-

-ა?

.

.ავაჰმე!

, ა!, აა, აამჟიეველი - ი, აანცება, აატანლა, ააფეთქეველ - ი, ააქონს, აბა - და ჰა!, აბაბა - ი!, აბაბაბა -( ი), აბადელა - ი, აბადელია, აბაზა, აბალბვა, აბალე, აბამბღვლა, აბანდო, აბარება, აბარძგალება გულისა, აბასტად, აბატინე, აბგარ - ი, აბდალ-ი, აბეარ - ი აბეჩხარ, აბებრება, აბედ - ი, აბეზრად წასვლა - ჲ, აბელინა, აბერტყვა, აბეჩხარ -ი, აბზიკარა, აბზილაკ - ი, აბზილაკა, აბზილაკ - ი, აბზინთა, აბზინტა, აბიზ -ბაბიზ, აბილავება, აბილაურ - ი, აბილოურ - ი, აბირება, აბისურა, აბლ - ი, აბლაბუდა, აბლაკ - ი, აბლანდულ - ი, აბლატ -ი, აბლაუცა - ი, აბლაყ, აბლაყ - ი, აბლიხულ -ი, აბნევა, აბოთიალება, აბოლავება, აბოლება, აბორგება მიწისა, აბორგვნება, აბოს კბილ - ი, აბოსკვერცხ - ი, აბჟანდ - ი, ავჟანდ - ი, აბრა, აბრაგ - ი, აბრაგიდელის გადაყრა, აბრაგინ - ი, აბრადინ - ი, აბრაყვ - ი, აბროშკაჸ - ი, აბროწიალება, აბრუ, აბუა, აბუდგული - ი, აბუთქულ - ი, აბუება, აბუეტ - ი ², აბუეტ - ი¹, აბუეტ- ი³, აბუზავება, აბურახებ ა -Î, აბურთუნავება, აბურძგალა, აბურძგვა ტანში, აბუსხველათ - ი, აბუტულავება, აბუქა, აბუქარ -ი, აბუქება ჲ, აბღვერება, აბღოტება, აბღრიალება, აბღუნძვა, აბღუჯულ, აგ - ი, აგაზვა, აგათ, აგამამო!, აგამამო! (, აგამუჩ, აგანგალაობა, ახშარიობა, აგარა, აგარანია, აგდება ( წყლისაგან), აგდება გუთნისა, აგდიგოგდი სიარულ - ი, აგე², აგე¹, აგება თივისა, აგემა -, აგერ - ეგერ, აგერ -იეგერ, აგერი!, აგეჯრება, აგვართა, აგვერდება, აგზე, აგიდელა, აგინ - ი, აგოგლომება, აგორნიგება, აგრ - იგრ, აგრა, აგრამანტ -ი, აგრეობა, აგრობან, აგუზიო, აგულება - ჲ, აგუნა - ი, აგურაჸ-ი, ად, ად - ი, ადა -ი!, ადალა, ადამიანობა, ადამკოკო, ადარო აიღო, ადაშურა -ჲ, ადება, ადეე!, ადევება მდინარისა, ადენთვა, ადეშ -ი, ადიტკვებულ - ი, ადლიბოტია, ადმათ, ადმათ გათლა ძელისა, ადოყება, ადოშ - ი, ადრაბაგ - ი, ადრეებზე, ადრევა, ადრეულ -ი, ადრეულა -ჲ¹, ადრეულა2, ადრიებზე, ადღლამუზება, აე, აებანჯიხება, ავა - ი!, ავაზან, ავაიმე!, ავაკან - ი, ავალა, ავან - ი, ავანცება აკლება, ავარდნილ - ი, ავარტ - ი, ავაჯაჸ - ი, ავგავან - ი, ავდადა - ი!, ავენვან - ი, ავეჯ - ი, ავკანჭ - ი, ავლ - ი, ავლავ, ავლიხურულ - ი, ავჟანდა, ავრეხ - ი, ავქაშ - ი, ავღან - ი, ავშავ - ი, ავშან - ი, ავშნარ - ი, ავშნარა, ავწალიკა, აზად - ი1, აზად - ი2, აზავება, აზალყოზალაობა, აზანდარ -ი, აზარ - ი, აზარნაქ - ი, აზაქარ - ი, აზგამ! ასგამ!, აზეზება, აზვავება, აზვინტრულ - ი, აზიზ - მაზიზ - ი, აზიზინება, აზირ, აზლაკ - ი, აზნაურა, აზნი - დაზნ - ი, აზრახება

ბა, ბა, ბაო, ბაა!, ბააბან - ი, ბაბა, ბაბაგალ, ბაბაგინ - ი, ბაგესწორ, ბაბათ, ბაბალაურა, ბაბალაყვერა, ბაბალუღ, ბაბამაყვალა, ბაბან, ბაბაო, ბაბასილ, ბაბაყველა, ბაბაყულ -, ბაბაშტელა, ბაბაძარღვა, ბაბიდა /ე, ბაბილო, ბაბლ, ბაბნიკ -, ბაბო -ჲ, ბაბო, ბებე, ბაბორ, ბაბრ -, ბაბრია, ბაბუა, ბაბუაწვერა, ბაბუდა, ბაბუნა ყვავილი, ბაბუსა, ბაბუსაგძალა, ბაბუსანგალა, ბაბუშტელა /ე, ბაგა, ბაგა, ბაგა - ჲ, ბაგბაგ -, ბაგესწორ, ბაგვ - ი, ბაგუნდ, ბადაბუდ - ი, ბადაგ -, ბადად -, ბადადო, ბადალ, ბადალო, ბადბად, ბადგუნ -, ბადე, ბადექონ, ბადეშალ -, ბადია, ბადიან, ბადიმ, ბადიშ -, ბადლ -, ბადლებ, ბადუნ, ბადურ, ბადურა -, ბავრაყ, ბაზ, ბაზალა, ბაზალაჸ, ბაზალუყ -, ბაზბალ, ბაზე, ბაზ, ბაზმა, ბაზო, ბაზუნ, ბაზუნაჸ, ბათათა, ბათარა, ბათურა, ბათქ -, ბაიბუათ, ბაიბუშ -, ბაითალ, ბაითალმან, ბაიკოზ, ბაიმე, ბაინდურა, ბაისან -, ბაიტარა, ბაკ, ბაკაკა, ბაკან, ბაკანა, ბაკე, ბაკლა, ბალაბოშა, ბალაბულა, ბალაბურდო, ბალაბუშა, ბალაგან, ბალალა, ბალანგარა, ბალანჯღო, ბალაურ-, ბალახ - კაჭახ, ბალახათა, ბალახტარა, ბალბა, ბალბის მოხარშვა, ბალდახ, ბალდუზ, ბალდუმ, ბალთან, ბალთვა, ბალია, ბალით, ბალიმარცოლ, ბალინჯ -, ბალო -ჲ, ბალტყემალა, ბალულა, ბალქაშ, ბალქი, ბალღამა, ბალღაუჭ, ბალღაჩუნა -ჲ, ბალღოჯ -, ბალღუმ -, ბალღუნჯ, ბალღშავა, ბალყ, ბალყუმ -, ბამბაბალახ, ბამბაბუერა, ბამბადონე, ბამბამაყვალ, ბამბაცო, ბამბაძველა, ბამბეკალა, ბამბის ხაპ, ბამბუკა, ბამბურა / ე - ჲ, ბომბორა /ე - ჲ, ბანბადონე, ბანგა, ბანგლ, ბანგურა, ბანდ, ბანდ -, ბანდ - ი, ბანდალ, ბანდალა, ბანდვა, ბანდულ, ბანდურ, ბანდურაჸ, ბანდუშ, ბანდღ -, ბანდღლ, ბანედა, ბანის აყრა, ბანყია, ბანცალ -, ბანცალა, ბანძურ -, ბანძღ, ბანჯგვალ, ბანჯგლ, ბაო, ბაჟუნ -, ბარ, ბარა, ბარავალ, ბარათ, ბარათგეჯე, ბარათქეჯე, ბარამბა, ბარამბო, ბარანბო -ჲ, ბარამბუა, ბარამულა, ბარანბო - ჲ, ბარანი, ბარაქალაჸ, ბარაღმა, ბარახუა, ბარბალ, ბარბარუკა, ბარბაცა, ბარგ - ბანდ, ბარგან -, ბარგანაობა, ბარგანაჸობა - ჲ, ბარგანაჸობა - ჲ, ბარგაშ, ბარდ -, ბარდაბარ, ბარდაგ, ბარდალა, ბარდალო, ბადალო, ბარდან, ბარდანაჸ, ბარდაღ -, ბარდაყვავილ, ბარდო, ბარდულა

