცუცი, ფუცხუნა, ფშანი, ფშატა/ე-ჲ, ფჩხვნა, გამო-, ფხაკური, ფხარკალი, ფხაჭო, ფხე, ფხეკა, ფხორვა, გა-, ფხრიწინი

იმას-ქნა, ის-ქნა, მ-ქვლევა, ჩა-მ-, მა-ქუდური, სა-ნა-ქსელა, სა-ქალებო, სა-ქარი, სა-ქმი, სა-ქმიდღეჲ, სა-ქოლე, სა-ქონე, სა-ქრული, ქალაქობია, ქალები, ქანვარე, ქანი, ქანქვა, ქანჯვა, მო-, ქარგალი, ქართაკი, ქარშამაგი, ქარცანიკი, ქარცეცხლი, ქასანაკი, ქაქი, ქაქია, ქაღერა, ქაჩალ: თავის მოქაჩლება, ქაჩვა, ქაჩია, ქაცუცა/ე-ჲ, ქაცქიტა/ე-ჲ, ქაჭი, ქაჯური ენა, ქეეჩი!, ქემცუცი, ქენდერი, ქენქერა/ე-ჲ,, ქერობინა, ქერქეტა/ე-ჲ, ქერქლი, ქერცლი, ქეტერი, ქეშელი, ქვა-სალობია, ქვანქვალი, ქვაპტკარი, ქვასანაყი, ქვესენია, ქვეშეჯმია, ქვიბიი, ქვინახარი, ქვირინოფა, ქვირქვილი, ქვიშინი, ქიაქი, მოქიაქება, გა-, ქილა, ქილახორი, ქილი, ქილიქი, ქილიში, ქილუქი, ქილიქი, ქიმარა/ე-ჲ, ქიმი, ქიმარა/ე-ჲ, ქინქალა, ქინქიტი, ქინჩვა, მო-, ქირჩიმალი, ქიქაბა/ე-ჲ, ქიჩავი, ქიჩქინია/ი, ქლა, ქორ-ბუდობია/ი, ქორ-წიწილობია, ქორეთი, ქორობია/ი, ქორქალი, ქორცუდა, ქოქი, ქოქიჩა, ქოჩაბანდი, ქრობა, ქსინი, ქულბაქი, ქუნქური, ქურთუნა, ქუსლი, ქუსტარა, ქუქუ, ქუჩეჩი, ქუჩუჩო, ჩი-ქორთული

ამო-სა-ღები, ნა-ღობარა/ე-ჲ, ო-ღირღილო, სა-ღადრია, სა-ღეჭელა/ე-ჲ, ღაბზი, ღაბო?, ღადრვ, გამო-, ღადრის ჭადი, ღალბათი, ღალვა, გა-, ღანდალი, ღანღვილი, ღანღლვა, მო-, ღანწალი, ღანტალი, ღანჭალი, ღარბეში, ღარის დასმა, ღარმე, ღარტაპი, ღარღალი, ღარღილი, ღარღილი, ღაძვი, ღაწაწა, ღაჭაჭა/ე-ჲ, ღდინი, ღებ: ამო-ღება, ღება/ე-ჲ, იღება/ე-ჲ, ღვანღვალი, ღვედი, ღვეზელი, ღვეძელი, ღვეძელი, ღვინჭიპა/ე-ჲ, ღვინჯა/ე-ჲ, ღვირკი, ღვირჭნა, ღვრელვა, ღვრემა, ღვრიალა/ე-ჲ, ღვრიალო, ღვრიჭნა, ღვირჭნა, ღია, ღიზიანი, ღიზინი, გა-ღიზიანება, ღიზინი, ღიმღამი, ღინღლი, ღირტიმალი, ღირღილა/ე-ჲ, ღირღილო, ღირძგნა, მო-, და-, ღიფი, ღიღველი, ღლეტა, ღლიცვი, ღლიცინი, ღომ-ბიჭა, ღომისღომი, ღორობია, ღორცხონებული, ღოტია, ღოღიალი, ღოწიალი, ღოჭიალი, ღრანჯვა, ღრიანცელი, ღრინწი, ღრიფი, ღრიჭინი, ღრიჭო, ღრნობა, ღრუჭუმი, ღრჯო, ღჯუ, ღუ, ღუზვა, ღუნწი, ღუნწაკი, ღურდუმელა, ღურკლი, ღურკო, ღურღუტიანი, ღუტუ-ღუტუ!, ღუშვა, მო-ღუშული, ღჯუ

