1

1957 წლის მინიმალური სტანდარტები პატიმართა მოპყრობის შესახებ, 1996 მთავრობათშორისი კონფერენციის მომამზადებელი ჯგუფი (ვესტენდორპის ჯგუფი)

A

a simile, A.D., ab aeterno, ab agendo, ab antiquo, ab initio, ab initio mundi, ab invito, abandum, abdicatio tutelae, Abduction, aberratio ictus, abolitio legis, abrogatio legis, Absence of a public hearing, Absence of right to compensation, Absentia [in], Absolut Human rights, Absolute rights, Absolutely necessary, absolutio, absolutio ab instantia, absolvitor, Abuse the right of petition, abyssus abyssum invocat, Access to a court, Access to information, Access to relevant files, Accessibility, accipere quam facere praestat iniuriam, Acquittal at first instance, actio, actio bonae fidei, actio contraria, actio in personam, actio in rem, actio libera in causa, actio malae fidei, actio negatoria, actio personalis moritum cum persona, Actio popularis, actio pro socio, actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas, Action for damages, actor incumbit probatio, reus excipiendo fit actor, actus contrarius, actus Dei, actus Dei nemini est damnosus (facit in juriam), actus fictus in fraudem legis, actus juridis, actus non facit reum, nisi mens sit rea, actus reus, ad culpa, ad curiam, ad finem lites, ad hoc, ad idem facit, ad impossibilia lex non cogit, ad int., and interim, ad judicium, ad legem, ad literam, ad notanda, ad notata, ad perpetum, ad referendum, ad rem, ad section (ads), ad spem veniae, ad vocem, addiction, Adequate time, adhibere vim, adire in jus, Adjourn the case, adjudicatio, Administrative detention, Administrative practice, Administrative proceedings, administratores, Admissibility criteria, Admissibility decision, Admissibility of communications, Admit (evidence), Adoption of Children, Adoption of judgment, Adversarial trial/adversarial hearing, aequitas, aequum est ne minem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem, aetas legitima, aetas volat, affirmanti incubit probation semper necessitas probandi incumbit ei, qui agit, African Union, After conviction, Age of criminal responsibility, Aim, alea iacta est!, alibi, Alien, Alienate, alienatio, alieno nominee, aliud, aliunde, allegation, allocatur, allowance, alta prodicio, alta sedent civilis vulnera dextrae, alter ego, alter idem, altera pars, alternative civil service, alternatum, altum mare, amicus certus in re incerta cernitur, amicus curiae, Amnesty International, ancipitis usus, angaria, animo, animo (animus) possidendi, animo capiendi, animo donandi, animo et actio, animo et corpore, animo et facto, animo felonico, animo furandi, animo lucrandi, animus auctoris, animus injuriandi, animus necandi, animus quo, animus restituendi, animus signandi, animus socii, anni currentis (a.c.), ante bellum, ante factum, ante litem, Anti-Semitism, antinomia, antithetarius, Aparted, Apartheid, apertum factum, apex juris, appeal on appoint of law, appellant, applicability, applicable provisions, applicant, applicatio est vita regulae, application, application for release from detention, apprehension, apprenticii ad legem, apprenticius ad barra, apriori, apud pares, arbitrariness, arbitrary arrest/detention, arbitrary deprivation of liberty, Arbitrary detention, arbitrium est judicium, argentum Dei, arguable claim, arguendo, argumentum a simili, argumentum e contrario, argumentum ex silencio, arrest, arrest warrant, asimile, assault, assesores, assisa generalis, asylum seeker, attentat, attentate, audiatur et altera pars, audiendo et terminado, award compensation/damages

B

banci naratores, Basic Principles for the Treatment of Prisoners (1998), bella detesta matribus, bella matribus detestata, bella, horrida bella, bello parta, beneficium divisionis, beneficium inventarii, Bill of indictment, billa vera, Binding judgment, Bipatrism, Blased, bona, bona fides, bona immobilia, bona mobilia, bona notabilia, bona patria, bona peritura, bonae fidei possessio, brevi manu traditio, brevia formata, Bringing before competent authority, Bringing before competent legal authority, Brought promptly before judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, Budapest Summit, bulla

C

caeteris paribus, camera stellata, capias, capias (capitur) pro fine, capias ad respondendum, capias ad satisfaciendum, capias utlagatum, Capital punishment, capitis diminutio, capitula, capus lupus, caput lupinum, caput genere lupinum, carpe diem, quam minimum credula postero, carum est, quod rarum est, Case law, Case law of the Europian Court of Human Rights, Cassation appeal, castellum valvicus, casu consimili, casualiter, casus, casus a nullo praestontur, casus belli, casus fortuitus, casus major, casus omissus, Catonianna regula, causa, causa belli, causa causae est causa causati, causa causens, causa impotentia, causa mortis, causa proxima, remota, causa qua supra, causa rei, causa turpis, Causal link, cautio, cautio judicatum solvi, cautio pro expensis, caveat actor, caveat emptor, caveat venditor, cedunt arma togae, censor, censuere, cesante causa, cessat effectus, cesionario, cesset executio, cesset processus, cessio, cessio bonorum, cessio legis, ceterum censeo Carthaginem esse delendam, Change religion or belief, charta communis, charta partita, Chauvinizm, circa, circuitus est evitandus, circumstantibus, citatio est de jure naturali, citato loco, Citizen, Citizenship, Civil and political freedoms, Civil and Political Rights, Civil rights and obligations, Civil service, Civil war, Civiliam substitute service, Civilian population, civis, civis romanus sum, civitas, Claim, Classification of Human Rights, clausula derogatoria, clausula quae abrogationem excludit ab initio non valet, clausula rebus sic stantibus, clausulae inconsuetae semper inducunt suspicionem, Coercion (administrative), cogitationis poenam nemo pacitur, cogito ergo sum, cognatus, cojudices, colatio signorum, Collective complaint, Collective exercise of freedom of expression, Collective rights, collegia, collibum, Collision Law, Combatants, comitas gentium, comitas inter communitatis, commercial belli, commercium jure gentium commune esse debit et non in monopolium et privatum paucorum quaestum converdentum, comminis scriptura, Commision of the Status of Women, Committee on Elimination of Discrimination of Women, Committee on Racial Discrimination, commodum, commodum ex injuria non oritur, Common ground, Commonwealth of Independent States, commune bonum, communi dividundo, communio bonorum, Communique, communis opinio (doctorum), communis stirpes, comparatio literarum, Comparible situation, Compatibility with the Convention, compendia sunt dispendia, compendium, compensatio, Compensation, Compensation for violation of human rights, Competent court, Competent legal authority, competit assisa, Complaint, compos mentis, compos sul, Compulsory, Compulsory labour, concessio, concessor, Concientious objection, Concurring opinion, concursus accidentalis, condiciones juris, condictio indebiti, conditio ob iniustam causam, conditio sine qua non, Conditional release, Conditions of detention, condominium, Confidentionality, conjectio clause, conjuratio, conpossessio, Conscientious objection, Conscientious objector, consensus, consensus ad idem, consensus facit jus, consensus omnium, consentire videtur qui tacet, conservatoris pacis, consideration curiae, consilium, constat, Constitutional proceedings, Constitutionality, constitutiones, construction legis non facit injuriam, consuetudo (quasi) altera natura, consuetudo est altera lex, Continued detention, Continuing situation, Continuos violation of human rights, contra, contra formam statuti, contra omnes gentes, contra pacem, contra receptam opinionem, contra tabulas, contra vim mortis non est medicamen in hortis, contracausator, contraescritura, contraplacidum, contrapositio, Control of use of property, contumax, convalescere, Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value, convention facit legem, Convention of Citizenship of Married Women, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Convention on the Political Rights of Women of 31 March 1953, Conventions and Agreemnts on Elimination of Slavery and Trade in Slaves, convicium, Conviction, copia vera, coram nobis, coram vobis, corpore et animo, corpus delicti, corpus juris, Costs and expenses, Council of Europe, Court holds …, crassa negligentia, credo, credo ergo sum

D

da mihi factum, dabo tibi ius, damna, damnatus, damnum absque (sine) injuria (essepotest), damnum et juria, dare ad remanentiam, dat census honores, Date of lodging of complaint, datur digniori, de advisamento consilii nostri, de alto es basso, de arte et parte, de bene esse, de circumstantibus, de concilio (consilio) curiae, de conflictu legum, de cursu, de die claro, de dolo malo, de facto, de feodo, de fine force, de gustibus non est disputandum, de jure, de jure judices, de facto juratores, respondent (de jure respondent judices, de facto juratores), de lege ferenda, de lege lata, de lucro captando, de minimus non curat lex, de nihilo, nil, de pone, de quita litis, de rebus, de rigoro juris, de salva guardia, de similibus idem est judicium, de tempore in tempus, et ad omnia tempora, de terra sancta, de verbo in verbum, Death penalty, Death penalty, Capital punishment, debile fundamentum, fallit opus, debita (mx. rc. debitum), debitores in solido, decipi quam fallere est tutius, Declaration, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities, Defamation, Default interest, defectus sanguinis, Defence from unlawful violence, Defence through legal assistance, Defend in person, defensio putative, Degrading punishment, Degrading treatment, Dei gratia, Dei judicium, delatio, Delays in payment of compensation for expropriation, Delays in proceedings, delictum, Deliver a judgment, Democratic society, Demonstration, Denial of access to lawyer, Deportation, Deprivation of liberty, Deprivation of possession, Deprivation of property, Derogable rights and freedoms, Derogation, Derogation in time of war or other public emergency, desideratum, Destruction of possessions and home, Detention on remand, Determination, Determination of a criminal charge, dicto die, dies juridicus, dies levat luctum, dies non juridicus, dieta, diligentia pater familias, diligentia quam in suis, Diplomatic assurances, Diplomatic protection, Direct discrimination, Directly imputable to the local authorities, Disability pension, discite iustitiam moniti et non temnere divos, Disclosure of identity, Discrimination, Dismissal, Dismissal from civil service, Dismissal of appeal on pints of law, disparata non debent jungi, Dispute, dissapearence (Enforced), Dissemination, Dissenting opinion, dissimilius dissimilis est ratio, Dissolution (of an association, political party etc.), divide et impera, cum radix et vertex imperii in obredientum consensus rata sunt, divinatio non interpretatio est, quae omnino recedit a litera, divisim et conjuctim, do ut des, do ut facias, do, dico, addico, Documentary evidence, dogma, doli capax, doli incapax, dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est, dolo facit, qui petit, quod statim redditurus est, dolus directus, dolus est machinatio, cum alliud dis simulat aliud agit, dolus eventualis, dolus generalis, dolus indirectus, dolus malus, dolus repentinus, Domestic legislation, dominium generosa recusat, dominus illuminatio Mea, domus procerum, domus tutissimum cuique refugium atque receptaculum, donatio mortis causa, donator, donatorius, donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris, donor, donum, dormiunt aliquando legis, nunquam moriuntur, Double jeopardy, DualNationality/Citizenship, duces tecum, ducitur in absurdum, Due judicial process, dulce et decorum est pro patria mori, dum spiro, spero, dummodo, duodecemvirale judicium, duodena, duplicatio, duplicatum jus, dura lex, sed lex, durante vita, Duties and responsibilities, Duty solicitor

E

e contra, e converso, e pluribus unum, ea intentione, ea sunt animadvertende peccato maxime, quae difficillime praecaventur, eat inde sine die, edictum, edictum perpetuum, Effective access to a court, Effective domestic remedy, Effective remedy, Effectivness of investigation into (murder), effectus sequitur causam, ego sum, qui sum, ego, talis, Ehtnic cleansing, electio est creditoris, electio est debetoris, Electioins by secret ballot, eleganter, emeritus, Emigrant, Enforceable judicial decision, Enforcement proceedings, enita pars, ens legis, eo instante, eo intuitu, eo ipso, eo nomine, epistolae, epistula non erubesci, Equality before the law, Equality of arms, Equitable basis, equivocum, ERGA OMNES, ergo, eronice, errare humanum est, error in corpore, error in material (substantia), error in obiecto, error in persona, error juris, error lapsus, erroris juris nocet, espera, essentialia negotii, est autem, vis legem simulans, Established by law, esto, esto perpetua, et ali, et alios, et alius, et cetera, et curia consentiente, et sequitur, et sic, et sic ad judicium, et sic ad patriam, et sic pendent, et sic ulterus, et similis, Ethnic conflict, Ethnic group, Ethnic origin, EU, Europe à la carte, European Charter on the Protection of Regional on Minorities Languages, European Commission, European Commission Against Racism and Intolerance – ECRI, European Communities Court of Justice, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Convention on Compensation for Victims of Crimes of Violence, European Court of Human Rights, European Framework Convention for the Protection of National Minorities, European Law, European Social Charter, European Union, European Union Framework Decision on Standing Victims in Criminal Proceeding, Euthanasia, evocatio, ex adverso, ex animo, ex arbitrio judicis, ex assensu curiae, ex astris scientia, ex causa, ex causa luctrativa, ex certa scientia, ex colore, ex commodo, ex comparatione scriptorum, ex concessione, ex concessis, ex concesso, ex concessu, ex contractu, ex facto ius oritur, ex gratia, ex hypothesi, ex industria, ex iniuria ius non oritur, ex intervallo, ex justa causa, ex lege, ex legibus, ex majore cautela, ex maleficio non oritur contractus, ex malitia, ex merito justitiae, ex mero motu, ex nunc, ex officio, ex ordine, ex parte, ex post facto, ex praemissis, ex professo, ex proprio motu, ex proprio vigore, ex quasi contractu, ex rigore juris, ex scriptis olim visis, ex statuto, ex sua persona, ex tempore, ex testamendo, ex tunk, ex una parte, ex usu, ex vi aut metu, ex vi termini, ex visceribus, ex voluntate, Examination of circumstances, Examination of witnesses, Examine the second set of proceedings, exceptio, exceptio ad breve posternendum, exceptio dilatoria, exceptio doli generalis, exceptio falsi omnium ultima, exceptio longi temporis, exceptio pacti conventi, exceptio pecuniae non numeratae, exceptio peremptoria, Excessive length of proceedings, Exclusion of press, Exclusion of public, Execution, Exemption from exhaustion of domestic remedies, Exercise the jurisdiction, exhaust domestic remedies, exhaustion of domestic remedies, Exhaustion of domestic remedies, existimatio, exitus acta probat, exlegalitas, exlex, expensae litis, expressio falsi, expressis verbis, Expulsion, exrogare, extra judicium, extra jus, extra legem positus, extra legem positus est civiliter mortuus, Extradition, Extraterritorial jurisdiction, exuere patriam

F

fabricare, fabula, fabula docet, facies, facio ut des, facio ut facias, facsimile, Fact-finding mission, facta sunt potentiora verbis, facto, factum infectum fieri nequit, factum negantis nulla probatio, factum probandum, factum probans, facultas alternativa, fair hearing, Fair trial, fairness of proceedings, Falcidia lex, falsa demonstratio, falsa demonstratio non nocet, falsi crimen, falsonatius, falsum, falsus in uno, falsus in omnibus, falsus procurator, fama, family life, famosus libelus, fanatica mania, fas, fas est et ab hoste doceri, fasti, fatetur facinus qui judicium fugit, fatum, feciales (fetiales), feeling of fear, anguish and inferiority, felix qui potuit rerum cognoscere causas, felo de se, felonia, feme sole, femme covert, ferens ligno in sylva, festina lente, fiat, fiat justitia (ruat coelum), fiat justitia, pereat mundus, fictio legis neminem laedit, fictione juris, fide - jubere, fide, sed cui, vide, fidei commissum, fidem, fides, fides etiam hosti servanda, fides facta, fides servanda est; simplicitas juris gentium praevaleat, fiducia, fieri facias, fieri feci, fieri non debet sed factum valet, filatio, filiatio non potest probari, final domestic decision, finem facere, finis finem litibus imponit, firmaratio, flagrans crimen, flagrante bello, foedus, folio verso, foraneus, forbanitus, Force-majeure, forced evacuation, forced labour, forensic expert, foreseeability, forinsecus, foris judicatus, forisfacere, forisfacta (mx. rcx. forisfactum), forisfactura, forisfactus, forma dat esse (rei), foro seculari, forum, forum fortuitum, forum ligeantiae actoris (rei), forum litis motae, found a family, francus (homo), fraus est celare fraudem, fraus et jus nunquam cohabitant, fraus meretur fraudem, fredom of association, Free and Fair elections, free assistance of an interpreter, free elections, free legal assistance, freedom of conscience, freedom of correspondence, freedom of expression, Freedom of exspression, Freedom of information, Freedom of movement, freedom of peaceful assembly, Freedom of press, freedom of religion, freedom of the press, freedom of thourht, freedom opinion, freedom to choose a lpace of residence, freedom to impart ideas, freedom to impart information, freedom to manifest religion, freedom to receive ideas, freedom to receive information, friendly settlement, from/join trade unions, frustra, fugitivus, functus officio, fundamental freedoms, Fundamental human rights, fundamental values of a democratic society, furtum armatum, furtum grave, furtum rei ipsus, furtum usus

G

gardianus, general interest, General International Law, General International Organisation, General International Treaty, general principles of international iaw, general principles of recognised by civilised nations, generalia specialibus non derogant, generalis regula generaliter est intelligenda, Generally recognized principles and norms of International Law, Generations of Human Rights, Geneva 1949 Conventions and 1977 additional Protocols on Protection of Victims of War, Genocide, gens (mr. rcx. gentes), gentiles, Georgia – EU Agreement on Partnership and Cooperation, Georgian Law on Citizenship, Georgian Law on Freedom and Speech and Expression, gerens datum, gerere pro herede, germanus, gestio, gestor, gilda mercatoria, glossa viperino est quae corrodit viscera textus, gradatim, gradus, gradus perentelae, grant applicants’claim, grant legal aid, grassa negligentia, gratis, gratis dictum, gravatio, Gregorianus (Codex Gregorianus), gross violations, grosso modo, group of individuals, guarentees to appear for trial

H

habeas corpora (juratorum), habeas corpus, habeas corpus ad prosequendum, habeas corpus ad subjiciendum, habeas corpus ad testificandum, haec est conventio, haec est finalis concordia, Hague 1945 Cenvention on the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict, Hague Law, harassment, Hate crime, Hate speech, heavier penalty, heredem Deus facit, non home, heredes extranei, heredes facti, heredes necessarii, heredes proximi, heredes recti, hereditas nonquam ascendit, hereditas paterno, heres de facto, heres est nomen juris; filius est nomen naturae, heres ex asse, heres fideicommunissarius, heres fiduciarius, heres legitima, heridata nihil aliud est, quam succession in universum quod defunctis habueris, heridatas legitima, hetaeria, Hierarchy of International Norms, hinc inde, hinder the exercise of the right of petition, hoc quidem perquam durum est, sed ita lex scripta est, hoc titulo, hoc vobis ostendit, hoc voce, home, homicidium in rixo, homicidium per infortunium, homicidium se defendendo, hominum causa jus constitutum est, homiplagium, homo francus, ingenuus, liber, homo Romanus, homo sum, humani nihil a me alienum puto, homo vocabulum est naturae; persona juris civilis, homologare, honorarium, honoris causa, horae judiciae, hospitia curiae, Hostage taking, hostes humani generi, Human dimension, Human Rights, Human Rights Committee, Humanitarian intervention, Humanitarian intervention in Kosovo, humiliating punishment, hypotheca