გამძოხებულ - ი

დაჭუჭუჭება, დაჭყეპა, დაჭყვენვა, დაჭყრიალება, დახავრება, დახალება, დახალინჯება, დახამლული, დახანება, დახანულება, დახარაგება, დახარხლული, დახაფრვა, დახაჩიჩული, დახდა, დახებრება, დახედვა, დახევა, დახელადება, დახელვა, დახელთილი, დახელისავება, დახელნაკრავებული, დახემსება, დახეჩერიკება, დახეჩვა, დახეხილი, დახვანვა, დახვეული ხილი, დახვეწაჲ, დახვინჭილება, დახვლიკული, დახიბლული, დახიზვა, დახიზული, დახითქინება, დახიმეშული, დახინჩვა, დახირხლული, დახიჩავებული, დახიჭიჭული, დახიხვატული, დახლაკვნა, დახლიფართვა, დახოკვა, დახორავიჭება, დახორხნა, დახოშვრა, დახოხინება, დახრა, დახრესა, დახტნობა, დახუება, დახუთეულება, დახუთვა, დახულუზნება, დახუნძვა, დახურეცვა, დახუშვა, დახშირბინდება, დახჩემვა, დაჯალდვა, დაჯანდვრა, დაჯარაჸება, დაჯარვა, დაჯაღლავება, დაჯაჯღვრაჲ, დაჯგვნეტა, დაჯდუნება, დაჯედა, დაჯევნა, დაჯირა, დაჯიღიზება, დაჯიღნა, დაჯიჯოებული, დაჯოლვა, დაჯონჯვილი, დაჯორა, დაჯორგვა, დაჯორჯლება, დაჯოშილი, დაჯრა, დაჯუნჯლუჴება, დაჯღუნვა, დაჰტამბო, დაჴამებაჲ, დაჴამინებაჲ, დაჴამრვა, დაჴანჩოტებული, დაჴატრება, დაჴაფიცებული, დაჴელვა, დაჴელნაცვლება, დაჴერა, დაჴერება, დაჴერეულება, დაჴირება, დაჴოვლება, დაჴუნჩვა, დაჸ, დბრუ-დბრუ!, დგამი, დგაფუნი, დგენა, დგვარა-დგური, დგვემლი, დგვეფა, დგვლემი, დგიმი, დგნალი, დგნარი, დგნობა, დგუემლი, დგუეფა, დებაჲ, დებიერი, დეგებ, დეგირმანი, დედა, დედაბერა, დედაბოძი, დედავმიშველაობა, დედათ-ბიზონიაი, დედალობა, დედალოპერა, დედამანია, დედამთვრალა, დედამკვდარა, დედამკვდარი მაწონი, დედანი, დედატკიცილაობა, დედაფუტკარა, დედაშობილა, დედაჲ, დედე, დედე! ადეე! მადეე!, დედიანი, დედიე, დეიე, დედილამ, დედილას, დედლაკვინა, დედლის ქონა, დედლიქონა, დედნა, დედნები, დედო, დედო! ნწა-დედო! დედოოჰო! ნწა-დედოოჰო! ნწადე!, დედობანა, დედოპური, დედოფარცხისა, დედოფლის კაბა, დედოფლის ჭიპა, დედოჭია, დედოჭიე, დედჟოლაი, დედროვანი, დედუა, დედულა, დედულთი, დევაკუნ, დევაჲ, დევე, დევი, დევერხანა, დევერხინა, დევისყურა, დევკაჟი, დევსურა, დევქარა, დეზად, დეზდი, დეზი, დეკა, დელ-დელი, დელაზი ქვა, დელამა, დელამო, დელამოწი, დელამურწი, დელგმა, დელი, დელი-დელა, დელიყანდი, დელიყანი, დელიყანლი, დელიხორუმი, დელიჯა, დელომორწი, დელუჯა, დელფენაი, დელღაზო, დემა, დემეთი, დემირაი, დემლაკი, დემურქუა, დემფა, დემფილა, დენა, დენგარი, დენგრ, დენდერა, დენთი

, ეა, ჰეეე!.., ების!, ეგემცევ, ეგინჩარი, ეგირი, ეგრენა, ეგტაჸი, ეე!, ეესრ, ეექ, ეეჰუ, ევქაჯი, ეზალი, ეზალა/ე,-ი, ეზანი, ეზირ-ვეზირი, ეთ, ეთე, ეტე!, ეთეკა, ეთქი, ეიბე!.. ეიპე!.., ეიპე!.., ეკალა, ეკალძმარა, ეკალხუნწაი, ეკენობა, ეკიდა, ელაი, ელამჭუტაი, ელანძე, ელდ-ელდად, ელეგი, ელემცერად, ელენჭიკა, ელესაი, ელესია-მელესია, ელეღი, ელეშუტე, ელვანა, ელი, ელიობა, ელისაგორაი, ელმაყი, ელუსალემი, ელფინი, ელქუმი, ელხო, ემ, ემამაჲ, ემგე, ემდელა, ემდვენი, ემე, ემენი, ემექთარი, ემეჲ, ემიაჲ, ემინი, ემინი ამინდი, ემინი დილა, ემიტომ, ემოდელა, ემოტელა, ემჟურა, ემწო, ენაბანლიანი, ენაბორკილი, ენაგარეცხილი, ენაგაშაშხანებული, ენადაცული, ენაზე მობორკება, ენათგაკრეფა, ენაკაჭალობა, ენაკვესია, ენალაქარდიანი, ენამოქარგული, ენამრავალა, ენამრავალი, ენაპიროსანი, ენას არ უგვალავს, ენატაკია, ენატლაკია, ენატლაკიე, ენატრაკალა, ენაუნობა, ენაცქვიტი, ენაწავარდნილი, ენაჭარტალაი, ენახშება, ენგრე, ენგურაი, ენდე, ენიაზება, ენკენია, ენკენურაჲ, ენტელაჲ, ენუკბის, ენძა, ენწო-ენწო!, ენწუა, ენჭო, ეონკლება, ეპორჭიკება, ეჟო, ერ, ერი, ერამუკ, ერაწაუ, ერაწი, ერაწუნაჸი, ერბოვანა, ერბოკარაქა, ერბოს ქვა, ერბოქვა, ერბოქილა, ერბოყველი, ერბოჭიმური, ერბოჴალი, ერდენა, ერდეფა, ერდო, ერენჯიკა, ერეყანი, ერეწუნაჸი, ერეჯიბი, ერთაზე, ერთგნით, ერთიცახე, ერთკვადი, ერთობილა, ერთსალიკა, ერთუცი, ერთქამეთი, ერთქვანეთი, ერთხალის, ერთხელა, ერიანი ოჯახი, ერინჯი, ერიფცქილაი, ერიშეი, ერიშტე, ერიცახე, ერიცუცქუნაი, ერკელიაჲ, ერმო, ეროყია/ე, ერჟა, ერსალიკაი, ერსიანობა, ერულაჸი, ერული, ერქამეთი, ერქვალი, ერქვანი, ერქვანა, ერქონაი, ერცუცქუნა/ე, -ჲ, ერცხვა, ერძევანა, ერწობილაჲ, ესევ, ესემ, ესი, ესკალაი, ესკალძმარა, ესკილა, ესპაბი, ესრისა, ეტი, ეტლი, ეტოლოშინება, ეტორღიალება, ეტოშება, ეფი, ეფრემა, ეფრითა, ეფუცა, ეფხვი, ეფხი, ექანა, ექანი, ექაქება, ექვდენი, ექვსოცი, ექვსყურაი, ექთენი, ექჩერება, ეყიდულება, ეში, ეშილიყურა, ეშმაკი ყრუ იყოს!, ეშმაკის კიბე, ეშმაკის მათრახი, ეშმაკის მაშხალა, ეშმაკის სარკე, ეშმაკისსანთელა, ეშმაკისფეხი, ეშმაკუჭა, ეშმაკცხენა, ეშმაჭიმა, ეშმიში, შეშმიში, ეჩუაი, ეცუცუნა

