(
[

კა კბ კდ კე კი კლ კმ კნ კო კრ კს კუ კც კჳ
selected terms: 395 page 1 of 20
კ ჳ პ რ-ი
=ქება 4,4. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
კაბადუკია:
=„აღმოვიყვანე... უცხოთესლნი კ ა ბ ა დ უ კ ი ა ჲ თ“ O, ამოს 9,8. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
კაბარჭ-ი
See also: კაპარჭ-ი, კაბარჭ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
კაბიწ-ი
საწყაო: =„ვიდრემდე იპოვებოდა... ოთხი კ ა ბ ი წ ი ნაჯდომი ტრედისაჲ ხუთის სასწორის ვეცხლის“ O, IV მფ. 6,25; „სასწორი მართალი; და საწყაული სამართლისაჲ და კ ა ბ ი წ ი სიმართლისაჲ იყავნ More…
კადება
See also: მიკადება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
კადნიერ-ი
გაბედული, თამამი; «მოწრაფე»: =„ყოვლითავე კ ა დ ნ ი ე რ ვარ თქუენ შორის“ II კორ, 7,16; „კ ა დ ნ ი ე რ ი ს ა თანა ნუ ხუალ გზასა“ O, ზირ. 8,18; „კ ა დ ნ ი ე რ; იყავ გულითა შენითა“ O, ივდ. More…
კადნიერება, კადნიერობა .
ბედვა, გაბედვა: ="ნუ კ ა დ ნ ი ე რ ო ბ ნ მიახლებად საუფლოსა ტაბლასა“ მ.სწ. 41,27. „მრავალი კადნიერებაჲ მაქუს თქუენდა მომართ“ II კორ. 7,4;; „არა ეცეს კ ა დ ნ ი ე რ ე ბ ა ჲ“ O, იგ. სოლ. More…
კადრება
შეძლება, გაბედვა: =„არცა ი კ ა დ რ ა ვინ... კითხვად მისა“ მთ. 22,46; „ი კ ა დ რ ა ჴელის-განდგმად და დაყენებად“ O, I ეზრა 6,33; „ვერ იკადრეს; მიხედვად პირსა მისსა“ ფლკტ 156, 11; „ი კ ა დ რ More…
კაეშნ-ი
=„თანა-ლმობაჲ ფრიად აღუსუბუქებს კ ა ე შ ნ ს ა განსაცდელთასა A—92,261. See also: კაეშნეან-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
კაეშნეან-ი
სევდიანი: =„სხუაჲ არნ სიზმარი მათი და სხუაჲ არნ კ ა ე შ ნ ე ა ნ თ ა ჲ მათ და მუცელ-ჴსნილთაჲ“ გრ. ნოს. კაც. აგებ. 174,4. See also: კაეშნ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
კავ-ი
ღუზა: ="ბოლოჲთ კერძო ნავისა მის გარდასთხინეს ოთხნი კ ა ვ ნ ი“ საქ. მოც. 27,29; „კ ა ვ ნ ი იგი მოჰჴსნნეს“ საქ. მოც. 27,40; „აფრაჲ გარდამოაგდიან და კ ა ვ ნ ი შთაყარნიან და ნავნი More…
კაზმვა
«მოკაზმვა», მოწყობა, მოკეთება, მზადება: =„უბრძანა მამამან ძმათა, რაჲთა მ ო ჰ კ ა ზ მ ო ნ ადგილი იგი... და ვითარცა ჰ კ ა ზ მ ვ ი დ ე ს, პოვეს ოქროჲ იგი“; მ.ცხ. 170r; „დღითი-დღედ იქადი და ე More…
კათაკუმეველ-ი
უნათლავი: =„დამადგინე მე კ ა თ ა კ უ მ ე ვ ე ლ თ ა თანა კართა ეკლესიაჲსათა“ მრთ. C, ოქრ.-უძღებ. 315; „ესუა... ერთი ასული; კ ა თ ა კ უ მ ე ვ ე ლ ი, გარნა ქრისტეანე“ მ.ცხ. 317r. See More…
კათაკუმეველობა
მოუნათლაობა: =„მოკუდა ქალი იგი კ ა თ ა კ უ მ ე ვ ე ლ ო ბ ა ს ა მას შინა“ მ.ცხ. 317r. See also: კათაკუმეველ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
კათალიკოზ-ი
პატრიარქი: =„ესე იყო დღეთა ანასტასი კ ა თ ა ლ ი კ ო ზ ი ს ა სომეხთაჲსა“ დ.დ. 125,14. See also: საკათალიკოზო =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
კათალიკოზობა
პატრიარქობა; «ზედამდგომლობა ყოველთა»: =„ზ ე დ ა მ დ გ ო მ ლ ო ბ ა ჲ ყ ო ვ ე ლ თ ა ჲ, რომელი იწოდების... კ ა თ ა ლ ი კ ო ზ ო ბ ა ჲ“ მრთ. C, საეკლ.უწყ. 12,21. See also: კათალიკოზ-ი More…
კათოლიკე
საყოველთაო; დედა (ეკლესია): =„ჯდა რაჲ იგი წმიდასა კ ა თ ო ლ ი კ ჱ ეკლესიასა“ სჰკ. 81,3. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, More…
კათხა
ხის სასმისი: =„(მოეგო) ერთი ხოლო პალეკარტი და ფიჩჳ და კ ა თ ხ ა ჲ ერთი ძელისაჲ და სახარებაჲ“ ლიმ. 26,12; „განჰმზადებენ საგრილობელთა; და კ ა თ ხ ა ე ბ ს ა და ბარძიმებსა“ H—2251, 288r. More…
კაკა
See also: ერთკაკა, ცალკაკა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
კაკაბ-ი
=„ჴმა-ყო კ ა კ ა ბ მ ა ნ“ I, იერ. 17,11. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9