I

iactura paucorum servat multos, ibbi esse poenam, ubi et nox est, ibi, ibi jus, ibi remedim, ibid, ibidem, ictus, id (tantum) possumus quod de jure possumus, id est, idem, idem agens et patiens esse non potest, idem est nihil dicere et insufficienter dicere, idem est non esse, et non apparere, ideo, ideo consideratum est (per curiam), ides, idum, idionare, idiota a nativitate, idiota in casu et infirmitate, ignoramus, ignorancia juris neminem excusat, ignorantia eorem quae scire tenetur non excusat, ignorantia iuris nocet, ignorantio elenchi, ill-treament of detianees/in custody, illegal detention, Illegal immigration, Illegal restriction of the right to freedom, illicite, illicitum collegium, Immigrant, impartial tribunal, impartiality of a judge, impignorantia, impositio, imposition of a fine, impossibilum nulla obligatio est, imprimatur, imprimis, Imprisonment, impuberes, imputability, imputatio, imputatio facti, imputatio juris, in absencia, in accordance with law, in adversum, in aequali jure, in alio loco, in alto produtione nullus potest esse accessorius sed principialis solummodo, in arbitrio judicis, in articulo, in articulo mortis, in camera, in capita, in casu extremae necessitatis omnia sunt communula, in casu proviso, in commendam, in communi, in considerationes legis, in corpore, in crastino, in criminalibus, voluntas reputabitur pro facto, in curia, in delicto, in descandu, in diem, in dorso recordi, in dubio, in dubio melior est causa possidentis, in dubio pro reo, in dubio, pro lege fori, in duplo, duplum, in essentialibus, in excambio, in exitu, in facie curiae, in faciendo, in facto, in favorem vitae, in fieri, in fine, In flagrante delicto, in force, in foro legis, in fraudem legis, in futuro, in genere, in hac parte, in haes verba, in hoc, in hunc modum, in iisidem terminus, in infinitum, in initio litis, in invidiam, in invinitum, in ipso articulo temporis, in judicio, in jure, in jure alterius, in jure causa remota non spectator, in jure proprio, in juria atque damnum, in jus vocare, in limine, in loco, in maleficio voluntas spectator, non exitus, in mero jure, in mora, in omnibus, in pacato solo, in pari causa, in pari causa est positar causa possidentis, in pari jure, in pari passu, in pendente, in perpetuam, in persona, in personam, in poenam, in posee, in posterum, in potentia, in praesenti, in praesentia, in primas, in principio, in promptu, in propria causa nemo judex, in propria persona, in proximo gradu, in puris naturalibus, in quo, in re, in re dubia, magis infitiatio quam affirmatio intelligenda, in rebus, in rem, in rem suam, in rerum natura, in rixa, in se, in sensu et re ipsa, in serum omnia licent, in simile materia, in sito, in solo, in solodo, in spe, in statu quo (ante fuit), in statu quo ante bellum, in subsidium, in substantialibus, in summa, in summo jure, in suo genere, in testimonia, in the capacity of, in totidem verbis, in toto, in toto et pars continetur, in tuto, in vita, in vitro, in vitus, in vivo, inability to secure compliance with the judgment, inadmissibility, inapplicability, incidit in Scillam evitare Charibdin, incitement to hatred and hostility, incompatibility with the pro visions of the Convention, incompatible ratione temporis, ratione materiale etc. with the provisions of Convention, incontinenti, incuria, indemnification, independent tribunal, Indigenous population, Indirect discrimination, individual, individual application/petition, Individual criminal responsibility, individuum, induciae, indutiae, inductio, ineffectiveness of remedies, inest de jure, infantes, information in detail, information in language understood, information on charge, information on nature and cause of accusation, information on reasons for arrest, infra, infra anum, infra juridictionem, ingenium, inhuman punishment, inhuman treatment, initialia testimonii

J

J.C.D. (Juris Civilis Doctor), J.D. (Juris Doctor), J.U.D. (juris utrius doctor), jactus lapilli, join trade unions, joint opinion, judex, judex a quo, judex ad quem, judex est lex loquens, judex non calculat, judex non potest injuriam sibi datum punire, judex ordinatius (judices ordinarii), judge or other officer exercising judicial power, judgments are essentially declaratory in nature, judicandum est legibus, non exemplis, judicatio, judicia, judicial officer, judicial review, judicium, judicium parium, jura, jura ad personam, jura ad rem, jura in re, jura in re aliena, jura naturae sunt immutabilia, jura novit curia, jura summi imperii, juramentum, juramentum columniae, juramentum corporalis, jure belli, jure gentium, jure naturae omnes homines aequales sunt, juris et de jure, juris ignorantia est, cum jus nostrum ignorasmus, Jurisdiction, jurisprudence, jus, jus bellum dicendi, jus canonicum, jus civile, jus civile Romanorum, jus cogens, Jus cogens, peremptory norms, jus commune, jus criminale, jus dicere (et) non jus dare, jus dispondendi, jus dispositivum, jus divinum, jus est ars boni et aequi, jus fasque est, jus feciale, jus futurum, jus gentium, jus gladil, jus habendi, jus humanum, jus individuum, jus inter gentes, jus naturale, jus naturale potius est, quam jus positivum, jus non scripta, jus offerendi, jus patrium, jus poenale, jus possessionis, jus postliminii, jus privatum, jus publicum, jus publicum privatorum pactismutari non potest, jus puniendi, jus sanguinis, jus scriptum, Jus singuanis, jus singulare, Jus soli, jus soli, jus strictum, jus talionis, jus tertii, jus transitus innoxii, jus vitae ac necis, just satisfaction, justa causa, justicair, justified by the public interest in a democratic society, justify the interference, justitia, juvenile delinquency

K

Kidnapping

L

lack of a public hearing, lack of effective access to a tribunal, lack of effective remedy/investigation/oral hearing, lack of promptness of information, languange which an accused underenstands, lapsus lingue, lata culpa dolo aequiparatur, lata culpa est nimia negligentia, id est non intelegere quod omnes intellegunt, laudare, laudatio, laudum, Law of Geneva, Law of International Organizations, Law of International treaties, lawful arrest or detention, lawful restrictions, lawfulness of proceedings, Laws and customes of war, lawyer, League of Arab States, legal aid or assistavce, Legal assistance, legal obligation, Legal secretary, Legal status of aliens, Legalisation, Legality of detention, legatum, legem brevem esse oportet, leges imperfectae, leges minus quam perfectae, leges perfectae, legi, intellexi, condemnavi, legibus idcirco omnes servimus ut liberi esse possimus, legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punier, Legitimate aim, Legitimate purpose, legitimatio, Legitimation, legitimus, Legum Baccalaureus, Legum Doctor, Length of civil/criminal proceedings, Length of detention on remand, Length of pre - trial detention, Level of jurisdiction, lex, lex aeterna, lex anale, lex causae, lex communis, lex contractus, lex de futur, judex de praeterito, lex electa, lex est ab aeterno, lex est consuetude parliamenti, lex est norma recti, lex est tutissima cassis; sub clypeo legis nemo decipitur, lex est, quod populus jubet acque constituit, lex fori, lex inter partem, lex lata, lex loci actus, lex loci celebracionis, lex loci contractus, lex loci delictis, lex loci re site, lex loci solutionis, lex mercatoria, lex monetae, lex nationalis, lex neminem cogit ad impossibilia, lex nihil facit frustra (nihil frustra facit) nil jubet frustra, lex non intendit aliquid impossibile, lex non praecipit inutilia (quia inutilis labor stultus), lex non requirit verificari quod apparet curiae, lex non scripta, lex ordinandi, lex patriae, lex pecuniae, lex plus laudatur quando ratione probatur, lex posterior derogat legi priori, lex punit mendatium, lex rei sitae, lex scripta, lex specialis derogat legi generali, lex sub graviore lege, lex succurrit ignoranti, lex uno ore omnes alloquitur, lex voluntatis, Liability, Liable under the Convention, libera lex, Liberalism, Liberty of movement, Liberty of person, liberum veto, Licensing of broadcasting, television and cinema enterpruses, life, life of the community, life of the nation, life sentence, limitation, limitation on use of restrictions on rights, limitations to protect democratic society, limitations to protect the rights of others, limited jurisdiction, linea recta, linea transversalis, liquet satis, lis mota, lis pendens, Lisbon Summit, literae mortuae, literae patentes, literae procuratoriae, literae recognitionis, literae scriptae manent (mx. rcx. litera scripta manet), living instrument, local needs and conditions, locatio-conductum, loco citato, locus criminis, locus delicti, locus in quo…, locus sigilli, logde an application, longa possession jus parit, longi temporis possession, loss of property, lucidum intervallum, lucri causa, lucri gracis, lucrum facere ex populli tutela tutor non debet, lupinum caput, luxuria

M

Maastricht Treaty, mactattor, magister societatis, magna culpa, magna culpa dolus est, Main Principles of International Law, Maintaining the autority and impartiality of the judiciary, major continent in se minus, majus jus, Make financial award, mala (malum) in se, mala fide, mala mensa, malae fidei possessio, malandrinus, malefactor, malicia praecogitata, malus animus, mandatum, Manifest religion or belief, Manifestly ill – founded, manu armata, manu brevi, manu forti, manu longa, manu militari, manu propria, manus, mare altum, mare apertum, mare clausum, mare liberum, Margin of appreciation, Martence Declaration, Mass Destruction of People, Mass expulsion, Material damage, matrimonium, maxime in jure aequitus spectanda est, maximus erroris populus magister, Measures similar to expropriation, Media, mediante altero, Medicus curat, natura sanat, medio tempore, melius est recurrere quam malo currere, melius inquirendum, Members of a minority droup, Members of administration, Members of armed forces, Members of police, memento mori, Memorial, mens legislatoris, mens rea, mens sana in corpore sano, Mental anguish/suffering, Mercenaries, Merits of individual application/inter – state application, Merits of the complaint, Migrant-workers, Military service, minatur innocentibus qui parcit nocentibus, minima non curat praetor, Minimum degree of protection to which citizens are entitled under the rule of law in a democratic society, minimum est nihilo proximus, Minimum level of severity, minor aetas, minores, Minority, Minors, minus solvit, qui tardius solvit, missio in bona, mission in possessivum, mittere in confusum, mobile personam sequuntur, mobilia non habent situm, Moderate physical punishment, modus, modus injurie, modus vivendi, Monitoring, Monitoring of prisoners’ correspondence / telecommunications / telephones, mora reprobatur in lege, Moral damage, Morals, moratorium, morituri te salutant, mors dicitur ultimum supplicium, mors omnia solvit, mortis causa, mos pro lege, Most favoured nation principle, Multilateral International Treaty, mutation nominis, mutatis mutandis, mutuant, mutuari, mutuum

N

nam silent leges inter arma, Narrow interpretation, nasciturus, Nation, National authority, National Central Bureau of INTERPOL in Georgia, National court, National law, National Minorities, National minority, National Origin, National regime, National security, National-liberation movement, Nationalisation, natura appetit perfectum, ita est lex, natura non facit saltum; ita nec lex, Natural Law, Natural Law School, naturalia negotii, Naturalisation, Nature of interference, Nature of punishment, ne bis de eadem re sit actio, ne bis in idem, ne deficiat justicia, ne peccetur, ne ultra petite, ne varietur, nec vi, clam, aut presio, Necessary in a democratic society, necessitas culpabilis, necessitas est lex temporis et loci, necessitas facit licitum quod alias non est licitum, necessitas inducit privilegium, necessitas non habet legem, necessitas probandi incubit et, qui agit, necessitas quod kogit, defendit, nefas, negation duplex est affirmation, negativa non probantur, Negative obligation, negligentia, negotiations, negotiorum gestor, negotium, negotoria inter vivas, negotoria mortis causa, nemine contradicente, neminem laede, neminem oportet esse sapietiorem legibus, nemo (debet) bis vexari pro (una et) eadem causa, nemo agit in seipsum, nemo bis punitur pro eodem delicto, nemo debet bis puniri pro uno delicto, nemo cogitationis poenam patitur, nemo dare potest quod non habet, nemo debet esse (esse debet) judex (testis) in propria causa, nemo duobus utatur officiis, nemo est supra leges, nemo ex suo delicto meliorem suamconditionem facere potest, nemo inauditus condemnari debet, si non sit contumax, nemo invitas agere cogitur, nemo judex in re sua, nemo judex sine actor, nemo jus sibi dicere potest, nemo nascitur artifex, nemo plus juris ad alienum (in alium) transferre potest, quam ipse habet, nemo potest contra recordum verificare per patriam, nemo potest esse simul actor et judex, nemo punitur pro alieno delicto, nemo tenetur ad impossible (impossibilia), nemo tenetur devinare, nemo tenetur seipsum accusare, nexum, nihil consensui tam contrarium est, quam vis atque metus, nihil dat qui non habet, nihil possumus contra veritatem, nihil probat, qui minimum probat, nihil quod est contra rationem (quod est inconveniens) est licitum, nil debet, nil dicit, nil frustra agit lex, nil temere nevandum, nisi, nisi prius, nisi prius court, nolens volens, nolle prosequi, nolo contendere, nomen juris, non culpabilis, non debet actori licere, quod reo non permittatur, non est factum, non est inventus, non ex opinionibus singularum, sed ex comuni usu nomina exaudiri, non ex regula jus sumotur, sed ex jure, quod est, regula fiat, non examplis, sed legibus judicandum, non liquet, non molestando, non obligat lex nisi promulgata, non obstante, non obstante veredicto, non omne damnum inducit injuriam, non ponendis in assisis et juratis, non possumus, non prosequitur, non refert quid notum sit judici, si notum, non sit in forma, judicii, Non refoulment, non reus nisi mens sit rea, non rex est lex, sed lex est rex, non sanae mentis, non sequitur, non sui juris, non sum informatus, non – derogable rights and freedoms, non – enforcement, non – exhaustion, non – governmental organisation, non – official summary, non – pecuniary damage, non – xhaustion of domestic remedies, Non-derogatory human rights, Non-international armed conflicts, Nongovernmental international organization, nonterminus, Norm of international Law, normal civil obligations, nosce te ipsum, noscitur a sociis, not in esse, not to haves suffcient means, nota bene, notification, notification of a derogation, notoria, nova constitutio futuris formam imponere debet, non praeteritis, novatio, Novation of international treaty, novelle, noviter ad notitiam perventa, novus homo, NU Office of High Commissioner for Refugees, NU Purposes and Principles, nuda cogitatio, nuda pactio obligationem non parit, nuda proprietas, nuda repromissio, nudum jus, nudum pactum, nudum pactum actionem non poret, nudum pactum ex quo non oritur action, null and void, nulla bona, nulla intelligentur mora fieri, ubi nulla petitio est, nulla poena sine crimini, nulla poena sine lega, nulla poena sine lege, nulla regula sine exceptione, nullum arbitrum, nullum crimen sine lega, nullum crimen sine poena legali, nullum crimen, nulla poena, sine lege, nullum exemplum est idem omnibus, nullus juris, nullus simile est idem, nullus videtur dolo facere, qui jure sui utitur, numerus clausus, nunquam fictio sine lege, Nuremberg trial

O

ob continentiam delicti, ob turpem causeam, obidientia est legis essentia, obiter, Objective and reasonable justification, obligatio, obligatio est juris vinculum, Obligation of perfoming military service, Obligation prescribed by law, obligationes civiles, obligationes ex contractu, obligationes ex delicto, obligationes quasi ex contractu, Obrain attendance of witnesses, obreptio, obrogare, Observance, obsignare, occasio legi, occultatio thesauri inventi fraudulosa, occupantis fiunt derelicta, occupare, Occupation, octo tales, Of his own shoosing, Officer authorised by law to exercise judicial power, officium nemini debet esse damnosum, Ombudsman, omne actum ab intentione agentis est judicandum, omne jus aut consensus fecit, aut necessitas constitut, aut firmavit constuetudo, omne majus continent in se minus (minus in se complectitur), omne majus dignum continent in se minus dignum, omne quod inaedificatur solo cedit, omni exceptione majores, omnia delicta in aperto leviora sunt, omnia peccata sunt paria, omnia quae sunt uxoris sunt ipsius viri, omnis actio est loquela, omnis consensus tollit errorem, omnis conventio intellegitur rebus sic stanibus, omnis exceptio est ipsa quoque regula, omnis inerpretatio si fieri potest ita fienda est in instrumentis, ut omnes contrarietates amoveantur, omnis persona est homo, sed nom vicissim, omnis ratihabitio retrotrahitur, et mandato priori equiparatur, omnis regula suas patitur exceptions, omnium consensus, onus probandi, opignerere, opinio juris, Optation, optima enim est legis interpres consuetudo, optimus legum interpres consuetudo, optima est legum interpres consuetude, optima statuti interpretatrix omnibus particulis ejusdem inspectis (est) ipsum statutum, optimus interpres rerum usus, Optional Protocols to the International Covenant on Civil and Political Rights, ora et labora, oraculum, Oral hearing, Oral submission, Order selease, ordinandi lex, Ordinary courts, ordine placitandi servato, servatus et jus, ordinis beneficium, Organization for Security and Cooperation in Europe, Organization of American States, origo rei inspici debet, OSCE, OSCE, Helsinki Final Act of 1975, ostendit vobit, Other starus, Outstanding interest

P

paceatur, Pact, pacta conventa quae neque contra leges, neque dolo malo inita sunt, omni modo observanda sunt, pacta privata juri publico derogare non possunt, pacta privata non derogant juri communi, pacta quae contra leges constitutiones que vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere, indubitati juris est, pacta quae turpem causam continent non sunt observanda, pacta sunt servanda, pactio, pactum, pactis privatorum juri publico non derogatur, pactum de non cedendo, pactum vestitum, par delictum, par in parem imperium non habet, par oneri, paragium, Parental authority, Parents’ religious and philosophical convictions, parentum est liberos alere etiam nothos, pares curiae, pares curtis, pari causa, pari deicto, pari passu, pari ratione, pari ratione eadem est ratio idem jus, paria cupulantur paribus, paribus sententiis reus absolvitur, paricidium, parium judicium, parliament indoctum, pars, pars gravita, pars judicis, pars pro toto, pars rationabilis, pars rea, parte inaudita, parte non comparente, particeps criminis, Particular circumstances of the case, Particular level of severity, Partisans, partus sequitur ventrem, paterna paternis, patibulum, Patients rights, patria, patrimonium, patritius, patrocinium, pax optima rerum, pax Roma, pax vobiscum, Peaceful assembly, Peaceful enjoyment of possessions, peculatus, pecunia non numarata, pecunia non olet, pecunia numarata, Pecuniary damage, pedaulus, pedites pugnas dercernent, Penalty, per annum, per capita, per consequens, per considerationem curiae, per contra, per corpus, per curiam, per defaltam, per diem, per equipollens, per expressum, per extensum, per extraneam personam nihil nobis acquiri potest, per incuriam, per infortunium, per procurationem, per sceptrum, per se, per stirpem, per testes, per totam curiam, per universitatem, per usu captionem, per vadium, per vivam vocem, percenarius, perduellio, periculo petentis, Periodic review of the continung lawfulness of detention, perjurii poena divina, exitium; humana dedecus, Permit for a demonstration, perpetuatio fori, persecutio, persona ficta, Persona non granta, persona non grata, persona praedilecta, persona standi in judicio, Personal rights, personalia personam sequuntur, personalis actio, personaliter, Persons of unsound mind, perspicua vera non sunt probanda, perturbator, perturbatrix, pessimi exempli, petens, petere, petitio, petitio principi, Phare, Physical integrity, Physical liberty and security, Physical punishment, Physical suffering, piae causa, pietas, pignus, placita communia, placita coronae, placita juris, placitamentum, placitum, plagiarii, plagium, Plea of inadmissibility, plebiscita, plebs, plegiabilis, plena aetas, plena et celeris justitia fiat partibus, plena fides, plena forisfactura, plena probatio, pleno jure, plenum rectum, Plot of land, pluralis numerus est duobus contentus, Pluralism, Pluralism in education, pluraliter, pluris (plus) petitio, plus exempla quam peccata nocet, plus peccat auctor quam actor, poena, poena corporalis, poena ex delicto defuncti, heres teneri non debet, poena non protest, culpo perennis erit, poena pilloralis, poena sint restigendae, poena tollit potest, culpa perennis erit, poenitentia, Police surgeon, politae legibus, non leges politiis adaptandae, Political activity, Political asylum, Political or other opinion, Political party, Political rights, Political Rights and Freedoms, ponendum in ballium, ponit se super patriam, portorium, Positive obligations, positivi juris, possessio bonae fidei (bone fide), possessio bonorum, possessio fratris facit sororem esse heredem, possessio malae fidei, Possessions, post facto, post fitem motam, post hoc, post mortem, post rem, post terminum, post-factum, posteriore derogant prioribus, postliminium, postulatio, potentia non est nisi ad bonum, potestas, potestas dalegata non postest delegari, potior (est) conditio defendentis (possidentis), Power of attorney, Power to overturn decision of the court, Practical and effective protection, praecipitium, praeco, praecognita, praedia, praedia bella, praefectus, praejudicialis, praemissae, praemissorum ignarus, praenomen (prenomen)

