(
[

ეა ებ ეგ ევ ეზ ეთ ეკ ელ ემ ენ ეპ ეჟ ერ ეს ეტ ეუ ეფ ექ ეშ ეჩ ეჭ ეჯ ეჰ
selected terms: 212 page 1 of 11
ეან-ი, იან–ი
«–ისი»: =„ზორაბაბელ სალათიელ ე ა ნ მ ა ნ და ისუ იოსედეკ ე ა ნ მ ა ნ იწყო შენებად ტაძრისა“ I, I ეზრა 6,2; „ხარმი და დასი ხარმ ი ა ნ ი“; G,—„ქარმი და დასი ქარმ ი ს ი“ pb., რიცხ. 26,6. More…
ებან-ი
ქნარი, ჩანგი: =„იმღერდა წინაშე ღმრთისა... ე ბ ნ ი თ ა, ბობღნითა და წინწილითა და ნესტჳთა“ M, I ნშტ. 13,8; „შემასხმელნი ქნარითა და; ე ბ ნ ი თ ა და წინწილითა“ M, I ნშტ. 25,1; „იყო შენ მათა More…
ებგურ-ი
მზვერავი, «მცველი»: =„აღდგა ე ბ გ უ რ ი იგი მსტოვრად“ O, II მფ. 13,34; „დავადგინენ თქუენ ზედა ე ბ გ უ რ ნ ი“ I, იერემ. 6,17; „იხილეს ე ბ გ უ რ თ ა; მათ კაცი, გამომავალი ქალაქით“ M,—„იხილეს More…
ებენის
თევზია, remora. სიტყვა-სიტყვით «ნავისა დამაყენებელი»: =„რაჟამს გესმნეს მცირისათჳს თევზისა, რომელსა ჰრქჳან ე ბ ე ნ ი ს, რომელ არს თარგმანებით: ნ ა ვ ი ს ა დ ა მ ა ყ ე ნ ე ბ ე ლ“; ბ. More…
ებისკოპოს-ი
See also: ეპისკოპოს-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ებისკოპოსობა
See also: ეპისკოპოსობა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ებისტოლე
See also: ეპისტოლე, ებისტოლე =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ებნა
ქნარის დაკვრა/ხმის გამოცემა; «მექნარეობა»: =„კეთილად ე ბ ნ დ“ O, —„კეთილად მ ე ქ ნ ა რ ე ო ბ დ“ pb., ეს. 23,16. „ვითარ-მე საცნაურ იყოს სტჳნვაჲ იგი, ანუ ებნაჲ“ I კორ. 14,7. See also: More…
ებრ
«შემსგავსებულად», «-ითა», «მსგავსად»: =„გუემონ იგი წინაშე მათსა უღმრთოებისა ე ბ რ მათისა“ G.—„ჰგუემო იგი მათ წინაშე შ ე მ ს გ ა ვ ს ე ბ უ ლ ა დ უშჯულოებისა; მისისა“ M, II შჯ. 25,2; More…
ებრ-(ი)
(სუფიქსი) სატომო სახელზე დართვით აღნიშნავს ენას: =„იყო წიგნი წერილი მას ზედა... ებრაელ ე ბ რ ი თ ა“ ლ. 23,38. See also: იონებრ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
ებრაეან-ი
ებრაელი მამაკაცი: =„განარინოს კაცად-კაცადმან მონაჲ; თჳსი ე ბ რ ა ე ა ნ ი, ებრაელი თავისუფლად“ O,— „განავლინოს კაცად-კაცადმან მონაჲ თჳსი; და კაცად-კაცადმან მჴევალი თჳსი ე ბ რ ა ე ლ ი More…
ებრაელ-ი
ებრაული, ისრაელი; ებრაელი დედაკაცი: =„მათე... ე ბ რ ა ე ლ ი თ ა ენითა დაწერა“ მრთ. S, კ. იერ.–აღდგ•162,23;—„მოუწოდით ასულთა ე ბ რ ა ე ლ თ ა ს ა უბიწოთა“; ღშ. შობ• 187,2; „განარინოს... More…
ებრაელა
დედაკაცი ებრაელი: =„უკუეთუ იყიდო ძმაჲ შენი ებრაელი ანუ ე ბ რ ა ე ლ ა ი.“ G, II შჯ. 15,42. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
ებრაელებრ-ი
ებრაული: =„იყო წიგნი, წერილი მას ზედა... ე ბ რ ა ე ლ ე ბ რ ი თ ა“ ლ. 23,38; „ასწავებდა... ე ბ რ ა ე ლ ე ბ რ ი თ აჴმითა“ პავლე მოც.; 53,6; „თქუა ფილიპე ე ბ რ ა ე ლ ე ბ რ ი თ ა ენითა“ More…
ეგდენ
See also: ეგოდენ, ეგდენ =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ეგდენ-ი
See also: ეგოდენი, ეგდენი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ეგე
ეგ: =„ე გ ე ყოველი დამიმარხავს სიყრმით ჩემითგან“ მთ. 19,20; „განაგდეთ ე გ ე ბნელსა მას გარესკნელსა“ მთ. 22,13; „გურწმენეს ე გ ე“; მთ. 27,42; „არცა მ ა გ ა ნ ცოდა, არცა მშობელთა მაგისთა“ ი. More…
ეგების
See also: გება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ეგევითარ-ი
«ესემლევანი», მაგნაირი: =„არა იქმნა დღე ე გ ე ვ ი თ ა რ ი არცა პირველ, არცა უკუანაჲსკნელ“ G,—„არა იყო ე ს ე მ ლ ე ვ ა ნ ი დღე პირველი, არცა; დასასრული“ M, ისუ ნ. 10,14; „ე გ ე ვ ი თ ა რ თ More…
ეგემლევან-ი
მაგნაირი: =„ე გ ე მ ლ ე ვ ა ნ ი თ ა მწარითა და უწყალოჲთა ტანჯვითა გუტანჯენ ჩუენ“ ანდ.-ანატ. 195,1; „ვინ გამოგაგდო შენ; ე გ ე მ ლ ე ვ ა ნ ი ს ა... მშჳდობისა და განსასუენებელისა ადგილისაგან“ More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9