-

გან

[

გამოხეთქა, ვრცობა, ვრცომა

, ა(ღ)ქავება, ა(ღ)ხილვის-ყოფა, აბა, აბა, ჰაბა, აბანო, აბბა, აბა, ამბა, ანბა, აბეზრობა, აბმა, აბრეშუმ-ი:, აბჯარ-ი, აბჯრის-დამაბნეველი, აგარა, აგარაკ-ი, აგარა, აგება, აგებულ-ი, აგებულება, აგვა, აგზება, აგზებული, აგიარო, აგრგჳნება, აგურ-ი, აგჳსტო, აგჳსტოს-ი, ადამა, ადამანტ-ი, ადამატ-ი ანდამატია, ადამანტ-ი, ადამატ-ი, ადამანტიან-ი, ადამანტინე, ადამეან-ი, ადარ-ი, ადგიდ-გება, ადგილ(ის)-პყრობა, ადგილ(ის)-ცემა, ადგილ-ი, ადგილობან-ი, ადგინება, ადგმა, ადგომა, ადვილ, ადვილად, ადვილ-ი, ადრე, ადრე მიღება, ადრე-ადრე, ადრე-ყოფა, ადრევე, ადრითგან, აელვება, აერ-ი, ჰაერ-ი, ავ-ი, ავაზ-ი, ავაზა, ავაზაკ-ი, ავაზაკთ-მთავარ-ი, ავაზაკობა, ავაზაკება, ავაზან-ი, ავან-ი, ავანდაგირ-ი, ავარ-ი, ავაჯ-ი, ავლ-ი, ავლა, ავლინ-ი, ავჟანდა, ავრობა, აზავერ-ი, აზარპეტ-ი, აზელა, აზნა, აზნაურ-ი, აზნაურება, აზნება, აზრაპეტ-ი, აზარპეტ-ი, ათ წილ, ათ-ი, ათაბაგ-ი, ათას ოთხას-ი, ათას წილ, ათას-ი, ათასეულ-ი, ათასის-თავ-ი, ათასის-მთავარ-ი, ათეზოედ-ი, ათერ-ი, ათირ-ი, ათერთმეტ-ი, ათეულ-ი, ათეულისა მოღება, ათექუსმეტ-ი, ათი ათას-ი, ათუალვა, ათურამეტ-ი, ათქს, აკელდამა, აკიდება, აკრება, აკუმ-ი, ალაგ-ი, ალაფ-ი, ალელუჲა, ალვა, ალიზ-ი, ალმურ-ი, ალო, ალოვე, ალოეჱ, ალქატ-ი, ამა, ამან, ამას, ამაზონელ-ი, ამათგან-ი:, ამაო, ამავო, ამაოება, ამაოჲს-მოქმედ-ი, ამართება, ამას ზედა, ამაღლება, ამაღლება(-ულ-ი), ამბა, ამბავ-ი, ამბარ-ი, ამბორ-ი, ამბორის-ყოფა, ჰამბორის-ყოფა, ამბოროს-ი, ამბოხ-ი, ანბოხ-ი, ამბოხება, ამბოხის-აღდგინება, ამბოხოან-ი, ამეთჳსო, ამეთჳსტონ-ი, ამენ, ამჱნ, ამენ-ი, ამიაროს, ამიერ, ამიერ-ი, ამიერითგან, ამინატონ-ი, ამირა, ამირათა-ამირა, ამის გამო, ამის-ი, ამისა შემდგომად, ამისგან, ამისგან-ი, ამისგანად, ამისიკ-ი, ამომწუბებულ-ი, ამოროხვით, ამოქმნა, ამოცუმა, ამოწყუედა, ამპარტავ(ა)ნება, ამპარტავნობა, ანპარტავნობა, ამპარტავან-ი, ამპოლ-ი, ამპყრობელ-ი, ამრენაგ-ი, ამრენაკ-ი, არმენაკ-ი, ამრენაგ-ი, ამრიზება, ამრღუე: ამრღუე ქმნა, ამრღუევა, ამსთობა, ამტკმება, ამუდა, ამქუმელ-ი, ან, ანაგებ-ი, ანაზდა, ანაზდად, ანაზდაით, ანაზდაით-ი, ანბა, ანბოხ-ი, ანგაჰრ-ი, ანგაჰარ-ი, ანგაჰრება, ანგაჰრობა, ანგელოზ-ი, ანგელოზებრ, ანგელოზებრივ, ანგელოზებრ-ი, ანგელოზებრივ-ი, ანგელოზთ-მთავარ-ი, ანგელოსთ-მთავარ-ი, ანგელოზთ-მსგავს-ი, ანგროვან-ი, ანდამატია, ანდეზ-ყოფა, ანდერზ-ყოფა, ანდეზობა, ანდერზობა, ანდერძობა, ანდერზობა, ანდერძ-ი, ანდერზ-ი, ანდერძის-მწერალ-ი, ანდერძობა, ანდრიატ-ი, ანეულ-ი, ანეულება, ანთანიმ-ი, ანთება, ანთილიუს-ი, ანთიპატოს-ი, ანთიპატრიკ-ი, ანთიპატროს-ი, ანთრაკ-ი, ანთჳპატ-ი, ანკანაკება, ანკანაკობა, ანკჳრა, ანპარტავნობა, ანტაკრად, ანტექრისტე, ანტლია, ანუ, ანუ არა, ანუ... ანუ, ანძრულ-ი, ანჯმანი, აოჴრება, აპან-ი

