(
[

ბ- ბა ბგ ბდ ბე ბზ ბი ბკ ბლ ბმ ბნ ბო ბრ ბტ ბუ ბღ ბძ ბჭ ბჳ
selected terms: 249 page 1 of 13
ბ-ან
ქართული ანბნის მეორე ასო, რიცხვითი მნიშვნელობა–2. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ბაბილო
რტო, ნაყოფის მომცემი რტო ანუ რქა; მაღლარი ვაზი, ხეზე აშვებული: =„დაფარნა მთანი გრილმან მისმან და ბაბილოთა მისთა – ნაძუნი ღმრთისანი“ ფს. 79,11; „ყვნა წიდნენი და განართხნა ბაბილონი თჳსნი“ More…
ბაგა
ბოსელი ან გომი: „არა ა(ღ)ჰჴსნისა ჴარი ანუ ვირი ბ ა გ ა თ ა გ ა ნ“? ლ. 18,15; „ხლდებოდეს დიაკეულნი ბაგათა მათთა ზედა“ იოვ. 1,16; „დაბნები (ყვნა) ბაგად ყოვლისათჳს საცხოვარისა და ბაკები – More…
ბაგე
ტუჩი, დრუნჩი; ნაპირი, «ბაკო», «კიდე»: =„ბ ა გ ი თ ა ხოლო მადიდებს მე“ მთ. 15,8; „ბ ა გ ე ნ ი მისნი ოდენ იძრვოდეს“ I მფ. 1,13; „გ რ გ ო ლ ი თ ა განუჴურიტო ბ ა გ ე მისი“ იობ 40,21; „პირსა More…
ბაგინი
«ბომონი», «ტაძარი» (კერპთა): =„ბ ა გ ი ნ ე ბ ი მათი დაამჴჳთ“ M, –„დააქციენით ბ ო მ ო ნ ნ ი მათნი“ G, II ჯ. 12,3 ; რომელ ბაგინსაცა აზმნა შეგინებად“ Շ, – „რომელ; ტ ა ძ ა რ ს ა ც ა აზმნო More…
ბაგინისმძარცუველ-ი, ბაგინთა მძარცუველ-ი
კერპთა ტაძრის მძარცველი: =„კაცნი ესე არცა ბაგინის მ ძ ა რც უ ვ ე ლ, არცა მგმობარ არიან ღმრთისა ჩუენისა“ საქ. მოც. 19,37; „ბ ა გ ი ნ თ ა მ ძ ა რ ც უ ვ ე ლ ი; და ეშმაკ და უსულო არიან“ ფოკა More…
ბაგის-საყოფელ-ი
«საკიცხელი», დასაცინავი: =„ნაცილ არიან ქმნულნი ბ ა გ ი ს-ს ა ყ ო ფ ე ლ ნ ი“ O, – „ამაოებ არიან საქმენი ს ა კ ი ც ხ ე ლ ნი“ pb., იერემ. 51,18. See also: საყოფელ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი More…
ბაგის-ყოფა
დაცინვა, «კიცხევა»: =„ბ ა გ ე ს-მ ი ყ ო ფ დ ე ნ მე“ O, – მ ე კ ი ც ხ ვ ი დ ე ნ მე“ pb., იერემ. 38,19. See also: ყოფა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
ბადე
«სათრომელი», «კანკელი», სანადირო ბადე; ღობე: =„გან-ოდენ-იგებდეს ს ა თ რ ო მ ე ლ თ ა“ C, – განაგებდეს ბ ა დ ე თ ა“ მრ. 1,19; „სდევით ბადჱ ეგე მარჯუენით კერძო ნავისა მის“ DE,–„სდევით-ღა More…
ბადება
შობა: =„ცოლი ვისჳ და შვილი არა მ ე ბ ა დ ე ბ ი ს“ H–341, 565. See also: დაბადება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ბადენ-ი
ტილოს პერანგი: =„ჰრქუეს კაცსა მას, რომელსა ემოსა ბ ა დ ე ნ ი“ დან. 12, 6. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ბადის-პირ-ი
«საბელი»: =„ბ ა დ ი ს-პ ი რ თ ა განჰმართებდა ქუეყანასა მათსა“ II მფ. 8,2; „ბ ა დ ი ს-პ ი რ ნ ი ცოდვისანი მომეხჳნეს მე“Շ,–; „საბელნი ცოდვილთანი მომეხჳნეს მე“ G , ფს. 118,61. See also: More…
ბადის-სახე
სარკმლისებრი რკინისა, მოაჯირი: =II ნშტ. 4,12. See also: სახე =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ბავთ-ი
ცუდი ამბავი: =„მოიწია ბ ა ვ თ ი იგი საულისა“ II მფ. 4,4; „ესმეს ბ ა ვ თ ი და მოიქცეს“ IV მფ. 19,7. See also: მებავთე =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
ბავრუკ-ი
nitrum: =„გან-თუ-იბანო ბ ა ვ რ უ კ ი თ ა“ იერემ. 2,22; „ვითარცა მოვიდოდეს გზასა, პოვა მცირე ბ ა ვ ბ რ უ კ ი“ მ. ცხ. 164v. See also: საბავრუკე =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის More…
ბაზმაკ-ი
„სანთელი», სასანთლე: =„დაბურონ... ბ ა ზ მ ა კ ნ ი მისნი და მარწუხნი მისნი და მისაყოფელნი მისნი“ C, – „შებურონ ს ა ნ თ ე ლ ნ ი მისნი და მოსაჟღუნნი; მისნი და განსაჴოცი მისი“ pb., რიცხ. 4,9; More…
ბაია, ბაჲა
palma palmulas, ფინიკი: =„განთიად დავალბობ ბ ა ჲ ა ს ა და ვშურები“ მ. ცხ. 116v; „დაულბო მას ბ ა ჲ ა ჲ და განუმზადა მას საკერავი“ მ. ცხ. 72r;; „ჟამსა ბ ა ჲ ა ჲ ს ა ს ა სცვიდეს ნაყოფსა მას More…
ბაიოან-ი ბაჲოან-ი
ფინიკოვანი ადგილი: =„მივიდა ვინმე ბერი... მცირესა მას ბ ა ჲ ო ა ნ ს ა“ მ. ცხ. 381r. See also: ბაია, ბაჲა. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა More…
ბაკ-ი
«ეზო», საჩეხი: =„სხუაცა ცხოვარ არიან ჩემნი, რომელ არა არიან ამის ბ ა გ ი ს ა ნ ი“ C, – „სხუანიცა ცხოვარნი მიდგან, რომელნი არა არიან ამის; ე ზ ო ჲ ს ა ნ ი“ DE, ი.10,16; „გამოგიყვანე შენ ბ ა More…
ბაკო
«ბაგე» , ნაპირი: =„ბ ა კ ო ნ ი მისნი, ვითარცა ბ ა კ ო სასუმელისა“ II ნშტ. 4,5; „გძილი გარემო ბ ა კ ო თ ა მისთა მტკაველ ერთ“ O, –; „ძგიდებ ბ ა გ ე ს ა თანა მისსა მრგულივ მტკავლეული“ ეზეკ. More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9