D F I

selected terms: 2,075 page 103 of 104
წყალსატევის სანაპიროს საინჟინრო დაცვის ზონა
სივრცე, რომელიც მოიცავს წყალსატევის აკვატორიას და ხმელეთის არა უმეტეს 100 მ. სიგანის სანაპირო ზოლს. იგი შედგება მკაცრი ზედამხედველობისა და მუდმივი მეთვალყურეობის ზოლებისაგან. More…
ჭალის ტყე
ვაკე რელიეფზე მდინარეების აუზში არსებული ტყეები. =საქართველოს კანონი „საქართველოს ტყის კოდექსი“, 1999 წლის 22 ივნისი, მუხლი 5
ჭარბი ლიკვიდურობა
ფულადი სახსრები, რომლებიც რჩება არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებას – საკრედიტო კავშირს მეანაბრეების მიმართ არსებული, ასევე სხვა ფინანსური ვალდებულებების დროული დაფარვისა და სესხზე მისი More…
ჭარბტენიანი ტერიტორიები
ჭაობები, ჭანჭრობები, ტორფიანი ადგილები ან წყალსატევები – ბუნებრივი, ხელოვნური, მუდმივი, დროებითი, გამდინარი, გაუდინარი, მტკნარი, ნაკლებად მარილიანი ან მარილიანი, ზღვის აკვატორიის ჩათვლით, More…
ხაზობრივი ნაგებობა
საავტომობილო გზა, რკინიგზა, ყველა სახის მილსადენი, მილგაყვანილობა, საჰაერო-საბაგირო გზა და ელექტროგადამცემი ხაზი. =საქართველოს კანონი „მშენებლობის ნებართვის შესახებ“, 2004 წლის 25 More…
ხალასჯიშიანი მოშენება
ერთი და იმავე ჯიშის ფუტკრის მოშენება. =საქართველოს კანონი „მეფუტკრეობის შესახებ“, 2002 წლის 18 მაისი, მუხლი 3 ◊ ერთი და იმავე ჯიშის ცხოველთა მოშენება ჯიშისათვის დამახასიათებელი More…
ხალასჯიშიანი ცხოველი
ერთი და იმავე ჯიშის მშობლებისაგან წარმოშობილი სანაშენე ცხოველი. =საქართველოს კანონი „სანაშენე მეცხოველეობის შესახებ“, 1996 წლის 5 სექტემბერი, მუხლი 2
ხარისხი
უვნებელი სურსათისა და თამბაქოს იმ მახასიათებლების ერთობლიობა, რომლებიც დაკავშირებულია საბოლოო მომხმარებლის ეკონომიკურ ინტერესებთან. =საქართველოს კანონი „სურსათისა და თამბაქოს More…
ხარისხიანი თესლი (სარგავი მასალა)
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების თესლი ან მრავალწლიანი კულტურების ნერგი, რომელიც დასტურდება ხარისხის სერტიფიკატით. =საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ჯიშების More…
ხარისხის სერტიფიკატი
თესლის (სარგავი მასალის) ხარისხის დამადასტურებელი ოფიციალური მოწმობა. =საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ჯიშების გასავრცელებლად დაშვების, ხარისხიანი თესლისა და სარგავი More…
ხარისხის უზრუნველყოფა
შიდა და გარე შეფასების პროცედურები, რომელთა განხორციელება ხელს უწყობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას. =საქართველოს კანონი „უმაღლესი More…
ხარჯები
ექსპროპრიაციისას და სამართალწარმოებისას გაწეული დანახარჯები, რომლებიც მოიცავს მიწის შეფასების ხარჯებსა და სხვა ხარჯებს. =საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის More…
ხე-ტყის დამზადება
ხეების მოჭრა, სამანქანო გზამდე მოთრევა და დახარისხება. =საქართველოს კანონი „საქართველოს ტყის კოდექსი“, 1999 წლის 22 ივნისი, მუხლი 5
ხელახალი არჩევნები
არჩევნები, რომლებიც მორიგი არჩევნებისათვის დადგენილი წესით ხელახლა ტარდება: ა) საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შემთხვევაში, თუ ისინი More…
ხელბარგი
მგზავრის კუთვნილი, ხელით გადასაზიდი ქონება, რომელიც შეიძლება თავისუფლად განთავსდეს სამგზავრო ვაგონში გამოყოფილ სათავსოებში. =საქართველოს კანონი „საქართველოს სარკინიგზო კოდექსი“, 2002 More…
ხელმძღვანელი ორგანო
არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების – საკრედიტო კავშირის საერთო კრება, სამეთვალყურეო საბჭო, გამგეობა. =საქართველოს კანონი „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო More…
ხელოვნების მუზეუმი
მუზეუმი, სადაც დაცულია ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ისტორიისა და თანამედროვე ხელოვნების ამსახველი მასალები. =საქართველოს კანონი „მუზეუმების შესახებ“, 2001 წლის 22 ივნისი, მუხლი 4
ხელშეკრულება
ზეპირი ან წერილობითი შეთანხმება გამყიდველსა და მყიდველს შორის ხარისხზე, ფასზე, ვადებსა და სხვა პირობებზე, რომლითაც ხორციელდება ყიდვა-გაყიდვის აქტი, ხელშეკრულება შეიძლება გაფორმდეს ქვითრით, More…
ხელშემკვრელი სახელმწიფო
სხვა სახელმწიფოსთან საჰაერო სივრცით, აეროდრომებით, კავშირგაბმულობის საშუალებებით ერთობლივი სარგებლობის, აგრეთვე, სამოქალაქო ავიაციის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე More…
ხის მეორეხარისხოვანი მასალები
მერქნიანი მცენარეების ფესვები, ქერქი, ლაფანი, ნეკერი, ძირკვი, ფიჩხი, თესლი, ტოტები. =საქართველოს კანონი „საქართველოს ტყის კოდექსი“, 1999 წლის 22 ივნისი, მუხლი 5
საქართველოს საკანონმდებლო ტერმინთა ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9