Q

qua, qua cunque via data, qua supra, quae est eadem, quae fuerant vitia mores sunt, quae nihil frustra, quae sunt minoris culpae sunt majoris infamiae, quaemdiu, quaere de dubiis, quia per rationes pervenitur ed legitimam rationem, quaerens, quaestio, quaestio juris, qualified rights, quando aliquid prohibitur, prohibitur et omne per quod devenitur ad illud, quando licet id quod majus, videtur licere id quod minus, quantum meruit, quantum sufficit, quare, quasi, quastio facti, quatuor pedibus currit, quell riot or insurrection, querela, querens, questa, questa vexata, qui desiderat pacem, praeparet bellum, qui facit per alium fact per se, qui interest reipublikae ut sit finis litium, qui male agit, odit lucem, qui pro qou, qui tacet consentire videtur, qui tacet consentire videtur (ubi tractatur de ejus comondo), qui vult decipi, decipiatur, quia peccatum est, quicquid est contra normam recti est injuria, quid pro quo, quidquid agis, prudenter agas et respice finem, quieta clamantia, quo anima, quo jure, quo modo (quo) quid contituitur (eodem modo) dissolvitur, quo vadis?, quo warranto, quod approbo non reprobo, quod constat clare, non debet verificari, quod dubitas ne faceris, quod eat inde quietus, quod erat demonstrandum, quod erat expectandum, quod est necessarium est licitum, quod fieri potest, quod non habet principum non habet finem, quod populus postremum jussit, id jus ratum esto, quod quisquis norit in hoc se exerceat, quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris, quod vanum et initile est, lex non riquirit, quorum, quot capita tot census!, quot delicta, tot poena, quotiens dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatem respondendum erit, quoties in stipulationibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi quo res de quo agitur in tuto sit, quousque, quovis modo, quum principatis causa non consistit ne ea quidem quae sequuntur locum habet

R

Race, Racial Discriminacion, racial discrimination, Racism, raptus, rasura, ratem rem hebere, ratihabitio (priori) mandato aequiparatur (comparator), ratio decidendi, ratio est formalis causa constuetudinis, ratio impertinens, ratio legis, ratione contarctus, ratione impotentia, ratione loci, ratione materia, ratione persone, ratione prescriptionis, ratione temporis, rationes, re, ream linguam non facit nisi mens rea, reasonable intervals, reasonable relationship of proportionality, reasonable suspicion, reasonable time, reasonableness of the length of pre-trial detention, reasonably necessary to prevent fleeing, reasonably necessary to prevent offence, reasoning, rebus sic stanibus, receive and impart information and ideas, recens secta, receptus, recordatur, rectatus, rectify the shortcomings, recuperatores, recusatio testis, Red Cross and Red Crescent Federation, Red Cross and Red Crescent National Societies, reddendo singular singulis, redress, referendarius, referendo singular singulis, Referendum, referral to the Grand Chamber, reformatio in peius, refugee, Refugees and Internally Displaced Persons, refusal, regalia, regardless of frontiers, Regional International Law, Regional International organization, registrar, registrarius, registry, regnum est non est divisible, regulae juris eductae, rei vindikacio, reimbursement, Reintegration of citizenship, rejection of appeal, release pending trial, relevant domestic law, relevant domestic practice, relicta, religion, religious community, religious practice, Religius Intolerance, Religius minority, relinquishment of jurisdiction in favour of the Grand Chamber, remand, remand in custody, remissio, rendition, renuntiatio, reo absente, reopen the proceedings, Reparation, Repatriation, repetundarum crimen, reputation, required by the interests of justice, res, res aliena, res communes omnium, res communis, res controversa, res corporalis, res derelicta, res extra commercium, res facti, res fungibilis, res furtiva, res genus, res immobilis, res in commercio, res in judicium deducta, res incorporalis, res integra, res inter alios, res ipsa loquitur, res judicata, res juris, res mobilis, res nullius, res publica, res publicae, res sacra non recipit aestimationem, res species, reservatio, Reservation, residence, resignation est juris proprii spontanea refutatio, respect for correspondence, respect for family life, respect for home, Respect for Human Rights, respect for parents’ philosophical convictions, respect for parents’ religious convictions, respect for private life, respondent state’s jurisdiction and responsibility, restitutio ad integrum, restitutio in integrem, restitution of property, restriction on freedom of movement, restrictive interpretation, retrial, retroactive application of criminal /civil law, retroactivity, reunion of family, reus, reus in exceptione, fit actor, review by a court, review of lawfulness of detention, revision of an earlier judgment, rex est lex vivens, rex Legibus absolutus est., right of petition to, Right oh peoples to equality and seif-determination, Right to asylum, right to damages, Right to development, Right to education, Right to election, Right to Healthcare, right to individual application, right to liberty and security, Right to seif-determination, rights of defence, Rights of the child, Rights of women, rigor juris, rigor mortis, robaria, roberia, robator, rubrum, Rule of Law, ruling on an equitable basis, rusticum judicum

S

sacramentum fedelitatis, sacrilegium, saepenumero ubi proprietas verborum attenditur, sensus veritatis amittitur, saldo, salus populi suprema lex est, salvo, sanctio, Sanctions and Countermeasures, sapientia legis nummario pretio non est aestimanda, satius est petere fontes quam (sectari) rivolus, scandalum magnatum, scheme for fre legal aid, sciendum est, scienter, scienti et volenti non fit in juria, scilicet, scire leges non hoc est verba earum tenere , sed vim ac potestatem, scope of court review, scribere est agere, se defendendo, secrecy of correspondence, secret survellance, secret ballot, secta, sectores, secundum allegata et probata, secundum probata, secundum regulam, regulas, secure fulfilment of obligation prescribed by law, secure the payment of contributions or penalties, security of person, sed vide, Segregation, seizure of, self – defence, Self-executing and non-self- executing norms of international treaties, semestria, semiplena probatio, sensu honesto, sensus verborum est anima legis, sentatus consulta, sentencia judicis, sentencia judicis jus facit inter partes, separat set of proceedings, separatim, Separatism, sequela, sequestrum, sermo index animi, sero molunt deorum molae, service exacted in case of emergency, service of a military character, servitude, servitus praediorum, si contingat, si ita est, si omnia, quae oportuit, abservavit, caret culpa, si vis pacem, para bellum, sic, sic subscribitur, sic utere tuo ut alienum non laedas, sic volo, sick leave, sicut me Deus adjuvet, silent leges inter arma, simplex dictum, simpliciter, simul et semel, simulatio latens, sine anno, sine die, sine lege, sine loco, sine qua non, six-month period/rule, slavery, Slavery and trade in siaves, social origin, social security, Social, Economic and Culural Rights, societas deliquere non potest, Soft law, Sources of international Law, Sources of private international Law, Sovereign equality of states, Sovereign State, Sovereignty, special circumstances, Specialised international organization, speediness of review, sponte sua, Spy, stand for election, stare decisis, Stateless person, statum speciale statuto speciali non derogat, status quo, status quo ante bellum, status quo post bellum uti possidetis, statuta mixta, statuta personalia, statuta realia, statuta suo clauduntus tervitorio, nec ultra territorium disponunt, Statute, statute-barred, stipulatio, strictly necessary, strictly proportionate, striking out of application, sub conditione, sub judice, sub nomine, sub spe rati, Subjects of international law, Subjects of private international law, substitute service, successio, successio derivativa, successio originaria, successio singularis, sui genereis, sui juris, summa summarum, Summary, Illegal execution, summon the witness, summum imperum, summum jus - summum injuria, super altum mare, superficies, supervacuum esset condere, nisi esset qui leges tueretur, supplementary opinion, supplicium, suppressio veri, expressio (suggestio) falsi, supra, supra dictus, suprema lex civitates, suprema voluntas, surrender, Suspension of international treaty, suum cuique tribuere, syllabi

T

tabularius, tacite, tacito conssensu, take proceedings, taking of property, takn alone, talio, talis quails, taliter processum est, tantum bona valet, quantum vendi possunt, tax penalty, taxation, Technical cooperation, temere, tempora mutantur et leges mutantur in illis, temporalis actio, tempore et loco, temporis exceptio, teritoriall integrity, Term of international treaty, terminus ad quem, terminus ad quo, tertia, tertium non datur, testamentum, testamentum inofficiosum, testamentum omne morte consummatum, testatus, testify at trial, testis nemo in sua cause esse potest, testis oculatus unis plus valet quam auriti decem, third party, threat the life of the nation, threat to the applicants life, time of emergency, time when the act or omission was commited, titulus, toga virilis, Toierance, Tokio Trial, Torture, torture in police custody, tota curia, Totalitarianism, totidem verbis, toto genera, tractent fabrila fabri, traditio clavium, traditio loqui facit chartam, traditor, Trafficking, Trafficking in women and children, trahens, trahere, transeat in exemplum, transitus, transte of the property, trassatus, Treaties for avoiding double taxation, treatment, tres faciunt collegium, Trety, Trety based mechanisms for the protection of human rights, Trial in absentia, trial within a reasonable time, triatio, Tribalism, tribunal established by law, trientes, trigamus, trina admonitio, trinoda necessitas, triplicatio, turpis contractus, tuta, tutela, tutor

U

uberrima fides, ubi bene, ibi patria, ubi culpa est, ibi poena subesse debet, ubi emolumentum, ibi onus, ubi jus ibi remedium, ubi jus incertum, ibi nullum, ubi major para est, ibi totum, ubi non est directa lex, standum est arbitrio judicis, vel procedendum ad similia, ubi non est principalis, non potest esse accessorius, ubi para est, ibi est totum, ubi periculum, ibi est lucrum colloccatur, ulterius concilium, ultima ratio, ultima voluntas, ultimatum, ultimum suplicium, ultimus heres, ultimus terminus, ultra fines mandati, ultra posse nemo obligatur, ultra posse nemo tenetur, ultra reprises, ultra vires, UN Aims, UN Bodies for the Protection of Human Rights, UN Charter, UN Commission on Human Rights, UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UN Economic and Social Council, UN General Assembly, UN High Commissioner for Human Rights, UN High Commissioner for Refugees, UN International Court of Justice, UN Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice – Beijing Rules, UN Secretariat, UN Secretery General, UN Security Council, UN Special Agencies, UN Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, UN Subcommission on Promotion and Protection of Human Rights, una voce, unanimously, unde, UNESCO, UNESCO and Georgia, UNESCO Declaration on Human Genome and Human Rights, unfairness of proceedings, unidentified perpetrtor, uniform law, unitas personarum, United Nations, Universal Declaration of Human Rights, universal sufrage, universitas, universitas bonorum, universum jus, unlawflness, unlawful detention, Unlawful radio broadcasting, Unlawful, illegal immigrant, unreasonably long (procedure), unumquodque dissolvi potest eodem ligamine quo ligatum est, unumquodque dissolvitur eodem (eo) ligamine quo ligatur, use of force/violence, usuarius, usucapio, usura, usus, usus bellici, usus est dominium fiduciarum, usus fori, usus fructus, ususfructus, usus loquendi, ut antiquum, ut audivi, ut credo, ut infra, ut ita dicem, ut poena ad paucos, metus ad omnes perveniat, ut res magis valeat quam pereat, ut supra, uti possidetis, utlagatas, uzus

V

vacantia bona, vacatio, vacatur, vadari, vades, vadiacio legis, vadiare legem, vadio, vadium ponere, values of democratic society, vas, vectigal, vendens eandem rem duobus falsarius est, venditio, venditio exponas, venditor, venia facilitas incentivum est delinquendi, Venice commission, venire, venire facias, verba accipienda sunt secundum subjectam materiam, verba precaria, verbachartarum fortius accipiuntur contra preferentum, verbatim, verbo in verbum, verdicto non obstante, veritas, veritas nihil veretur nisi abscondi, veritatem dicere, versus, vestimentum, vetera statuta, veto, vexatae quastiones, vi, vi aut clam, vi et armis, via, via amicabil, via antiqua via est tuta, via publica, via trita est tutissima, via trita, viatuta, vice versa, vicium scriptoris, victim, Victims of war, vide, videlicet, Vienna Declaration and Program of action, Vienna world Conference on Human Rights, vigoro cujus, vinculum juris, violation, viri magne dignitatis, viribus unitis, virtute officii, virtute officii sui, vis absoluta, vis armata, vis compulsive, vis divina, vis inermis, vis laica, vis legibus est inimica, vis majior, vis major, Visa-free entry, viva pecunia, viva voce, vix, vocans, vocatus, vociferacio, volenti non fit injuria, voluntas det propositum distinguunt maleficia, Volunteer, vox Dei, vox emissa volat; litera scripta manet, vox et preterea nihil, vulgaris opinio, vulgaris purgatio, vulgo quaesiti, vulnerability

W

waiver of the court fees, War crimes, War criminals, war or other public emergency threatening the life of the nation, WHO, WIPO, withdrawald of parental rights, without prejudice to the provisions of Article…, witness, Wording, Work required of detainee, Work required to be done during conditional release, World Labour Organisation, Worship

X

Xenophobia

აბოლიცია, აბოლიციონიზმი, აბონემენტი, აბონენტი, აბორიგენი, აბრევიატურა, აბროგაცია, აბსენტეიზმი, აბსოლუტიზმი, აბსოლუტური უფლება, აბსოლუცია, აბსტრაქცია, აბსტრაქციონიზმი, აბსურდი, აგარაკი, აგენტი, აგენტი გენერალური, აგენტი ეკონომიკური, აგენტი სადაზღვევო, აგენტი სავაჭრო, აგენტი ფისკალური, აგენტურა, აგილი, აგიტაცია, აგლომერაცია, აგნოსტიციზმი, აგორა, აგრარული, აგრარული საზოგადოება, აგრეგირება, აგრესია, აგრესიული ფასების პოლიტიკა, ად ვალორემი, ადათი, ადამიანის აბსოლუტური უფლებები, ადამიანის განვითარების ინდექსი, ადამიანის გატაცება, ადამიანის კულტურული უფლებები, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია, ადამიანის უფლებათა დარღვევების კლასიფიკაცია, ადამიანის უფლებათა დარღვევის მიზეზები, ადამიანის უფლებათა დაცის სახელშეკრულებო მექანიზმები, ადამიანის უფლებათა დოკუმენტების ნუსხა, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ადამიანის უფლებათა ვერტიკალური მოქმედება, ადამიანის უფლებათა თაობები, ადამიანის უფლებათა კლასიფიკაცია, ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ადამიანის უფლებათა პატივისცემა, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბილი, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევები, ადამიანის უფლებათა წახალისება და დაცვა, ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობა და დაცვა, ადამიანის უფლებათა ჰორიზონტალური მოქმედება, ადამიანის უფლებები, ადამიანის უფლებები რომელთაგან გადახვევა დაუშვებელია, ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლო, ადამიანის ძირითადი უფლებები, ადამიანური განზომილება, ადამიანური ფაქტორები, ადამიანური ღირსება, ადაპტაცია, ადაპტაცია სოციალური, ადაპტაცია სტრუქტურული, ადგილი საკურორტო, ადგილობრივი, ადგილობრივი დაცვის საშუალებების ამოწურვა, ადგილობრივი თვითმმართველობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულება, რომლებში საქმიანობაც ითვლება საჯარო სამსახურად, ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურე, ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ადმინისტრაციული უფლებამოსილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს დელეგირებული უფლებამოსილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ექსკლუზიური უფლებამოსილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მარეგულირებელი უფლებამოსილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მომსახურებითი უფლებამოსილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ნებაყოფლობითი უფლებამოსილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს საინვესტიციო უფლებამოსილება, ადგილობრივი მმართველობა, ადგილობრივი მოსაკრებელი, ადგილობრივი მოსაკრებლის სახეები, ადგილობრივი ორგანოები, ადგილობრივი საარჩევნო ოლქი, ადგილობრივი სიმბოლიკის გამოყენებისათვის გადასახადი, ადგილსამყოფელი, ადენდუმი, ადეპტი, ადვენტისტები, ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო, ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისია, ადვოკატი (ვექილი), ადმინისტრატორი, ადმინისტრაცია, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული (რეგიონალური) ავტონომია, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა, ადმინისტრაციული, ადმინისტრაციული აქტი, ადმინისტრაციული გარიგება, ადმინისტრაციული დაკავება, ადმინისტრაციული ერთეულები (საქართველოს), ადმინისტრაციული იუსტიცია, ადმინისტრაციული კოდექსი, ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა (გადაცდომა), ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული სახდელი, ადმინისტრაციული წარმოება, ადმინისტრაციული ხარჯები, ადმინისტრირება, ადმირალი, ადჰოკრატია, აერო ..., აერონავიგაცია, ავალი, ავანგარდი, ავანგარდიზმი, ავანსი, ავანსცენა, ავანტიურიზმი, ავარია, ავერსი, ავთენტური, ავია, ავიზო0, ავისტა, ავრალი, ავტარკია, ავტო ..., ავტოგრაფი, ავტოკეფალია, ავტოკეფალური ეკლესია, ავტოკრატია, ავტომატიზაცია, ავტონიმი, ავტონომია, ავტონომიური, ავტორი, ავტორიტარიზმი, ავტორიტეტი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისთვის გადასახადი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისთვის გადასახადის გადახდის წესი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისთვის გადასახადის განაკვეთი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისთვის გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისთვის გადასახადის შეღავათები, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადის გადახდის წესი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადის განაკვეთი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სახეობები, ავტოქთონი, ავუარი, აზარტული თამაში, აზრის გამოხატვის თავისუფლება, აზრის, სინდისის და რელიგიის თავისუფლება, აზროვნების დონეები, ათეიზმი, აკადემია, აკადემიური თავისუფლება, აკადემიური მოსწრება, აკადემიური ხარისხი, აკათისტო, აკვატორია, აკვიზიტორი, აკვიზიცია, აკომოდაცია, აკრედიტაცია, აკრედიტივი, აკრედიტივი დოკუმენტალური (სასაქონლო), აკრედიტივით ანგარიშსწორება, აკრონიმი, აკულტურაცია, აკუმულაცია, ალაფურშეტი, ალბიონი, ალგორითმი, ალიანსი, ალიბი, ალილუია, ალიმენტაცია, ალიმენტი, ალიმენტის გადამხდელი, ალიმენტის ოდენობა, ალმა-მატერი, ალოგიზმი, ალონჟი, ალტერნატივა, ალტერნატიული დანახარჯები, ალტინგი, ალტრუიზმი, ამალგამაცია, ამბი...., ამბო....,, ამბივალენტური, ამბიცია, ამბოხება, ამბოხი

