(
[

ია იბ იგ იდ იე ივ იკ ილ იმ ინ იო იპ ირ ის იტ იფ იქ იღ იყ იშ იძ იწ იჭ იხ იჴ
selected terms: 87 page 1 of 5
იავარ(ის)-ყოფა
«მიმოდატაცება», «გამოტყუენვა», მიტაცება; დავლად ჩაგდება: =„ი ა ვ ა რ-ყ ვ ე ს იგი ყოველთა „თანა-წარმავალთა გზისათა“ Շ, —„მ ი მ ო დ ა ი ტ ა ც ე ბ დ ე ს მას ყოველნი თანა-წარმავალნი; გზისანი“ More…
იავარ-ი
«ნატყუენავი», ნატაცები: =„შეშჭამო ყოველი ი ა ვ ა რ ი მტერთა შენთაჲ“ G, —შჭამდე შენ ნ ა ტ ყ უ ე ნ ა ვ ს ა მას მტერთა შენთასა“ M, II შჯ. 20,14; „მომეცინ მე; კაცად-კაცადმან თქუენმან საყურე More…
იაკინთე, იაკინთ-ი, იაკინთო, ჳაკინთე, ჳაკინთონ-ი
ცისფერი, ლურჯი: =„შეგასხ ფერჴთა შენთა ი ა კ ი ნ თ ე“ O, ეზეკ. 16,10; „ი ა კ ი ნ თ ი და ძოწეული შეჰმოსონ მათ“ I იერემ. 10,5;; „შესამკობელად შენდა ი ა კ ი ნ თ ე (ჳ ა კ ი ნ თ ე I) და ძოწეული More…
იალმაგ- ი
«ვარამი», ჯაჭვზე ჩასაცმელი: =„შთააცუა საულ დავითს ჯაჭჳ და ჯაჭუსა მას ზედა — ი ა ლ მ ა გ ი. და ჩაფხუტი პილენძისა დაადგა თავსა მისსა“ O, — შთააცუა; საულ ჯაჭჳ მისი და ჯაჭუსა ზედა — ვ ა რ მ ი, More…
იამავრ-ი
«მხოლოდ-შობილი»: =„იგი იყო ი ა მ ა ვ რ ი მისი, და არა ესუა მას მისსა გარეშე ძე გინა ასული“ M, —„იგი მ ხ ო ლ ო დ-შ ო ბ ი ლ ი იყო მისი და; არა იყო მისსა სხუაჲ ძე ანუ ასული“ G, მსჯ. 11,34. More…
იამინდო
დარიჩინი, cinnamum: =„მოიღო საკუმეველი სურნელი ოთხი: ნარდიონი, კროკონი, ლერწამი და იამინდოჲ" ადამ. 128,15. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
იამურ-ი, ნიამორ-ი
გარეული თხა, hircocervus, capra cervina: =„ესე შჭამო... ირემი, ქურციკი... ნ ი ა მ ო რ ი“ M, —„შჭამნეთ... ირემი და ქურციკი... ი ა მ უ რ ი“ G, II შჯ. 14,5. =აბულაძე ილია, „ძველი More…
იან
See also: ეან-ი, იან-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
იანვარ-ი
«აპნისი»: =„ათხუთმეტსა ი ა ნ ვ ა რ ი ს ა ს ა, რომელ არს ა პ ნ ი ს ი“ ფლკტ. 160,14. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
იასპ-ი
«იასპინი», iaspis: =„აღვაშენნე გოდოლნი შენნი ი ა ს პ ი თ ა“ pb., — „აღვაშენნე არდაბაგნი შენნი ი ა ს პ ი ნ ი თ ა“ O, ეს. 54,12. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
იასპინ-ი, იასპან-ი
«iaspis», «იასპი»: =„აღვაშჱნნე „არდაბაგნი შენნი ი ა ს პ ი ნ ი თ ა“ O, —„აღვაშენნე გოდოლნი შენნი იასპითა“ pb., ეს. 54,12; „არა ვტირ...; სუეტთა მათთა ი ა ს პ ა ნ ი ს ა თ ა“ H—341,615. More…
იატაკ-ი
=„შთავიდენ ვიდრე ი ა ტ ა კ ა დ მ დ ე“ I, ეს. 25,12; „და-თუ-მდაბლდეს ი ა ტ ა კ ი ქუეყანისაჲ ქუესკნელად“ I, იერემ.; 31,37; „ი ა ტ ა კ ი მღჳმისაჲ“ O, დან. 6,24; „მოჰზიდა და დაამჴუა ზედა ი ა More…
იბედივად
შემთხვევით: =„ვითარ ჰგონებ შენ ნეტარისა იოსებისათჳს —ცუდად დახუდაა და იბედივად საქმე იგი? =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
იგავ-ი
«მაგალითი», «წინა-ყოფაჲ»: =„ვეტყოდი მას ხილვით და არა ი გ ა ვ ი თ“ pb., —„ვეზრახი მას ხილვით და არა მ ა გ ა ლ ი თ თა მიერ“ G, რიცხ. 12,8;; „დაგიდგა თქუენ ი გ ა ვ ი“ M, „წ ი ნ ა-გ ი ყ ო More…
იგავად
საჩვენებლად: =„იყო შენ მუნ საბასრობელად და ი გ ა ვ ა დ“ M, II შჯ. 28,37; „ი გ ა ვ ა დ იტყჳს მაცხოვარი“ მრთ. C, ოქრ.-უძღებ. 512. See also: იგავ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის More…
იგავით-მეტყუელი
=„ვითარცა იტყჳს ი გ ა ვ ი თ-მ ე ტ ყ უ ე ლ ი ჩუენი“ ბალ. 57,31. See also: მეტყუელ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
იგავის დადება
«იგავის მოღება»: =„რომლისა თანა ი გ ა ვ ი ს ა დ ა უ დ ვ ა თ იგი“ C, —„რომელი ი გ ა ვ ი მ ო ვ ი ღ ო თ მისთჳს“ DE, მრ.4,30. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
იგავის მოღება/მოხუმა
«იგავის დადება» არაკის თქმა, მაგალითის მოყვანა, მიმსგავსება: =„რომელი ი გ ა ვ ი მ ო ვ ი ღ ო თ მისთჳის?“ DE, — „რომლისა თანა ი გ ა ვ ი ს ა დაუდვათ იგი?“ C, მრ. 4,30;; „დღესა შინა მ ო ი ღ More…
იგი
ის (პირიელი ნაცვალსახელი): =„იყოს ი გ ი ვითარცა ხე დანერგული თანა-წარსადინელსა წყალთასა“ ფს.1,3; „მ ა ნ დაასრულა ჩემ თანა ტყუვილი“ ი.13,18;; „მ ა ნ გასწავოს თქუენ ყოველი“ ი. 14,26; More…
იგი, იგი თავად-ი
თვით, თითონ: =„ი გ ი თ ა ვ ა დ ი იყო ლაქისს“ M, II ნშტ. 32,9; „წარვიდა ისრაჱლ, ი გ ი და ყოველივე მისი“ 0, დაბ. 46,1. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9