ბ-ან, ბაბილო, ბაგა, ბაგე, ბაგინი, ბაგინისმძარცუველ-ი, ბაგინთა მძარცუველ-ი, ბაგის-საყოფელ-ი, ბაგის-ყოფა, ბადე, ბადება, ბადენ-ი, ბადის-პირ-ი, ბადის-სახე, ბავთ-ი, ბავრუკ-ი, ბაზმაკ-ი, ბაია, ბაჲა, ბაიოან-ი ბაჲოან-ი, ბაკ-ი, ბაკო, ბალან-ი, ბალანტ-ი, ბალარჯ-ი, ბალარჯობა, ბალახშ-ი, ბალღინჯ-ი, ბანა, ბანაკ-ი, ბანდ-ი, ბანდაკ-ი, ბანერეგეს, ბანილ-ი, ბანჯარ-ი, ბაჟ-ი, ბარ-ი, ბარაკიელ-ი, ბარბაროზ-ი, ბარბაროს-ი, ბარბაროზებრ-ი, ბარბაროს-ი, ბარე, ბარზიმ-ი, ბარკალ-ი, ბარკალსხჳლ-ი, ბარსაბონ-ი, ბარძიმ-ი, ბარზიმ-ი, ბარჯ-ი, ბასრება, ბასრობა, ბატრუჭაკ-ი, ბატურ-ი, ბაყლ-ი, ბაყლეან-ი, ბაყლიან-ი, ბაძვა, ბაწარ-ი, ბაჲა, ბაჲოან-ი, ბგერა, ბჭგერა, ბდჳნვარე, ბებკა, ბეგარ-ი, ბედ-ი, ბედედ-ი, ბედეკ-ი, ბედიან-ი, ბედით, ბედნიერ-ი, ბედნიერება, ბევრ-ი, ბევრეულ-ი, ბევრწილ, ბევრჯერ, ბეკა, ბელატ-ი, ბელეკონ-ი, ბელზებულ-ი, ბერზებულ-ი, ბელიარ-ი, ბემონ-ი, ბმემონ-ი, ბეჟედ-ი, ბერ-ი, ბერვა, ბერზებულ-ი, ბერობა, ბერტყა, ბერძენ-ი, ბერძლ, ბერძულ-ი, ბერწ-ი, ბესინ-ი, ბეჭ-ი, ბეჭედ-ი, ბეჭთ-საშუალ-ი, ბზა, ბზე, ბზიკ-ი, ბზინვა, ბივრიტ-ი, ბილწ-ი, პილწ-ი, ბილწება, ბილწვა, ბილწებისა-ჲ, ბინიკ-ი, ბირება, ბირებულობა, ბირთუ, ბირთჳს სახე, ბირილიონ-ი, ბირქა, ბისონ-ი, ბჳსონ-ი, ბიც-ი, ბიცოვან-ი, ბიცოან-ი, ბიწიერ-ი, ბიჭ-ი, ბიჯ-ი, ბიჯება, ბკუმა, ბლარდნა, ბმა, ბმემონი, ბნდჳნვა, ბნევა, ბნელ-ი, ბობღანი, ბოკელ-ი, ბოკლება, ბოლო, ბოლოჲთ კერძო, ბომონ-ი, ბორბალ-ი, ბორგა, ბორგნეულ-ი, ბორება, ბორვალ-ი, ბორკილ-ი, ბორკილოსან-ი, ბორობან-ი, ბურობან-ი, ბოროტ(ის)-ჩენა, ბოროტ-ი, ბოროტება, ბოროტის(ა)-მოქმედ-ი, ბოროტის(ა)-ყოფა, ბოროტის-დადება, ბოროტის-თქუმა, ბოროტის-მეტყუელება, ბოროტის-მოძულე, ბოროტის-მყოფელ-ი, ბორტნოან-ი, ბორცოვან-ი, ბორცუ, ბორჯღლედ-ი, ბოსელ-ი, ბოსტან-ი(ბოსტნისა), ბოტ-ი, ბოყინება, ბოცომკალ-ი, ბოძება, ბოძი, ბრალება, ბრალობა, ბრალეულ-ი, ბრალეულ-ყოფა, ბრალეულება, ბრალი, ბრალის-ბმა, ბრალის-დადება, ბრალის-ქმნა, ბრალობა, ბრანგუ, ბრატნვა, ბრაწ-ი, ბრგუნ(ვ)ილ-ი, ბრგუნვა, ბრდღუენა, ბრიად, ბრინვა, ბრინჯ-ი, ბრკიალება, ბრკინება, ბრკოლა, ბრკოლება, ბრკომა, ბრკუ, ბრკუმა, ბრმა, ბრმობა, ბროლ-ი, ბროწეულ-ი, ბროწეულ-ი, მროწეულ-ი, მრეწეულ-ი, ბროწეულოვან-ი, ბრპენ-ი, ბრუ:, ბრუქცეულება, ბრყჳლ-ი, ბრძამლი, ბრძანება, ბრძანებულ-ი, ბრძენ-ი, ბრძმედ-ი, ბრძმეთ-ი, ბრძნობა, ბრძნულება, ბრძოლა, ბრძოლილ-ი, ბრძოლის-მოქმედ-ი, ბრძოლის-ყოფა

