(
[

ზა ზე ზი ზმ ზნ ზო ზრ ზუ ზღ ზჱ ზჳ
selected terms: 239 page 1 of 12
ზავ-ი
აღთქმა, პირობა «ნაძლევი»: =„არღარა ინება ზ ა ვ ი“ ქ. ცხ. 25,10; „სიკუდილსა თანა ზ ა ვ ნ ი (ვყავთ)“ pb.,— „სიკუდილსა თანა ნ ა ძ ლ ე ვ ი (ვყავთ)“ I, ეს. 28,15. See also: დაზავება, More…
ზავება
შერევა: =„ნუუკუე ღჳნოსა წყალი ჰ ზ ა ო“ Ath. —11,272r; „უ ზ ა ვ ე ბ ნ ღჳნოსა და ასუამს“ A—35,350v. „ღჳნოჲ ზ ა ვ ე ბ უ ლ ი; ცხელითა წყლითა“ მ. ცხ. 211r; „უქმნიან... ზ ა ვ ე ბ უ ლ ი, ე.ი. არს More…
ზაკუვა
ვერაგობა, მოტყუება, ფანდი, ღალატობა; «მრავალღონეობა»: =„არცა ვ ზ ა კ უ ა ვ თ სიტყუასა ღმრთისასა“ II კორ. 4,2; „ე ნ ი თ ა მათითა ზ ა კ უ ვ ე ნ“ ფს. 5,10; „მ ზ ა კ უ ა ვ ს; მე უშჯულოჲ ესე“ More…
ზაკუვა, ზაკვა
«ზაკულება», «მრავალღონეობა», «სიცრუვე»,«ორგულება», ვერაგობა, ღალატი: =„ეტყოდა...არა თუ გულითად, არამედ ზ ა კ უ ვ ი თ H—341,649; „რომლისა თანა ზ ა კ უ ვ ა ჲ (ზ ა კ ვ ა ჲ D) არა არს“; More…
ზაკულ-ი
ცბიერი, «მზაკუვარი»: =„მოისპე შენგან პირი ზ ა კ უ ლ ი“ O, იგ. სოლ. 4,24; „იტყოდეს ჩემთჳს ბაგითა ზ ა კ უ ლ ი თ ა“ Շ, ფს. 107,2; „მუშაკნი; ზ ა კ უ ლ ნ ი (მოქმედნი მ ზ ა კ უ ვ ა რ ნ ი Q) More…
ზაკულება
«ზაკუვა»,«უკეთურება», «ორგულება», ვერაგობა, ღალატი: =„გუელმან აცთუნა ევა ზ ა კ უ ლ ე ბ ი თ ა (ზ ა კ უ ვ ი თ ა) თჳსითა“ pb., II კორ. 11,3; „გულისჴმა-ყო ზ ა კ უ ლ ე ბ ა ჲ; (უ კ ე თ უ რ ე ბ More…
ზამ
See also: ზმა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ზამბიკ-ი
ნიჟარა: =„თჳთ ვითარცა მარგალიტი საშოვალ ფიცართა ზ ა მ ბ ი კ ი ს ა თ ა“ ეპ. კვპრ.-აღვს.227,17 =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
ზამთარ-ი
=„ნუუკუე ზ ა მ თ ა რ იყოს“ ფიზ. XV, 23; „ზ ა მ თ ა რ ი იყო“ ი. 10,22; „აჰა ზ ა მ თ ა რ ი წარჴდა“ O, ქება 2,11; „რაჲთა; წარჴდეს ზ ა მ თ ა რ ი ესე, ამათ ქრისტიანეთა ზედა აღდგომილი“ ვარ. More…
ზამთრის
ზამთარში, ზამთრობას: =„რაჲთა არა იყოს სივლტოლაჲ თქუენი ზ ა მ თ რ ი ს“ C, მრ.13,18; „არავინ მოიმკის, არა თუ სთესის ზ ა მ თ რ ი ს“; ვარ. 805; „ყრმაჲ ზ ა მ თ რ ი ს სიცივესა იქცევინ შიშუელი“ More…
ზანდუკ-ი
ყუთი: =„მომართუთ ზ ა ნ დ უ კ ი იგი თუალებისაჲ, და მოიღეს. მაშინ განაღო ზ ა ნ დ უ კ ი იგი და იწყო აღმოღებად ქვებსა მას და; მარგალიტებსა“ მ.ცხ. 52v. ◊ საძიებელი, ცხრილი წიგნისა: More…
ზარ-ი
შიში: =„დაეცა მათ ზედა ზ ა რ ი და შიში ფრიადი“ O, ნეემ. 6,15; „კელარი იგი შეიპყრა შიშმან და ზ ა რ მ ა ნ ფრიადმან“ მ.ცხ. 424r. See also: მოზარე, საზარელ-ი, სიზარე, შეზარება ◊ More…
ზარ-ჴდა
შეშინება, შეძრწუნება: =„ზ ა რ-ჴ დ ი დ ა მსახურთა თჳსთა“ ფლკტ. 145,31. See also: ჴდა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ზარაურთ-ი
«ზედ-დასასხმელი საჴელითა», ჯუბა: =„მოუღოს ღმერთმან...ძოწეულები და ზ ა რ ა უ რ თ ე ბ ი“ O, —„მოსპობს უფალი... ზ ე დ-დ ა ს ა ს ხ მ ე ლ თ ა ს ა ჴ ე ლ ი თ ა“ pb., ეს. 3,21. =აბულაძე More…
ზარგანჴდილ-ი
შეშინებული, შეძრწუნებული: =„ზ ა რ გ ა ნ ჴ დ ი ლ იქმნა შიშისაგან და მოკუდა“ მ.ცხ. 150v; „შიშით და ძრწოლით ზ ა რ გ ა ნ ჴ დ ი ლ ნ ი თაყუანის-სცემენ“ მ.სწ. 106,28. See also: განჴდა More…
ზარდ
See also: ზრდა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ზარდლ-ი
See also: დედაზარდლ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ზარება
See also: დაზარება, შეზარება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ზარის-ასაჴდელ-ი
შესაშინებელი: =„ადგილსა მას შესაძრწუნებელსა და ზ ა რ ი ს-ა ს ა ჴ დ ე ლ ს ა“ მ.სწ. 14, 37. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
ზარის-განჴდა
=„შესწყდნის... ზ ა რ ი ს-გ ა ნ ჴ დ ა ნ ი ჴორცთანი“ ოქრ.-მარხ. და იონ. 109,15. See also: განჴდა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9