ვაგა, ვაგანი, ვაგლახა, ვადა, ვადაგი, ვადადარაი, ვადილა, ჰა!, ვაზი, ვაზიზირაჲ, ვაზირობა, ვაზისძირა, ვაი, საბრა, ვაინაჩრობა, ვაიუშველებელი, ვაიშვილი, ვაკასა, ვალდახი, ვალთარა, ვაჟიანობა, ვარა-ვარა, ვარადა-ვარადა, ვარანგელა, ვარანგი, ვარაყანი გადასდის, ვარაჩო, ვარდკაჭაჭა, ვარდობა, ვარდუცა, ვარდფენობა, ვარვალა, ვარია, ვარიანი, ვარიაჲ, ვარიოზი, ვარცლი, ვარცხლი, ვარხალალე, ვასვასა, ვასვასი, ვასია, ვატატყი, ვატყაპურა, ვაყა, ვაშლაბია, ვაშლისუნა, ვაშრაპაჸი, ვაცა/ე-ჲ, ვაცალა, ვაცაუცი, ვაცები, ვაციაჭენა, ვაციწვერა, ვაცუნა, ვახახაი, ვახთი, ვახტი, ვახტიანი, ვაჲ-ჰარაჲ-ჰეჲ!, ვაჲშუან, ვეზირობია, ველესია, ველის ჴარი, ველისკალო, ველობა, ველტოფი, ველქოყანა, ვენჟაჲ, ვენძელა, ვეჟანი, ვეჟენა, ვეჟო!, ვერამ, ვერეცინე, ვერკამელი, ვეროთ, ვერქვანი, ვერღან, ჲორღან, ვერცაით, ვერცროგორ, ვერცხლის კოჭობა, ვერძა, ვეფთარი, ვეშა, ვეშხი, ვეძა, ვეძაკაცი, ვეძიკვერა, ვეჭი, ვეჯეულობა, ვეჯი, ვიდრი, ვითა, ვითაბიერი, ვითაიც, ვითაჸი, ვიიჰე-ვიე!, ვილი, ვინცი, ვინცხა, ვინძახა, ვინძლო, ვიო, ვირ, ვირ(ი)ხიდა, ვირა, ვირგლა, ვირგლაკამა, ვირზე შეჯდომა, ვირთამამა, ვირიბალახი, ვირიგვერდა, ვირიკუდა, ვირიმოლოქა, ვირიპიტნა, ვირის აბანო, ვირის ბუარა, ვირის საკვნეტელა, ვირის ქუჩი, ვირისკვერცხა, ვირიძუა, ვირხიდე, ვისამ, ვისიმ, ვიტანი, ვიყნე, ვიცარაზე, ვოდილავო, ჰოიდა, ვოვო!, ვოზანდარაი, ვოიდა, ოსორერა, ვოიში, ვოკუე, ვოლიხნარი, ვოლოხი, ვომერე, ვოო-ვუი-ვოდელო, ვორ, ვორაფო, ვორე, ვორი, ვორონაი, ვორყუში ქვაბი, ვორხუა, ვოფორთხილე, ვოღნაშო, ვოყოურაი, ვოშოშო, ვოხშამი, ვოჯო, ვოჰო-ჰოიდა, ნანა, ვოჰშიმე!.., ვსება

ზაბაკი, ზაბოში, ზავთი, ზავი, ზაზანდარი, ზაზანი, ზაზილაყა, ზაზუნი, ზაით, ზაკვავი, ზაკვობა, ზალა, ზალი, ზალტა, ზალტე, ზალტეები, ზალტიანი ჯოხი, ზამათი, ზამაჲ, ზამთარა, ზამთრიფეხა, ზამთრულაჲ, ზამინი, ზამპა, ზამპაპო, ზანგალი, ზანგელაჲ, ზანგი, ზანგლიები, ზანგლები, ზანდარი, ზანდიკობა, ზანდრაკი, ზანტრაკი, ზანზური, ზანკალი, ზანკოჩი, ზანტაკა, ზანტრაკი, ზანუქი, ზაპა, ზაპუნი, ზაპუტი, ზარა, ზარადინი, ზარავანდი, ზარალნაგები, ზარგადანი, ზარდაგი, ზართაბი, ზარის ყვავილი, ზარლი ხახ, ზარმათი, ზარმელი, ზარნაში, ზარტაკაი, ზარტაკი, ზარული, ზარფი, ზარფუში, ზარწყალი, ზატყი, ზაქი, ზაღლი ზივ, ზაყება, ზაყზაზია, ზაყზაყი, ზაჰყა, ზგლუნ, ზდველი, ზდურთვა, ზე, ზე-ის, ზეგარდა, ზეგარდობა, ზეგნელი, ზედა/ე,- ჲ, ზედაგარდი, ზედადგარაობა, ზედადგარი, ზედადგარი², ზედადგარი¹, ზედამდეგი, ზედამრჩო, ზედასმულა, ზედაშე, ზედახორა, ზედგანი, ზედგარი, ზედისკითაჲ, ზედმოსრული, ზევიჩი, ძევიჩი, ზეზერაყს, ზეზერე, ზეზვა, ზეთასთვალი, ზეთე, ზეთის ლობიო, ზეთიფაფა, ზეისაკ, ზეისი, ზეკარა, ზეკვაჲ, ზელაგ-ზელაგი, ზელვა, ზემავალი, ზემაქცია, მზემაქცია, ზემაყი, ზემბილი, ზემდგური, ზემზემ, ზემოთავი, ზემყრელო, ზენ, ზენარობა, ზენგენი, ზენგილი, ზენგინი, ზენგირი, ზენდგური, ზენტეხი, ზენჯილი, ზეპვა, ზერანი, ზერბალი, გზელბარა/ე, ზერდაგი, ზერე, ზერტულა, ზერქნა, ზერჩო, ზესადგარი, ზესხვენი, ზესხმა, ზეტი, ზექვერე, ზეწარი, ზეჲ, ზვარა, ზვეპა, ზვილება, ზიანაჲ, ზიარათი, ზიარეთი, ზიბზიბა, ზიბზიბი, ზიგული, ზიდილაჲ, ზივ, ზივზივი, ზიზია, ზიზილა, ზიზინი, ზითავი, ზითევი, ზითუალი, ზიკ-ზიკა, ზილი, ზიმარტლი, ზინათი, ზინდალი, ზინდანი, ზინდარა, ზინდარი, ზინეთი, ზინზილაჲ, ზინზილი, ზინზრიქაჲ, ზინთა, ზინკლვა, ზინტლი, ზინჯირი, ზირ, ზირა, ზირზა, ზირზილი, ზირზლი, ზირი პურ, ზირტოჲ, ზისამზერელაჲ, ზისვარი, ზისმა, ზისცვარი, ზისცვარნი, ზისწვენი, ზისხა, ზიწვერნა, ზლუქუნი, ზმაჲ, ზემაჲ, ზმუილი, ზმუკი, ზმუკუნი, ზმურდლი, ზნაი, ზნევა, ზო, ზობა, ზობაჲ, ზოგრიგა, ზოდე, ზოვი, ზოზი, ზოზინი, ზოზმანი, ზოზნიკა

თა, თა(ვ)კვერი, თაბალა, თაბაუთი, თაბახი, თაბდია, თაბოჲ, თაბუნი, თაგალი, თაგვის კუდა, თაგვისკბილაი, თაგვისტომა, თაგვისყურაი, თაგვიყანა, თაგვიცერცველა, თაგვმარიობა, ჩიტმარიობა, თაგუასანაჲ, თაგუნაობა, თადარუქი, თავ-თავადაჸ, თავ-ლაში, თავა, თავადაჸი, თავათ, თავალა, თავანი, თავანკარა, თავანკარად, თავანკარი, თავარაჲ, თავარიელა, თავასათობა, თავაქალი, თავბორუა, თავბრუტი, თავბურთა, თავგადანაყარი, თავგადასაგდები, თავგაღმ, თავგზიანი, თავგიდელაი, თავგრაგნილი, თავდათავ, თავდაყირა, თავდგომელაობა, თავდგური, თავდღიანი, თავეთი, თაველა, თაველი, თავთავაჲ, თავთავკვალი, თავთი, თავთიკონა, თავთიშება, თავთუხი, თავთხე, თავიბიჯა, თავიენთი, თავითფერული, თავინათქვამი, თავის ძაგუნი, თავისანაბრება, თავისახლი, თავისგადანაყარი, თავისიანი, თავისმელი, თავისწვერაჸი, თავიფასობა, თავკავაი, თავკავი, თავკაპი, თავკარგობა, თავკატუშა, თავკაუნა, თავკაცი, თავკვეთილა, თავკუდმატი, თავლაღი, თავმიცემული, თავმოდგმულაჲ, თავმონაწიერი, თავმტკივანა, თავნამატიანი, თავნასკო ჩალა, თავნახარა, თავნი, თავნიერა, თავნიორა, თავნიოსი, თავრეჟული, თავრიელა, თავრიელი, თავროკაი, თავრუჯული, თავსააპარსი, თავსაბანი მიწა, თავსაბეჭი, თავსავა/ე,-ი, თავსაია, თავსაპირი, თავსართაულა, თავსახურა, თავსვილა, თავსკვნილი, თავსნიერი, თავსრაკაი, თავსრაკი, თავსუილა, თავტალიკი, თავტიკა ქათამი, თავუღელი, თავუძებარი, თავუხლარა, თავქაჯშაყრილი, თავქედური, თავქეიფა, თავქვაისა, თავქვართი, თავქვიაჸი, თავქუჩეჩა, თავღორა ურემი, თავყანთა, თავყვავილა, თავყვითელა, თავყინულაჲ, თავყუმი, თავშავაი, თავშანახული კაცი, თავჩალა, თავჩითა, თავჩიჩმაგი, თავცეცხლა, თავცეცხლკიდება, თავწვერა, თავწყალი, თავჭილაჸი, თავხარაჸი, თავხე, თავხეჲ, თავხო, თავხრილი, თავხსნილი, თავხუა, თავხურვა, თავჯოხი, თავჴელი, თათაბო, თათალკომზი, თათამაი, თათანი, თათარა, თათარახი, მოთათარახება, თათაული, თათები, თათი, თათლიში, თათმანა, თათმანი, თათპაჭიჭა, თათსაფუჴარი, თათურაი, თათური, თათუხი, თათხუნი, თაია, თაინად, თაკარა, თაკილი, თალა, თალაბულისი, თალათინი, თალამბულისი, თალამი, თალანგი, თალანი, თალარი, თალაში, თალაში ქვა, თალი, თალია, თალიშათ ყოფნა, თალიში ხახვი, თალხი ფქვილი, თალხნად, თამაზი, თამალი, თამამი, თამბულა, თამზარა, თამთამი, თამრომსხალი, თანამტანი, თანარსი, თანაქა, თანაქი, თანგი, თანგირა, თანთელაი, თანითანაზე