, გ-ან, გაბჭობა, გაგა, გაგება, გაგვა, გაგზავნა, გაგლეჯილ-ი, გაგონება, გადასვლა, გადიდება, გაერთება, გაერისგნება, გავა, გავიდა, გავალაკ-ი, გავთომა, გავთული, გავლა, გავლება, გავრცობა, გაზაკ-ი:, გაზარელ-ი, გაზარინელ-ი, გაზაფხულ-ი:, გაზეპირება, გაზრახება, გათრევა, გათუალვა, გათქუმა, გათხოილ-ი, გაკანონება, გაკრება, გაკრთომა, გაკუეთა, გალატოზ-ი, გალევა, გალიაკ-ი, გალობა, გალობისა სიტყუა, გალობისა წართქუმა, გამაგრება, გამავალ-ი, გამართ, გამართება, გამართებით, გამარტოვება, გამარჯუებულ-ი, გამახუვა, გამეშ-ი, გამზრახ-ი, გამო, გამოაქუნ, გამობერვა, გამობერვით-ი, გამობერილ-ი, გამობეჭდვა, გამობმა, გამობრწყინ(ვ)ება, გამობრწყინ(ვ)ებულ-ი, გამობრწყინება, გამობუტკოვა, გამობღულეძა, გამოგდება, გამოგდებულ-ი, გამოგება, გამოგებება, გამოგვა, გამოგუალ-, გამოგურა, გამოდგინება, გამოდგმა, გამოდგომა, გამოდება, გამოდევ(ნ)ა, გამოდენა, გამოდინება, გამოდნობა, გამოდნობილ-ი, გამოდუჟიან-ი: გამოდუჟიან-ი ტეხილ-ი, გამოერთება, გამოვალს, გამოვარცხნა, გამოვლა, გამოვლინება, გამოვრდომა, გამოზიდვა, გამოზრდა, გამოზრდილ-ი, გამოთავისუფლება, გამოთარგმანება, გამოთლა, გამოთლილ-ი, გამოთრევა, გამოთუალვა, გამოთქდომა, გამოთქუმა, გამოთხევა, გამოთხოვა, გამოთხოვება, გამოთხრა, გამოთხრილ-ი მიწასა, გამოკაწახება, გამოკიდება, გამოკიდებული, გამოკითხვა, გამოკოდა, გამოკოდილ-ი, გამოკრება, გამოკრება ჭურჭლისა, გამოკრვა, გამოკრთომა, გამოკრკჳნვა, გამოკრძალვა, გამოკუეთა, გამოკუეთილ-ი, გამოკუერვა, გამოკუთნვა, გამოკულევა, გამოკჳრტვა, გამომადინებელ-ი, გამომავალ-ი, გამომართ, გამომატება, გამომაცხადებელ-ი, გამომეტყუელ-ი, გამომეცნება, გამომეძიებელ-ი, გამომზრდელ-ი, გამომთხრობელ-ი, გამომკუერველ-ი, გამომტკუეფლვარე, გამომქანდაკებელ-ი, გამომღებელ-ი ნაყოფისა, გამომყვანებელ-ი, გამომცდელ-ი, გამომცემელ-ი, გამომცენარე, გამომცნება, გამომცხვარ-ი, გამომხატვარ-ი, გამონადებ-ი, გამონადინებ-ი, გამონატაცებ-ი, გამონაღებ-ი, გამონაყოფ-ი, გამონახეთქ-ი, გამონახვა, გამონერწყუვა, გამონქრევა, გამონქრეულ-ი, გამოორძ(ი)ნება, გამოპარვა, გამოპყრობა, გამორბენა, გამორთვა, გამორთუმა, გამორღუევა, გამორჩევა, გამორჩეულ-ი, გამორცხა, გამოსადინელ-ი, გამოსავალ-ი, გამოსაზრდელ-ი, გამოსატევებელ-ი, გამოსაქანდაკებელ-ი, გამოსაჭურისება, გამოსახვა, გამოსაჴსარ-ი, გამოსაჴსნელ-ი, გამოსლვა, გამოსლვა სრულიად, გამოსლვა შემთხუევად, გამოსპეტაკება, გამოსრულ-ი, გამოსრულება, გამოსუენება, გამოსუმა, გამოსხმა, გამოტაცება, გამოტაცებულ-ი, გამოტევება, გამოტკუელფვა, გამოტკუეფვა, გამოტორანტოსებულ-ი, გამოტურანტოსებულ-ი, გამოტყუენვა, გამოტჳნვა, გამოუვალ-ი, გამოუთქუმელ-ი, გამოუკითხველ-ი, გამოუკულეველ-ი, გამოუჩინებელ-ი, გამოუცდელ-ი, გამოუძიებელ-ი, გამოუჴურვებელ-ი, გამოფრდა, გამოფრენა, გამოფხურა, გამოქანდაკება, გამოქანდაკებულ-ი, გამოქარება, გამოქმნა, გამოქსოვა, გამოქსოილ-ი