ბავშვებისადმი სასტიკი მოპყრობა, ბავშვთა ექსპლოატაცია, ბავშვთა უფლებათა კონვენცია, ბავშვთა უფლებები, ბავშვთა შრომა, ბაზა, ბაზარი, ბაზარი გამყიდველის, ბაზარი ობლიგაციის, ბაზარი სადაზღვევო, ბაზარი სავალუტო, ბაზარი სავალუტო ორმაგი, ბაზარი ფასიანი ქაღალდების, ბაზარი ფულის, ბაზისი, ბაზისი და ზედნაშენი, ბაზისური პიროვნება, ბაზისური სახელმწიფო ობლიგაცია, ბაზრის ორგანიზებისათვის ერთიანი, ფიქსირებული, კომბინირებული გადასახადი, ბაზრის ორგანიზებისათვის ერთიანი, ფიქსირებული, კომბინირებული გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი, ბაზრობა, ბაიტი, ბაკალავრი, ბაკალავრიატი, ბაკქანალია, ბალანსი, ბალანსი აქტიური, ბალანსი პასიური, ბალანსი სავაჭრო, ბალასტი, ბალისტიკა, ბალკანიზაცია, ბალკერი, ბალოტირება, ბანალური, ბანდა, ბანდეროლი, ბანკეტი, ბანკთან დაკავშირებული პირები, ბანკი, ბანკი გარანტი, ბანკი ემიტენტი, ბანკი ეროვნული (ცენტრალური), ბანკი ინოვაციური, ბანკი იპოთეკური (საიპოთეკო), ბანკი კომერციული, ბანკი მსოფლიო, ბანკი საინვესტიციო, ბანკირი, ბანკის დირექტორატის წევრობასთან შეუთავსებლობა, ბანკის ფილიალი, ბანკნოტი (საბანკო ბილეთი), ბანკომატი, ბანკროლი, ბანკროტი, ბაპტისტები, ბაპტისტერიუმი, ბაჟი, ბაჟი სახელმწიფო, ბაჟის განაკვეთები, ბარათი (ევრობარათი), ბარათი (მასთერბარათი), ბარათი ავიაკომპანიის, ბარათი კომპანიის, ბარათი მაღაზიის, ბარათი პლასტიკური, ბარათი საბანკო, ბარათი საგადასახადო (სადებეტო), ბარათი საკრედიტო, ბარათი სასტუმროს, ბარათი “ოქროსი”, ბარათი “პლატინის”, ბარბარიზმი, ბარელი, ბარი ..., ბარო ...,, ბარიერი, ბარილი, ბარკასი, ბაროკო, ბარომეტრი, ბარჟა, ბარტერი, ბასტიონი, ბატონი/ქალბატონი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში, ბატონობა და მორჩილება, ბატონყმობა, ბე, ბენეფიციარი, ბენილუქსი, ბი ...,, ბიბლია, ბიბლიო ..., ბიდი, ბიზნეს-გეგმა, ბიზნესი, ბიზნესინგი, ბიკამერალიზმი, ბილბორდი, ბილი, ბინადრობის მოწმობა, ბინარული ოპოზიციები, ბინის ჩხრეკა, ბიო ...,, ბიოგენეზი, ბიოგენეტიკური კანონი, ბიოგრაფია, ბიოგრაფიული მეთოდი, ბიოდეტერმინიზმი, ბიოზი, ბიოლოგიზმი, ბიპატრიზმი, ბიპოლარულობა, ბირთვული ზამთარი, ბირთვული იარაღი, ბირთვული ქოლგა, ბირთვული შეკავება, ბირჟა, ბირჟა სავალუტო, ბირჟა სასაქონლო, ბირჟა საფონდო, ბირჟა უნივერსალური, ბირჟა ფიუჩერსული, ბირჟა შრომის, ბირჟის (სასაქონლო) დაფუძნება, ბირჟის ლიკვიდაცია, ბირჟის საბჭო (კომიტეტი), ბირჟის საერთო კრება, ბირჟის საწესდებო კაპიტალი, ბის, ბისექსუალიზმი, ბიტი, ბიულეტენი, ბიურო, ბიუროკრატია, ბიუროკრატია (ბიუროკრატიზმი), ბიუროკრატიული პოლიტიკა, ბიუჯეტი, ბიუჯეტი ადგილობრივი, ბიუჯეტი რაიონის, ბიუჯეტი სახელმწიფო, ბიუჯეტი ცენტრალური, ბიუჯეტის დეფიციტი, ბიუჯეტის პრეფიციტი, ბიუჯეტის სეკვესტრი, ბიუჯეტის შემოსულობები, ბიუჯეტის ხარჯები, ბიჰევიორიზმი, ბლანკი, ბლეფი, ბლიც ..., ბლიცკრიგი, ბლოკადა, ბლოკი, ბლოკირება, ბოიკოტი, ბოლშევიზმი, ბომონდი, ბონაპარტიზმი, ბონი, ბონიტეტი, ბონიფიკაცია, ბონუს-მალუსის სისტემა, ბონუსი, ბორდერო, ბრავისიმო, ბრავო, ბრაკონიერი, ბრალდება, ბრალდების მხარე, ბრალდებული, ბრალმდებელი კერძო, ბრალმდებელი სახელმწიფო, ბრაჰმანიზმი (ბრამანიზმი), ბრეტონ-ვუდსი, ბრიგადა, ბრიფინგი, ბროკერი, ბროკერი საბაჟო, ბროშურა, ბრუნერის თეორია, ბრუტო, ბრძანება, ბრძანება სასამართლო (მოსამართლის ბრძანება), ბრძანებულება საქართველოს პრეზიდენტის, ბუდაპეშტის სამიტი, ბუდიზმი, ბუკლეტი, ბუკმეკერი, ბულა, ბუმი, ბუნდესრატი, ბუნდესტაგი, ბუნებითი სამართალი, ბუნებითი სამართლის სკოლა, ბუნებრივი და სოციალური ნორმები, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის გადასახადის გადახდის წესი, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის გადასახადის ოდენობა, ბუნტი, ბურგომისტრი, ბურჟუაზია

,,განტევების ვაცი“, გაგება, გადაადგილების თავისუფლება, გადაადგილებული პირები, გადაზღვევა, გადარიცხვა, გადასახადი, გადასახადი ადგილობრივი, გადასახადი არაპირდაპირი/ირიბი, გადასახადი ბირჟის, გადასახადი გაყიდვის მოცულობაზე, გადასახადი მიწის, გადასახადი მოგების, გადასახადი ნატურალური, გადასახადი პირადი, გადასახადი პირდაპირი, გადასახადი პროგრესული, გადასახადი პროპორციული, გადასახადი რეგრესიული, გადასახადი საერთო-სახელმწიფოებრივი, გადასახადი საშემოსავლო, გადასახადი სოციალური დაზღვევის, გადასახადი სპეციალური, გადასახადი ქონების, გადასახადი ჩუქების, გადასახადის ამოღება განრიგის მიხედვით (შედულარული ფორმით), გადასახადის ამოღება გლობალური ფორმით, გადასახადის მიმდინარე გადასახდელები, გადასახადის ობიექტი, გადასახადის სუბიექტი, გადასახლება, გადატრიალება, გადაულახავი ძალა (ფორსმაჟორი), გადაცდომა (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა), გადაწყვეტილება და ჩარჩო გადაწყვეტილება, გადახდისუნარიანობა, გადახდისუუნარო ბანკი, გადახდისუუნარობა, გადმოღვრის ეფექტი, გაერთიანების აქტების იერარქია (ნორმების იერარქია), გაერთიანების სამართალი, გაერთიანების სამართლებრივი ინსტრუმენტები, გაერთიანების სამართლის ინკორპორაცია (გადატანა შიდა სამართალში), გაერთიანებისა და სამთავრობაშთორისო მეთოდები, გაერთინების სამართლის განხორციელების მონიტორინგი, გაერო, გაეროს 1985 წლის დეკლარაცია, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისია, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი, გაეროს ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობისა და დაცვის ქვეკომისია, გაეროს ამოცანები, გაეროს განვითარების პროგრამა, გაეროს გენერალური ასამბლეა, გაეროს გენერალური მდივანი, გაეროს დეკლარაცია ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის თაობაზე, გაეროს დისკრიმინაციის დაუშვებლობისა და უმცირესობათა დაცვის ქვეკომისია, გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭო, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარი, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის სამსახური, გაეროს მიზნები და პრინციპები, გაეროს ორგანოები ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, გაეროს პროგრამები, გაეროს რეზოლუცია № 1325, გაეროს საერთაშორისო სასამართლო, გაეროს სამდივნო, გაეროს სამეურვეო საბჭო, გაეროს სპეციალიზებული დაწესებულებები, გაეროს სპეციალური მომხსნებელი ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხზე, გაეროს უშიშროების საბჭო, გაეროს წესდება, გავლენის სფეროები, გაზეთი, გაზომვის მეთოდი, გაზომვის სკალები, გაკვეთილი, გაკვეთილის აქტივობა, გაკვეთილის გეგმა (სცენარი), გაკვეთილის სასწავლო მიზანი, გაკოტრება, გაკოტრების საქმის წარმოება, გალონი, გამალებული შეიარაღება, გამართლებული, გამგებელი, გამგეობა, გამია, გამოკითხვა, გამომძიებელი, გამოქვეყნება, გამოქვეყნება ნორმატიული აქტის, გამოყენება, გამოყენებითი სოციოლოგია, გამოცდების ეროვნული ცენტრი, გამოძალვა, გამოძიების ადგილი, გამოძიების მოსამართლე, გამოძიების ორგანოები, გამოწვევა, გამოხატვის თავისუფლება, გამყიდველი, გამჭვირვალეობა, განათლება, პროფესიული გადამზადება და ახალგაზრდული საქმეები, განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი, განათლების უფლება, განაკვეთი ნულოვანი, განაღდება, განაჩენი, განვითარება, განვითარებადი ქვეყნები, განვითარების უფლება, განზე გადგომა, განიარაღება, განკარგულება, განკარგულება გადასაცემი, განმავითარებელი შეფასება, განმათავისუფლებელი ომი, განმანათლებლობა, განმარტოებითი პატიმრობა, განმსაზღვრელი შეფასება, განმცხადებელი ქვეყნები, განსაიდუმლოება, განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები, განსასჯელი, განსხვავებული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მოძველებული ტერმინი - ინვალიდები) გენდერული დიფერე, განუზრახველი შედეგები, განუყოფელი უფლებები, განყოფილება, განჩინება, განჩინება კერძო, განცხადება, განძი, გარანტი, გარანტია, გარანტიების კლასიფიკაცია, გარდაცვალების მომენტი, გარდნერის თეორია მრავალმხრივი ინტელექტის შესახებ, გარემოს დაცვა, გარიგება, გარიგება გირაოთი, გარიგება დეპორტული, გარიგება პირობითი, გარიგება პრემიით, გარიგება რეალური საქონლით, გარიგება საბირჟო, გარიგება საეჭვო, გარიგება საკრედიტო, გარიგება ფასების შემდგომი ფიქსაციით, გარიგება ფიუჩერსული, გარიგება ფორვარდული, გარიგება „ოფსეტი”, გარიგება „სვოპი”, გარიგების ერთეული, გასამრჯელო, გასაჩივრების პროცედურა, გასახლება, გასხვისება, გაუპატიურება, გაუქმება, გაუჩინარება - უგზო - უკვლოდ დაკარგვა, გაუძევებლობა, გაფართოება, გაფიცვა, გაქირავება, გაღრმავებული თანამშრომლობა, გაყოფა ნატურით, გაშვება, გაძევება, გაძევება მასობრივი, გაწევრიანების კრიტერიუმები (კოპენჰაგენის კრიტერიუმები), გაწევრიანების მოლაპარაკებები, გეგმა, გეიტი, გემაინშაფტი/გეზელშაფტი, გენდერ-მეინსტრიმინგი, გენდერი, გენდერლექტი, გენდერული, გენდერული ადაპტაცია, გენდერული ასიმეტრია, გენდერული ექსპერტიზა, გენდერული იდეოლოგია, გენდერული იდეტნობა, გენდერული ინდიკატორები, გენდერული ისტორია, გენდერული კვლევა, გენდერული კვლევები, გენდერული კვოტა, გენდერული კონფლიქტი, გენდერული ლინგვისტიკა, გენდერული მგრძნობელობა, გენდერული სისტემა, გენდერული სტატისტიკა, გენდერული სტერეოტიპები, გენდერული სტრესი, გენდერული უთანასწორობა, გენდერული ფაქტორის შემცველი ჰუმანური განვითარების ინდექსი, გენდერული ფსიქოლოგია, გენდერული ძალადობა, გენდრული ეკონომიკა, გენდრული ცენზურა

დაბა, დაბალი ინტენსივობის კონფლიქტი, დაბალი პოლიტიკა, დაბეგვრა, დაბეგვრა რეგრესიული, დაბეგვრის ერთეული, დაგეგმვისა და დროული შეტყობინების დანაყოფი, დაგირავება, დაგროვილი პროცენტი, დადგენილება, დავალება, დაზვერვა, დაზვერვის სამსახური, დაზღვევა, დაზღვევა ავტომოტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, დაზღვევა გარდაცვალებისგან უვადო, დაზღვევა გარკვეულ ასაკამდე გარდაცვალებისგან, დაზღვევა გარკვეულ ასაკამდე მიღწევის, დაზღვევა ნებაყოფლობითი, დაზღვევა პასუხისმგებლობის, დაზღვევა პირადი, დაზღვევა სავალდებულო, დაზღვევა სიცოცხლის, დაზღვევა ქონების, დაზღვევის ობიექტი, დაზღვევის სახეები და ფორმები, დაიჯესტი, დაკავება, დაკვირვება, დაკვირვების ჩანაწერები, დაკითხვა, დამაკვალიანებელი შეკითხვები, დამამზადებელი, დამატებითი ღირებულება, დამატებული ღირებულების გადასახადი, დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი, დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი, დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელის რეგისტრაცია, დამატებული ღირებულების გადასახადის განაკვეთი, დამნაშავეთა გადაცემა, დამნაშავეობა, დამოკიდებულება, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა, დამოუკიდებელი დიპლომირებული ბუღალტრების ამერიკის ინსტიტუტი, დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო, დამოუკიდებელი მოვაჭრე, დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლების უფლება, დამსწრე, დამფუძნებელი, დამცველი, დამხმარე მოსამსახურე, დანაზოგი, დანაშაული, დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ, დანაშაული განგრძობადი, დანაშაული განზრახი, დანაშაული გაუფრთხილებლობით, დანაშაული დენადი, დანაშაული კაცობრიობის წინაშე, დანაშაულის რეციდივი, დანაშაულის სოციოლოგია, დანაშაულში თანამონაწილეობა, დანახარჯი, დანახარჯი ზღვრული, დანახარჯი მუდმივი, დანახარჯი ცვლადი, დაპატიმრება, დარბევა, დარვინიზმი, დარღვევა, დასავლეთ ევროპული კავშირი, დასავლეთ ევროპული კავშირის ასოცირებული პარტნიორები, დასავლეთ ევროპული კავშირის ასოცირებული წევრები, დასავლეთ ევროპული კავშირის დამკვირვებლები, დასაიდუმლოება, დასაქმება, დასაქმების კომიტეტი, დასაქმების კოორდინირებული სტრატეგია, დასაშვებობა საჩივრის, განაცხადის, დასვენების დრო, დაუსაბუთებელი ქონება, დაუსწრებლად გასამართლება, დაუსჯელობა, დაფინანსება, დაფრახტვა, დაქვემდებარება, დაქირავებული პირები (მეომრები), დაქტილო ...,, დაშინება, დაშოშმინება, დაცვის მხარე, დაცული პირები, დაწესებულება, დაწესებულება სახაზინო (საბიუჯეტო), დაწესებულება საჯარო, დაწესებულება საჯარო კოლეგიური, დახასიათება, დახმარება, დაჯავშნა, დე ...,, დე იურე, დე ფაქტო, დე ფაქტო – დე იურე, დებატი, დებეტი, დებიტი, დებიტორების ანგარიში, დებიტორი, დებიტორული დავალიანება, დებიუტი, დებულება, დებულება უფლებათა შეწყვეტაზე, დეგრადაცია, დედუქცია, დევალვაცია, დევიაცია, დევიზი, დევნა, დევნილი, დეზ, დეზავუირება, დეზერტირი, დეზერტირობა, დეზინფორმაცია, დეზორგანიზაცია, დეიდეოლოგიზაცია, დეიზმი, დეკა ...,, დეკადა, დეკანი, დეკლარაცია, დეკლარაცია (ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა), დეკლარაცია აქციზის ყოველთვიური, დეკლარაცია თანამდებობის პირის, დეკლარაცია თანამდებობის პირის საფინანსო, დეკლარაცია თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის, დეკლარაცია საბაჟო, დეკლარაცია სატვირთო-საბაჟო, დეკლარაცია საფოსტო გზავნილების, დეკლარაცია საშემოსავლო, დეკლარაცია საჯარო მოსამსახურეთა შემოსავლებისა და ქონებრივი მდგომარეობის, დეკლარაცია ფიზიკური პირის (საბაჟო მიზნებისთვის), დეკლარაციის (თანამდებობის პირის) სპეციალური (საიდუმლო) გრაფა, დეკლარირება, დეკოლონიზაცია, დეკორტი, დეკრეტი, დეკრეტი საქართველოს პრეზიდენტის, დეკუვერი, დელეგატი, დელეგაცია, დელეგირება, დელიმიტაცია, დელინკვენტობა, დელისტინგი, დელიქტი, დელიქტური ვალდებულება, დელკრედერე, დელტა, დემაგოგია, დემარკაცია, დემარში, დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდი, დემილიტარიზაცია, დემოგრაფია, დემოკრატია, დემოკრატია პირდაპირი, დემოკრატია წარმომადგენლობითი, დემოკრატიული დეფიციტი, დემოკრატიული მშვიდობა, დემოკრატიული უფლებები, დემონსტრაცია, დემონსტრაციების თავისუფლება, დემოციდი - Democide, დემპინგი, დენომინაცია, დენონსაცია, დეონტოლოგია, დეპარტამენტი, დეპეშა, დეპოზიტარი, დეპოზიტი, დეპოზიტი ვადიანი, დეპოზიტი მოთხოვნამდე, დეპოზიტი საშემნახველო, დეპოზიტორი, დეპოზიტორიუმი, დეპონენტი, დეპონირება, დეპონირებული თანხა, დეპორტაცია, დეპორტი, დეპუტატი, დეროგაცია, დესანტი, დესპოტი, დესპოტიზმი, დესტაბილიზაცია, დესტრუქცია, დეტალი

