-
[

გ- გა გბ გდ გე გვ გზ გი გლ გმ გნ გო გრ გუ გძ გჳ
გლა გლე გლი გლო
selected terms: 15 page 1 of 1
გლა
ზრუნვა, დარდი: =„ნუცაღა იტყჳ გულსა შენსა“, ვითარმედ: რაჲ მ გ ლ ი ა ნ?“ მ. სწ. 285,7; „ნუ რაჲ გ ლ ი ს ამას წელიწადსა“ (!) 361r;; „არარას ზრუნვიდა ამისთჳს, არცა ჰ გ ლ ო დ ა“ (!) 214r. More…
გლახა
მცირე, დაბალი; გლეხი: =„წარჩინებულითგან ვიდრე გ ლ ა ხ ა დ მ დ ე“ ქ. ცხ. 59,6. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გლახაკ-ყოფა
«დავრდომილობა», გაღატაკება: „ =უკუეთუ გ ლ ა ხ ა კ ი ყ ო ს ძმაჲ შენი“ pb., – „უკუეთუ დ ა ვ რ დ ო მ ი ლ ო ბ დ ე ს ძმაჲ შენი“ C, ლევიტ. 25,35. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის More…
გლახაკება, გლახაკობა
სიღარიბე, დავრდომილობა, გაჭირვება: =„დაივიწყებ გ ლ ა ხ ა კ ე ბ ა ს ა ჩუენსა და ჭირსა ჩუენსა“ ფს. 43,25; „აღმომიყვანა მე მღჳმისაგან გ ლ ა ხ ა კ ე ბ ი ს ა, თიჴისაგან; და უყისა“ ფს. 39,3; More…
გლახაკ–ი
«დავრდომილი», «გლეხი», ღატაკი; მათხოვარი: =„გ ლ ა ხ ა კ ი თ გ ა ნ (გ ლ ე ხ ი თ გ ა ნ O) ვიდრე მდიდრადმდე“ M, ესთ. 1,20; „აღადგინის ქუეყანისაგან გ ლ ა ხ ა კ ი“; I მფ. 2,8; „შეეწია გ ლ ა ხ ა More…
გლესა
See also: განგლესა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გლეხ–ი
«გლახაკი», ღარიბი; მდაბიო, «ლიტონი კაცი»: =„გ ლ ე ხ ი თ გ ა ნ ვიდრე მდიდრადმდე“ O, – „გ ლ ა ხ ა კ ი თ გ ა ნ ვიდრე მდიდართამდე“ M, ესთ•. 1,20; „შჯობს ცხორებაჲ; გ ლ ე ხ ი ს ა ჲ სართულთა More…
გლეჯა
ამოფხვრა: =„ზიდვიდეს წუერთა, ჰ გ ლ ე ჯ დ ე ს თმათა“ მ. ცხ. 194v. „ვერ ძალ-მიც უცხოთა ეკალთა გლეჯად ჴელითა ჩემითა“ მ. ცხ. 368r. See also: დაგლეჯა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის More…
გლინვა
See also: მგლინვარე =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გლისპ-ი
ურცხვი: =„წმიდაჲ იგი დაადვეს მას (ცხედარსა) ზედა შეკრული და დედაკაცი ვინმე გ ლ ი ს პ ი და უწესოჲ მიუტევეს ზედა“; მ. ცხ. 127v. See also: გლისპობა, სიგლისპე, უგლისპეს-ი =აბულაძე ილია, More…
გლისპობა
ურცხვობა, უზნეობა: =„იტყოდეს სიტყუათა უშუერთა... რად არა დაამცნობთ, რაჲთა არა გ ლ ი ს პ ო ბ დ ე ნ“ მ. ცხ. 375r. See also: გლისპ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
გლოვა
დატირება, მგლოვარება, «გოდება»: =„ი გ ლ ო ვ დ ე თ და ჰსტიროდით“ ლ. 6,25; „ე გ ლ ო ვ დ ა მეფჱ იგი ძესა მას თჳსსა ყოველთა დღეთა“ II მფ. 13,37;; „ამას ზედა ი გ ლ ო ვ დ ი ნ ქუეყანაჲ.“ იერემ, More…
გლოვასა შევრდომილ-ი
მგლოველი: =„გ ლ ო ვ ა ს ა შ ე ვ რ დ ო მ ი ლ ვიპოო“ ოქრ.-მარხ. და იონ. 104,1. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გლოვისა
«საგლოველი»: =„შეიმოსა სამოსელი... გ ლ ო ვ ი ს ა ჲ (ს ა გ ლ ო ვ ე ლ ი O)“ ესთ. 13,2. See also: მგლოვარე, მგლოარე =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
გლორწნა
(განგლორწნა) გოზვა, შელესვა: =„გული მისი მისცის სრულიად გ ლ ო რ წ ნ ა ს ა“ ზირ. 38,34, =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9