დ-ჯერ, დაახლება, დაბა, დაბა-ქალაქ-ი, დაბა-ჲ სისხლისა-ჲ, დაბადება, დაბადებულ-ი, დაბადებულობა, დაბანა, დაბანაკება, დაბანაკებულ–ი, დაბგერება, დაბებკულ-ი, დაბერება, დაბერვა, დაბეჭდვა, დაბეჭდვინება, დაბეჭდულ-ი, დაბეჭდილ-ი, დაბზარვა, დაბირ-ი, დაბირამ-ი, დაბმა, დაბნებ-ი, დაბნევა, დაბნელება, დაბნელებულ-ი, დაბორკილებულ–ი, დაბრკოლება, დაბრკოლება, დაპრკოლება, დაბრკოლებულ-ი, დაბრმობა, დაბრმობილ-ი, დაბრყჳლება, დაბრყჳლებულ–ი, დაბრჯგუვლება, დაბუდება, დაბუნაგება, დაბურვა, დაბურვილ-ი, დაბუშება, დაბუშუვება, დაბღალულ-ი, დაბძარვა, დაბძარვა, დაბზარვა, დაბძარულ-ი, დაგდება, დაგდებული, დაგება, დაგებულ-ი, დაგესლება, დაგვა, დაგლა, დაგლახაკება, დაგლახაკებულ-ი, დაგლეჯა, დაგმობა, დაგოზილ-ი, დაგრილება, დაგრკილულ-ი, დაგუბება:, დაგუემა, დაგულება, დაგუმერა, დაგჳანება, დადარ(ა)ნებულ-ი, დადარნება, დადარნეულება, დადარნეულებულ-ი, დადგინება, დადგინებულ-ი, დადგმა, დადგმულ–ი, დადგომა, დადგომილ–ი, დადგრომა, დადრგომა, დადგრომილ–ი, დადება, დადება საძირკუელისა, დადება(გულსა), დადებულ-ი, დადინება, დადნობა, დადნობილ-ი, დადრგომა, დადრეკა, დადუმება, დადუმებულ-ი, დადუხჭირება, დავაკება, დავანება, დავანებულ–ი, დავარდნა, დავარვება, დავარცხნა, დავედრება, დავით-ი, დავიწყება, დავიწყებად–ი, დავლტობა, დავრდომილ-ი, დავრდომილობა, დავსება, დაზავება, დაზავებულ-ი, დაზამთრება, დაზარება:, დაზახება, დაზელა, დაზერგნა, დაზიდვა, დაზორვა, დაზრუნვა, დაზულევა, დაზულეულ-ი, დაზღვევა, დაზჳნვა, დაძჳნვა, დაზჳნულ-ი, დაძჳნულ-ი, დათესვა, დათმენა, დათმობა, დათოება, დათრ(ვ)ობა, დათრგუნვა, დათრევა, დათუ, დათუალვა, დათქმა, დანთქმა, დათქუმა, დათხევა, დათხეულ-ი, დათხზვა, დათხრა, დაკარვება, დაკაფა, დაკერულ-ი, დაკიბულ-ი, დაკიდება, დაკიდებულ-ი, დაკირთება, დაკლება, დაკლებულ-ი, დაკლეტა, დაკლვა, დაკლულ-ი, დაკნინება, დაკოდა, დაკორტნა, დაკორტნილ-ი, დაკრება, დაკრება ნაყოფისა, დაკრებულ-ი, დაკრვა, დაკრტნა, დაკრულ-ი, დაკრძალვა, დაკრძალულ-ი, დაკრძალულად, დაკუეთა, დაკუეთება, დაკუეცა, დაკუმევა, დაკჳრვება, დაკჳრვებულ-ი, დალაშქრვა, დალბილება, დალბობა, დალევა, დალევნა, დალევად–ი, დალეწ(ვ)ა, დალეწილ-ი/დალეწულ-ი, დალიჭ-ი, დალოდება, დალპობა:, დალპოლვა, დალტობა, დავლტობა, დამაბნელებელ-ი, დამაბრკოლებელ-ი, დამადნობელ-ი:, დამათრობელ-ი, დამაკება:, დამალვა, დამალულ–ი, დამამდაბლებელ-ი, დამამტკიცებელ–ი, დამართ, დამართებით, დამარილება, დამარღუეველ-ი, დამარხვა, დამარხულ-ი, დამარხულად, დამასხმელ-ი, დამატება, დამაყდუნებელ-ი, დამაყენებელ-ი, დამაშურალ-ი, დამაცუდებელ-ი, დამახრწეველ-ი, დამბადებელ-ი, დამბალ-ი, დამბანაკებელ-ი, დამდაბლება