ა-ყარი, გა-ყალიშტურება, და-ყადრება, მო-მ-ყოლი, ნა-ყარ-ნუყარი, ო-ყრალუა/ე, სა-ყარი, სა-ყმაწვილო, სა-ყოვლაწმინდაო, სა-ყოლი, ყაბა, ყადახა, ყაიდა, ყაილა, ყაიმი, ყაირი, ყაიში, ყალაური, ყანყალი, ყაპუ, ყაპყაპაჲ, ყაჟირა, ყასნაყი, ყაფაზა, ყაფანი, ყაყვირა, ყე, ყელ-ბატონები, ყელ-ჭირვება, ყელი, ყერყეტი, ყერწი, ყეფა, ყეფი, ყეყვა, გა-, ყვავა, ყვავილ-ბატონები, ყვაპე, ყვაპუზა, ყვერა, ყვერება, ა-ყვერება, ყვიათი, ყვინვა, და-, ყვინია, ყვინცილი, ყვიჭიპა, ყია-მყრალა, ყიალი, ყილიღი, ყინჩვა, ყინწილი, ყიყინი, ყიყლიყო!, ყიჭინი, ყლანტი, ყლანწვა, ყლაფუნი, ყლაყუნი, ყონყოლი, ყოყოლი, ყოყოლი, ყრა:, ყრიანჭოლა, ყრილობა, ყულაბი, ყულავა, ყუმი, ყუჟი, ყურბალიშა/ე-ჲ, ყურები, ყურვა, და-, ყვინვა, და-, ყურუმსაღი, ყურწი, ყურწუმელა, ყურჭი, ყურჭიტი, ყუყვა, შეა-ყოლე!, ჩა-ყარე

გა-შანშალება, და-შამუშება, მა-შვალი, მე-შველი, სა-შველი, მი-შავება, ნა-შალი, ნა-შვაო, ნა-შიერი, უ-შმაშური, შავირაზმი, შავრაზმელი, შავიქვა, შანგული, შენ შემოგიარე, შენობა, შეშპაიბარი, შვანგი, შვაღვინო, შვლეჭა, შვლიპი, შთიმვა, შიბაქა, შილიფი, გა-შილიფება, შიშინა (ხმა), შიშკალიფა/ე-ჲ, შიშტიბური, შლიგინი, შმუთი, შოლობორდი, შოქშოქი, შოშოფი, შტოლა, შტრინგი, შუბლი, შურო, შუშა, შუშა-ბანდი, შუშტრი, შუშუ, შუშხი, შხვერთი, შხოლარი, შხუმფვლა, შხუნება

ა-ჩაჩა (ურემი), მო-ჩორთილი, ნ-ჩოყვა, სა-ჩეხე, ჩაბალუა, ჩაილული, ჩაკუნი, ჩალიკვა, ჩანჩალი, ჩარუხა, ჩარჩალი, ჩარჩვა, გა-, ჩარჩი, ჩარჭილა/ე-ჲ, ჩაჭილა, ჩაფარა/ე-ჲ, ჩაფურა, ჩაჩუტი, ჩაჭილა, ჩახუნდარა, ჩელტი, ჩენგელა/ე-ჲ, ჩენჩ: სა-ჩენჩა/ე-ჲ, სა-ჩენჩელა/ე-ჲ, ჩენჩერა/ე-ჲ, ჩერგენი, ჩეჩმა, ჩეჩქი, ჩვარჩვალი, ჩიატი, ჩიბაყვი, ჩიბე, ჩიგორგალი, ჩიკინი, ჩიმჩამი, ჩინდრიკი, ჩინჩა/ე-ჲ, ჩინჩახვა, ჩიტ-მალულა, ჩიტიკვერა, ჩიტის-კვერა, ჩიტმარიობა, ჩიქვილა, ჩიჩაფეთი, ჩიჩია/ე, ჩიჩფება, ჩიჩხონა, ჩიჩხუტი, ჩიხ, ჩეხ: სა-ჩიხე, სა-ჩეხე, ჩიხარი, ჩიხტა, ჩლარტა, ჩლარჩი, ჩლაჩუა, ჩლექა, მო-, ჩლუჩვა, ჩოილარი, ჩოინა, ჩოლოხი, ჩომა, ჩოჩიალა ურემი, ჩოჩო, ჩოჩოლი, ჩოხადამპალა, ჩუილი, ჩუნჩური, ჩუჟვა, ჩუსტარაგანი, ჩუღნა, ჩუჩხური, ჩხაპუტი, ჩხარი, ჩხერი, ჩხერი, ჩხიკინი, ჩხინკალი, ჩხირ-გადაგდულობა ბავშვთა თამაშია: ორი მოთამეშე დამჯდარია, მათ პირდაპირ დაშორებით დგანან ყმაწვ, ჩხმეტი, ჩხო, ჩხოკო, ჩხონკო, ჩხონკო, ჩხუკური, ჩხუტვა, ჩხუტური, ჩხუკური