-იზა, -იზდა, -ითინ, , ია, იაბანი, იაბო, იათაქი, იათახი, იაკამა დარი, იაკამი, იალა, იალაღი, იალი, იალონი, იამანი, იამი, იამყრალა, იანა-იანა სიარული, იანოლი, იანღვარი, იანცი, იაპონია, იარდა, იარმული, იარნალი, იარქანი, იასამანი, იასაღი, იასი, იაფოფხი, იაფუნჯა, იაღება, იაღი, იაღმა, იაყუთი, იახე, იახო, იაჴსარი, იბარა, იბოლავებს, იბრეთი, იბრეღი, იბრიღა, იბრიხი, იბუდება, იგარჯილა, იგზე, იგოგი, იგრე, იგრობან, იდარე, იეგაბი, იელქანი, იემი, იერიში, იექ, ივანა, იზბირი, იზმირი, ითაფა, იი, იისფიფინაი, იკილმუკულ, იკლაკი, იკლიბაკლო, იკომიკო, ილაკუზა, ილანჯუხი, ილგაგი, ილეთიანი, ილენცრათ, ილი, ილიკი, ილინცური, ილუღი, ილღუნი, ილხი, იმაად, იმად, იმაანთი, იმასოოდ, იმაშივ, იმაშივი, იმაჸობაში, იმბაშად, იმგენი, იმგურგლით, იმდოლეთი, იმდონი, იმედია, იმერთი, იმერული საფერავი, იმეც, იმთენი, იმთვენი, იმთონ, იმიზა, იმიობაში, იმიტვინ, იმკე, იმლიკი, იმო, იმოდელი, იმოჲ, იმსააჩი, იმტელი, იმტელა, იმტოლი, იმტელი, იმფო, იმხლა, ინაბარად, ინათი, ინბათი, ინგირი, ეგირი, ინგლისი, ინგრესაი, ინდო-ინდო, ინდოვილი, ინდოილი, იმდოილი, ინდოვილი, ინდორე, ინდოული, ინდური, ინთენი, იმტენი, ინთილა, ინსანი, ინსნიჭამელი, ინფო, ინჩქიტაი, ინჩხლა, ინჩხლე, ინჩხლი, ინძგლა, ინწუბა, ინჭყვი, ინჯაყვა, ინჯილი, იოგი (ფშ.), იოვდელა-ოდელა, იოლობა, იონქრად, იორეშა, იოტა, იოყსული, იოხსული, იოჴსული, იოწ-იოწ, იოწიო წასვლა, იოხსნული, იპრიანი, იპუპუ, იჟიჟრაბანდა, ირაგა, ირანჭკა, ირანჯიკა, ირაო, ირაობა, ირემა, ირემაი, ირენჭკა, ირმის ტუჩა, ირმისბაწარა, ირმისნაფრენი, ირმიცი, ირმიცული, ირწევანი, ისარ-ფშვილდი, ისარი, ისარნა, ისევლე, ისემა, ისემე, ისერ, ისვენ, ისვრიმი, ისთე, ისთევლე, ისი, ისივ, ისითა, ისითი, ისკელიტა/ე, ისკორტა, ისკუნტალი, ისლაკუნტა, ისნა-ისნა, ისოვლე, ისოლე, ისოსოტებს, ისპანი, ისპი, ისრ, ისრეზედ, ისრელაჸ, ისრი, ისრიმ-მაყვალი, ისრიმი, ისრისკილო, ისტამული//სტამბული, ისყია, ისწება, ისხანი, ისხლეტი, იტროგი, იუდა, იუდის ჯაგი

-კ, -კე, -კედ, კა, კაა, კაად, კაბადა, კაბაკარდი, კაბაკუბა, კაბალა, კაბაშური, კაბდო, კაბდოს გადატარება, კაბელა, კაბია, კაბისტონი შავი, კაბიწი, კაბკია, კადა, კადინა, კადო, კადონი, კავანა ლობიო, კავატი, კავი, კავკასურა საზამთრო, კავღოჲ, კათათვე, კათხა, კათხა სახლი, კაი გაყოლა, კაი დღე, კაი ყმა, კაიმომჭმელი, კაირობა, კაკა, კაკაბა, კაკაბი, კაკაბუკა, კაკაკუკა, კაკალი, კაკალი გულით, კაკანა, კაკანაჲ, კაკანი, კაკანა, კაკარახება, კაკაროტი, კაკაჩ, კაკაჩი, კაკაჩუნა, კაკბვა, კაკბისაკვნეტელა, კაკბისმკერდი, კაკდები, კაკდი, კაკვი, კაკვია, კაკვილი, კაკვილები, კაკვინა თმა, კაკვლა, კაკვობია/ე, კაკია, კაკიბერა, კაკილა, კაკირაი, კაკირიე, კაკლაკაკლად, კაკლაობა, კაკლის ჩაი, კაკნატელა, კაკნისაკვნეტელა, კაკნისაკნატურა, კაკრა, კაკუბაში, კაკულაი, კაკულიე, კაკული, კაკუტა/ე,-ი, კაკუტი, კაკუჩა, კაკუჭე, კაკუჭელა, კაკუჭი, კაკუჭობია, კალამი, კალამფხალი, კალანდა, კალანჩხა, კალაპოტი, კალაში, კალბა, კალბადე, კალთის გადაბმა, კალი, კალიო, კალიში, კალმა, კალმობი/ე-ი, კალო, კალოდი, კალოკიდურაჲ, კალტი, კამანია, კამარა, კამაჭ, კამბეჩი, კამბულა, კამეჩობა, კამპარა, კამპარი, კამპვა, კამპი, კამპო, კამუზე, კამუკი, კამური, კამუწი, კამჩხალი, კამჭაჭი, კანაჟანი, კანაფა, კანაფო, კანაფორა, კანაფურა, კანაფხალი, კანდაულა, კანდლაკაცუა, კანდოულა, კანდაულა, კანდრიბი, კანდრივი, კანდრიკი, კანთიელი, კანთურა, კანკალო, კანკარა, კარკარა, კანკასი, კანკეშა, კანკლვა, კანკრა, კანკულიაჲ, კანკურაზი, კანკური, კანტალაობა, კანტარი, კანტი, კანტოლა, კანტრუში, კანში ამოსვლა, კანჩალა, კანჩხა, კანძი, კანძი თუთუნისა, კანწალა, კანწრახები, კანწუხი, კაღრეტი, კანჭა, კანჭა ბალახი, კანჭალა, კანჭარაკუნაი, კანჭვა, კანჭი, კანჭიათი, კანჭიოტა, კანჭმაღალა, კანჭური, კანჯარა, კანჯარი ხე, კანჯი, კაობითკაი, კაპანი, კაპარი, კაპარჩელაჲ, კაპარჩხალი, კაპარჩხანა, კაპარჩხინა, კაპარწახი, კაპარჭი, კაპარჭინა, კაპები ხისა, კაპეტი, კაპეხი, კაპი, კაპიონი, კაპირონა, კაპირჩხი, კაპისტონი, კაპიშტონი, კაპიშუკა, კაპიწი, კაპიჭი, კაპრაშ(ა), კაპრაშაჸი, კაპტო, კაპუეტა, კაპუეტი, კაპუეტი ყოჩი, კაპუნა, კაპწკალა, კაპჭანაი, კაპჭანები, კარა, კარაბა, კარაზანა