ეან-ი, იან–ი, ებან-ი, ებგურ-ი, ებენის, ებისკოპოს-ი, ებისკოპოსობა, ებისტოლე, ებნა, ებრ, ებრ-(ი), ებრაეან-ი, ებრაელ-ი, ებრაელა, ებრაელებრ-ი, ეგდენ, ეგდენ-ი, ეგე, ეგების, ეგევითარ-ი, ეგემლევან-ი, ეგერა, ეგერე, ეგოდენ, ეგდენ, ეგოდენ-ი, ეგდენ-ი, ეგრე სახედცა, ეგრე, ეგერე, ეგრევე, ეგრეთ, ეგრჱთ, ეგრეთვე, ეგრეთცა, ეგრჱთცა, ეგრეცა, ეგრჱცა, ეგუტერ-ი, ეგჳპტელ-ი, ევან-ი, ევანგელე, ევლოგია, ევფუთ-ი, ეფუდ-ი, ევფუდ-ი, ეზო, ეზო გულისა, ეზობმულ-ი, ეზოედ-ი, ეზოჲს-მოძღუარ–ი, ეთ, ეთერ-ი, ეკალ-ი, ეკკლესია, ეკკლესიება, ეკკლესიობა, ეკლესია, ეკლესია ქმნა, ეკლესიის ყოფა, ეკლნარ-ი, ეკლოვან-ი, ელ, ელამ-ი, ელამოთ-ი, ელამონ-ი, ელევ-ი, ელეკტრონ-ი, ილეკტრიონ-ი, ილიკტრონ-ი, ელვა, ელვარე, ელვარება, ელი, ელის, ელიულა, ელმანა, ელოი, ემბაზ-ი, ემპაზ-ი, ენ, ენა, ენაბრგუნვილ-ი, ენაკუეთილ-ი, ენამძიმე, ენაუცხო, ენდროჲს-ფერ-ი, ენითა ძნელ-ი, ენისა-ყოფა, ენკრატის-ი, ენოან-ი, ენოვან-ი, ენოვნება, ენქერ-ი, ეპარხოს-ი, ეპრახოს-ი, ეპარხოსობა, ეპრახოსობა, ეპისკოპოს-ი:, ეპისკოპოსობა:, ეპისტატ-ი, ეპისტოლე, ებისტოლე, ეპიტირიტის-ი, ეპიტროპ-ი, ეპრახოს-ი, ეპრახოსობა, ეჟუან-ი, ეჭუან-ი, ერ-ი, ერად-განწესებულ-ი, ერბინდ-ი, ერბო, ერგასეულ-ი, ერგასის და მეორე, ერგასის და ოთხ, ერგასის და ხუთ-ი, ერგასის-თავ-ი, ერგასის-ი, ერგასის-წლამდინ-ი, ერგასისეულ-ი, ერგასეულ-ი, ერგასტერ-ი, ერდო, ერევინდ-ი, ერბინდ-ი, ერესიოტ-ი, ერთ-ერთ-ი, ერთ-ი, ერთ-ი იგ-ი, ერთ-ი სხუა-ჲ, ერთად, ერთბამად, ერთგან, ერთგზის, ერთგზის-ღა, ერთგულ-ი, ერთგულად, ერთგულება, ერთება, ერთვე, ერთზრახვა, ერთთუალ-ი, ერთი-ერთ-ი, ერთი-მეორე, ერთი-ღა, ერთიცა, ერთკაკა, ერთკერძო, ერთკერძო-ჲ, ერთკერძოჲცა, ერთმანერთ-ი, ერთობა, ერთობით, ერთსახე, ერცახე, ერთსახედ, ერთსიტყუა ყოფა, ერთსულ, ერთსულად, ერთშაბათ-ი, ერთხოლო, ერთჯერ, ერთჯერ-ღა, ერთჴელ-ი, ერის-თავ-ი, ერის-კაც-ი, ერის-კრება, ერის-მთავარ-ი, ერის-მძღუარ-ი, ერის-წყეული, ერისა-კაც-ი, ერის-კაც-ი, ერისაგან-ი, ერისგან-ი, ერისგან-ი, ერისთავებრ-ი, ერისკაცება, ერისკაცობა, ერისკაცობისა მოდგამ-ი, ერისკაცობრივ-ი, ერისმთავრობა, ერმრავლობა, ერობა, ეროდიო, ერ ოდიოს, ერსა წინაშე, ერქუან-ი, ერცახე, ერჳთრა, ესავნ, ესდენ, ესდენ-ი, ესე, ესე იგი, ესევითარ-ი, ესემლევან-ი, ესერა, ესერეთ, ესვენ, ესთენ, ესთენ-ი, ესოდენ, ესდენ, ესთენ, ესოდენ-ი, ესდენ-ი, ესთენ-ი, ესოდენის, ესრე, ესრჱ, ეტერ-ი, ეტერ-წინამო, ეტლ-ი:, ეტლის-თუალ-ი, ეტლის-მწაფელ-ი, ეტრატ-ი, ეულ-ი, ეფუდ-ი, ეფფათა, ექსორია, ექუსორია, ექსორიაობა, ექსორიობა, ექუა, ექუს-ექუს ფრთენ-ი, ექუს-ი, ექუსას-ი, ექუსორია, ექუსფრთე, ექუსყურ-ი