და-ციცინება, ვერ-ე-ცინე, მა-ცუნცქალია/ი, ნა-ცილი, სა-ცალხელო, სა-ცივი, ცა-და-ქვეყანა, ცალაყუა, ცალფეხობია/ი, ცანდი, ცაცუნი, მო-ცაცუნება, ცაცხანი, და-ცაცხანება, შე-, ცეკვანი:, ცვანცვალი, ცვეთა, ციკი, ცინცილა, ცირგავი, ციცაფეხა/ე-ჲ, ციცხა!, ციცხინა, ცოკიალი, ცორიალი, ცოკიალი, ცოფვა, ცოცება, ა-, ცოცხვა, მო-, ცრეც: გა-ცრეცა, და-, ცუდ-ღარა, ცულა, ცუნცულა/ე-ჲ, ცინცილა/ე-ჲ, ცუცურაკი, ცუხი, ცქიტინი, გა-ცქიტინება, ცქნაფვა, ცქნიტი, ცქურტნა, ძგურტნა, ცხად: შე-ცხადება, ცხაკუნი, ცხება:, ცხვინჯა, ცხონდარი, ცხრა-პატარძალა, ცხრა-რჯულა, ცხრა-წვენა, ცხრონკო, ცხუნება

გა-ძმარვა, და-ძვამბილება, მ-ძინარახე, მ-ძლაგე, ნა-ძგიდურა, რ-ძევალი, სა-მ-ძლე, სა-ძველო (ღვინო), უ-ძირო, ძაბრვა, ძანძ: გა-ძანძვა, და-, ძარძგალი, ძაღლის ალიონი, ძგვამბა, ჩა-, ძგველა, ძგურტნა, ძგუტური, ძგუფვა, გა-ძგუფვა, ძელგი, ძელური, ძვალის მოტეხა, ძიგარი, ძიგვა, ძიგვე, ძიგურა/ე-ჲ, ძიგძიგი, ძინკლი, ძინძა, ძინძგლი, გინგლი, ძირ: სა-მო-ძირო, ძირმილული, ძიძგაბი, ძონკი, ძრუწვა, ძუნკალი, წუნკალი, ძუნწი, ძურა, ძურწვა, ძრუწვა, ძუძგი, ძუძგური, ძღინკი

გა-წკიპარტება, გა-წყალება, და-წვია, ი-წონწალი, მ-წყაზარი, მა-წვიერი, მე-წველი, მო-წაბლუა, მო-წუწკნული, ო-წინწალი, სა-წვეთელა, უ-წამაქო, უ-წყვეტი, წათხი, წალვა, მო-, წანწალტო, წანწკლვა, წარბის კანი, წარბიკანი, წარბული, წბერვა, წკბერვა, წელაღვერა, წელვა, გა-, წენი, წესის აგება, წეწკილა, წვადინელა მთის მხალი, წვრილი, გველერწოს მაგვარი., წვინტალი, წიაკოკოლა, წიაქი, წიგნობელა, წითელ-ბატონები, წითელი რაზმი, წითელრაზმელი, წიკწიკა, გა-წიკწიკებული, წილადობილა, წინადობილა, წინეღამ, წინწილი, გაწინწილებული, წინწრიხი, წისქვილის ფერი, წიტი, წიწკი, წიწკინი, წიწყინი, ა-წიწყინება, წკაპუნები, წკბერვა, წკბერი, წკენტა, წკვარამი, წკვარწკვალი, წკვერტი, წკვრელვა, წკინტი, წკიპარტა, წკლიპა, წკლუმი, წკურვა, მო- და-, წლაწვა, გამოწლაწვა, წმაწური, წმენდვა, და-, წმინდანიანი, წნეხა, წოდინი, გა-წოდინება, წორ: მო-წორება, წორ||წონ: ი-წორწალი, ი-წონწალი, ო-წინწალი, ირწევანი, წოწოლიკა(?), წრ: მო-წრა, მი-, გა-, წრე-ბურთი, წრიწინი, წრუპუნი, წრუწუნი, წუკალა, წუნკალი, წუნწუხი, წუნწყვა, და,- ამო-, წურუკა, წყლისა/ე-ჲ