ლაბა, ლაბადა, ლაბარდა, ლაბარი, ლაბაქანი, ლაბაშტა, ლაბახო, ლაბდო, ლაბდრები, ლაბზი, ლაბი, ლაბიერი, ლაბიჯი, ლაბლაბი, ლაბო, ლაბუხი, ლაბჯა, ლაგაზი, ლაგან, ლაგვარდანი, ლაგი, ლაგინაი, ლაგლაგი, ლავანდი, ლავაში, ლავაძარღვა, ლავახი, ლავი, ლავლავი, ლაზვა, ლაზღორი, ლათაფა, ლაფათა, ლათბა, ლაინი, ლაიჯი, ლაკადა, ლაკაიტი, ლაკანჭურა, ლაკვარა, ლაკვაშა, ლაკიფი, ლაკლაკი, ლაკორა, ლაკორია, ლაკუმა, ლალა, ლალაკენტა, ლალე, ლალვა, ლალი, ლალო, ლალუჲ, ლამადე, ლამბანდი, ლამბარა, ლამბი, ლამბული, ლამგანი, ლამი, ლამინი, ლამპარი, ლამპარიაობა, ლამპრობა, ლამფარო, ლამფერი, ლამფისთავი, ლანგარი, ლანგი, ლანდზე, ლანდი, ლანდური, ლანქარი, ლანქერი, ლანჩა, ლანჩიფარი, ლანძახი, ლანძვა, ლანჯახი, ლანჯვა, ლაოშა, ლაოშები, ლაოში, ლაპარტი, ლაპატო, ლაპლაპა, ლაპო, ლაპოტი, ლაპრები, ლაპრი, ლაჟვერდი, ლაჟღანდარა, ლართი, ლართხა, ლართხვა, ლართხი, ლარი, ლარო, ლარტაჲ, ლარტყი, ლარძაყინი, ლასა, ლასტი, ლატა, ლატანი, ლატარო, ლატი, ლაფ, ლაფა, ლაფათა, ლაფათინი, ლაფანი, ლაფარა, ლაფარე, ლაფარო, ლაფასი, ლაფაფი, საფაფური, ლაფერა/-ი, ლაფერთხა, ლაფერი, ლაფთე, ლაფიტი, ლაფლატი, ლაფლაფი, ლაფოთქინა, ლაფოჩქინაჲ, ლაფშა, ლაფში, ლაფჩინ, ლაქა მათრახისა, ლაქათა, ლაქათი, ლაქარდი, ლაქაშაი, ლაქაცური, ლაქუნი, ლაღა, ლაღანდარი, ლაღე ღვინო, ლაღია, ლაღლაღ, ლაღლაღი, ლაღოზ, ლაღუმი, ლაღუნა, ლაყამი, ლაყაპურჭი, ლაყარტო, ლაყვა, ლაყინტარაჲ, ლაყო, ლაყუნა, ლაშარ გიორგი, ლაშარელაჸი, ლაშარი, ლაშარობა, ლაშდაღრენილი, ლაშე, ლაში, ლაშკინი, ლაშტვრა, ლაშუნი, ლაშქარაჲ, ლაშქინი, ჭიფხიკი, მარხილი, ლაშხალუშხი, ლაჩ-ლაჩი, ლაჩათრიანი, ლაჩეკვა, ლაჩი, ლაჩინა, ლაჩქვია, ლაჩქიმი, ლაჩქინი, ლაწება, ლაწეპა, ლაჭა, ლაჭანი, ლაჭაფი, ლაჭე, ლაჭუკა, ლახანა, ლახიწი, ლახორა, ლახოსტაკი, ლახუსტაკი, ლახრი, ლახტაობა, ლახტბა, ლახტი, ლახუტი, ლახჭიმა, ლაჯა, ალაჯა, ლაჯახტა, ლაჯი, ლაჯიანი, ლაჯუნი, ლაჯუქაჸი, ლაჯღანა, ლაჲლაჲ, ლაჴვა, ლებანოზი, ლებვა, ლები

მა, მაა, მაა, მაამო!, მაანა, მადანა, მააპა?, მააშტო, მააცემელ, მაბზაკუნა, მაგანა, მაგარა/ე,-ჲ, მაგატელი, მაგდელი, მაგე, მაგთვენი, მაგიბე, მაგიბეჲ, მაგინი, დამაგინება, მაგლა, მაგლოთნება, მაგტელი, მად, მადა, მადამ, მადანა, მად, მადაური, მადგინო, მადენი, მადერ, მაედით, მავანი, მავლი, მაზა, მაზაო, მაზდუხვა, მაზვერი, მაზნევარი, მაზორი, მაზღალა, მათარა, მათოთი, მათრა, მათრახა, მათრობელა, მათუთი, მათქომი, მათხაფ-ქამანი, მათხაფი, მათხირი, მათხოჯი, მაი, მაია, მაიასილის ბალახი, მაიმაქი, მაინდი, მაიობიე, მაკაკი, მაკაკლია, მაკატი, მაკატო, მაკვარანცხი, მაკვერა, მაკვირაობა, მაკვირია, მაკვიტი, მაკვრიელი, მაკიდელა, მაკიდო, მაკიდონელი, მაკინტლობა, მაკნა, მაკნავა, მაკოდვა, მაკოცე, მაკოცია, მაკრატელა, მაკრატელი, მაკრუნცხი, მაკუდი, მაკურენჩხაი, მაკუტაჸი, მალა, მალაზონი, მაჩაფნ-ი, მახშირჭმულ-ი

ნა, ნაალ-ი, ნაალაგევ-ი, ნაასი-ი, ნაბაგ-ი, ნაბაგურ-ი, ნაბადა, ნაბათ, ნაბანგლევ-ი, ნაბარებ-ი, ნაბარევ-ი, ნაბარი-ი, ნაბარკლ-ი მატყლ-ი, ნაბახურალ-ი, ნაბდურებ-ი, ნაბდღვრიალ-ი, ნაბერძალ-ი, ნაბერძღალ-ი, ნაბერწალ-ი, ნაბეჩხარ-ი, ნაბეჭ-ი, ნაბეხჩარ-ი, ნაბილარ-ი, ნამბილარ-ი, ნაბიჭვარი-ი, ნაბლანდ-ი, ნაბოლოვარ-ი, ნაბოლოვარა, ნაბოტარ-ი, ნაბოშარ-ი, ნაბუარ-ი, ნაბუგალ-ი, ნაბუერ-ი, ნაბუთა, ნაბურავ-ი, ნაბურძღანა, ნაბურჯღალ-ი, ნაბუქ-ი, ნაბჯ-ი, ნაბჯა, ნაბჯვა, მონაბჯვა, ნაგაბარ-ი, ნაგაზ-ი, ნაგალ-ი, ნაგალა, ნაგალნუგალ-ი, ნაგანძარ-ი, ნაგარ-ი, ნაგახტან, ნაგებ-ი, ნაგევ-ი, ნაგელარ-ი, ნაგერა, ნაგერალა, ნაგერალა-ი, ნაგვეხა-ი, ნაგვირალა, ნაგზავ-ი, ნაგლია, ნაგორ-ი, ნაგრ-ი, ნაგრამ-ი, ნაგრვა, ნაგრილ-ი, ნაგრობა, ნაგულ-ი, ნაგულა, ნაგულა/ე,-ი, ნად-ი, ნადგურ-ი, ნადედობ-ი, ნადევარ-ი, ნადიკვარ-ი, ნადირთმხალა, ნადირთპატრონ-ი, ნადისთავ-ი, ნადობ-ი, ნადუბრ-ი, ნადუღალა, ნადუღარ-ი, ნავ-ი, ნავარ-ი, ნავარზღლობა, ნავასკვლევ-ი, ნაველა-ჲ, ნაველობ-ი, ნავერდობა, ნავლ-ი, ნავლონ-ი, ნავროტ-ი, ნავულა, ნაზად-ი, ნაზარ-ი, ნაზარდა-ი, ნაზარდულ-ი, ნაზდ-ი, ნაზერკნ-ი, ნაზიკ-ი, ნაზირ, ნაზლობ-ი, ნაზმა, ნაზოვარ-ი, ნაზურგ-ი, ნაზუქ-ი, ნაზღვლო, ნათავა-ი, ნათავედ-ი, ნათავთ-ი, ნათალა -ი, ნათე, ნათევ-ი ცხვარ-ი, ნათელბნელ-ი, ნათერძ-ი, ნათველა, ნათვლა, ნათირალ-ი, ნათლის ღებვის თვე, ნათლისახელ-ი, ნათოზ-ი, ნათოს-ი, ნათოს-ი, ნათოხლ-ი, ნათრულ-ი, ნათქისელა-ი, ნათქიფსელა-ი, ნაიბ-ი, ნაკ-ი, ნაკ-ი ბატკან-ი, ნაკა, ნაკად-ი, ნაკადელ-ი, ნაკანდრივ-ი, ნაკარტ-ი, ნაკატო, ნაკაწრ-ი, ნაკაჭ-ი, ნაკაჭო, ნაკენჭალ-ი, ნაკერ-ი, ნაკერტალ-ი, ნაკერჩხალ-ი, ნაკერჭალა, ნაკესარ-ი, ნაკეჭნ-ი, ნაკილ-ი, სანაკილო, ნაკინკლებ-ი, ნაკირკალა, ნაკირკვალა-ი, ნაკირკილა-ი, ნაკლავ-ნუკლავ-ი, ნაკლე, ნაკმაზ-ი, ნაკმეტაჸ-ი, ნაკოდ-ი, ნაკოდალა, ნაკოდობა, ნაკორტალა, ნაკორჩხალ-ი, ნაკორჩხილა, ნაკოტალა, ნაკოტარა/ე,-ი, ნაკოტარი-ი, ნაკოჩილა, ნაკრტენ-ი, ნაკტავ-ი, ნაკტავნაწყვეტ-ი, ნაკუდ-ი, ნაკუთნოელ-ი, ნაკურტალა-ი, ნაკუშლიან-ი, ნალ-ი, ნალახ-ი, ნალაჴ-ი, ნალია, ნალიე, ნალის-ი, ნალო, ნალობანა, ნალფანა, ნალღევ-ი, ნამა, ნამა-ი, ნამა-ჲ, ნამადურ-ი, ნამარგელ-ი, ნამაქოვ-ი, ნამბილ-ი, ნამბილარ-ი, ნამბულ-ი, ნამგალა, ნამგალაან-ი, ნამგალწკერა, ნამგლუან-ი, ნამდარევ-ი, ნამდნარ-ი, ნამდურ-ი, ნამერდ-ი, ნამერჩხლა-ჲ, ნამეტარ-ი, ნამზვებლავ-ი, ნამზველ-ი, ნამზღვლავ-ი, ნამთევ-ი, ნამთივრ-ი, ნამითრევია, ნამილოკია