, ვაება, ვაზ-ი, ვაზირ-ი, ვაზრ-ი, ვაკე, ვაკება, ვალ-ი, ვალალაება, ვალალება, ვან-ი, ვანება, ვანის-მცველ-ი, ვაჟინ-ი, ვარდ-ი, ვარდობა, ვარდობისა, ვარემანდ-ი, ვარვება, ვარმ-ი, ვარსკულავ-ი, მასკულავ-ი, მასკლავ-ი, ვარსკულავედ-ი, ვარსკულავთ-მრაცხველ-ი/მრიცხუველ-ი, ვარსკულავის-მეტყველ-ი, ვარღალ-ი, ვარშამაგ-ი, ვარცლ-ი, ვარცხნა, ვარხუ, ვარჯ-ი, ვარჯო(ვ)ან-ი, ვარჯპარსულ-ი, ვასილისკო, ვასმირ-ი, ვასხ-ი, ვასხება, ვაშა, ვაშკარან-ი, ვაშლ-ი, ვაშლ-ნ-ი სპილენძისა-ნ-ი, ვაშტ-ი, ვაც-ბოტ-ი, ვაც-ი, ვაც-ირემ-ი, ვაჭარ-ი, ვაჭრობა, ვახ-ი, ვახად, ვახშ-ი, ვახშმობა:, ვაჰანკარა, ვაჰმან-ი, ვაჲ, ვაჲგლახ, ვაჲთ ხდა, ვე, ვედ-, ვედ-/ვიდ-, ვედრ-ი, ვედრად ქონება, ვედრება, ველი-ი, ველის(ა) პირ-ი, ველის-ყრდელ-ი, ველისა-ჲ, ველობ-ი, ველოვან-ი, ველოან-ი, ველსა გარე, ველურ-ი, ველურება, ველურქმნულ-ი, ვენაჴ-ი, ვენაჴის(ა)-მოქმედ-ი, ვენაჴოვან-ი, ვენაჴოან-ი, ვეპ-ი, ვერ, ვერ-მემცა, ვერ-მიახლება, ვერ-მცა, ვერ-შემძლებელ-ი, ვერ-შესაძლებელ-ი, ვერა, ვერაგ-ი, ვერაგობა, ვერარა, ვერვინ, ვერმიმთხუევა, ვერღარა, ვერღარავინ, ვერცა, ვერცაღა, ვერძ-ი, ვერხუ, ვესტარიტ-ი, ვეტყჳ, ვეტყოდე, ვეტყოდი, ვეფხი, ვეღა, ვეშაპ-თევზ-ი, ვეშაპ-ი, ვეშაპაკ-ი, ვეცხლ-ი, ვეცხლით-მოსილ-ი, ვეცხლით-მოფარდულ-ი, ვეცხლით-სყიდულ-ი, ვეცხლით-ფრდილ-ი, ვეცხლის-მოყუარე/მოყუარულ-ი, ვეცხლის-მოყუარება:, ვეცხლის-მშრომელ-ი, ვეცხლის-მჭედელ-ი, ვეცხლის-სიყუარულ-ი, ვეცხლის-უყუარულ-ი, ვეცხლმოძერწულ-ი:, ვეცხლწყალ-ი, ვთომა, ვიარები, ვიდრე, ვიდრე არა, ვიდრე, ვიდრე-მდე, ვიდრე-ესე, ვიდრე-იგი, ვიდრე-ღა, ვიდრე-ღა არა, ვიდრე-ღა, ვიდრეღარა, ვიდრე-ღა, ვიდრე არღა, ვიდრემდე, ვიდრემდჱ, ვიდრემდის, ვიდრემე, ვიეთ, ვიეთმე, ვიეთნიმე, ვითა, ვითარ, ვითარ სახედ, ვითარ-ეგე, ვითარ-ი, ვითარ-იგი, ვითარ-მე, ვითარ-რაჲ, ვითარება, ვითარი-ღა, ვითარმედ, ვითარმცა, ვითარცა, ვითარცა სახედ, ვითარცა-ესე/-იგი, ვითარცა-იგი სახედ, ვიკტოლ, ვინ, ვინ იცის, ვინ უწყის, ვინ, ვინა, ვინა, ვინაჲ, ვინაჲ-ძი, ვინაჲვე, ვინაჲთვე, ვინაჲთგან, ვინაჲთგანცა, ვინაჲცა, ვინაჲთცა, ვინმე, ვიპერბერეტოს, ვირ-ი, ვირ-ი ველურ-ი, ვირდევ-ი, ვირკურო, ვის-ი, ვისიმე, ვიტყოდე, ვიტყოდი, ვიტყჳ, ვიწყება, ვლა, ვლდომა, ვლდოლმა(!), ვლება, ვლენა, ვლენა:, ვლინება, ვლტობა, ლტობა, ვლტოლ(ვ)ილ-ი, ვლტოლა, ვნება, ვნებულ-ი, ვნებულება, ვრდომა, ვრდომილ-ი, ვრცელ-ი, ვრცინ-ი, ვრცინ-ი და თაგუ:, ვსება