ეგალიტარიზმი, ეგალიტარული, ეგალიტარული სახელმწიფო პოლიტიკა, ეგალიტარული ფემინიზმი, ეგზალტაცია, ეგზეკუცია, ეგზემპლარი, ეგზისტენციალური სოციოლოგია, ეგზო ..., ეგზოგამია, ეგზოტიკა, ეგო, ეგოიზმი, ეგოცენტრიზმი, ედვოკასი, ედიქტი, ევაკუაცია, ევანგელისტები, ევენტუალური, ევთანაზია, ევოლუცია, ევოლუციური სოციოლოგია, ევრო, ევრობაზარი, ევროგაერთიანების სამართალი, ევროგაერთიანების ჰუმანიტარული ოფისი, ევროგაერთიანების „ხიდის” პროცედურა, ევროდოლარი, ევროვალუტა, ევროკავშირი, ევროკავშირის ხელშეკრულების მეექვსე თავი, ევროკავშირის ხელშეკრულების მეხუთე თავი, ევროკომისია, ევროკომისიის პრეზიდენტი, ევროკორპუსი, ევროკრედიტი, ევროობლიგაცია, ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია, ევროპის არქიტექტურა, ევროპის გაერთიანებათა სასამართლო, ევროპის გაერთიანების საგარეო უფლებამოსილება, ევროპის გაერთიანების ხელშეკრულების 308-ე მუხლი, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ზონა, ევროპის კავშირი, ევროპის კავშირის მოქალაქეობა, ევროპის კავშირის პოლიტიკური პროგრამა, ევროპის კავშირის საბჭო (მინისტრების საბჭო), ევროპის კავშირის სამართლებრივი ქმედუნარიანობა, ევროპის კავშირის საყრდენები, ევროპის კავშირის ხელშეკრულების 48-ე მუხლი, ევროპის კავშირის ხელშეკრულების 49-ე მუხლი, ევროპის კომისია (ევროკომისია), ევროპის პარლამენტი (ევროპარლამენტი), ევროპის პოლიტიკური თანამშრომლობა, ევროპის საბჭო (ევროსაბჭო), ევროპის სამართალი, ევროპის სასამართლო, ევროპის სახმელეთო და საზღვაო ძალები, ევროპის სოციალური ქარტია, ევროპის ცენტრალური ბანკი, ევროპოლი (ევროპის პოლიციის სამსახური), ევროპოცენტრიზმი, ევროპული კონვენცია ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლბათა დაცვის შესახებ, ევროპული საბჭო, ევროპული სასამართლო, ევროპული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის იდენტურობა, ევროპული ქარტია რეგიონალური თუ უმცირესობათა ენების დაცვის შესახებ, ევროპული შეთანხმება, ევროპული ჩარჩო კონვენცია ევროპულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ, ევროჩეკი, ევქარისტია, ეთერი, ეთიკა, ეთიკა (პოლიტიკური), ეთიკა პროფესიული, ეთნიკური ერთობა, ეთნიკური კონფლიქტი, ეთნიკური კუთვნილება, ეთნიკური ნაციონალიზმი, ეთნიკური წარმომავლობა, ეთნიკური წმენდა, ეთნიკური ჯგუფი, ეთნოგრაფია, ეთნოლოგია, ეთნოპოლიტიკა, ეთნოსი, ეთნოცენტრიზმი, ეთნოციდი, ეთოსი, ეიფორია, ეიჯეიზმი, ეკვივალენტი, ეკიპაჟი, ეკიპირება, ეკლესია, ეკლესიათა მსოფლიო საბჭო, ეკლექტიზმი, ეკოლოგია, ეკოლოგიური კრიზისი, ეკონომეტრია, ეკონომეტრიკა, ეკონომია, ეკონომიკა, ეკონომიკის გლობალიზაცია, ეკონომიკისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი, ეკონომიკური და სავალუტო კავშირი, ეკონომიკური და სოციალური ურთიერთგათანაბრება, ეკონომიკური და სოციალური უფლებები, ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკური პოლიტიკის ღონისძიებები, ეკონომიკური სანქციები, ეკონომიკური სოციოლოგია, ეკონომიკური ფემინიზმი, ეკოპოლიტიკა, ეკუმენიზმი, ელასტიკური, ელემენტარული, ელემენტი, ელექტორატი, ელექტრონული ლუქი, ელექტრონული პასპორტი, ელექტრონული საბუთი, ელისეს ხელშეკრულება, ელიტა, ელიტიზმი, ემანსიპაცია, ემანსიპაცია ქალთა, ემბარგო, ემბლემა, ემერჯენტული თვისებები, ემიგრანტი, ემიგრაცია, ემისარი, ემისია, ემისიის პროსპექტი, ემიტენტი, ემიტენტი ობლიგაციის, ემიტირება, ემოცია, ემპათია/ემპათიკური გაგება, ემპირიზმი, ენდო, ენერგია, ენთუზიაზმი, ენციკლიკა, ენციკლოპედია, ეპარქია, ეპიგონი, ეპიგრამა, ეპითეტი, ეპილოგი, ეპისკოპოსი, ეპისტოლე, ეპიტაფია, ეპიტიმია, ეპოსი, ერა, ერგონომიკა, ერესი, ერთ პირთან მოლაპარაკება, ერთგანზომილებიანი ადამიანი, ერთეული ვეტოს სისტემა, ერთიანი ევროპული აქტი, ერთიანი ინსტიტუციური ჩარჩო, ერთიანი პოზიცია, ერთიანი საარჩევნო პროცედურა და ევროპის პარლამენტის შემადგენლობა, ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი, ერთიანი სავაჭრო პოლიტიკა, ერთიანი სატრანსპორტო პოლიტიკა, ერთიანი სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა, ერთიანი სტრატეგია, ერთმმართველობა, ერთობა (სოციალური), ერთობლივი პოზიცია (ევროკავშირის ხელშეკრულება, მეექვსე თავი), ერთობლივი ქმედება (ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა), ერთობლივი ქმედება (მართლმსაჯულება და შინაგანი საქმეები), ერთხმივობა, ერი, ერი-სახელმწიფო, ერისტიკა, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლა, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა, ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობა, ეროვნული (ცენტრალური) ბანკი, ეროვნული (ცენტრალური) ბანკის მუშაკთა ინტერესების კოლიზია, ეროვნული ბანკის საბჭო, ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის თანამდებობრივი შეუთავსებლობა და მოქმედების შეზღუდვა, ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ინტერესთა განცხადება, ეროვნული თვითგამორკვევა, ეროვნული ინტერესები, ეროვნული პარლამენტები, ეროვნული პროფესიული სააგენტო, ეროვნული რეჟიმი, ეროვნული სასწავლო გეგმა, ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრი, ეროვნული სახელმწიფო, ეროვნული სტანდარტი, ეროვნული სტანდარტიზაცია, ეროვნული უმცირესობანი, ეროვნული უსაფრთხოება

ვა-ბანკი, ვაკანსია, ვაკუუმი, ვალდებულება, ვალდებულება თამასუქზე, ვალდებულება სასესხო, ვალდებულება სახაზინო, ვალვაცია, ვალი, ვალი სახელმწიფო, ვალი სახელმწიფო საგარეო, ვალი სახელმწიფო საშინაო, ვალიდურობა, ვალორიზაცია, ვალუტა, ვალუტა არაკონვერტირებადი, ვალუტა კონვერტირებადი, ვალუტა ნახევრად კონვერტირებადი, ვალუტა სარეზერვო, ვალუტის კონვერსია, ვალუტის კურსი, ვანდალიზმი, ვარანტი, ვარიანტი, ვარიაცია, ვატიკანი, ვაუჩერი, ვაჰაბიტები, ვებ-გვერდი, ვებსაიტი, ვენეციის კომისია, ვენის დეკლარაცია და მოქმედების პროგრამა, ვენის მსოფლიო კონფერენცია ადამიანის უფლებათა თაობაზე, ვენჩურული კაპიტალი, ვერბალური, ვერდიქტი, ვერიფიკაცია, ვერნისაჟი, ვერსია, ვერტიკალური ინტეგრაცია, ვესტფალიის სისტემა, ვეტერანი, ვეტო, ვეტო აბსოლუტური, ვეტო ფარდობითი, ვექილი, ვექსილი, ვექსილოლოგია, ვექტორი, ვიდეო, ვიზა, ვიზავი, ვიზიტაცია, ვიზიტი, ვიზუალურ-სივრცითი ინტელექტის მქონე ადამიანები, ვიზუალური, ვინდიკაცია, ვირუსი, ვიქტიმოლოგია, ვიცე ...,, ვიცე-ადმირალი, ვიცე-პოლკოვნიკი, ვიცე-პრეზიდენტი, ვოლონტიორი, ვოლუნტარიზმი, ვოტუმი, ვულგარული მატერიალიზმი

ზავი, ზარალი, ზეგანაკვეთური მუშაობა, ზედნადები, ზედნადები ხარჯები, ზემდეგი, ზენიტი, ზეწოლის ჯგუფები, ზნეობა, ზნე–ჩვეულებები, ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, ზოგადი განათლების სისტემა, ზოგადი მესამე მუხლი, ზოგადი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ზოგადი საერთაშორისო ხელშეკრულება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, ზონა, ზონალური, ზონდირება, ზღვის გაღმა რეგიონები

თავდაუსხმელობის პაქტი, თავდაცვა, თავდაცვის ერთიანი პოლიტიკა, თავდებობა, თავისუფალი არჩევნები, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, თავისუფალი დროის სოციოლოგია, თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, თავისუფალი ვაჭრობა, თავისუფალი ვაჭრობის ზონა, თავისუფალი პრესის უფლება, თავისუფლება, თავისუფლების აღკვეთა, თავისუფლების უფლების უკანონო შეზღუდვა, თავისუფლების შეზღუდვა, თავისუფლების, უსაფრთხოების და მართლმსაჯულების სივრცე, თავშესაფარი, თავშესაფრის უფლება, თათბირი, თამასუქი, თამასუქი ავალირებული, თამასუქი გადასაპირებელი (გადასაყვანი), ანუ ტრატა, თამასუქი კერძო, თამასუქი კომერციული, თამასუქი მარტივი, თამასუქი საფინანსო, თამასუქი სახაზინო (ბონები), თამასუქი წარმომდგენზე, თამასუქი „ბრინჯაოს“, თამასუქის აღრიცხვა (დისკონტი), თამაშების თეორია, თამაშობა (სანაძლეო), თანაბარი საშუალებები, თანაბარი შესაძლებლობები, თანაგადაწყვეტილების პროცედურა, თანამშრომლობის პროცედურა, თანასწორთა სწავლება, თანასწორობა, თანასწორუფლებიანობა, თანაშემწე, თანხმობის პროცედურა, თაობა, თაღლითობა, თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლა, თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული სამსახური, თეზისი, თეთრი წიგნი, თეთრსაყელოიანები, თეიზმი, თეკა, თემა, თემატიკა, თემთა პალატა, თემი, თემიდა, თეოკრატია, თეოლოგია, თეორემა, თეორია, თვალსაჩინოება, თვითგამორკვევა, თვითგამორკვევის უფლება, თვითმართვა, თვითმკვლელობა, თვითმმართველი ერთეული, თვითმმართველობა, თვითრეგულირებადი ორგანიზაცია, თვითშემეცნება ანუ რეფლექსიური აზროვნება, თვითშეფასება, თვითცენზურა, თვითცნობიერება, თინეიჯერი, თოკშოუ

იარაღი, იარაღი გაზის, იარაღი ელექტროშოკური, იარაღი პნევმატური, იარაღი საკოლექციო, იარაღი სამოქალაქო, იარაღი სამსახურებრივ-საშტატო, იარაღი სამხედრო-საბრძოლო, იარაღი საფანტის, იარაღი ცეცხლსასროლი, იარაღი ცივი, იარაღი ცივი სასროლი, იარაღი ჯილდოდ მიღებული, იარაღის ბრუნვა, იარლიყების "მიკერების" თეორია, იდეა, იდეალი, იდეალიზმი, იდეალური ტიპი, იდეაფიქსი, იდენტიფიკაცია, იდენტობა, იდენტური, იდეოლოგია, იდი, ეგო, სუპერ–ეგო, იდილია, იდიოგრაფიული და ნომოთეტური მეთოდი, იდიომატური, იდიში, იეზუიტი, იერარქია, იერარქია საერთაშორისო სამართლის ნორმებში, იესო ქრისტე მაცხოვარი, იეღოველები, ივრითი, იზოლაცია, იზოლაციონიზმი, ილუზია, ილუსტრაცია, იმანენტური, იმეილი, იმიგრანტი, იმიგრაცია, იმიტაცია, იმიჯი, იმიჯმეიკერი, იმპერატივი, იმპერატიული, იმპერატიული ნორმები, იმპერატორი, იმპერია, იმპერიალიზმი, იმპიჩმენტი, იმპლემენტაცია, იმპლიკაცია, იმპოზანტური, იმპორტი, იმპორტი ირიბი, იმპორტი პირდაპირი, იმპრესიონიზმი, იმპროვიზაცია, იმპულსი, იმუნიტეტი, იმუნო…,, ინაუგურაცია, ინგრედიენტი, ინდემნიტეტი, ინდექსაცია, ინდექსი, ინდექსი საბირჟო, ინდივიდი, ინდივიდუალიზმი, ინდივიდუალური მეწარმე, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ინდივიდუალური საწარმო, ინდივიდუალური საწარმოს რეგისტრაციის პირობები, ინდივიდუალური საწარმოს საფირმო სახელწოდება, ინდივიდუალური საწარმოს საწესდებო კაპიტალი, ინდივიდუალური საწარმოს წევრთა რაოდენობა, ინდივიდუალური საწარმოს ხელმძღვანელობა, ინდივიდუალური სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ინდიკატორი, ინდიფერენტული, ინდოსამენტი, ინდოსანტი, ინდოსატი, ინდუიზმი, ინდუსტრია, ინდუსტრიალიზაცია, ინდუსტრიული საზოგადოება, ინდუსტრიული სოციოლოგია, ინდუქცია, ინეროლოგია, ინერტული, ინვაზია, ინვალიდი, ინვენტარი, ინვენტარიზაცია, ინვესტირება, ინვესტიცია, ინვესტიცია არასაფინანსო, ინვესტიცია პირდაპირი, ინვესტიცია პორტფელური, ინვესტიცია რეალური, ინვესტორი, ინვესტორი უცხოელი, ინიციალი, ინიციატივა, ინიციატივის უფლება, ინიციირება, ინკარნაცია, ინკასატორი, ინკასაცია (ინკასირება), ინკასო, ინკვიზიცია, ინკლუზიური განათლება, ინკოგნიტო, ინკოთერმს-ი, ინკომუნიკადო დაკავება, ინკორპორაცია, ინკრემენტალიზმი, ინოვაცია, ინჟირინგი, ინსაიდერი, ინსინუაცია, ინსპექტორი, ინსპექცია, ინსტალაცია, ინსტანცია, ინსტინქტი, ინსტიტუტი, ინსტიტუციები, ინსტიტუციონალიზაცია, ინსტიტუციური წონასწორობა და დემოკრატიული ლეგიტიმურობა, ინსტრუმენტი სავალო, ინსტრუქცია, ინსურგენტი, ინტეგრალური, ინტეგრაცია, ინტეგრაციის გაღრმავება, ინტელექტი, ინტელექტუალური საკუთრება, ინტელექტუალური საკუთრების მხოფლიო ორგანიზაცია, ინტელიგენტი, ინტელიგენცია, ინტენსიური, ინტერაქტიული სწავლების სტრატეგიები, ინტერესთა შეუთავსებლობა, ინტერესთა ჯგუფები, ინტერესი, ინტერვენცია, ინტერვიუ, ინტერვიუერი, ინტერიერი, ინტერიორიზაცია, ინტერნალიზაცია, ინტერნაციონალიზმი, ინტერნეტი, ინტერნირება, ინტერპელაცია, ინტერპერსონალური ინტელექტის მქონე ადამიანები, ინტერპოლაცია, ინტერპოლი, ინტერპრეტაცია, ინტერფეისი, ინტერცესია, ინტერ…,, ინტონაცია, ინტრაპერსონალური ინტელექტის მქონე ადამიანები, ინტრიგა, ინტრონიზაცია, ინტუიცია, ინფორმატიკა, ინფორმაცია, ინფორმაცია ინსაიდერული, ინფორმაცია საჯარო, ინფორმაცია, რომელიც არ მიიჩნევა სახელმწიფო საიდუმლოებად, ინფორმაცია, რომელიც შესაძლებელია სახელმწიფო საიდუმლოებად იქნეს მიჩნეული, ინფორმაცია, რომლის გასაიდუმლოება დაუშვებელია, ინფორმაციის დასაიდუმლოების ვადა, ინფორმაციის თავისუფლება, ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თავისუფლება, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნა, ინფორმაციული საზოგადოება, ინფრა...,, ინფრასტრუქტურა, ინფრასტრუქტურა ბაზრის, ინფრაქცია, ინციდენტი, იოანინას კომპრომისი, იპოთეკა, ირაციონალიზმი, ირაციონალური, ირედენტიზმი, ირიდენტა - შემოუერთებელი, ირონია, ისკეიპიზმი, ისლამი, ისლამური ფუნდამენტალიზმი, ისმაილიტები

კაბინეტი, კადასტრი, კადეტი, კადრები, კავალერი, კავშირი (ასოციაცია), კავშირი სამომხმარებლო კოოპერატივების, კავშირის თავმჯდომარეობა (თავმჯდომარეობის როტაცია), კაზუისტიკა, კაზუსი, კათარსისი, კათედრა, კათედრალი, კათედრალური ეკლესია, კათოლიკოსი, კათოლიციზმი, კალეიდოსკოპი, კალენდარი, კალენდარული წელი, კალვინიზმი, კალიგრაფია, კალკულაცია, კამბიო, კამერა, კამპანია, კამუფლაჟი, კანალი, კანდიდატი, კანიბალიზმი, კანონთა კოლიზია, კანონი, კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, კანონი კონსტიტუციური, კანონი ორგანული, კანონიერება, კანონიერი წარმომადგენელი, კანონის მოქმედება, კანონის უზენაესობა, კანონის უკუძალა, კანონმდებლობა, კანონმდებლობა საქართველოს, კანონმდებლობის გადამუშავება, კანონმდებლობის გამარტივება, კანონმდებლობის დაახლოება / ჰარმონიზება, კანონმდებლობის კონსოლიდაცია (ფორმალური/ოფიციალური და არაფორმალური/დეკლარაციული), კანტონი, კანცელარია, კანცლერი, კაპიტალდაბანდება, კაპიტალი, კაპიტალი საწესდებო, კაპიტალიზაცია, კაპიტალიზმი, კაპიტალური შემოსავალი, კაპიტალური ხარჯები, კაპიტან-ლეიტენანტი, კაპიტანი, კაპიტულაცია, კარანტინი, კარდინალი, კარიერა, კარიკატურა, კარტ-ბლანში, კარტელი, კარტოთეკა, კასაცია, კასკო, კასტა, კასტინგი, კატაკლიზმი, კატალიზატორი, კატალოგი, კატასტროფა, კატეგორია, კატეგორიული, კატეხიზმო, კეთებით სწავლება, კეთილდღეობის საზოგადოება, კემპინგი, კენჭისყრა, კვაზი, კვაზისახელმწიფო, კვალიფიკაცია, კვალიფიციური უმრავლესობა, კვანტიფიკაცია, კვარტალი, კვიპროკვო, კვლევა, კვლევა და განვითარება, კვლევის თვისებრივი და რაოდენობრივი მეთოდები, კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები, კვორუმი, კვოტა, კი ან არა (ჭეშმარიტი/მცდარი) კითხვები, კიბერნეტიკა, კიბერფემინიზმი, კიდნეფინგი, კითხვა, კითხვარი, კითხვების დასმა გაკვეთილზე, კითხვების დასმა ინტერვიუს დროს, კითხვების ტიპები, კილო ...,, კიოსკი, კლავიატურა, კლანი, კლასი, კლასიკური, კლასის მართვის სტრატეგიები, კლასიფიკატორი ტექნიკურ-ეკონომიკური ინფორმაციის, კლასიფიკაცია, კლასობრივი ბრძოლა, კლასობრივი ინტერესები და ცნობიერება, კლასობრივი სტრუქტურა, კლასტერი, კლასტერული ანალიზი, კლაუზევიცის დოქტრინა, კლაუზულა, კლეპტომანია, კლერიკალიზმი, კლერკი, კლიენტელიზმი, კლიენტი, კლირიკი, კლირინგი, კლონი, კლუბი, კოალიცია, კოალიცია (პოლიტიკური), კოალიციური მთავრობა, კოგნიტური, კოგნიტური სოციოლოგია, კოგნიცია, კოდექსი, კოდი, კოდირება, კოდიფიკაცია და კოდიფიცირება, კოეფიციენტი, კოლაბორაციონიზმი, კოლაბორაციონისტი, კოლაფსი, კოლბერგის მორალურობის განვითარების თეორია, კოლბის თეორია სწავლის სტილის შესახებ, კოლეგა, კოლეგია, კოლეგიურობა, კოლექტივი, კოლექტივიზმი, კოლექტიური მოქმედება, კოლექტიური პასუხისმგებლობა, კოლექტიური უსაფრთხოება, კოლექტიური უფლებები, კოლექტიური შრომითი დავა, კოლექტიური ცნობიერება, კოლექტიური ხელმძღვანელობა, კოლექტიური ხელშეკრულება, კოლექცია, კოლეჯი, კოლიზია, კოლიზია ნორმატიული აქტის, კოლიზიური სამართალი, კოლოკვიუმი, კოლონია, კოლონიალიზმი, კოლოსი, კომანდიტი, კომანდიტური საზოგადოება, კომანდიტური საზოგადოების გარდაქმნა სხვა სამართლებრივ-ორგანიზაციულ ფორმად, კომანდიტური საზოგადოების ლიკვიდაციის საფუძვლები, კომანდიტური საზოგადოების რეგისტრაციის პირობები, კომანდიტური საზოგადოების საფირმო სახელწოდება, კომანდიტური საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი, კომანდიტური საზოგადოების წევრთა რაოდენობა, კომანდიტური საზოგადოების წილის გასხვისება, კომანდიტური საზოგადოების ხელმძღვანელობა, კომანდოსი, კომბატანტები, კომბატანტი, კომბი...,, კომბინატი, კომბინატორი, კომბინაცია, კომენდანტი, კომენტარი, კომერცია, კომერციული საიდუმლოება, კომივოიაჟერი, კომისარი, კომისია, კომისიის დამტკიცება, კომისიის შემადგენლობა, კომისიონერი, კომიტენტი, კომიტეტები და სამუშაო ჯგუფები, კომიტეტი, კომიტოლოგია, კომპანია, კომპანია ლიზინგური, კომპანია საბროკერო, კომპანია საპენსიო, კომპანია სატრასტო

