selected terms: 766 page 1 of 39
`ბაგე მამისა
არს ძე და სული, რომელთა მიერ უხილავად ზრახავს გულთა შინა წმიდათასა“ (ძვ. ქართული ენის კათედრის შრ. 11, შესავალი ფსალმუნთა თარგმანებისა, გამსც. მოამზადა მზ. შანიძემ. თბ., 1968.) More…
«ადონა ელოჲ საბაოთ»
„ესე იგი არს: უფალო, ღმერთო ძალთაო“ (კლარჯული მრავალთავი, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო თამილა მგალობლიშვილმა, თბ., 1991.) =რუხაძე, გრიგოლ საღმრთისმეტყველო More…
აბდიშო
(„იესუს მონა“) წარმოშობით სირიელი იყო, ივლიანიტური მწვალებლობის მიმდევარი. იგი ეპისკოპოსი გახდა ნერსე II სომეხთა კათალიკოსის ხელთდასხმით. აბდიშომ გადამწყვეტი როლი ითამაშა დვინის კრების More…
აბიბოსი
ასურულად ნიშნავს საყვარელს (სინური მრავალთავი 864 წლისა, სასტამბოდ მოამზადეს ძველი ქართული ენის კათედრის წევრებმა აკაკი შანიძის რედაქციით, წინასიტყვაობით და გამოკვლევით (კათ. წევრები – ივ. More…
აბრაამ ალბათანელი
სომეხთა კათალიკოსი 607-615 წლებში. ქართველებსა და სომხებს შორის გადამწყვეტი კონფლიქტი სწორედ აბრაამის დროს მოხდა. აბრაამი გაკათალიკოსობამდე რშტუნთა ეპისკოპოსი იყო, ესწრებოდა დვინის 607 წლის More…
ადამი (პირველი და მეორე)
„ადამ ურჩებითა მით კაცთა სიკუდილის მიზეზ ექმნა და სამოთხისაგან შიშუელი გამოვარდა, და ლეღჳსა ფურცლითა შვილთ-სხმისა მიზეზნი იგი გონიერად დაიფარნა, ხოლო ჩუენმან ამან ადამ, რომელ არს ქრისტე, More…
ადამი და ქრისტე
წმ. გრიგოლ ღმრთისმეტყველი: «ვითარცა ადამის მიერ მოვკუედით, ეგრეთვე ქრისტეს მიერ ვცხონდეთ»; კომენტარი ღირ. მაქსიმე აღმსარებელისა: «ვითარცა-იგი ადამის ურჩებისა მიერ ყოველნი სიკუდილსა მიეცნეს, More…
ადამიანი
თავდაპირველი განსაზღვრება ადამიანისა, რომელსაც ეკლესიის მამები ხშირად იყენებდნენ, წარმართ ფილოსოფოსებს ეკუთვნით: ადამიანი არის გონიერი და მოკვდავი ცხოველი. ადამიანი არის გონიერი და მოკვდავი More…
ადამის დაცემის შედეგი
„ადამს დამორჩილებულ იყვნეს მჴეცნი, ვიდრე არღა გარდასრულ იყო მცნებასა და არა გამოვრდომილ იყო სამოთხით“ (მამათა ცხორებანი (ბრიტანეთის მუზეუმის ქართული ხელნაწერი XI ს-სა), ტექსტი გამოსაცემად More…
ადგილ ღმრთისა
ოდესმე ცაჲ ითქუმის, და ოდესმე ეკლესიაჲ, და ოდესმე ქალწული, და ოდესმე გუამი კაცად-კაცადისაჲ, გინა თუ ყოველივე, რომელსაცა ზედა განისუენოს ნებამან ღმრთისამან. რამეთუ ამათ ყოველთა მიერ ცხად More…
ადგილი და სახლი ღმრთისა
«არა ჴელით ქმნულთა შინა მკჳდრ არს ღმერთი, არამედ სიყუარულით დაიტევის სულებსა შინა მართალთასა და მათი შემოკრებაჲ ღმრთისა ეკლესია და სამკჳდრებელ იქმნების. ღმრთისა ადგილ არა არს, რამეთუ თავისა More…
ადოგმატისტები
XVIII ს-ის ბოლოს პროტესტანტულ გარემოში გაჩენილი რელიგიურ-ფილოსოფიური თეორიის მიმდევრები, რომლებიც ქრისტიანულ ცხოვრებაში დოგმატების მნიშვნელობას უარყოფდნენ (კანტი, შლეიერმახერი). მათი აზრით, More…
ავაზაკნი
„ჯუარსა ზედა ორნი ავაზაკნი, ერთი – ჰურიაჲ და ერთი – წარმართი. წარმართსა მას დაეყო უშჯულოებასა შინა მრავალი ჟამი და შემდგომად გულისხმა-ყო ჭეშმარიტებაჲ“ (უდაბნოს მრავალთავი (IX-X სს.), აკაკი More…
აზრი და სიტყვა
„არს უკუე მრავალი საღმრთოთა საქმეთა შინა, რომელ გონებისა ძლით და წულილად გულისჴმა-იყოფების და ენითა ვერ გამოითქუმის, არამედ კაცობრივთა სიტყუათაგან ძლით გამოვსახავთ უაღრესთა მათ ბუნებისა More…
აკვილა, სვიმაქოსი, თევდოტიონი
ძველი აღთქმის ბერძნულ ენაზე მთარგმნელები, რომელთაც სეპტუაგინტისგან განსხვავებული ცალ-ცალკე რედაქციები შექმნეს. აკვილა ყოფილი წარმართი იყო, რომელსაც იუდეველობა ჰქონდა მიღებული; მისი თარგმანი More…
ალფეაჲ
„ხოლო იოსეფ წარიყვანა ყრმაჲ იგი და დედაჲ მისი და ივლტოდა ქუეყანად ეგჳპტედ. და დაყო მუნ ათორმეტი თთუე კაცისა ვისთანამე ალფეაჲსა ღმრთისმოყუარისა“ (კლარჯული მრავალთავი, ტექსტი გამოსაცემად More…
ამაღლება
„ვითარ აღმაღლდა უფალი ზეცად, წინა-მიეგებვოდეს მას ანგელოზთ მთავარნი და ძალნი და მთავრობანი, უფლებანი და ჴელმწიფებანი და ბევრნი ბევრთანი. დასნი ღაღადებით იტყოდეს: «აღიხუენით ბჭენი თქუენნი, More…
ამინ
„გამოითარგმანების ამენ: იყავნ“ (შატბერდის კრებული X საუკუნისა, გამოსაცემად მოამზადეს ბ. გიგინეიშვილმა და ელ. გიუნაშვილმა, თბ., 1979.) =რუხაძე, გრიგოლ საღმრთისმეტყველო More…
ანალოგიები
ღმრთისმეტყველებაში გამოიყენება ანალოგიები – ბუნებიდან აღებული სახეები, რომელთა მსგავსებაც გვაახლოებს რეალური არსების ან მოვლენის აღქმასთან. მაგალითად, სამებისთვის გამოიყენება ანალოგიები: More…
ანგელოზთა ბუნება
„დავით ცეცხლად უწესს მათ, გარნა არა ნივთიერისა ამის ცეცხლებრ, არამედ უჴორცო და უნივთო“ (ღირ. მაქსიმე აღმსარებლის კომენტარები წმ. გრიგოლ ღმრთისმეტყველის 38-ე სიტყვაზე „შობისათვის” / More…
საღმრთისმეტყველო ლექსიკონი-ცნობარი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9