ზავ-ი, ზავება, ზაკუვა, ზაკუვა, ზაკვა, ზაკულ-ი, ზაკულება, ზამ, ზამბიკ-ი, ზამთარ-ი, ზამთრის, ზანდუკ-ი, ზარ-ი, ზარ-ჴდა, ზარაურთ-ი, ზარგანჴდილ-ი, ზარდ, ზარდლ-ი, ზარება, ზარის-ასაჴდელ-ი, ზარის-განჴდა, ზარის-განჴდომა, ზარის-დაცემა, ზარის-საჴდელ-ი, ზარმაც-ი, ზარნასოვ-ი, ზარტეხილ-ი, ზარხუ, ზატიკ-ი, ზატიკობა, ზაფხულ-ი, ზაფხულის, ზაქო, ზახება, ზახვა, ზახილ-ი, ზე, ზე აღდგომა, ზე აღებულ-ი, ზე გარდათხეულ-ი, ზე-სხდომა, ზე-ქუე, ზე-ღებულ-ი, ზე-ჯდომა, ზებინ-ი, ზეგარდამო, ზეგარდამომავალ-ი, ზეგარდამომცემელ-ი, ზეგარდამოსატევებელ-ი, ზეგარდამოსაქანელ-ი, ზეგარდამოსრულ-ი, ზეგე, ზედ-დასასხმელი საჴელითა, ზედ-მიმწდომობა, ზედ-მიწევნულობა, ზედ-მოსასხმელ-ი, ზედ-მოხილვა, ზედ[ა]-მიხედვა, ზედა, ზედა-აღდგომა, ზედა-აც, ზედა-გარდათხეულ-ი, ზედა-გარდაჴდომა, ზედა-დადგინება, ზედა-დართვა, ზედა-დაცემულ-ი, ზედა-დაწერილ-ი, ზედა-დგომა, ზედა-დება, ზედა-კერძო, ზედა-მაც, ზედა-მდგომელ-ი, ზედა-მდგომ-ი, ზედა-მიდგომა, ზედა-მისლვა, ზედა-მიწევნა, ზედა-მიწევნით, ზედა-მიხილვა, ზედა-მიჴდომა, ზედა-მოდგომა, ზედა-მოსლვა, ზედა-მოხარულ, ზედა-მოჴდომა, ზედა-მსტოვარ-ი, ზედ(ა)-მსტუარი, ზედა-მჯდომელ-ი, ზედა-მჯდომ-ი, ზედა-შეჴდომა, ზედა-წარუწერელ-ი, ზედა-წერილ-ი, ზედა-ხედვა, ზედამდგომელობა, ზედაქორებ-ი, ზედაჲთ, ზედაჲთ-კერძო, ზედაჲს-ზედა, ზედგომით, ზეეზ-ი, ზეზ-ი, ზეზვა, ზეთ, ზეთგან, ზეთ-ი, ზეთთაგან-ი, ზეთის-ხე, ზეთის-ხილ-ი, ზეთის-ხილოვან-ი, ზელა, ზემო, ზემო, ზემოჲთ, ზემო-კერძო, ზემო-ჯდომა, ზემორე, ზემოწერილ-ი, ზემოჴსენებულ-ი, ზემსხდომარე, ზენ, ზენა, ზენაჲთ, ზეპირით, ზეპურ- ი, ზერგნა, ზესთა, ზეშთა, ზესთა, ზეშთა, ჟეჟთა, ზესკნელ, ზესკნელ-ი, ზესკნელისაგან-ი, ზესკნელს, ზეუკუნ:, ზეშთ-გარდაცემა, ზეშთა, ზეშთა-გრძელ-ი, ზეშთა-ჯდომა, ზეშთამო, ზეცა, ზეცისა, ზეცათა, ზეცისაგან-ი, ზეწარ-ი, ზეხილულ-ი, ზეჰეზ-ი, ზეჲთ, ზიარ-ი, ზიარება, ზიარება, ზიარობა, ზიარებულ-ი, ზიდვა, ზითევ-ი, ზილ-ი, ზმა, ზმანება, ზმანებულ-ი, ზმარაგდიონ-ი, ზმარაიგდო, ზმნა, ზმნობა, ზმურ-ი, მურ-ი, ზმურდლ-ი, ზმურდლიან-ი, ზნე, ზნოან-ი, ზნოანება, ზოგ-ი, ზოგად, ზოვგად, ზოგად-ი, ზოგება, ზოგი-მომკუდარ-ი, ზოგის-ზოგი, ზოგისაგან-ი, ზოგს რაჲ(მე), ზოგს-მგბარ-ი, ზოება, ზოვგად, ზომ-ი, ზომა, ზომთ-საბელ-ი, ზომიერ-ი, ზორავარ-ი, ზორვა, ზორვა, ძორვა, ზორვილ-ი, ზოსტერ-ი, ზრახება, ზრახვა, ზრახვა, ძრახვა, ზრახვით, ზრახულ-ი, ზრდა, ზრდილობა, ზრზენა, ზრზენად-ი, ზრზინება, ზრზოლა, ზრიობა, ზროხა, ძროხა, ზრუნვა, ზრუნვისა დება, ზრქელ-ი, ზუავ-ი, ზუაობა, ზუარ-ი, ზუარაკ-ი, ზუგია, ზუება, ზუელვა, ზუერ-ი, ზუზღა, ზულევა, ზურგ-გატეხილ-ი

თაგუ, თაგუ-ქურცინ-ი, თავ(ის)-მოთნე, თავ-დგმა, თავ-დება, თავ-ი, თავ-ი შენ-ი, თავ-ი თქუენ-ი, თავ-ი მათ-ი, თავ-ი ჩემ-ი, თავ-ი, თავ-ი თჳს-ი, თავ-ი, თავ-ი ჴუვილისა, თავად-თავად, თავად-თავად-ი, თავად-ი, თავაღებულ-ი, თავგა(ნ)წირვა, თავდაბურვილ-ი, თავდადებულ-ი, თავდადრეკილ-ი, თავდამოქცევით, თავდაუბურველად, თავდაქცევით, თავიეთ-ი, თავით, თავით-კერძო, თავით-კერძო-ჲ, თავის-თავ, თავის-ი, თავის-მოყუარე, თავის-მყოფელ-ი, თავის-სახუეველ-ი, თავისუფალ ქმნა/ყოფა, თავისუფალ-ი, თავისუფლება, თავისუფლება/თავისუფლობა, თან

მეაბჯრე, მეაგარაკე

ორგან, ორგნითვე

ურთიერთას

დღესასწაულ–ი

ჩენა

, ჱლი

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9