ლაბილური, ლაბირინთი, ლაბორატორია, ლაგი, ლავირება, ლავრა, ლაიბ ...,, ლაიტმოტივი, ლაკონიური, ლანდტაგი, ლანდშაფტი, ლაპიდარული, ლარი, ლატარია, ლატენტური, ლაურეატი, ლაფსუსი, ლეგალიზაცია, ლეგალობა, ლეგალური, ლეგატი, ლეგიონი, ლეგისლატურა, ლეგიტიმაცია, ლეგიტიმურობა, ლეიბორისტი, ლეიტენანტი, ლესბიანიზმი, ლესბოსელობა - ანუ საფიზმი, ლესბოსური ფემინიზმი, ლექსიკა, ლექსიკონი, ლექცია, ლიბერალიზმი, ლიბერალური დემოკრატია, ლიბერალური ფემინიზმი, ლიბერტალიზმი, ლიბერტარიანიზმი, ლიგა, ლიდერი, ლიდერობა, ლიზინგი, ლიზინგი განახლებადი, ლიზინგი გენერალური, ლიზინგი დაბრუნებადი, ლიზინგი მიმწოდებელს, ლიზინგი ოპერატიული, ლიზინგი საკომპენსაციო, ლიზინგი საკონტრაქტო, ლიზინგი საფინანსო, ლიზინგი ჯგუფური (სააქციო), ლიკვიდანტი, ლიკვიდატი, ლიკვიდატორი, ლიკვიდაცია, ლიკვიდური, ლიკვიდური აქტივები, ლიკვიდური საშუალებები, ლიკვიდურობა, ლიკვიდურობა ბანკის, ლიკვიდურობა ჭარბი, ლიკვიდურობის დონე, ლიმიტი, ლინგვისტური ინტელექტის მქონე ადამიანები, ლინგვისტური სოციოლოგია, ლინჩის სამართალი, ლისაბონის სამიტი, ლისტინგი, ლიტანია, ლიტერი, ლიტურგია, ლიცენზია, ლიცენზია განსაკუთრებული, ლიცენზია მარტივი, ლიცენზია საბანკო, ლიცენზია სავალუტო, ლიცენზია საპატენტო, ლიცენზია სპეციალური, ლიცენზია სრული, ლიცენზია უპატენტო, ლიცენზიარი (ლიცენზიის გამცემი), ლიცენზიატი (ლიცენზიის მფლობელი), ლიცენზიის მაძიებელი, ლიცენზიის/ნებართვის მოქმედების შეჩერება, ლიცენზირება, ლიცეუმი, ლობი, ლობიზმი, ლობისტური საქმიანობა, ლოგ(ი), ლოგია, ლოგიკა, ლოგისტიკა, ლოგოტიპი, ლოზუნგი, ლოიალური, ლოკალიზაცია, ლოკალური, ლოკალური საერთაშორისო სამართალი, ლოკალური ქსელი, ლოკაუტი, ლოკაცია, ლომბარდი, ლონგიტუდური კვლევები, ლონგწრფივი ანალიზი, ლორდთა პალატა, ლორდი, ლორო, ლოტი, ლოტი არასრული, ლოტი სრული, ლტოლვილები, ლტოლვილები და ქვეყნის შიგნით გადაადგილებული პირები, ლტოლვილი ,,ადგილზე“, ლუთერანობა, ლუმპენი, ლურჯსაყელოიანები, ლუსტრაცია, ლუქი, ლუქსემბურგის კომპრომისი

მაასტრიხტის ხელშეკრულება, მაგია, მაგისტრალი, მაგისტრატი, მაგისტრატურა, მაგისტრი, მაგნატი, მადამ, მადმუაზელ, მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის გადასახადი, მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი, მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის გადასახადის გადახდის წესი, მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის გადასახადის განაკვეთი, მაზოხიზმი, მათემატიკურ-ლოგიკური ინტელექტის მქონე ადამიანები, მაიორატი, მაიორი, მაკეტი, მაკიაველიზმი, მაკლერი, მაკლერი რეგისტრირებული, მაკლერი ცენტრალურ ბაზარზე, მაკრო ...,, მაკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, მაკროსოციოლოგია, მაკულატურა, მალაკნები, მალთუსიანელობა, მალთუსის თეორია, მანდატი, მანდატი (იმპერატიული), მანევრი, მანევრირება, მანერა, მანი, მანია, მანიპულაცია, მანიპულირება, მანიფესტაცია, მანიფესტი, მანომეტრი, მანსარდა, მანუსკრიპტი, მანციპაცია, მაჟორი, მაჟორიტარული, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნები, მაჟორიტარული სისტემა, მარგინალები, მარგინალი, მარგინალია, მარგინალიზმი, მარგინალობა, მარგინალური, მართვის სოციოლოგია (მენეჯმენტი,ინდუსტრიული სოციოლოგია), მართლმადიდებლობა, მართლმსაჯულება, მართლმსაჯულება და შინაგანი საქმეები, მართლშეგნება, მართლწესრიგი, მარიონეტი, მარკა, მარკეტინგი, მარკირება, მარჟა, მარტენსის დეკლარაცია (დათქმა), მარქსიზმი, მარქსისტული ფემინიზმი, მარშალი, მარშალის გეგმა, მარში, მარშრუტი, მარხვა, მასა, მასალა საბრძოლო, მასიური, მასკულინობა, მასმედია, მასმედიის (მასობრივი კომუნიკაციის) სოციოლოგია, მასობრივი არეულობები, მასობრივი გამოსვლა, მასობრივი განადგურება (ადამიანების), მასობრივი განადგურების იარაღი, მასობრივი დაპატიმრებები, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, მასობრივი მკვლელობა, მასობრივი საზოგადოება, მასონობა, მასსმედია, მასშტაბი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, მასწავლებლის ასისტენტი, მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი, მასწავლებლის წიგნი, მასწავლებლობის მაძიებელი, მატერია, მატერიალიზმი, მატერიალური, მატერიალური კულტურა, მატერიალური უფლებები, მატრიარქატი, მატრიმონიალური, მატრიცა, მატროსი, მაფია, მაქინაცია, მაქსიმა, მაქსიმალიზმი, მაქსიმუმი, მაღალი პოლიტიკა, მაჩიზმი, მდგრადი განვითარება, მეანაბრე, მეგა...,, მეგაპოლისი, მეგაფონი, მედალი, მედიანა, მედიატორი, მედიუმი, მეზალიანსი, მეთოდი, მეთოდიზმი, მეთოდიკა, მეთოდოლოგია, მეთოდოლოგიური ინდივიდუალიზმი, მეთოდური, მელანქოლია, მელანქოლიკი, მემარცხენე, მემარცხენეობა, მემარჯვენეობა, მემკვიდრეები კანონით, მემკვიდრეობა, მემკვიდრეობა ანდერძით, მემკვიდრეობა კანონით, მემკვიდრეობითი ტრანსმისია, მემკვიდრეობითობა, მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის გადასახადი, მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის გადახდის წესი, მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის განაკვეთი, მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი, მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის საგადასახადო ბაზა, მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის საგადასახადო შეღავათი, მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის ჩათვლა, მემორანდუმი, მემორიალი, მემუარები, მენეჯერი, მენეჯმენტი, მენიუ, მენტალიტეტი, მენტალური, მენტორი, მენშევიზმი, მერი, მერი ქალაქის, მერია, მერიტოკრატია, მერკანტილიზმი, მერკანტილური, მესა, მესაკუთრე, მესაკუთრე აქციის (ბენეფიციარი), მესაკუთრე რეგისტრირებული, მესამე სამყარო, მესია, მეტათეორია, მეტაკოგნიცია, მეტაკურიკულუმი, მეტამორფოზი, მეტანია, მეტაფორა, მეტისი, მეტრია, მეტრიკა, მეტრო, მეტროპოლია, მეტროპოლიტენი, მეურვეობა, მეურნეობა საკომლო, მექანიზაცია, მექანიზმი, მექანიკური და ორგანული სოლიდარობა, მექანიციზმი, მეცენატი, მეცნიერება, მეცნიერების სოციოლოგია, მეძიებლობა, მეწარმე სუბიექტი, მეწარმე სუბიექტის სტანდარტი, მეხუთე კოლონა, მეჯლისი, მზღვეველი, მზღვეველის საერთო დანაკარგები, მთავრობა, მთავრობათაშორისი საერთაშორისო ორგანიზაციები, მთავრობათშორისი კონფერენცია, მთავრობის ხელმძღვანელი

ნათესავი, ნათესავი აღმავალი შტოს, ნათესავი ახლო, ნათესავი დაღმავალი შტოს, ნათესაური ურთიერთობები, ნათლისღება, ნაკლოვანება, ნაკლოვანება არსებითი, ნამაზი, ნანო…,, ნარდობა, ნარკომანია, ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა, ნარცისიზმი, ნასყიდობა, ნატო, ნატურა, ნატურალიზაცია, ნატურალისტური ინტელექტის მქონე ადამიანები, ნატურალისტური სოციოლოგია, ნაცია, ნაციზმი, ნაციონალ-სოციალიზმი, ნაციონალიზაცია, ნაციონალიზმი, ნაციონალური, ნაციონალური სახელმწიფო, ნახევრად სამხედრო შენაერთები, ნებართვა, ნებართვის გამცემი, ნებართვის მაძიებელი, ნებართვის მფლობელი, ნეგატიური, ნეგატიური უფლებები, ნეგოციანტი, ნევროზი, ნეიტრალიზაცია, ნეიტრალიზმი, ნეიტრალიტეტი, ნეიტრალური, ნეო …,, ნეოიზოლაციონიზმი, ნეოკოლონიალიზმი, ნეოკონსერვატიული ტალღა, ნეოლიბერალიზმი, ნეოლოგიზმი, ნეომარქსიზმი, ნეორეალიზმი, ნეოფაშიზმი, ნეოფემინიზმი, ნეოფიტი, ნეოფროიდიზმი, ნეოფუნქციონალიზმი, ნეპოტიზმი, ნეტო, ნიველირება, ნივთი, ნივთი მოძრავი, ნივთი უძრავი, ნიუანსი, ნიურნბრეგის პროცესი, ნიუსმეიკერი, ნიუ–იორკის საერთაშორისო კონვენცია მძევალთა აყვანასთან ბრძოლის შესახებ (1979 წელი), ნიცის ხელშეკრულება, ნიჰილიზმი, ნოვაცია, ნომენკლატურა, ნომერი, ნომინალი, ნომინალური, ნომინალური მფლობელი, ნომინალური ფასი, ნომინალური ღირებულება, ნომოკანონი, ნონ-სტოპი, ნონვალიორი, ნონკონფორმიზმი, ნონსენსი, ნორმა, ნორმა ბლანკეტური, ნორმა და ნორმატიული, ნორმა საერთაშორისოსამართლებრივი, ნორმალიზაცია, ნორმატივი, ნორმატიული აქტი, ნორმატიული აქტის ძალაში შესვლა, ნორმატიული თეორია, ნორმატიული მოქმედება, ნორმატიული წესრიგი, ნორმირება, ნოსტრო, ნოტა, ნოტარიატი, ნოტარიუსთა პალატა, ნოტარიუსთა პალატის წევრი, ნოტარიუსი, ნოტარიუსის საქმიანობის სამსახურებრივი და სანოტარო მოქმედების შესრულების შეზღუდვა, ნოტაცია, ნოტიფიკაცია, ნოუ-ჰაუ, ნოუთბუქი, ნულიფიკაცია, ნუმერაცია, ნუმიზმატიკა, ნუნცი, „ნიადაგის პრინციპი“ მოქალაქეობის შეძენისა

ოაზისი, ობერ ...,, ობიექტი, ობიექტივიზმი, ობიექტური, ობლიგაცია, ობლიგაცია (კლასიკური) ჩვეულებრივი, ობლიგაცია არალიკვიდური, ობლიგაცია დისკონტით, ობლიგაცია კონვერსიული (კონვერტირებადი), ობლიგაცია კუპონით, ობლიგაცია ლიკვიდური, ობლიგაცია მაკულატურული, ობლიგაცია მაღალლიკვიდური, ობლიგაცია მუნიციპალური, ობლიგაცია ნომინალური, ობლიგაცია ნულოვანი, ობლიგაცია ორვალუტიანი, ობლიგაცია პირდაპირი, ობლიგაცია საერთაშორისო, ობლიგაცია სახელმწიფო, ობლიგაცია უზრუნველყოფითი, ობლიგაცია ფიქსირებული განაკვეთით, ობლიგაცია „გამოსავალი”, ობლიგაცია „გარანტირებული“, ობლიგაცია „მცოცავი“ განაკვეთით, ობლიგაცია „საყელოთი“, ობლიგაცია „სრული კუპონით“, ობლიგაციური კოეფიციენტი, ობროგაცია, ობსკურანტიზმი, ობსტრუქცია, ობსტრუქციონიზმი, ოვერდრაფტი, ოთხი თავისუფლება, ოიდიპოსის კომპლექსი, ოკუპაცია, ოლიგარქია, ოლიგარქიის რკინის კანონი, ოლიგო...,, ოლიგოპოლია, ოლიგოფრენია, ოლიმპი, ოლიმპიური, ომბუდსმენი, ომი, ომის დამნაშავეები, ომის დანაშაულობანი, ომის კანონები და ჩვეულებები, ომის მდგომარეობა, ომის მსხვერპლნი, ომის წარმოების აკრძალული მეთოდები, ომის წარმოების აკრძალული საშუალებები, ომის წარმოების არაკონვენციური მეთოდები, ომის წარმოების პარტიზანული მეთოდები, ომის წარმოების ფსიქოლოგიური მეთოდები, ომონიმი, ომუნიტიზირება, ოპეკი, ოპერატიული, ოპერატორი, ოპერაცია, ოპერაცია საბანკო, ოპერაცია სადეპოზიტო, ოპერაცია საემისიო, ოპერაცია საკომისიო, ოპერაცია სპოტური, ოპერაცია ფიდუციარული, ოპერაცია ფორვარდული, ოპერაციონალიზმი, ოპერი, ოპოზიცია, ოპონირება, ოპორტუნიზმი, ოპტაცია, ოპტიმალური, ოპტიმიზაცია, ოპტიმიზმი, ოპტიმუმი, ორატორი, ორბიტა, ორგანიზაცია, ორგანიზაცია თვითრეგულირებადი, ორგანიზაცია საბიუჯეტო, ორგანიზაცია საერთაშორისო, ორგანიზაცია საქველმოქმედო, ორგანიზაცია შვილობილი, ორგანიზაციების შექმნისა და უფლებათა კოლექტიურად დაცვის უფლება, ორგანიზაციის თეორია, ორგანიზაციის სოციოლოგია, ორგანიზებული დანაშაულობა, ორგანიზმი, ორგანო, ორგანო ადმინისტრაციული, ორგანული, ორგანული კანონი, ორდენი, ორდერი, ორდინარული, ორდონანსი, ორთოდოქსული, ორიგინალი, ორიენტალისტიკა, ორიენტაცია, ორიენტირი, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულება, ორმაგი კითხვები, ორმაგი მოქალაქეობა, ორმაგი უმრავლესობა, ორმაგი ჩაწერა, ორმოცდაათიანელები, ორპალატიანი სისტემა, ორპარტიული სისტემა, ოფერენტი, ოფერტი, ოფისი, ოფიცერი, ოფიციალური, ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები, ოფიციოზი, ოფშორი, ოფშორული ზონა, ოფცია, ოფციონი, ოფციონი გაყიდვის, ოფციონი ორმაგი, ოფციონი ყიდვის, ოქმი, ოშო (რაჯნიშის კულტი), ოხლოკრატია, ოჯახი, ოჯახის სოციოლოგია, ოჯახის წევრი, ოჯახური ძალადობა

პავილიონი, პათეტიკური, პათოლოგიური, პათოსი, პაი, პაკეტი, პალატა, პალატა თემთა, პალატა კონტროლის, პალატა ლორდთა, პალატა სააპელაციო, პალატა წარმომადგენელთა, პამფლეტი, პან ...,, პანაშვიდი, პანაცეა, პანეგირიკი, პანელი, პანელური გამოკვლევა, პანთეონი, პანიკა, პანნაციონალიზმი, პანორამა, პანსიონი, პაპარაცი, პაპი, პარა ...,, პარაბოლა, პარაგრაფი, პარადიგმა, პარადოქსი, პარალელიზმი, პარალიზება, პარამეტრი, პარანოია, პარაფირება, პარაფრაზი, პარია სახელმწიფო, პარიტეტი, პარიტეტი (პოლიტიკური), პარიტეტი ოქროს, პარიტეტი სავალუტო, პარკი, პარკინგი, პარლამენტარი, პარლამენტარიზმი, პარლამენტი, პარნასი, პაროდია, პაროლი, პარტია, პარტიზანები, პარტიზანი, პარტიზანული ომი, პარტიკულარიზმი, პარტიული ორგანიზაცია, პარტიული სისტემა, პარტნიორთა კრება, პარტნიორი, პარტნიორობა გაწევრიანებისათვის, პარტნიორობის და თანამშრომლობის შეთანხმება, პასივი, პასიური, პასიური საარჩევნო უფლება, პასკვილი, პასპორტი, პასუხისმგებლობა, პასუხისმგებლობის დაკისრება, პატენტი, პატერნალიზმი, პატიმარი, პატიმრობა, პატრიარქალური, პატრიარქატი, პატრიარქი, პატრიმონიალიზმი, პატრიოტიზმი, პატრონ-კლიენტური ურთიერთობები, პატრონაჟი, პატრონი, პატრული, პაქტი, პაციენტის უფლებები, პაციფიზმი, პედაგოგი, პედაგოგიკა, პედაგოგიური პერსონალი, პედაგოგიური საბჭო, პედანტიზმი, პენიტენციარული, პენსია, პენტაგონი, პერი..., პერიოდი, პერიოდიკა, პერიოდული, პერიპეტია, პერიფერია, პერიფრაზი, პერიფრაზირება, პერკინსის თეორია სწავლის შესახებ, პერმანენტული, პერმანენტული რევოლუცია, პერპეტუუმ-მობილე, პერსონა, პერსონა გრატა, პერსონა ნონ გრატა, პერსონალი, პერსონალია, პერსონალიზმი, პერსონალური კომპიუტერი, პერსონალური მონაცემები, პერსპექტივა, პერტურბაცია, პერცეფცია, პესიმიზმი, პეტერსბერგის დეკლარაცია (პეტერსბერგის ამოცანები), პეტიცია, პეტიციები, პიაჟეს შემეცნებითი თეორია, პიარი, პიკანტური, პიკეტი, პიკი, პიკნიკი, პილიგრიმი, პილოტირება, პიონერი, პიჟონი, პირადი გასინჯვა, პირადი თავისუფლების უფლება, პირადი საიდუმლოება, პირადი უფლებები, პირადი ცხოვრების უფლება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, პირადი ხელშეუხებლობის უფლება, პირატი, პირგასამტეხლო, პირდაპირი დისკრიმინაცია, პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობა, პირდაპირი ფლობა, პირველადი მოწყობის ხარჯები, პირთა თავისუფალი გადაადგილება (ვიზები, თავშესაფარი, იმიგრაცია და სხვა), პირი არასრულწლოვანი, პირი იურიდიული, პირი ფიზიკური არარეზიდენტი, პირი ფიზიკური რეზიდენტი, პირობითი გაშვება, პიროვნების სოციოლოგიური თეორიები, პლაგიატი, პლაკატი, პლატონიზმი, პლატფორმა, პლაცდარმი, პლებისციტი, პლენარული, პლენუმი, პლურალიზმი, პლუტოკატია, პოზა, პოზიტივიზმი, პოზიტივისტური სოციოლოგია, პოზიტიური, პოზიტიური დისკრიმინაცია, პოზიტიური უფლებანი, პოზიცია, პოლარიზაცია, პოლარიზება, პოლარულობა, პოლარული, პოლემიკა, პოლემოლოგია, პოლი, პოლიანდრია, პოლიგამია, პოლიგინია, პოლიგონი, პოლისი, პოლისი სადაზღვევო, პოლიტიზაცია, პოლიტიკა, პოლიტიკა ფისკალური, პოლიტიკა ფულად საკრედიტო და სავალუტო, პოლიტიკანი, პოლიტიკური გეოგრაფია, პოლიტიკური ეკონომია, პოლიტიკური ზეწოლა, პოლიტიკური თეორია, პოლიტიკური იდეალიზმი, პოლიტიკური იმიჯი, პოლიტიკური კლასი, პოლიტიკური კომიტეტი, პოლიტიკური კულტურა, პოლიტიკური მკვლელობა, პოლიტიკური მონაწილეობა, პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური პასიურობა, პოლიტიკური პრიორიტეტები, პოლიტიკური პროცესი, პოლიტიკური რეალიზმი, პოლიტიკური რეჟიმი

ჟანდარმერია, ჟანრი, ჟარგონი, ჟენევის კონვენციები, ჟენევის სამართალი, ჟესტი, ჟეტონი, ჟირანტი, ჟირატი, ჟირო, ჟიროანგარიშსწორება, ჟიროჩეკი, ჟიური

რაბატი1, რაბატი2, რადიკალიზმი, რადიოაქტიურობა, რაიონი, რამაზანი, რამადანი, რამბუსი (რამბურსი), რანგი, რანდევუ, რანჟირება, რანტიე, რანჩო, რაპორტი, რასა, რასიზმი, რასიზმისა და ქსენოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლა, რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ მიმართული ევროპული კომისია, რასობრივი დისკრიმინაცია, რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, რასობრივი მკვლელობა, რატიფიკაცია, რატუშა, რაუნდი, რაფინირებული, რაციონალიზაცია, რაციონალიზმი, რაციონალობა, რაციონალობის ტიპები, რაციონალური, რაციონალური არჩევანი, რაციონალური არჩევანის თეორია, რბილი სამართალი, რე...,, რეაბილიტაცია, რეაგირება, რეალიზება, რეალიზმი, რეალიზმი (პოლიტიკური), რეალპოლიტიკა, რეალური, რეანიმირება, რეაქცია, რებუსი, რეგალია, რეგიონალიზაცია, რეგიონალიზმი, რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაცია, რეგიონების კომიტეტი, რეგიონი, რეგიონული სტანდარტი, რეგიონული უსაფრთხოება, რეგისტრატორი, რეგისტრატორი ფასიანი ქაღალდის, რეგისტრატურა, რეგისტრაცია, რეგისტრაცია ბინის საკუთრების, რეგისტრაცია ფასიანი ქაღალდების, რეგისტრაციის პირობები, რეგისტრაციის პირობები ყველა საწარმოსთვის, რეგისტრი, რეგისტრირებული მესაკუთრე, რეგისტრირებული მფლობელი, რეგლამენტაცია, რეგლამენტი, რეგლამენტი საქართველოს პარლამენტის, რეგრესი, რეგულარული, რეგულირება, რედაქტირება, რედაქცია, რედემარკაცია, რედუქცია, რეესტრი, რეესტრი კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, რეესტრი ლიცენზიებისა და ნებართვების, რეესტრი მაკონტროლებელ ორგანოთა, რეესტრი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების), რეესტრი ნორმატიული აქტების, რეესტრი საერთაშორისო ხელშეკრულებების, რეესტრი სალიცენზიო, რეესტრი სამეწარმეო, რეესტრი სამოქალაქო, რეესტრი სანებართვო, რეესტრი საჯარო, რეესტრი ფასიანი ქაღალდის (აქციების), რეესტრის (სახელმწიფო) სახეები, რევალვაცია, რევანში, რევანშიზმი, რევერანსი, რევერსი, რევერსია, რევიზია, რევიზიონიზმი, რევიზორი, რევიუ, რევოკაცია, რევოლუცია, რეზერვაცია, რეზერვი, რეზიდენტი, რეზიდენცია, რეზიუმე, რეზოლუცია, რეზონანსი, რეზულტატი, რეიდი, რეინვესტიცია, რეინტეგრაცია მოქალაქეობისა, რეინჯერი, რეისი, რეიტინგი, რეიფიკაცია, რეკაპიტულაცია, რეკეტი, რეკვიზიტი, რეკვიზიცია, რეკლამა, რეკლამა არაეთიკური, რეკლამა არაკეთილსინდისიერი, რეკლამა არასარწმუნო, რეკლამა აშკარად ყალბი, რეკლამაცია (პრეტენზია), რეკლამის გადასახადი, რეკლამის გადასახადის გადამხდელი, რეკლამის გადასახადის განაკვეთი, რეკომენდაცია, რეკონვერსია, რეკონსტრუქცია, რეკონსტრუქცია ვალის, რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკი, რეკორდი, რეკრეაცია, რეკრედიტივი, რეკრუტი, რელევანტური, რელიგია, რელიგიის თავისუფლება, რელიგიის სოციოლოგია, რელიგიური დისკრიმინაცია, რელიგიური უმცირესობა, რელიგიური შეუწყნარებლობა, რელიკვია, რემარკა, რემიზი, რემინისცენცია, რემისია, რემიტენტი, რემიტირება, რემონტი, რენეგატი, რენესანსი, რენომე, რენტა, რენტაბელური, რეორგანიზაცია, რეპარაცია, რეპატრიაცია, რეპლიკა, რეპორტაჟი, რეპორტი, რეპრეზენტატულობა, რეპრესია, რეპრესიები, რეპრივატიზაცია, რეპუტაცია, რეჟიმი, რესპექტაბელური, რესპონდენტი, რესპუბლიკა, რესპუბლიკანიზმი, რესტავრაცია, რესტიტუცია, რესტრიქცია, რესტრუქტურიზაცია საგადასახადო დავალიანების, რესტრუქტურიზაცია საწარმოს, რესურსი, რესურსცენტრი, რეტრიტიზმი, რეტრო ...,, რეტროგრადი, რეტროსპექტივა, რეფაქცია, რეფერატი, რეფერენდუმი, რეფერენტი, რეფერენტული ჯგუფი, რეფერენცია, რეფინანსირება, რეფლექსურობა, რეფორმა, რეფორმიზმი, რექტორი, რეცენზია, რეცეპტი, რეცესია, რეცეფცია, რეციდივი, რიგითი, რიგსდაგი

საავტორო უფლებები, სააზროვნო უნარ-ჩვევები, საათობრივი ბადე, საამორტიზაციო ხარჯები, საარსებო მინიმუმი, საარჩევნო ადმინისტრაცია, საარჩევნო ბლოკი, საარჩევნო კვოტა, საარჩევნო კომისიები, საარჩევნო რეგისტრაცია, საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო სუბიექტი, საარჩევნო უფლება, საარჩევნო უფლება აქტიური, საარჩევნო უფლება პასიური, საარჩევნო უფლებები, საარჩევნო ცენზი, სააქციო საზოგადოება, სააქციო საზოგადოების ლიკვიდაციის საფუძვლები, სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის პირობები, სააქციო საზოგადოების საერთო კრება, სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო, სააქციო საზოგადოების საფირმო სახელწოდება, სააქციო საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი, სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელობა, სააღრიცხვო ბარათი, სააღრიცხვო ოპერაციები, საბაზისო ფასი, საბაზრო ეკონომიკა, საბაზრო პორტფელი, საბაზრო ღირებულება, საბალანსო ანგარიშგება, საბანკო გარანტია, საბანკო კრედიტი, საბანკო კრედიტი აქცეპტური, საბანკო კრედიტი ონკოლური, საბანკო კრედიტი საბლანკო, საბანკო კრედიტი უზრუნველყოფითი, საბანკო მომსახურება, საბანკო რეზერვი, საბანკო საიდუმლოება, საბანკო საქმიანობა, საბანკო სესხი, საბაჟო გადასახდელის სახეები, საბაჟო კავშირი, საბაჟო კონტროლი, საბაჟო მოსაკრებლის გადამხდელები, საბაჟო მოსაკრებლის განაკვეთი, საბაჟო რეჟიმი, საბაჟო რეჟიმი „გადამუშავება საბაჟო კონტროლის ქვეშ“, საბაჟო რეჟიმი „გადამუშავება საბაჟო ტერიტორიაზე“, საბაჟო რეჟიმი „გადამუშავება საბაჟო ტერიტორიის გარეთ“, საბაჟო რეჟიმი „განადგურება“, საბაჟო რეჟიმი „დროებითი შემოტანა და/ან გატანა“, საბაჟო რეჟიმი „ექსპორტი“, საბაჟო რეჟიმი „თავისუფალ საბაჟო ზონაში საქონლის განთავსება და/ან გამოყენება”, საბაჟო რეჟიმი „იმპორტი“ (თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვება), საბაჟო რეჟიმი „რეექსპორტი“, საბაჟო რეჟიმი „რეიმპორტი“, საბაჟო რეჟიმი „საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვა“, საბაჟო რეჟიმი „ტრანზიტი“, საბაჟო რეჟიმი „უარის თქმა სახელმწიფოს სასარგებლოდ“, საბაჟო რეჟიმი „უბაჟო ვაჭრობა“, საბაჟო შეღავათები, საბიუჯეტო (საფინანსო) წელი, საბიუჯეტო კლასიფიკაცია, საბიუჯეტო მოწყობა, საბიუჯეტო ორგანიზაცია, საბიუჯეტო პროცესი, საბიუჯეტო სისტემა, საბიუჯეტო შეზღუდვა, საბოტაჟი, საბრალდებო დასკვნა, საბჭოს სხდომების გამჭვირვალეობა, საბჭოში ხმების რაოდენობა, საგადასახადო აღრიცხვა, საგადასახადო ბაზა, საგადასახადო ვალდებულება, საგადასახადო ვალდებულების შესრულება, საგადასახადო ვალდებულების შესრულების წესი, საგადასახადო ინსპექცია, საგადასახადო კოდექსი, საგადასახადო სისტემა, საგამოცდო ვადა, საგამოძიებო კოლეგია, საგამოძიებო ორგანოს უფროსი, საგანგებო მდგომარეობა, საგარეო პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტები, საგნობრივი კათედრა, საგნობრივი პროგრამები, საგნობრივი სტანდარტი, სადაზღვევო ბროკერი, სადაზღვევო რისკი, სადაზღვევო საქმიანობა, სადაზღვევო შემთხვევა, სადიზმი, საელჩო, საენტოლოგია, საეპისკოპოსო. ეპატაჟი, საერთაშორისო ამნისტია, საერთაშორისო დანაშაული, საერთაშორისო კავშირები, საერთაშორისო კერძო სამართალი, საერთაშორისო კერძო სამართლის სუბიექტები, საერთაშორისო კერძო სამართლის წყაროები, საერთაშორისო კონფერენცია, საერთაშორისო კონფლიქტი, საერთაშორისო მიგრაცია, საერთაშორისო მორალი, საერთაშორისო ომი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი, საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა, საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა შესახებ, საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ, საერთაშორისო პოლიტიკა, საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომია, საერთაშორისო რეზერვები, საერთაშორისო რეზერვები (ოფიციალური), საერთაშორისო რეჟიმი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო საზოგადოების ინსტიტუტები, საერთაშორისო სამართალი, საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები და ნორმები, საერთაშორისო სამოქალაქო საზოგადოება, საერთაშორისო სასამართლო, საერთაშორისო სახელშეკრულები სამართალი, საერთაშორისო სისტემა, საერთაშორისო სისხლის სამართალი, საერთაშორისო ტერორიზმი, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია, საერთაშორისო ურთიერთობის სოციოლოგია, საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტი, საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართალი, საერთაშორისო წერიგი, საერთაშორისო წითელი ჯვარი, საერთაშორისო ხასიათის დანაშაული, საერთაშორისო ხელშეკრულება, საერთაშორისო ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობაში, საერთაშორისო ხელშეკრულებები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, საერთაშორისო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, საერთაშორისო ხელშეკრულების ნოვაცია, საერთო ეკონომიკური ინტერესის მომსახურებანი, საერთო კრება, საერთო სამართლის სისტემა, საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათვის გადასახადი, საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათვის გადასახადის გადახდის წესი, საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათვის გადასახადისგან გათავისუფლება, საერთო სასამართლოების სისტემა, სავალდებულო სოციალური დაზღვევა, სავალდებულო სოციალური დაზღვევის სადაზღვევო გასაცემლები, სავალდებულო სოციალური დაზღვევის სადაზღვევო შემთხვევა, სავალდებულო წილი, სავალო ვალდებულება, სავალო ინსტრუმენტი, სავალუტო ანგარიში, სავალუტო დემპინგი, სავალუტო კალათა, სავალუტო ოპერაცია, სავალუტო ოპერაცია ნაღდი, სავალუტო პარიტეტი, სავალუტო რეზერვები, სავაჭრო მაკლერი, სავაჭრო მარკა, სავაჭრო სახელწოდება, სავაჭრო წარმომადგენელი, სავაჭრო ხარჯები, საველე გამოკვლევა, საზოგადო მოღვაწის პოლიტიკური მკვლელობა, საზოგადოება, საზოგადოების მოქმედების ხანგრძლივობა, საზოგადოებრივი აზრი, საზოგადოებრივი ინტერესი, საზოგადოებრივი მოძრაობები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, საზოგადოებრივი წესრიგი -, საზოგადოებრივი ხელშეკრულება, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, საზრისისეული ერთეულები, საზღაური, საზღაური სანოტარო მოქმედების შესრულებისათვის, საზღვაო კოდექსი, სათამაშო ბიზნესის გადასახადი, სათამაშო ბიზნესის გადასახადის გადამხდელი, სათამაშო ბიზნესის გადასახადის გადახდის წესი, სათამაშო ბიზნესის გადასახადის განაკვეთი, სათამაშო ბიზნესის გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი, სათანადო სასამართლო პროცესი, საიდუმლო აქცია, საიდუმლო ინფორმაციის გასაიდუმლოების საფუძველი, საიდუმლო პოლიცია, საიდუმლოობის გრიფი, საიდუმლოობის ხარისხი, საკანონმდებლო ინიციატივა, საკანონმდებლო ხელისუფლება, საკვების უფლება, საკონსტიტუციო სასამართლო

ტაბელი, ტაბუ, ტავტოლოგია, ტაიმერი, ტალანტი, ტალიონი, ტალონი, ტანკერი, ტარა, ტარიფი, ტარიფიკაცია, ტასისი, ტაქსა1, ტაქსა2, ტაქსაცია, ტაქსი, ტაქტი, ტაქტიკა, ტახეომეტრი, ტაქეომეტრი, ტეილორიზმი, ტელეგრაფი, ტელევიზორი, ტელეკომუნიკაციები, ტელეპათია, ტელეტაიპი, ტელეფაქსი, ტელეფონი, ტელეფონოგრამა, ტელექსი, ტემპერამენტი, ტემპი, ტემპუსი, ტენდენცია, ტენდერი, ტენდერი დახურული, ტენდერი ღია, ტერიტორია, ტერიტორიული წყლები, ტერმინალი, ტერმინი, ტერორი, ტერორიზმი, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, ტერორისტული აქტი, ტესტი, ტექნიკურ საცნობარო აპარატი, ტექნიკურ-ეკონომიკური ინფორმაციის კლასიფიკატორი, ტექნიკური დახმარების სამსახური, ტექნიკური თანამშრომლობა, ტექნიკური რეგლამენტი, ტექნოკრატია, ტექნოკრატიზმი, ტექნოლოგია, ტიპიზაცია, ტიპოლოგია, ტირანია, ტირაჟი, ტიტული, ტოკიოს პროცესი, ტოლერანტობა, ტოლერანტული, ტომი, ტონა, ტონაჟი, ტონუსი, ტოპ..., ტოპონომი, ტორები, ტორიზმი, ტოტალიტარიზმი, ტოტალური ომი, ტოტემიზმი, ტრადიცია, ტრადიციონალიზმი, ტრადიციული საზოგადოება, ტრაიბალიზმი, ტრანზიტი, ტრანს..., ტრანსაქცია, ტრანსკრიფცია, ტრანსლიტერაცია, ტრანსნაციონალიზმი, ტრანსნაციონალური კორპორაცია, ტრანსპარანტი, ტრანსსექსუალიზმი, ტრანსფერი, ტრანსფერტი, ტრანსფორმაცია, ტრანში, ტრასანტი, ტრასატი, ტრასტი, ტრატა, ტრატა საბანკო, ტრატა სავაჭრო, ტრატა საფინანსო, ტრაფარეტი, ტრაქტატი, ტრევის ჯგუფი, ტრეიდერი, ტრეინინგი, ტრესტი, ტრეფიკინგი, ტრიანგულაცია, ტრიბუნა, ტრიბუნალი, ტრივიალური, ტრიმესტრი, ტრიმურტი, ტრიუმვირატი, ტრიუმფი, ტროიკა, ტროპარი, ტრუიზმი, ტურიზმი, ტურნე, ტუსაღობა

