(
[

მა მბ მგ მდ მე მვ მზ მთ მი მკ მლ მმ მნ მო მპ მჟ მრ მს მტ მუ მფ მქ მღ მყ მშ მჩ მც მძ მწ მჭ მხ მჯ მჴ
selected terms: 2,320 page 1 of 116
მაბრალობელ-ი
ბრალის დამდები; ძვირის მთქმელი: =„ვინ არს მ ა ბ რ ა ლ ო ბ ე ლ რჩეულთა მათ ღმრთისათა?“ ჰრომ. 8,33; „ესენი არიან მდრტჳნავნი, მ ა ბ რ ა ლ ო ბ ე ლ ნ ი“ იუდა 1,16. See also: ბრალობა More…
მაგალით-ი
«იგავი»; ნიმუში; «პირმშო»: =„ვეზრახი მას ხილვით და არა მ ა გ ა ლ ი თ თ ა მიერ“ G,— „ვეტყოდი მას ხილვით და არა ი გ ა ვ ი თ“ pb., რიცხ. 12,8; „მხატვარნი ანუ მწერალნი პ ი რ მ შ ო ს ა მას More…
მაგარ-ი
(მაგრისა) «ძნელოვანი», «მტკიცე»: =„ყოველნი ქალაქნი მ ა გ ა რ ნ ი... (მოვიხუენით)“G,— „ყოველი ესე ქალაქები ძ ნ ე ლ ო ვ ა ნ ე ბ ი... (მოვიღეთ)“ M, — „ყოველი ქალაქები მ ტ კ ი ც ე... More…
მაგებელ-ი
მარჯვე: =„იყო კაცი მ ა გ ე ბ ე ლ“ O, დაბ. 39,2. See also: გება =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
მაგზეგელ-ი
ამნთებელი: =„კაცი მტყუვარი მარადის მ ა გ ზ ე ბ ე ლ არს ძმათა შორის შფოთისა და ლალვისა“ მ. სწ 241,31. See also: გზება, გზნება =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. More…
მაგიერ
მაგ; მანდედან: =„გარდამოჴედ მ ა გ ი ე რ ჯუარით“ მთ. 27,40; „არცა მ ა გ ი ე რ ჩუენდამო წიაღმოსლვად (ჴელეწიფების)“ ლ. 16,26. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. More…
მაგით
See also: ეგე =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
მაგინებელ-ი
შეურაცხმყოფელი, მტერი, დამძრახველი: =„სიბერისა მ ა გ ი ნ ე ბ ე ლ ო“ ფლკტ. 142,18; „მართალსა სჯულ არა უც, არამედ... უღირსთა და ბილწთა, მამის მ ა გ ი ნ ე ბ ე ლ თ ა“ I ტიმ. 1,9;; „უკუეთუ More…
მაგის-ი:
=„არა მ ა გ ი ს ი ბრალი არს და არცა მშობელთა მ ა გ ი ს თ ა ი“ ი. 9,8. See also: ეგე =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
მაგისგან
See also: ეგე =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
მაგისტროს-ი, მაგისტრიანოს-ი
მთავარი: =„იყო ვინმე მ ა გ ი ს ტ რ ო ს ი, რომელი წარვლენილ იყო სადამე სამეუფოთათჳს განსაგებელთა... კუალად უკუე სხუასა ჟამსა წარივლინა იგივე მ ა გ ი ს ტ რ ო ს ი სამეუფოთათჳს; More…
მაგისტრუთჳნ-ი
«ზედამდგომელობა ყოველთა»: =„ზედამდგომელობაჲ ყოველთაჲ“, რომელი იწოდების მ ა გ ი ს ტ რ უ თ ჳ ნ ი“ მრთ. C, ევს. კეს.-საეკლ. უწყ. 1221. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი More…
მაგრა
მაგრამ, სამაგიეროდ; მაშინ, იმ შემთხვევაში: =„კელარნი კულა სამხრად ყოვლადვე სატრაპეზოს მივიდიან... მ ა გ რ ა კელართა მწუხრსა თუ რაჲმე ეჴმარებინ, შინა იჴმარიან“ ი.-ე. 43,18; „უკუეთუ მამაჲ More…
მაგრიად
ძლიერ, ღონივრად: =„საბლარდნელი ჩემი განვყარე მ ა გ რ ი ა დ“ O, ნეემ. 5,13. See also: მაგარ-ი =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. გამომცემლობა „მეცნიერება“; More…
მაგრიად მოისარ-ი
ძლიერად, მარჯვედ მსროლელი ისრისა: =„ძენი ეფრემისნი, ძლიერნი და მ ა გ რ ი ა დ მ ო ი ს ა რ ნ ი“ Ⴀ,––„ძენი ეფრემისნი, მომრთხმელნი და მ ო ი ს ა რ ნ ი მშჳლდებითა“ ფს. 77,9; „მ ა გ რ ი ა დ; მ ო More…
მაგრილობელ-ი
გრილი, საჩრდილობელი: =„იყო ღრუბელი მ ა გ რ ი ლ ო ბ ე ლ ა დ მათა“ C,—„იყო ღრუბელი და ა გ რ ი ლ ო ბ დ ა მათ“ DE, .მრ. 9,6; „რაჟამს... შთამოჰჴსნოდინ კრეტსაბმელსა მ ა გ რ ი ლ ო ბ ე ლ ს ა; More…
მადიბად-ი
ღუმელი, ქურა: =„მოიყვანნა იგინი მ ა დ ი ბ ა დ ს, რომელ არს ალიზის მოქმედთაჲ O, II მფ. 12,31. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. გამომცემლობა „მეცნიერება“; More…
მადიდებელ-ი
(მართლმადიდებელი.) მაქებარი: =„მ ა დ ი დ ე ბ ე ლ ნ ი ჩემნი ვადიდნე“ O, I მფ. 2,30; „გუნდი მ ა დ ი დ ე ბ ე ლ თ ა ჲ.“ ბ. კეს.-40-თჳს 122.10. See also: დიდება =აბულაძე ილია. „ძველი More…
მადინებელ-ი
«გამომადინებელი», «მდინარე»: =„ქუეყანაი, რომელ არს მ ა დ ი ნ ე ბ ე ლ ი სძისა და თაფლისაი“ G, — „ქუეყანაჲ, რომელი-იგი არს გ ა მ ო მ ა დ ი ნ ე ბ ე ლ ი სძისა და თაფლისაჲ“ pb.,; რიცხ. 14,8; „მ More…
მადლ-ი
მადლობა, საჩუქარი, პატივი; წყალობა, მოწყალება: =„ჰპოვე მ ა დ ლ ი წინაშე ღმრთისა“ ლ. 1,30; „მ ა დ ლ ი თ ა უფლისა ჩუენისა ქრისტჱსითა გურწამს ცხოვრებაჲ.“ საქ. მოც.; 15,11; „განეფინა მ ა დ ლ ი More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9