D F I

სა სე სი სკ სო სპ სრ სტ სუ სხ
selected terms: 493 page 1 of 25
სააბონენტო ნუმერაცია
ნუმერაციის სისტემის საფუძველზე არსებული ციფრული სისტემა აბონენტის ტერმინალური მოწყობილობის იდენტიფიცირებისათვის. =საქართველოს კანონი „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“, 2005 წლის 2 More…
სააგენტო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამსახური. =საქართველოს კანონი „სოციალური დახმარების შესახებ“, 2006 წლის 29 დეკემბერი, მუხლი 4
საავიაციო პერსონალი
საავიაციო საწარმოს დაწესებულების ან ორგანიზაციის განსაკუთრებული შემადგენლობა იგი ყალიბდება სათანადოდ მომზადებული ავიასპეციალისტებისაგან, რომელთაც აქვთ ფრენის შესრულებისა და მომსახურების More…
საავიაციო სამუშაოები
საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის მიერ დაკვეთის საფუძველზე საჰაერო ხომალდით შესრულებული სამუშაოები, გარდა საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვისა (სამშენებლო-სამონტაჟო, სასოფლო-სამეურნეო და More…
საავიაციო საშუალებები
საჰაერო ხომალდები, აეროდრომები, აეროპორტები, მათი მოწყობილობები, საჰაერო მოძრაობის მართვისა და კონტროლის საშუალებები, საჰაერო ტრასებისა და ადგილობრივი საჰაერო ხაზების რადიოტექნიკური More…
საავიაციო შემადგენლობა
სამოქალაქო ავიაციის მუშაკები, რომელთა საქმიანობა სამოქალაქო ავიაციის მეშვეობით განსახორციელებელ მიზნებს ემსახურება. =საქართველოს კანონი „საქართველოს საჰაერო კოდექსი“, 1996 წლის 29 More…
საავტომობილო გზა
მყარი საფარის მქონე მაკავშირებელი სავალი ზოლი, რკინიგზებისა და ასაფრენ-დასაჯდომი მოედნების გარდა, რომელიც ღიაა საერთო მოძრაობისათვის და უმთავრესად განკუთვნილია საკუთარი თვლებით More…
საავტომობილო ტრანსპორტი
ტრანსპორტის სისტემის ნაწილი, რომელიც მოიცავს საავტომობილო ტრანსპორტირებას და მასთან დაკავშირებულ საქმიანობას. =საქართველოს კანონი „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“, 1995 წლის 4 More…
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დარღვევით წარმოებული პროდუქცია
ნებისმიერი საქონელი, რომელიც წარმოებულია უფლების მფლობელის ან საქონლის წარმოშობის ქვეყანაში მისი რწმუნებულის ნებართვის გარეშე და რომელიც, საქართველოში წარმოშობის შემთხვევაში, წარმოებულია More…
საამფეთქებლო საქმე
ფეთქებადი მასალების ბრუნვასთან დაკავშირებული მეწარმე ფიზიკური ან/და იურიდიული პირის საქმიანობა. =საქართველოს კანონი „სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების შესახებ“, 2003 წლის 7 More…
საამფეთქებლო საქმის ხელსაწყო
დენის წყაროს წარმომქმნელი ასაფეთქებელი ხელსაწყო, წინაღობის გამზომი აპარატურა. =საქართველოს კანონი „სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების შესახებ“, 2003 წლის 7 მაისი, მუხლი 1
სააპელაციო პალატა
„საქპატენტთან“ არსებული სამრეწველო საკუთრების ობიექტებზე უფლების მოპოვებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავის განმხილველი ორგანო. =საქართველოს კანონი „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“, More…
საარსებო მინიმუმი
საარსებო მინიმუმი არის ერთ მოსახლეზე სამომხმარებლო საქონლის ღირებულებითი გამოხატულება, რომელიც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის შესაბამისად უზრუნველყოფს ადამიანის მინიმალური More…
საარჩევნო ადმინისტრაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიები. =საქართველოს კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, 2001 წლის 2 აგვისტო, მუხლი 3
საარჩევნო ბლოკი
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ რეგისტრირებული 2 ან მეტი პარტიის გაერთიანება. =საქართველოს კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, 2001 წლის 2 აგვისტო, მუხლი 3
საარჩევნო დოკუმენტაცია
საარჩევნო კომისიებში შემოსული და საარჩევნო კომისიებიდან გასული განცხადებები, საჩივრები, წერილები, საქმიანი ქაღალდები, ოქმები, საარჩევნო ბიულეტენები, სპეციალური კონვერტები, საარჩევნო More…
საარჩევნო კამპანია
საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ განსაზღვრული საარჩევნო კამპანიის ჩატარების პროცედურა. =საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, 2004 წლის 23 დეკემბერი, More…
საარჩევნო ოლქი
საოლქო საარჩევნო კომისიის/კომისიების სამოქმედო ტერიტორია/ტერიტორიები, რომელიც/რომლებიც განისაზღვრება ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის გათვალისწინებით. =საქართველოს კანონი More…
საარჩევნო რეგისტრაცია
შესაბამისი საარჩევნო კომისიის მიერ პარტიების, საარჩევნო ბლოკების, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფებისა და კანდიდატთა რეგისტრაცია არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მიღების მიზნით. More…
საარჩევნო სუბიექტი
საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრობის ან საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის კანდიდატი, შესაბამისი საარჩევნო კომისიის მიერ რეგისტრირებული პარტია, საარჩევნო ბლოკი და More…
საქართველოს საკანონმდებლო ტერმინთა ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9