უდანაშაულობის პრეზუმფცია, უვიზო შესვლა, უზენაესი სასამართლო, უზნაძის მიდგომები თამაშსა და სწავლაზე, უზურპაცია, უზუფრუქტი, უთანხმოებათა გადაწყვეტა, უიმედო ვალი, უკანონო დაკავება, უკანონო იმიგრანტი, უკანონო რადიომაუწყებლობა, უკანონო შემოსავალი, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, უკუკავშირი (გამოხმაურება), ულტიმატუმი, ულტიმო, ულტრა, უმაღლესი პროფესიული განათლება, უმუშევრობა, უმცირესობა, უმცირესობათა უფლებები, უმცროსი ლეიტენანტი, უმცროსი სერჟანტი, უნარ-ჩვევა, უნარი, უნაღდო ანგარიშსწორება, უნაღდო ანგარიშსწორება აკრედიტივით, უნაღდო ანგარიშსწორება საგადასახადო დავალებით, უნაღდო ანგარიშსწორება საგადასახადო მოთხოვნით, უნაღდო ანგარიშსწორება ჩეკებით, უნია, უნივერსალური, უნივერსალური სისტემა, უნიკუმი, უნიპოლარიზმი, უნისონი, უნიტარიზმი, უნიფიკაცია, უოთერგეიტი, უპირატესი ხელშეწყობის პრინციპი, უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი, ურბანიზაცია, ურბანიზაციის სოციოლოგია, ურბანული ტერიტორია, ურთიერთდამოკიდებული პირები, ურთიერთთავსებადობის კრიტერიუმები, ურთიერთშენაცვლებადობა (სტანდარტებში), ურჩი სახელმწიფო, უსაფრთხოება, უსაფრთხოების დილემა, უსაფრთხოების თანამეგობრობა, უსაფრთხოების კომპლექსი, უსაფრთხოების რეჟიმი, უტილიზაცია, უტილიტარიზმი, უტოპია, უტოპიზმი, უტოპიური სოციალიზმი, უტრირება, უფლება, უფლება პიროვნული, უფლება ფარდობითი, უფლებამოსილება, უფლებამოსილება დისკრეციული, უფლებაუნარიანობა იურიდიული პირის, უფლებაუნარიანობა ფიზიკური პირის, უფლებები და თავისუფლებები, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღე, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს შობის დღე, უფროსი ლეიტენანტი, უფროსი სერჟანტი, უქმე დღეები, უღირსი მემკვიდრე, უცხოელები, უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობა, უცხოელი, უცხოური დახმარება, უძრავი ქონების გადაცემისთვის გადასახადი, უძრავი ქონების გადაცემისთვის გადასახადის განაკვეთი, უძრავი ქონების გადაცემისთვის გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი, უძრავი ქონების გადაცემისთვის საგადასახადო შეღავათი, უწყვეტი განათლება, უხეში დარღვევა

ფაბიანობა, ფაბრიკაცია, ფაბულა, ფავორიტი, ფავორიტიზმი, ფაზა, ფაზენდა, ფაილი, ფაკულტატიური, ფაკულტატიური გადაზღვევა, ფალსიფიკაცია, ფალსიფიკაციის პრინციპი, ფამილარული, ფანატიზმი, ფანატიკოსი, ფანტაზია, ფარენჰაიტ-ის თერმომეტრი, ფარსი, ფარული კენჭისყრა (ხმის მიცემა), ფასდათმობა სავაჭრო, ფასდანამატი, ფასების ინდექსი, ფასების სახელმწიფო რეგულირება, ფასთა კოტირება, ფასი, ფასი დემპინგური, ფასი ზღვრული, ფასი თავისუფალი (საბაზრო), ფასი მიწოდების, ფასი მოთხოვნის, ფასი მონოპოლიურად მაღალი (დაბალი) ფასი, ფასი მტკიცე, ფასი მყიდველის, ფასი მცოცავი (მცურავი), ფასი ნომინალური, ფასი საბაზრო, ფასი საბითუმო (გასაცემი) საქონლის (მომსახურების), ფასი საცალო საქონლის (მომსახურების), ფასი სახელმწიფო რეგულირებადი (ტარიფი), ფასი სახელმწიფო ფიქსირებული, ფასი შეთანხმების, ფასი წონასწორული, ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, ფასიანი ქაღალდების ბაზარი მეორადი, ფასიანი ქაღალდების ბაზარი პირველადი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონაწილე, ფასიანი ქაღალდების დეპოზიტარიუმი, ფასიანი ქაღალდების კლასი, ფასიანი ქაღალდების რეესტრი, ფასიანი ქაღალდების ყიდვა გადაცემის გარეშე, ფასიანი ქაღალდი, ფასიანი ქაღალდი არამატერიალიზებული, ფასიანი ქაღალდი მატერიალიზებული, ფასიანი ქაღალდი პირადი, ფასიანი ქაღალდი სასესხო, ფასიანი ქაღალდი სახელმწიფო, ფასიანი ქაღალდი საჯარო, ფასიანი ქაღალდის სახეები, ფასილიტაცია, ფასის (გარიგების) ვალუტა, ფასნამატი სავაჭრო (სავაჭრო საშუამავლო), ფატალიზმი, ფაქსიმილე, ფაქტების დადგენის ჯგუფები, ფაქტების შეკრება, ფაქტი, ფაქტორინგი, ფაქტორული ანალიზი, ფაქტურა, ფაშიზმი, ფედერალიზმი, ფედერაცია, ფელდიეგერი, ფემინიზაცია, ფემინიზმი, ფემინისტური ეთნოგრაფია, ფემინისტური ისტორიოგრაფია, ფემინისტური სოციოლოგია, ფემინურობა, ფენომენალიზმი, ფენომენი, ფენომენოლოგიური სოციოლოგია, ფეოდალიზმი, ფეოდალური საზოგადოება, ფეტიში, ფეშენებელური, ფიასკო, ფიდუციარული ოპერაცია, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი და განაკვეთი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადის შეღავათი, ფიზიკური პირი, ფიზიკური სასჯელი, ფილ, ფილანთროპია, ფილატელია და ფილატელიზმი, ფილია, ფილიალი, ფილიალი ბანკის, ფილიაცია, ფილოლოგია, ფილოსოფია, ფინანსური პერსპექტივა 2000-06, ფისკალი, ფისკალური, ფისკალური პოლიტიკა, ფისკალური წელი, ფიუჩერსი, ფიუჩერსული ოპერაცია, ფიქსაცია და ფიქსირება, ფიქსირებული გადასახადი, ფიქსირებული გადასახადი თამბაქოს ნაწარმის (თამბაქოს ნედლეულის გარდა) იმპორტზე, ფიქსირებული გადასახადი მსუბუქი ავტომანქანების იმპორტზე, ფიქსირებული გადასახადი პურ-ფუნთუშეულის წარმოებისათვის, ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი და გადასახადის განაკვეთი, ფიქსირებული გადასახადის გადახდის წესი პურ-ფუნთუშეულის წარმოებისათვის, ფიქსირებული გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი, ფიქსირებული გადასახადის განაკვეთი პურ-ფუნთუშეულის წარმოებისათვის, ფიქცია, ფლაგმანი, ფლეგმატიკოსი, ფლეგმატური, ფლიბუსტიერი, ფლობა და ყოფნა, ფობია, ფოკუს-ჯგუფი (ფოკუსირებული დისკუსია), ფოკუსჯგუფის მეთოდი, ფოლიანტი, ფოლიო, ფონდი, ფონდი საინვესტიციო, ფონდი სპეციალური სახელმწიფო, ფორდიზმი და პოსტფორდიზმი, ფორმალიზმი, ფორმალური, ფორმალური პროფესიული განათლება, ფორმატი, ფორმაცია, ფორმულირება, ფორს-მაჟორი, ფორსმაჟორი, ფორუმი, ფორფეტირება, ფრაივესი, ფრანკფურტის სკოლა, ფრატრია, ფრაქცია, ფრაქციონიზმი, ფრახტი, ფრონტი, ფსევდო...,, ფსევდონიმი, ფსიქიკა, ფსიქოანალიზი, ფსიქოდრამა, ფსიქოზი, ფსიქოსემანტიკა, ფულადი პოლიტიკა, ფული, ფული ლითონის, ფული ქაღალდის, ფულის მსყიდველობითი უნარი, ფულის ნულიფიკაცია, ფუნდამენტალიზმი, ფუნდამენტი, ფუნქცია, ფუნქცია და დისფუნქცია, ფუნქციონალიზმი, ფუნქციონერი, ფუნქციონირება, ფუნქციური ანალიზის პოსტულატები, ფუნქციური ეკვივალენტები, ფუნქციური წინამძღვრები, ფუტურიზმი

ქალაქი, ქალაქი – სახელმწიფო, ქალებითა და ბავშვებით ვაჭრობა, ქალებისა და მამაკაცების თანაბარუფლებიანობა, ქალთა II საერთაშორისო კონფერენცია, ქალთა III მსოფლიო კონფერენცია, ქალთა IV მსოფლიო კონფერენცია, ქალთა ავტობიოგრაფია, ქალთა გაერთიანებები, ქალთა დისკრიმინაცია, ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის კონვენცია – ,,ქალთა კონვენცია“, ქალთა ზეპირი ისტორიები, ქალთა მდგომარეობის კომისია, ქალთა მოძრაობა, ქალთა საკითხთა შესახებ მსოფლიო კონფერენციები, ქალთა უფლებები, ქალთა ხელოვნება, ქალი რელიგიაში, ქალწულობის ინსტიტუტი, ქამელეონი, ქაოსი, ქარიზმა, ქარიზმატული მმართველობა, ქარტია, ქარტია საჯარო სამსახურის შესახებ, ქველმოქმედება, ქვითარი, ქიმერა, ქიმერული, ქირავნობა, ქმედუნარიანობა, ქმედუნარიანობა შეზღუდული, ქნესეთი, ქოლერიკი, ქონება, ქონება არამატერიალური, ქონება სახელმწიფო, ქონებაზე ყადაღის დადება, ქორეპისკოპოსი, ქორონიკონი, ქორწინება, ქრესტომათია, ქრთამის აღება, ქრთამის მიცემა, ქრისტიანობა, ქრისტიანული დემოკრატია, ქრონიკა, ქრონოლოგია, ქრონომეტრაჟი, ქსენო...,, ქსენოფილია, ქსენოფობია, ქსერო...,, ქტიტორი, ქცევა, მოქმედება, სოციალური მოქმედება

ღია და დახურული საზოგადოება, ღია კარის პოლიტიკა, ღია კენჭისყრა (ხმის მიცემა), ღირებულება, ღირებულებათა სისტემა, ღირებულებითი ორიენტაციები

ყადაღა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღე (მარიამობას), ყოფნა, ყურანი

შაბლონი, შამანი, შამანიზმი და შამანობა, შანსი, შანტაჟი, შედეგების შეფასება, შედეგზე ორიენტირებული სწავლება, შეზღუდული ბირთვული ომი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ლიკვიდაცია, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორთა კრება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების რეგისტრაციის პირობები, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების რეორგანიზაცია, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საფირმო სახელწოდება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წევრთა რაოდენობა, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წილის გასხვისება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელობა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები, შეთავაზება, შეთავსებადობა (სტანდარტებში), შეთანხმება სოციალური პოლიტიკის შესახებ, შეიარაღების კონტროლი, შეიარაღებული თავდასხმა, შეიარაღებული კონფლიქტი, შეკავების პოლიტიკა, შეკვეთა, შეკრება და მანიფესტაცია, შემეცნების განვითარების საფეხურები, შემეცნების სოციოლოგია, შემთანხმებელი კომიტეტი, შემთხვევის ანალიზი (შესწავლა), შემოსავალი, შემოსავალი ერთობლივი, შემოქმედებითი აზროვნება, შემოქმედებითი კავშირი, შემოწმება, შემწყნარებლობა, შენგენი (შეთანხმება და კონვენცია), შერჩევა, შერჩევითი ერთობლიობა, შერჩევის ტიპები, შერწყმა, შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურა, შესაბამისობის ნიშანი, შეურაცხაობა, შეუწყნარებლობა, შეფასება, შეფასების გამჭვირვალობა, შეფასების მეთოდები (ხერხები), შეფასების მიზანთან შესაბამისობა (ვალიდურობა), შეფასების მრავალკომპონენტიანობა, შეფასების მრავალმხრივობა, შეფასების ობიექტურობა, შეფასების სანდოობა, შეფასების სისტემა, შეფასების ცხრილი (რუბრიკა), შეფასების ძირითადი პრინციპები, შეწირულობა, შეწყალება, შვებულება, შვილად აყვანა, შვილობილი საწარმო, შიდა ანალოგია, შიდა გადასახლება, შიდა შეიარაღებული კონფლიქტი, შიდა წყლები, შიზოფრენია, შიიზმი, შიმშილი და საკვების უკმარობა, შინ შრომა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური წოდებები, შინამეურნეობა, შინაპატიმრობა, შობადობა, შოვინიზმი, შოუ, შოუბიზნესი, შოუმენი, შპიონაჟი, შრომა, შრომითი ბანაკები, შრომის ანაზღაურება, შრომის დანაწილება, შრომის დაცვა, შრომის კანონთა კოდექსი, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, შრომის საზოგადოებრივი განაწილება, შრომის სამართალი, შრომის სამართლიანი პირობები, შრომის სოციოლოგია, შრომის უფლება, შრომის შინაგანაწესი, შრომის წიგნაკი, შრომის ხელშეკრულება (კონტრაქტი), შრომისა და ანაზღაურების გენდერული დიფერენციაცია, შტამპი, შტატგარეშე მოსამსახურე, შტატი, შტორმი, შტურმი, შუამავალი, შუამავლობა, შუამდგომლობა, შუმანის გეგმა

ჩაგვრა, ჩართული დაკვირვება (მონაწილეობითი დაკვირვება), ჩარტერი, ჩატი, ჩაურევლობა, ჩეკი, ჩეკი ორდერული, ჩეკი სახელობითი, ჩეკი წარმომდგენზე, ჩვევა, ჩიკაგოს სკოლა, ჩიპი, ჩრდილოეთი–სამხრეთი, ჩრდილოვანი ეკონომიკა, ჩრდილოვანი კაბინეტი, ჩუქება

ცაიტნოტი, ცედენტი, ცელსიუსი-ს თერმომეტრი, ცენზი, ცენზურა, ცენტრალიზაცია, ცენტრალიზმი, ცენტრალური ბანკი, ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსულობები, ცენტრალური დეპოზიტარიუმი, ცენტრი, ცენტრიზმი, ცენტრისტული პარტია, ცერემონია, ცესია (მოთხოვნის დათმობა), ცესიონერი, ცვალებადი გეომეტრიის ევროპა, ცვლადი, ცივი ომი, ცივილიზაცია, ცივილიზაციათა შეჯახება, ცივილიზებული, ცივილისტი, ცივილისტიკა, ცივილური, ციკლი, ცილისწამება, ცინიზმი, ცირკულარი, ცირკულაცია, ციტატა, ცოდნა, ცხოვრების დონე, ცხოვრების დონე (ცხოვრების სტანდარტი), ცხოვრების სტილი, ცხოვრების წესი

ძალა, ძალადობა, ძალაუფლება, ძალთა წონასწორობა, ძველი აღთქმა, ძირგამომთხრელი საქმიანობა, ძირითადი ბირთვი, ძირითადი პრინციპები საერთაშორისო სამართლისა, ძირძველი მოსახლეობა

წამება, წამება: ტიპები, წარმოების ფაქტორები, წარმომადგენლობითი ხარჯები, წერა-კითხვის უცოდინრიობა, წესდება, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი, წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ეროვნული საზოგადოებები, წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ფედერაცია, წილი საწესდებო კაპიტალში, წინააღმდეგობა, წინასაარჩევნო აგიტაცია, წინასაარჩევნო კამპანია, წინასწარი დაკავება, წინასწარი პატიმრობა, წირვა, წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე, წმინდა ინკასო, წმინდა შიდა პროდუქტი, წოდება, წოდებრივი რანჟირება (დახარისხება), წონა ბრუტო, წონა დატვირთვის, წონა ნეტო, წყაროები საერთაშორისო სამართლისა

ხალხთა თანასწორუფლრბიანობისა და თვითგამორკვევის უფლება, ხალხთა უფლებები, ხარჯვითი ნაწილის კლასიფიკაცია, ხარჯი, ხასიათი, ხელისუფლების დანაწილება, ხელოვნების სოციოლოგია, ხელფასი, ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები, ხელშეკრულება, ხელშეკრულება გადაზიდვა-გადაყვანის, ხელშეკრულება გაცვლის, ხელშეკრულება დავალების, ხელშეკრულება დაზღვევის, ხელშეკრულება თავდებობის, ხელშეკრულება თხოვების, ხელშეკრულება იჯარის, ხელშეკრულება კოლექტიური, ხელშეკრულება კონტოკორენტის, ხელშეკრულება კონცე სიის, ხელშეკრულება ლიზინგის, ხელშეკრულება მიბარების, ხელშეკრულება ნარდობის, ხელშეკრულება ნასყიდობის, ხელშეკრულება საბანკო კრედიტის, ხელშეკრულება საბანკო მომსახურების, ხელშეკრულება საერთაშორისო, ხელშეკრულება საინვესტიციო, ხელშეკრულება საკუთრების მინდობის, ხელშეკრულება სამისდღეშიო რჩენის, ხელშეკრულება სატრანსპორტო ექსპედიციის, ხელშეკრულება სესხის, ხელშეკრულება ტურისტული მომსახურების, ხელშეკრულება ფასიანი ქაღალდების შეთავაზების, ხელშეკრულება ფორვარდული, ხელშეკრულება ფრენშაიზინგის, ხელშეკრულება ქირავნობის, ხელშეკრულება ქორწინების, ხელშეკრულება შუამავლობის, ხელშეკრულება ჩარტერის, ხელშეკრულება ჩუქების, ხელშეკრულებათა სიმარტივე, ხელშეკრულების დადება, ხელშეკრულების პირობები, ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები, ხელშეუვალი უფლებები, ხელშეუხებლობის უფლება, ხელწერილი, ხოცვა-ჟლეტა, ხულიგანი, ხუნტა, ხურალი

ჯაინიზმი, ჯამაგირი, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, ჯანმრთელობის დაცვის უფლება, ჯარიმა, ჯაშუში, ჯგუფი, ჯგუფური მუშაობა, ჯგუფური სიკვდილით დასჯა, ჯენტლმენი, ჯენტლმენური შეთანხმება, ჯილდო, ჯინგოიზმი, ჯიჰადი, ჯოისტიკი

,,ჰაბეას კორპუსი“, ჰააგის 1954 წლის კონვენცია შეიარაღებული კონფლიქტის დროს კულტურული ფასეულობების დაცვის შესახებ, ჰააგის სამართალი, ჰააგის სამშვიდობო კონფერენციები, ჰაზავათი, ჰაკერი, ჰარტლენდი, ჰეგემონია, ჰეგემონიზმი, ჰეგემონური სტაბილურობა, ჰედლაინი, ჰელიო...,, ჰერალდიკა, ჰერმენევტიკა, ჰეტეროსექსუალობა, ჰექტარი, ჰექტო...,, ჰეჯი, ჰეჯი დინამიკური, ჰეჯი ზედა (ქვედა), ჰეჯირება, ჰიმნი, ჰიპერ...,, ჰიპერინფლაცია, ჰიპერმითითება, ჰიპერკავშირი, ჰიპო ...,, ჰიპოთეზა, ჰისტოგრამა, ჰოლდინგი, ჰოლდინგი სახელმწიფო, ჰოლდინგი წმინდა, ჰოლიზმი, ჰოლოკოსტი, ჰომოსექსუალიზმი, ჰომოფობია, ჰონორარი, ჰუმანიზმი, ჰუმანიტარული დახმარება, ჰუმანიტარული ინტერვენცია, ჰუმანიტარული ინტერვენცია კოსოვოში, ჰუმანიტარული სამართალი, ჰუმანური ფემინიზმი

„წითელი ნუსხა“ საქართველოს, „წითელი წიგნი“ საქართველოს

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9