(
[

ლ: ლ[ ლა ლბ ლე ლვ ლი ლმ ლო ლპ ლტ ლუ ლხ
selected terms: 106 page 1 of 6
ლ:
ელის, მელიან, მელის, მელოდეთ. See also: ლოდნა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ლ[ე]ბილ-ი
«ლიბრი»: =„ვისნი ლ [ე] ბ ი ლ არიან თუალნი“ O, —„ვისა ლ ი ბ რ ი თუალნი“ pb., იგ. სოლ. 23,29. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
ლა-რე-ანი
=„გან-მცა-რყუნა გონებაჲ მხურვალებისაჲ შთასადინელმან მან ლ ა რ ე ა ნ მ ა ნ რომელსა ჰრქჳან ჴორჴი“ გრ. ნოს. კაც. აგებ. 227,21. See also: ლარ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის More…
ლაგამ-ი
ლაგმისა: ="მიუშუა ლ ა გ მ ი ს ა სადევეთა, დაუტევა საჴედარი" სს. 215r. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ლაგჳნ-ი
საწყლე, დოქი, ჭურჭელი: =„ლ ა გ ჳ ნ ი თ ა წყალი ზე ედგას მჴართა“ მრ. 14,13; „დავდგი ლაგჳნები სავსჱ ღჳნითა“ I, იერემ. 35,5; „ლ ა გ ჳ ნ ი თ ა თაფლი“; O, III მფ. 14,3; „დაყო ორმეოც დღე კნინსა More…
ლაგჳნტარ-ი
საწყლე დოქი: =„ორი ლ ა გ ჳ ნ ტ ა რ ი აქუნდა წყლისათჳს“ მ.ცხ. 199r. „აღავსო ლ ა გ ჳ ნ ტ ა რ ი ერთი ფოლითა“ მ. ცხ. 171 r. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
ლავრა
დიდი მონასტერი: =„წარვიდა ვინმე ძმათაგანი ბერისა ვისამე ლ ა ვ რ ა ს ა ალექსანდრიაჲსასა“ მ. ცხ. 81v. „არა უნდა ადგილისაჲ მის მონასტრად; შექმნაჲ, არამედ ლ ა ვ რ ა დ“ სს. 161v. „ვჯედ ოდესმე ლ More…
ლავრელ-ი
მონასტრის წინამძღუარი: =„თუ ლ ა ვ რ ე ლ ი მოვიდის ანუ პროტი“ ი.-ე. 36,32. See also: ლავრა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, More…
ლაკნა
See also: ლანკლა, ლანკნა, ლაკნა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ლაკუა
წყლის საცავი, აუზი, ჭა: =„წარვიდა იგი უდაბნოდ აღმოვსებად წყლისა ლ ა კ ჳ ს ა გ ა ნ“ მ.ცხ. 422v; „ვინ უკუე ჯდა ზედა ლ ა კ უ ა ს ა მას და...; წყალსა ცხორებისასა ვინ მისცემდა?“ საკ. წიგ. II More…
ლალვა
«ჴდომა», «ბრძოლა», «ბრალობა», ცილობა, ჩხუბი; «მილალვა»: =„ვ ჰ ლ ა ლ ე ვ დ მთავართა მათ“ O, — „მ ი ჰ ლ ა ლ ვ ე დ მთავართა მათ“ I, ნეემ. 13,11; „ი ლ ა ლ ვ ი დ ე ს (ჰ ჴ დ ე ბ ო დ ე ს C); More…
ლალობა
ჩხუბი, ცილობა, წაკიდება: =„ლ ა ლ ო ბ ა ჲ იგი მათი ყურთა ჴელის შესასხმელ არნ“ O, ზირ. 27,15; See also: ლალვა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
ლალულ-ი
წაჩხუბებული, მოცილე: =„მრავალთა ლ ა ლ უ ლ თ ა დააგებნ“ მრ. A, ანტ. დ. 26r. See also: ლალობა, მლალველ-ი, მოლალე, სიტყჳთ-ლალვა, ულალველ-ი, შელალვა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის More…
ლამა
ნდომა, წადილი; სურვილ-ი, წაფა: =„ჰ ლ ა მ ო დ ა შესლვასა ოვსეთად“ ქ.ცხ. 215,1. ◊ «ელმანა»; «რაჲსა»: „ელოჲ, ელოჲ ლ ა მ ა საბაქთანი“ (ე ლ მ ა ნ ა საბაქთანი C) რომელ არს More…
ლამპარ-ი
სანთელი, კანდელი: =„პირისა მისისაგან გამოვლენ ლ ა მ პ ა რ ნ ი მგზებარენი“ O, იობ. 41,10; „ხილვაჲ მათი ვითარცა ლ ა მ პ ა რ ნ ი ცეცხლისანი“; O, ნაუმ. 2,4; „მოვალს მუნ ლ ა მ პ რ ე ბ ი თ ა და More…
ლანკან-ი
(ლანკნისა) «ტრაპეზი», ტაბლა: =„ქმნა ლ ა ნ კ ნ ე ბ ი ათი ოქროჲსა“ M,—„უქმნა ტ რ ა პ ე ზ ი ათი“ pb., II ნშტ. 4,8. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
ლანკლა, ლანკნა, ლაკნა
«კალათი», ლანგარი, დიდი თეფში: =„მომეც მე აქა ლ ა ნ კ ლ ი თ ა თავი იოვანე ნათლისმცემლისაჲ“ მთ. 14,8; „სამნი ლ ა ნ კ ლ ა ნ ი სამინდოჲთა მქონდეს თავსა ზედა; ჩემსა“O, დაბ. 40,16; „მოიყვანე More…
ლანძუ
სამფეხი, კერა: =„ქმნა ქირამ... ლ ა ნ ძ ჳ იგი საკურთხეველისა“ M, II ნშთ. 4,11; ლ ა ნ ძ ჳ ნაკუერცხალსა და შეშაჲ ცეცხლსა“ O, იგ. სოლ. 26,21;; „მრავალგზის იბრძანებინ-ცა იგი მთავრისაგან More…
ლარ-ი
სიმი: =„ჴორჴი... არს ესე ვითარცა სტჳრი, ჴმისა გამომცემელი ლ ა რ თ ა გ ა ნ“ ბ. კეს.-ექუს.დღ. 159,3. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
ლარდიონ-ი
(ნარდი, ნარდიონი.) «ნარდი», olcum nardeum: =„მოიღო ლიტრაჲ ერთი ნელსაცხებელი ლ ა რ დ ი ო ნ ი რჩეული (ნ ა რ დ ი ს ა DE)“ C, ი.12,3. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9