-
[

გ- გა გბ გდ გე გვ გზ გი გლ გმ გნ გო გრ გუ გძ გჳ
გრა გრგ გრე გრი გრკ გრო გრუ გრძ გრწ გრჭ
selected terms: 33 page 1 of 2
გრაგნა
See also: განგრაგნვა, გრაგნილ-ი, მგრაგნალ-ი, მგრაგნელ-ი, საგრაგნელ-ი, შეგრაგნა, წარგრაგნა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, More…
გრაგნილ-ი
ხვეული: =„მოუჴდა ქარი გ რ ა გ ნ ი ლ ი ღელვა-ვრცელი და წარიტაცა ნავი იგი“ ნიკოლოზ. ცხ.(!) =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, More…
გრგენა
გაღიზიანება: =„მოვალნ იგი დღითი-დღე საწოლსა მას ლომისასა და გრგენნ და აიძულებნ, რაჲთამცა განაძჳნა“ მ. ცხ. 106r; „ოდესმე უგრგენნ“; მრთ. A, ანტ. და 21v. See also: მოგრგენა =აბულაძე More…
გრგოლ-ი
რგოლი: =„ბრძანა... მუჴლისა აღრევაჲ და გ რ გ ო ლ ი რკინისაჲ უკუნ-ცუმად“ H—341; 478. „გ რ გ ო ლ ი თ ა განუჴურიტო ბაგე მისი“; იობ 40,21. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
გრგჳნვა
See also: აგრგჳნება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გრემან-ი
ზღვისებრ ლურჯი: =„გ რ ე მ ა ნ თუალითა“ თეკლა 92,45. See also: გრემლება, მოგრემანება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გრემლება
თვალის ღებვა: =„ი გ რ ე მ ლ ე ბ დ თუალთა შენთა“ ეზეკ. 23,40. See also: გრემან-ი, საგრემნელ-ი, საგლემველ-ი, საგრემილველ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
გრეხა
ხვევა: =„მგრეხელი არს საბლისაჲ... გ რ ე ხ ს“ მ. ცხ. 453r: „კარავი იგი ჰქმნე ათ ეზოედად ზეზისაგან ძახილისა ღა იაკინთისა და ძოწეულისა; და მეწამულისა გ რ ე ხ ი ლ ი ს ა“ გამოსლ. 26,1. See More…
გრიგალ-ი
ქარიშხალი: =„გ რ ი გ ა ლ ნ ი აღმარღუეველნი ღელვათა ზღჳსათანი“... მ. სწ. 124,3; „ვითარცა გ რ ი გ ა ლ ი რაჲმე მოხუეულ არს საქმეთა; ზედა ჩუენთა“ A—92,240. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული More…
გრივ-ი
«სათუელი» (საწყაოთაგანია): =„მეათედი გ რ ი ვ ი ს ა ჲ“ G, – „მეათე ს ა თ უ ე ლ ი ს ა“ pb., რიცხ. 15,3; „მეექუსე მისი სათუელი ოცდაათისაგან გ რ ი ვ ი ს ა; ქრთილისა“ O, ეზეკ. 45,13; „შეჰრია More…
გრიკ-ი
ერთგვარი ბუჩქი, Tamarix brya: =„იყოს იგი ვითარცა გ რ ი კ ი ველისაჲ უდაბნოსა შინა“ იერემ. 17,6. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
გრილ-ი
«ჩრდილი»; ცივი: =„სასუმელ ერთ წყალი გ რ ი ლ ი“ მთ. 10,42; „დაფარნა მთანი გ რ ი ლ მ ა ნ (ჩ რ დ ი ლ მ ა ნ G) მისმან და ბაბილოთა მისთა“; ფს. 79,11. See also: აღგრილება, განგრილება, More…
გრილობა
დაჩრდილვა: =„აჰა ღრუბელი ა გ რ ი ლ ო ბ დ ა მათ“ ლ. 9,34; „ა გ რ ი ლ ო ბ ე დ მას ხენი დიდ-დიდნი მორჩითურთ“ იობ 40,17; „რაჲთა; ა გ რ ი ლ ო ბ დ ე ს თავსა ზედა იონაჲსსა“ O, იონა 4,6. See More…
გრკალ-ი
რგოლი, რკალი: =„ვითარცა გრკალი ქედი შენი“ ეს. 58,5; „ამოაცუა გ რ კ ა ლ ი ნიჩურსა მისსა“ იობ 40,21; „განგაცუ საყური და გ რ კ ა ლ ი; ყურთა შენთა“ ეზეკ. 16,12. =აბულაძე ილია, „ძველი More…
გრკილ–ი
See also: დაგრკილულ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გრკჳნვა
See also: მგრკჳნველ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გრო
გუნდი: =„იხილე მრავალი გ რ ო ჲ ჯიპოსთაჲ.“ ბ.კეს.-ექუს. დღ. 119,12. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გრუნვება
See also: განგრუნვება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გრძელ-ი
=„მოიზიდვენ... ვითარცა საბლითა გ რ ძ ე ლ ი თ ა“ ეს. 5,18; „ფრთენი მისნი გ რ ძ ე ლ არიან“ ფიზ. v, 2–8; „ბერი იყო გ რ ძ ე ლ ი; და შავი“ მ. ცხ. 214v. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის More…
გრძელ-ყოფა
«განგრძობა», დაგრძელება: =„გ რ ძ ე ლ ყ ვ ი ა ნ ფესუები სამოსლისა მათისაჲ“ DE,–„გ ა ნ ი გ რ ძ ვ ი ა ნ ფესუები მათი“ C, მთ. 23,5. See also: ყოფა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9