ობიდ-ი, ობნობა, ობოლა, ობროდ-ი, ობურდ-ი, ოგვადო, ოგვაჩოო!, ოგვედა-ჲ, ოგნარ-ი, ოგონჩა, ოგრო, ოგურ-ი, ოდ-ი, ოდა, ოდაღაჭ-ი, ოდედოო!, ოდელია, ოდელია, ოდელიე, ოდიშურა, ოდოდა, ოდოჟღერ-ი, ოდოშ-ი, ოდოშათ, ოდოშღერ-ი, ოდრუგელა, ოვე!, ოზა, ოზანდარა, ოზაღინა, ოძაღინა, ოზო, ოზუნა, ოთოთებ-ი, ოთოთქებ-ი, ოთორთქლებ-ი, ოთურა, ოთურმა, ოთქუმ, ოთხ-ი ნანა, ოთხაღებულ-ი, ოთხითით-ი, ოთხმოცა, ოიმა, ოინათამ-ი, ოკ-ი, ოკაწონა, ოკე, ოკიდოშა, ოკლაკუნცხა, ოკნატო, ოკნატუა, ოკოწუნა-ი, ოლაღუა, ოლე, ოლენა, ოლვე, ოლიხ-ი, ოლო, ოლოლ-ი, ოლოს გახეთქა, ოლოსპოღრ-ი, ოლოფსირ-ი, ოლოფსირა, ოლქა, ოლქაობა, ოლღუნ-ი, ომ, ომე, ომანო, ომბალუა-ი, ომიჸა, ომოგუვა-ჲ, ომრ-ი, ომუზ-ი, ომცხვარო, ონა, ონაზე, ონარ-ი, ონგალ-ი, ონგალო, ონდეთ, ონთქ-ი, ონთქოფა, ონკოლ-ი, ონტკოფილა, ონჩარ-ი, ონჩიორ-ი, ონჩორ-ი, ონჩხარ-ი, ონჭო, ონხ-ი, ონჯარო, ონჯახუა, ოჟ-ი, ოჟგალაჸებ-ი, ორან-ი, ორანა-ი, ორაპია, ორბა, ორბუნ-ი, ორგარგანა-ჲ, ორგნება, ორგო, ორგუნებობა, ორე, ორზაპ-ი, ორთ-ი, ორთოლა, ორთომელა-ჲ, ორთხში ამოღება, ორიან-ი, ორიკა, ორირამა-ი, ორკაპ-ი, ორკაპა ბოძ-ი, ორკეც-ი, ორკვაჭ-ი, ორკისაკ-ი, ორკოპა/ე,-ი, ორკოპე, ორმანდილ-ი, ორმარჩილა-ჲ, ორმოობა, ორმორილო, ორმოსავალა-ი, ორმოცა, ორმოცა-ჲ, ორნაბ-ი, ორნანო, ორო, ოროვანდ-ი, ოროკ-ი, ორომ-ი, ორონა, ოროსპ-ი, ოროხმოროხი, ორპირ-ი, ორპოტიკა/ე,-ი, ორჟამო, ორს-ი, ორსლ-ი, ვორს-ი, ორსლ-ი, ორსულობა, ორსუნელა, ორტაბახ-ი, ორტაბახა-ი, ორტიპალდ-ი, ორტოლ-ი, ორტოლა, ორტოლე, ორტოტა, ორფა, ორქაფ-ი, ოლქაფ-ი, ორღავ-ი, ორღვიან-ი, ორყუნწა, ორყურა-ჲ, ორშიან-ი, ორშივალ-ი, ორშიმო, ორშომა, ორშუმ-ი, ოშუმე, ორშუმო, ორჩიმც-ი, ორჩხუშ-ი, ორძირა, ორწიფობა, ორწოხ-ი, ორწუბ-ი, ორწყალ-ი, ორჭე, ორჭილო, ორჭკუა, ორხალა, ორხაო, ორხაპო, ორხელ-ი, ორხო, ორხულა, ორჯოხა-ი, ორჴელა, ოსარო, ოსირო, ოსოპინტრე, ოსოპონტრო, ოსოსოია, ოსპილო, ოსტამულ-ი, ოსურადა, ოტება, ოტპუ!, ოტროელა, ოტურ-ი, ოტყაჩუა, ოფ-ი, ოფა, ოფე, ოფეტ-ი, ოფიჩო, ოფიჭო, ოფოფა, ოფსილა, ოფსილო, ოფსინო, ოფსიტა, ოქიჩო, ოქიჩო!