[მ]- ჭადი, ა-ნ-ჭორება, და-ჭკორვა, და-ჭმანვა, ლა-ჭყორი, მ-ჭყვლევა, ნ-ჭყვლევა, ო-ჭვათო, სა-მ-ჭირობელი, შე-ჭორიკება, ჭა[ნ]კვი, ჭაბუკობა, სა-ჭაბუკო, ჭაკუნი, ჭამპურა, ჭანი, ჭანკი, ჭარი, ჭაღარა, ჭაჭანაქება, ჭაჭარაქება, ჭაჭარაქება, ჭაჭვა, ჭაჭვეთი, ჭაჭუტა, ჭაჭყა-ჭუჭყი, ჭაჭყანი, ჭახუნი, და-ჭახუნება, მი-, ჭელტი, ჭენება, გამო-ჭენება, ჭენჭეხი, ჯენჯეხი, ჭენჭყო ჭაობი, ჭერეხი, ჭეჭკვა, მო-ჭეჭკვა, ჭეჭკილა, ჭეჭყ: ნა-ჭეჭყურა/ე-ჲ, ჭეხნა, ჭვირთი, ჭურთი, ჭი, ჭიამყრალა, ჭიამჭამელი, ჭიანი, ჭიატი, ჭიკა, ჭილა-ჭულა, ჭიმი, ჭინკობისთვე, ჭინჭა, ჭიორი, ჭიპლიკი, ჭირბოშანი, ჭიტა! ჭიჭიტა!, ჭიტოლი, ჭიღვა/ე-ჲ, ჭიჭავება, მო-, ჭიჭიპალა, ჭიჭიტა, ჭიჭკვი, ჭიჭყინი, ჭიჭყნა, ჭიხრიელი, ჭკმანვა, ჭლ: სი-მ-ჭლე, ჭლაჭვა, ჭონტოლი, ჭოპოსანი, ჭოჭინა/ე-ჲ, ჭპანვა, ჭრიახი, ჭუა, ჭუილი, ჭურთი, ჭურტუმალი, ჭურღული, ჭურჭუმალი, ჭუტვა, და-ჭუტვა, ჭუტი, ჭუჭვა (თვალისა), მო-, ჭუჭუ-მალობია, ჭუჭყვა, მი-, ჭუჭყური, ჭყალვა, და-, გა-, ჭყაპნა, ჭყერა, ნ-ჭყერა, მ-, ჭყიპარტი, ჭყლაპი, ჭყუმპვლა

