-
[

გ- გა გბ გდ გე გვ გზ გი გლ გმ გნ გო გრ გუ გძ გჳ
გებ გეგ გელ გემ გერ გეს გეჰ
selected terms: 22 page 1 of 2
გება
შეწირვა: =„რომელმან უ გ ო ს კერპსა“ გამოსლ. 22, 20; მივედ და უ გ ე ღმერთთა მათ ჩემთა“ ფლკტ. 138,8; „უ გ ე ბ დ ე ს საგებელსა; ღმერთთა უცხოთა“ იერემ. 7,18. ◊ «ზორვა», შეწირვა: More…
გებულ-ი
უვნებელი: =„იყვნეს ჴორცნი მათნი გ ე ბ უ ლ“ ანდრ.-ანატ. 228,-12. See also: გება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გებულად
მრთელად, უვნებლად: =„მოვიდეს და პოვეს სენაკი მისი გ ე ბ უ ლ ა დ და ბერი იგი მ შ ჳ დ ო ბ ი თ“ ლიმ. 33,9. See also: გება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
გეგმ–ი
გეგმა, მონახაზი: =„გამოუსახა მათ ეკლესიაჲ საქმედ და პირველად მას დადებად სცეს გ ე გ მ ი“ Sin–11,340r. See also: განგეგმა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
გელ(ის)-ყოფა
ლაგმის დადება: =„უბრძანა სებასტიანე გ ე ლ-ყ ო ფ ა დ პირსა მისსა, რაჲთამცა დააყენნეს სიტყუანი ჭეშმარიტებისანი“ ფლკტ. 140,9; „გამოვიჴსნე; გ ე ლ ი ს-ყ ო ფ ა ჲ ესე შენგან“ ფლკტ. 140,13; „გ ე ლ More…
გელ-ყოფილ-ი
ლაგამ–დადებული: =„ვითარცა დგა გ ე ლ-ყ ო ფ ი ლ ი“ ფლკტ. 140,10. =გელ-ყოფილ-ი ლაგამ–დადებული: „ვითარცა დგა გ ე ლ-ყ ო ფ ი ლ ი“ ფლკტ. 140,10.
გემო
სიტკბოება: =„გემოჲ მისი ვითარცა თაფლისაჲ“ გამოსლ. 16,31; „უმჯობჱს არს მცირედი პური გემოჲთ და მშჳდობით“ იგ. სოლ. 17,1;; „ზრუნვათაგან და სიმდიდრისა და გ ე მ ო თ ა გ ა ნ ამის სოფლისათა More…
გემოვან-ი, გემოან-ი
გემრიელი: =„რომელნიმე (ყუავილნი) სარგებელად გ ე მ ო ა ნ თ ა საჭმელთათჳს კაცთაჲსა არიედ“. მ. სწ. 83,25; „სადა იყვნენ მაშინ სანოვაგენი; და საშუებელნი გ ე მ ო ვ ა ნ ნ ი“ მ. სწ. 94,6. See More…
გემოვნება
შვება; სიამოვნება: =„ი გ ე მ ო ვ ნ ე ბ ს გულის-სიტყუათა და მათ იწურთის“ მ. ცხ. 139r; „ნუ იხარებ და ი გ ე მ ო ვ ნ ე ბ სიტყუათა, რომელთა ეშორო; საქმით“ მ. სწ. 290,25. ◊ სიამე, More…
გემოთ-მოყუარე
გაუმაძღარი: =„შეუძლებელ არს ცხორებაჲ შენი ღმრთისამიერითა მით ცხორებითა, გ ე მ ო თ-მ ო-ყ უ ა რ ე თუ იყო“ მ. ცხ. 166r. See also: მოყუარე =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
გემოთ-მოყუარება
ავხორცობა: =„გ ე მ ო თ-მ ო ყ უ ა რ ე ბ ი ს ა ჩუენისაგან იქმნებიან შურნი და ჴდომანი და მტერობა ღმრთისაჲ“ თავნი იაკ. ეპ. (5);; „ბომონად შეჰრაცხე ნაყროვანებაჲ და ტაბლად საზორველად გ ე ო თ-მ ო More…
გემოუხილველად
უსაჭმლოდ: =„უსეროდ და გ ე მ ო უ ხ ი ლ ვ ე ლ ა დ დაძინებად“ მრთ. S. ოქრ.-მარხ. და იონ. 109,33. See also: ხილვა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
გემოჲ-ხილულ-ი
„რომლისაგან გ ე მ ო ჲ-ხ ი ლ უ ლ წმიდათა განურყუნელი იგი პური ცხორებისაჲ“ იპ. რომ.-კურთხ. მოს. 198,9. Synonym: გემოვნება See also: გემო(ვ)ან-ი, გემოიანი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული More…
გემოჲს-ხილვა
ჭამა, გასინჯვა: =„რომელთა არა ი ხ ი ლ ო ნ გ ე მ ო ჲ სიკუდილისაჲ“ მთ. 16,28; „გ ე მ ო ჲ ვ ი ხ ი ლ ე ბუნითა ჰორლისაჲთა“ I მფ. 14,43;; „სასამან გემოჲ ი ხ ი ლ ი ს ჭამადთა“ იობ 34,3. „ი ხ ი ლ ი More…
გერ-ი
ნაგერალი, თავისით მოსული: =„და მეორესა წელსა სთესოთ და შჭამო გ ე რ ი მისი“ IV მფ. 19,29; ◊ გერი: „დარეჰ, ცოლის გ ე რ ი ნოითოსი – ი~თ: წელ“ იპ. რომ.-ქრონ. 241,23 აბულაძე ილია, More…
გერშ-ი
ნაკვალევი, ნასახი (ჭრილობისა, სენისა...): =„განიკურნა იგი... ვიდრემდის არარაჲ გ ე რ შ ი სალმობისაჲ იყო მის თანა ყოლადვე“ ლიმ. 70,7; „სარწმუნო იქმნა გ ე რ შ ი; კაცისა მის ყურწარკუეთილისაჲ“ More…
გერშის-დადება
დაშავება (ასოსი): =„უკუეთუ ვინმე დ ა ს დ ვ ა ს გ ე რ შ ი მოყუასსა თჳსსა“ G. ლევიტ• 24,19. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
გესლ-ი
შხამი; ჟანგი: =„სავსე გ ე ს ლ ი თ ა მაკუდინებელითა“ იაკ. 3,8; „გ ე ს ლ ი ასპიტთაჲ ბაგეთა მათთა“ ფს. 139, 4; „სიავო, რომელსა შინა არს; გ ე ს ლ ი მისი, და გ ე ს ლ ი იგი არა გამოჴდა მისგან“ More…
გესლოვან-ი
შხამიანი: =„არცა დევთა გ ე ს ლ ო ვ ა ნ თ ა ნ ი ერეოდეს კბილნი“ O, სიბრ. სოლ. 16,10. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გესლოვანება
შხამიანობა: =„მოუდრკა მრისხანებასა, რომელ არს გესლოვანებისა კერპი“ მ. ცხ. 12v. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9