პაალალა, პაატუნა, პაიტრვან-ი, პაიწკალა-ი, პაიჯ-ი, პალაჭაკუნა-ი, პალტუმ-ი, პამპალ-ი, პამპლავაქობა, პანკ-ი, პანკვალ-ი, პანკლიან, პანტა, პანტე, პანტიკურწ-ი, პანტურ-ი, პაპა, პაპარაქა, პაპარაქება, პაპასკირ-ი, პაპაქ-ი, პაპაყურა-ჲ, პაპაჯვარ-ი, პაპია, პაპიყვერა, პაპლაოჯა-ი, პაპლაყვერა, პაპუცა-ჲ, პაპუცებ-ი, პაპყ-ი, პაპყვ-ი, პარასკევობა, პარახელ-ი, პარეხ-ი, პარმალ-ი, პარმაღ-ი, პარპალა, პარპალა-ჲ, პარტყალ-ი, პარწუკ-ი, პარჭკვა, პასალ-ი, პასკურია, პატა, პატადაცია−ჲ, პატამორჩ, პატარა საყვარელო, პატარა, პატარა-ჲ, პატარიკა, პატარძალა, პატატინა, პატაშ-ი, პატვრიან-ი, პატივ-ი, პატიჟილ-ი, პატლიჯან-ი, პატპატ-ი, პატპატა, პატუღანა, პაქსაურა, პაყვ-ი, პაყვილა, პაშტა, პაჩ-ი, პაწა, პაწა-ი, პაწე, პაწაწკუნა, პაწე, პაწიწალა-ი, პაწკ-ი, პაწკაპუწკით, პაწკვ-ი, პაწკო, პაწოობა, პაწპაწუნა, პაჭანიკ-ი, პაჭინ-ი, პაჭუა, პაჰ, პაჰ!, პეიტარ-ი, პელენწუკა/ე,-ჲ, პემპელა, პენაგ-ი, პენტელა, პენტილა, პენჭიკა-ჲ, პეპელ-ი, პეპელა, პეპერა, პეპეც-ი, პეჟო, პერ-ი, პერა, პერანგა, პერანგი, პეროლ-ი, პერწენიკ-ი, პერწკალ-ი, პეტელ-ი, პეტერე, პეტერე-ი, პეტეტ-ი, პეტეტრინა, პეტმეზ-ი, პექსილ-ი, პეშვა, პეშვებ-ი, პეწ-ი, პეწენიკ-ი, პეწენიკობა, პეწეწკუნა, პეჭპუჭ-ი, პიე, პიო, პიი-პიი!, პილთუმ-ი, პიმპილ-ი, პიმპილა, პიმპილაქ-ი, პინა, პინახონა, პინო, პინტილ-ი, პინტილა, პინტრიშ-ი, პინწკალ-ი, პინწკლებ-ი, პიპალო, პიპია, პიპილა, პიპინ-ი, პიპინაქ-ი, პიპკ-ი, პიპწიბო, პიჟინ-ი, პირაბორებულ-ი, პირად-ი, პირადა, პირანღ, პირაოში, პირაქათ, პირბამბა, პირბანელა, პირბუტაყ-ი, პირგაზაფხულ-ი, პირდაბლეცილ-ი, პირდალეულ-ი, პირვანდულა, პირთავქვე, პირთსახურავ-ი, პირთხელ-ი, პირიმზე, პირის ბაგე, პირის სანახავ-ი, პირის ჴსნა, პირისანახავ-ი, პირისმჭერი, პირიტყ-ი, პირიქით, პირკალ-ი, პირკომლიან-ი, პირლამაზა, პირმიცემულ-ი ყაჭ-ი, პირმოსკეპილ-ი, პირმუტაყ-ი, პირმფონე, პირნათველა, პირნათო, პირნასწრ-ი, პირნიკორა, პირპილ-ი, პირპილა, პირპილო, პირსაქციელ-ი, პირსაღამო-ჲ, პირსაჭერ-ი, პირტუქს-ი, პირურწყობა, პირქუშ-ი, პირყუა, პირშაღმა, პირშესამყრელო, პირშილ-ი, პირშუშაკ-ი, პირშუშტაკ-ი, პირჩრდილ-ი, პირცეცხლ-ი, პირწმინდა, პირწყალ-ი, პირჭაჭკარა, პირჭროღა, პირხვეულ-ი, პიტა-ჲ, პიტალო, პიტალო-ი, პიტინ-ი, პიტკეცა, პიტნურა, პიყვ-ი, პიჩო-ჲ, პიწა-ჲ, პიწიპიწ-ი, პიწკ-ი, პიწკა-პუწკა, პიწწა-ჲ, პკა

ჟ(ღ)ვართუნ-ი, ჟაგ, ჟაგან, ჟაკან-ი, ჟაკონა, ჟალა, ჟალტამ-ი, ჟალღა-ბალ-ი, ჟამ, ჟამ-ი, ჟამაათ, ჟამატურა-ჲ, ჟამკარის არევა, ჟამჟამ, ჟანავარ, ჟანგარა-ი, ჟანგარო, ჟანგო, ჟანდუჴ-ი, ჟანჟღალ-ი, ჟანტ-ი, ჟანტლ-ი, ჟანქ-ი, ჟაპი-ჟუპ-ი, ჟაჟან-ი, ჟარნაჟო, ჟარჟარ-ი, ჟატვა, ჟაფა-ჲ, ჟაშკვლამ-ი, ჟაშუკვლავ-ი, ჟგეთ-ი, ჟგეთა, ჟგეთა, ჟგერ-ი, ჟგლეთ-ი, ჟგლეთა, ჟდომ-ი, ჟდუმლება, ჟევე-ჲ, ჟეთქ-ი, ჟეკვა-ჲ, ჟენა, ჟენგრა-ჲ, ჟენჟღვა, ჟეპა, ჟეპალო, ჟეჟვა, ჟეჟღვა, ჟერ, ჟერგა-ჲ, ჟერნება, ჟეფა-ჲ, ჟეშქილა/ე,-ჲ, ჟეჲზ, ჟვავ-ი, ჟვალმატ-ი, ჟვალო, ჟვან-ი, ჟვანქ-ი, ჟვაპ-ი, ჟვარუნ-ი, ჟველურ-ი, ჟვენთხ-ი, ჟვეპა, მოჟვეპა, ჟვეპო, ჟვეპრ-ი, ჟვერ-ი, ჟვერება, ჟვერვა, ჟვერო, ჟვერტვა, ჟვიპინ-ი, ჟვიტარ-ი, ჟვრინტა, ჟივ-ი, ჟივჟივა, ჟითქ-ი, ჟიკჟიკ-ი, ჟიკჟიკაჸ-ი, ჟილ, ჟიმტა, ჟინა-ჲ, ჟინაჸ-ი, ჟინჟალო, ჟინჟალუკა, ჟინჟაჴ, ჟინჟილო-ჲ, ჟინჟირ-ი, ჟინჟირალ-ი, ჟინჟლ-ი, ჟინჟლვა, ჟინჟო, ჟინჟღვლა, ჟინჟღილ-ი, ჟინჟღლ-ი, ჟინჭარ, ჟინჭოლა-ჲ, ჟიპიტაურ-ი, ჟიჟიმ-ი, ჟიჟიმატ-ი, ჟიჟინა-ჲ, ჟიჟნაყ, ჟიჟო, ჟიჟო თვალებ-ი, ჟიჟღნა, ჟირავ-ი, ჟირჟიკ-ი, ჟირჟღილ-ი, ჟიტა, ჟიშკვ-ი, ჟიშტ-ი, ჟიშქვ-ი, ჟიშხა, ჟლაჟუნ-ი, ჟმეტა, ჟნობა, ჟოთქო, ჟოკო||ჟოკონ-ი, ჟოკონ-ი, ჟოლ-ი, ჟოლა, ჟოლოქა, ჟონჟოლ-ი, ჟორ, ჟოქო, ჟოყინ-ი, ჟრანჟვა, ჟრიანტელ-ი, ჟრიატ-ი, ჟრიკჟრიკ-ი, ჟრინვა, ჟრინტ-ი, ჟრიტინ-ი, ჟრიჭა, ჟრობა, ჟროჟან-ი, ჟრჟიალ-ი, ჟრჟო, ჟრუნ-ი, ჟრუნ-ი თვალებ-ი, ჟრუნია ქათამ-ი, ჟუან, ჟუდ-ი, ჟუილ-ი, ჟულ, ჟუნჟრუკო, ჟუნტა-ჲ, ჟუნტალა-ი, ჟუჟ-ი, ჟუჟვა, ჟუჟუნ-ი, ჟუჟუნა, ჟუჟუქ, ჟუჟღნა, ჟუჟღო, ჟურ-ი, ჟურე, ჟუტ, ჟუღაბ, ჟღავილ-ჟღუვილ-ი, ჟღავჟღავ-ი, ჟღალ-ი, ჟღართ-ი, ჟღარუნა, ჟღერ-ი, ჟღვართვა, ჟღვერთ-ი, ჟღვიპ-ი, ჟღია, ჟღინთ-ი, ჟღირტლა, ჟღიფ-ი, ჟღლა, ჟღლემა, ჟღლინტ-ი, ჟღლუთა, ჟგლეთა, ჟგვლეთა, ჟღმარტლ-ი, ჟღმორე, ჟღმურდლიან-ი, ჟღნობა, ჟღრე, ჟღრიალ-ი, ჟღურ-ი ლობიო