ა-ხირხვლა, გა-ხალარება, და-ხანჭალება, და-ხეჩერიკება, და-ხოხინება, მა-ხვიერი, მე-ხევე, მე-ხეტე, მო-ნა-ხთომი, სა-მ-ხვედრო, სა-ხარჯო (ღვინო), სა-ხატო ხარი, სა-ხაფიფო, სა-ხახანია/ი, სა-ხეთქი (ატამი), სა-ხელო, უ-ხვანი, უ-ხსენებელი, უ-რწმილო, უ-ხუანი, უ-ხუჯური, შე-ხურება, ხაბაკი, ხაბალობა, ხაბო, ხათქა-ხუთქი, ხაკუნი, ხალ-მაკვარანცხი, ხალამი, ხალახინი, ხალტვა, მო-ხალტვა, ხამანწკა, ხამის ცემა, ხამუში, ხანტალი, გა-ხანტალება, და-, ხანჭკი (?), ხარ-უღელა, ხარგა, ხარხიმი, ხარხინი, ხატკუნი, ჩა-ხატკუნება, შე-, ხატრაბუცა, ხაფსვარი, ხაჩირი, ხაციცი, ხახალი, ხახლვა, გა-, ხე, ფხე, ხე-ტყე, ხელ-თოფა, ხელ-კალათა, ხელ: ნა-ხელავი, ხელარი, ხელი, ხელის ჭუჭყი, ხელცივი, ხელხვავი, ხეპრე, ხეპჭო, ხერე-ხურე, ხეტერი, ხეშტერი, ხეში, ხეშტერი, ხეჩო, ხეჭბი, ხეჭუჭი, ხვალ-ფსვალი, ხვალი, ხვალმანდური, ხვანხვალი, ხვარდ: ა-ხვარდნა, ხვარხვალი, ხვატა, ხვაჭა, ხვაწაწინი, ხველა-ბატონები, ხვიარა/ე-ჲ, ხვირკილა/ე-ჲ, ხვირტიმალი, ხვისირო, ხვისქი, ხვიშთი, ხვიშთი, ხვიშტარა/ე-ჲ, ხვრეტა, ხვრიტიმალი, ხიაპა, ხიბალუკი, ხიზა, ხიკვა, მო-, ხიკინი, გა-ხიკინება, ხილვა, გა-ხილვა, ხიმონი, ხიმსლი, ხინდიკა/ე-ჲ, ხინკლი, ხიოდი, ხიოდი „ბატონები“, ხიოჭი, ხიშქნა, ხიციანი, ხიცინი, ხიხა, ხლაპი, ხლარჩუნი, ხლახუნი, ხლეჩა, ჩა-, ხლეწა, ხლიჩინი, ხობოკა/ე-ჲ, ხობოკურა/ე-ჲ, ხობოკურა, ხოზო, ხოზოკი, ა-ხოზიკება, ხოლი, ხოლი კაკლის (ნიგვზის), ხონური, ხონჭკვა, ხოპიო, ხორხისმიერი, ხოში, ხოწი, ხოხია, ხოხოპა, ხოხორიკ: გა-მო-ხოხორიკება, ხრაპი, ხრეში, ხრიგი, ხრიკი, ხროგი, ხრონცი, ხროხანა, ხროხი (საბა), ხრუკვა, გა-, და-, ხრუკი, ხსენი, ხტ||ხთ: მო-ნა-ხტომი, ხტული, ხულიგანი, ხუნდ: სა-ხუნდარი, ხუნტულა, გა-ხუნტულებული, ხუნხუზი, ხურგი, ხურტუმალი, ხურუში, ხუტკნა, ხუჭვა, ხუხვა, ხუხუპა/ე-ჲ, ხუხური

ა-ჯედა, გა-ჯიჯიბახება, გა-ჯორვა, მი-, და-სი-ჯიბიქება, და-ჯედა, მო-ნ-ჯიხვა, ნა-ჯაო, ო-ჯინჯალა/ე-ჲ, უ-ჯამუში, უ-ჯიატი, წა-ჯალაგინება, ჯაბაგანა, ჯაბადა/ე-ჲ, ჯაბარყული, ჯაბაყულა, ჯაბუნაკი, ჯაგარი, ჯადაგირი, ჯავახი, ჯაკელი, ჯარაბა/ე-ჲ, ჯარხანა, ჯარჯ: მო-ჯარჯვა, ჯარჯული, ჯაღინა, ჯახ: მო-ჯახვა, ჯახრიკა, ჯახრიკი, ჯაჯგუნი, ჯაჯგური, ჯაჯღანი, ჯგიმვა, ჯგუთი, ჯგუშვა, ჯეკნა, და-, ჯელგა, ჯენჯეხი, ჯენჯი, ჯერკო, ჯეჯგილა/ე-ჲ, ჯვარ-ა,-ი, ჯია-ჯია, ჯიგჯიგი, ჯიკავი, ჯიკება, ჯილა, ჯიმადა/ე-ჲ, ჯუმადა/ე-ჲ, ჯიმადა/ე-ჲ, ჯუმადა/ე-ჲ (მგ.) მამიდის ან დეიდის ქმარი., ჯინაგარი, ჯინგულა/ე-ჲ, ჯინთაგი, ჯინჯგალი, ჯირგალი, ჯიქანი, ჯიყჯიყი, ჯიჭ-ჯიჭ, ჯიხტა, ჩიხტა, ჯიჯაყვი, ჯიჯგვი, ჯიჯგვინა, ჯიჯინ: გა-ჯიჯინება, ჯიჯინ: გა-ჯიჯინება, გაწეწვა, ჯიჯიხანა, ჯლიქვი, ჯმუში, ჯმუხი, ჯოლვა, და-, ჯომაგ: მო-ჯომაგება, ჯორგვა, და-, ჯორი-ღლეტა, ჯორჯალი, მი-ჯორჯალება, მო-, ჯორჯღლები, ჯოსტარაგანი, ჯუმადა/ე-ჲ, ჯუნდვრა, ჯურმა, ჯუქანი, ჯუღელი ავი, ყაყანა კაცი., ჯუჯუ, ჯუჯულები, ჯღაბნა, ჯღავილი, ჯღარკი, ჯღიბალია/ჲ

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9