რაბ-ი, რაბანა, რაბო, რაგად-ი, რაგვ-ი, რაგუჯა, რადამ, რავა, რავალ-ი, რავარ-ი, რავი, რაზი-ჲ, რაიჸც, რაკ-ი, რაკრაკა-ჲ, რალ-ი, რამდ-ი, რამდელ-ი, რამდვენიმე, რამტვენიმე, რამდოლ-ი, რამეთ-ი, რამთელ-ი, რამთენ-ი, რამთოლ-ი, რამთვენ-ი, რამთონ-ი, რამით-ი, რამმამ, რამოტელა, რამტელ-ი, რამტვენ-ი, რანგ-ი, რანჯო-ი, რაჟ-ი, რასა-ი, რასმ-ი, რატარუტ-ი, რატო, რატუნ-ი, რაფ-ი, რაფეებ-ი, რაფერ, რაქთენ-ი, რაქთონ, რაღამღანაც, რაღმე, რაყა, რაშორერა, რაცახა, რაცხა, რაცხაფერა-ი, რაძახა, რაძღა, რახათ-ი, რახამ, რახანა, რახმე, რაჲბე, რაჴელ-ი, რაჸიმ, რაჸისად, რგენა, რებელ-ი, რეგვენ-ი, რეველ-ი, რეზა, რეთ-ი, რეკა, რეკვა, რეკულ-ი, რემა, რემელვე, რენჩხა, რენჭკა, რეშ-ი, რეშვა, დარეშვა, რეშხ-ი, რეჩხ-ი, რეცრეც-ი, რეცრეცა-ჲ, რეხ-ი, რეხებ-ი, რეხვა, რეჯგვა, რეჰანდ, რვალ-ი, რვარ, რვია, რვილ-ი, რთმელ-ი, რთობა, რთხევა, რთხმელა, რიადაგე, რიალ-ი, რიანდ-ი, რიბირაბო, რიბრაბო, რიგაჸ-ი, რიდამო, რიდან, რიდე, რიდილ-ი, რიე-რიე!, რიკ-ი, რიკაობა, რიკლე, რიკლება, რიკნა, რიკნა-ი, რიკრიკ-ი, რიკრიკე/ა, რიკულ-ი, რიკჯოხაობაჸ-ი, რილო, რილო-ჭრილო, რინკ, რიჟღინ-ი, რირიკაჸ-ი, რისაყე, რისვ-ი, რიტაო, რიტინ-ი, რიტო, რიყე, რიშ-ი, რიშვეტ-ი, რიჩხინ-ი, რიწყ, რიჭ-ი, რიხრიხ-ი, რკალ-ი, რკვენა, რკილ-ი, რკინა, რკინარკუნა, რკინიკეტ-ი, რკო, რკუ-ი, რკუის ქარ-ი, რო, როგო, როგონ, როგონა, როდინ-ი, როდინობის კვირას, როთინ-ი, როის, როკ-ი, როკა, როკა/ე-ჲ, როკაპ-ი, როკვ-ი, როკნა, როკოტანა/ე,-ი, რომა, რომე, რომელიძახა, რომელცხა, რომენ-ი, რომენიც, რომთენ-ი, როჟან-ი, რორცა, როსთენჯერ, როტომ, როტოტო, როულ-ი, როფ-ი, როფვა, როქ-ი, როქვ-ი, როყინ, როყიო, როყნარ-ი, როშ-ი, როჩ-ი, როჩიკა, როჩო, როცაიცაღრა, როცხა, როჭიკ-ი, როჭკ-ი, როჭკ-ი ქვა, როჭკნარ-ი, როჭო, როხვაჸ-ი, როხილა-ი, როჯ-ი, როჲს-როჲს, როჲცხა, როჴნო–ჲ, რრრუუუ! წიიწი-წიიწი!, რტყემლ-ი, რტყნილ-ი, რუბ-ი, რუბა, რუგრუმ, რუდა, რუნდა-ი, რუვ-ი, რუზრუზ-ი, რუზღიან-ი, რუთრუთ-ი, რუკა

სა?, სააბედე სოკო, საათა, საალაჴე, საამიცანე, საანჯმო-ჲ, სააღმაოდ, საბაგირ-ი, საბაკნია, საბალახე, საბან-გობან-ი, საბანდ-ი, საბანურ-ი, საბარკულაჸ-ი, საბაყაყე, საბეგველ-ი, საბეგველა, საბერავა, საბერაჸ-ი, საბერველა, საბეღურა, საბეწვე, საბეწველა, საბეჭდია-ი, საბეჭე, საბეჭურ-ი, საბზად-ი, საბზელ-ი, საბზეურ-ი, საბზიარ-ი, საბიკარ-ი, საბისურა, საბიძალ-ი, საბიჯელა, საბლაყუნჩე, საბლაყუჩო, საბმურ-ი, საბნელო, საბნიელ-ი, საბნიერ-ი, საბოლოო, საბოშიანო, საბრძანის-ი, საბუარა, საბუზე, საბუზელა, საბუნიკა, საბუჩე, საბძელა, საბჭეო, საგათენებლო, საგდოლ-ი, საგდოლა, საგდოლა, საგდოლე, საგდულ-ი, საგდულა-ი, საგებ-ი, საგებელ-ი, საგერ-ი, საგერებ-ი, საგერობელ-ი, საგვა, საგვარმეტო, საგვაჯილე, საგველა, საგიჟებელა, საგლაჯუნა, საგმირო, საგოგა, საგუგა, საგოგავ-ი, საგოგან-ი, საგომელა, საგონ-ი, საგორავ-ი, საგრეხა, საგრეხელა, საგრილო-ჲ, საგულავ დანა-ჲ, საგულაჸ-ი, საგულე, საგულებ-ი, საგძარ-ი, სადაველ-ი, სადაიაჯა, სადგამ-ი, სადგამურ-ი, სადგინ-ი, სადე, სადედ-ი, სადედო, სადედროვ[ა]ნო, სადიაცო, სადიდო, სადივარ-ი, სადმამწყვიტე, სადმამგლიჯე, სადო, სადობილო, სადოლავ-ი, სადორე, სადრაქუნა-ი, სადრეკელ-ი, სადროშაე, სადღვეც-ი, სადღინგძელო, სადღენძელო, სადღობელ-ი, სადღობელა-ი, საერო პური, საეჭვმიჭო, სავათ-ი, სავალა-ჲ, სავან-ი, სავარცხელ-ი, სავარჯვალ-ი, სავატობა, სავაჯახ-ი, საველედ მთების დაჭრა-ჲ, სავინიცობო, სავსედ ვართ, სავსეთ, სამსეთ, საზაზ, საზდავაჸ-ი, საზდულ-ი, საზეპელ-ი, საზვე-ჲ, საზვებ-ი, საზიდ-ი, საზლე-ჲ, საზმანიება, საზუზარ-ი, საზურგე, სათავ-ი, სათავან-ი, სათავანო, სათავსქვიო, სათათე, სათაო, სათარ-ი, სათაურ-ი, სათაურა, სათბილო, სათვალავ-ი, სათვალე, სათვალიო, სათვე-ჲ, სათითე, სათითურ-ი, სათიკვაჸ-ი, სათირ-ი, სათიღ-ი, სათმე, სათმეურა, სათოვლია, სათოლ-ი, სათოლმაჯო, სათოუდან გამოსვლა, სათრობელა, სათრობა, სათრულ-ი, სათუე, სათუკნო სახელ-ი, სათულ-ი, სათუო, სათფილო, სათქამურის თავ-ი, სათქიჩ-ი, სათქმო, სათხელება, საი, საი!, საია, საიასაღო, საიკალ, საინციო, საირაო, საირმულა, საისარ-ი, საისრე, საისრეულო, საიქ, საიქ-ი, საიყელიო, საიწლიოდ მოსულა, საკაკალო, საკაკვავ-ი, საკაკლე, საკანთიელო, საკანტალაოდ, საკაო, საკარგყმო, საკარია/ე,-ი, საკარულ-ი, საკარჩხილე-ჲ, საკარცხულ-ი, საკარძიულო, საკატურ-ი, საკაცებ-ო, საკაცეთ-ი, საკაჭკაჭე, საკედე-ჲ, საკედურა, საკეთო, საკეიდელ-ი, საკეკ-ი

ყაბა, ყაბად წასვლა, ყაბალუხ-ი, ყაბარღარმუთ-ი, ყაბარღვათ -ი, ყაბარყულ-ი, ყაბარყუჩ-ი, ყაბზ-ი, ყაბი, ყაბყ-ი, ყაბყა-ჲ, ყადან-ი, ყადარ-ი, ყადაღ-ი, ყადაღა, ყადაყობა, ყადახა, ყადე, ყადიბა, ყადიმ-ი, ყადირ, ყადრაყუდრათ, ყადრი, ყავალ-ი, ყავარ, ყავარდახიან-ი, ყავარჯოხ-ი, ყავაღ-ი, ყავლ-ი, ყავრე, ყავღა, ყავყავ-ი, ყაზ-ი, ყაზაზ-ი, ყაზილარ-ი, ყაზირალ-ი, ყაზლა, ყაზმა, ყათ-ი, ყათარ-ი, ყათირ-ი, ყათლაღ-ი, ყათქარ-ი, ყაირ-ი, ყაის ჭერემ-ი, ყაიშ-ი, ყალ-ი, ყალა, ყალაბანდ-ი, ყალამან-ი ყალამა, ყალამო, ყალან, ყალანცარა, ყალაპოტ-ი, ყალარ-ი, ყალართ-ი, ყალაურ-ი, ყალაღ

ჲაგთაჸ-ი, ჲან-ი, ჲანა, ჲასთაჸ, ჲასრ-ი, ჲასრეზე, ჲაქ, ჲახლ, ჲაჴ, ჲედ, ჲეს, ჲონაჯახ-ი, ჲუშა!, ჲქთაჸ-ი

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9