(

მა მბ მგ მდ მე მვ მზ მთ მი მო
მაბ მაგ მად მაე მავ მაზ მათ მაი მაკ მალ მამ მან მარ მას მატ მაუ მაფ მაქ მაღ მაყ მაშ მაჩ მაც მაძ მაწ მაჭ მახ მაჯ მაჰ
selected terms: 32 page 1 of 2
მამა
მამა, მამაკაცი, მამრი; მამასახლისი მონასტრისა: =„მ ა მ ა ჲ გუვის ჩუენ“ მთ. 3,9; „იყვნეს მ ა მ ა ნ ი ხუთ ათას“ მთ. 14, 21; „მ ა მ ა ნ ი მ ა მ ა თ ა თანა; სარცხჳნელსა იქმოდეს“ ჰრომ. 1,27; „მ More…
მამა-დედა, მამა და დედა
«მშობელნი»: =„შეყვანებასა მას მ ა მ ა-დ ე დ ი ს ა მიერ“ DE, — „ვითარცა მოიყვანეს მ შ ო ბ ე ლ თ ა მათ“ C, ლ. 2,27; „აღმოვიდიან; მ ა მ ა ჲ და დ ე დ ა ჲ მისი“ DE,— „აღვიდიან მ შ ო ბ ე ლ ნ ი More…
მამა-ნ-ი
წინაპრები, მამა-პაპანი; «კაცნი»: ="დივცააზნთა მ ა მ ა თ ა თქუენთა მსახურებაჲ აღეღო“ ატმ. 96,1; „შეცთომილებისაგან მ ა მ ა თ ა ჲ ს ა“ სნდ. 3,21;; „მტერებ მამაკაცისა მ ა მ ა ნ ი სახლისა More…
მამათ-მავალ-ი:
=„არცა მ ა მ ა თ-მ ა ვ ა ლ თ ა, არცა ანგაჰრთა... სასუფეველი ღმრთისაჲ არა დაიმკჳდრონ“ I კორ. 6,10. See also: მავალ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
მამათ-მთავარ-ი, მამად-მთავარ-ი:
=„წინადასცჳთა... ათორმეტთა მათ მ ა მ ა თ–მ თ ა ვ ა რ თ ა“ საქ. მოც. 7,8; „მოიჴსენა მით მ ა მ ა დ–მ თ ა ვ რ ი ს ა; აბრაჰამისი“ ღშ. შობ. 184,14; „წიაღი იგი მ ა მ ა თ–მ თა ვ რი ს ა ჲ More…
მამაკაც-ი
(კაცი) «კაცი», «მამალი», «გმირი», «მამაცი», ქმარი: =„იყვნეს... ხუთ ათას მ ა მ ა კ ა ც ი ხოლო“ DE,–– „იყვნეს... ხუთ ათას კ ა ც“ C, მრ. 6,44; „მ ა მ ა კ ა ც ი მეჰომე იყო“ G –– „კ ა ც ი; More…
მამაკაცებრ
მამაცურად: ="მ ა მ ა–კ ა ც ე ბ რ შეიწყნარებდეს სატანჯველთა მათ“ მსკ. 50,10. See also: მამაკაც-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
მამაკაცობა
მხნეობა, ვაჟკაცობა: =„ღჳნოსა ზედა ნუ ჰ მ ა მ ა კ ა ც ო ბ“ O, ზირ. 34,30; „მარხვამან იგი მ ა მ ა კ ა ც ო ბ ა ს ა მოაწია“ მრთ. A, ბ. კეს.-მარხ. 53r. See also: კაცობა =აბულაძე ილია, More…
მამალ-ი
(მამლისა) «მამაკაცი», მამრი: =„მ ა მ ლ ა დ და დედლად შექმნნა იგინი“ C, — „მ ა მ ა კ ა ც ა დ და დედაკაცად შექმნნა იგინი“ DE, მრ. 10,6; „მ ა მ ა ლ ა დ და; დედალად შექმნა იგინი“ მთ. 19,4; More…
მამამთილ-ი
ქმრის მამა: =„აჰა ესერა მ ა მ ა მ თ ი ლ ი შენი აღვალს თამნად რისუვად ცხოვართა თჳსთა“ O, დაბ. 38,13; „ქმარი მისი და მ ა მ ა მ თ ი ლ ი; მისი მომკუდარ იყვნეს“ O, I მფ. 4,19. See also: More…
მამამძუძე
გამზრდელი: =„მიწერა... მ ა მ ა მ ძ უ ძ ე თ ა მათ აქაბისთა“ IV მფ. 10,1. See also: მძუძე =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, More…
მამასახლის-ი
«სახლისა უფალი»; წინამძღვარი მონასტრისა: ="უწყოდა თუმცა მ ა მ ა ს ა ხ ლ ი ს მ ა ნ“ C, — „უკუეთუმცა უწყოდა ს ა ხ ლ ი ს ა უ ფ ა ლ მ ა ნ“ DE, მთ. 24,43; წარვიდა; და უთხრა მ ა მ ა ს ა ხ ლ More…
მამასახლისობა
მონასტრის მამობა: =„ესე წყალობაჲ მოიწია ღმრთისა მიერ ჩუენ, მონათა მათთა ზედა, მ ა მ ა ს ა ხ ლ ი ს ო ბ ა ს ა გლახაკისა ქარდილაჲსსა“ A –– 484,324. See also: მამასახლის-ი =აბულაძე ილია, More…
მამაც-ი
(მამაკაცი) «მამაკაცი»: =„შეჩუენებულ ყვეს იგი... მ ა მ ა ც ი თ გ ა ნ და ვიდრე დიაცადმდე“ G, — "შეაჩუენეს... მამაკაცთაგან ვიდრე დედაკაცადმდე“ M, ისუ ნ. 6,21. See also: მამა =აბულაძე More…
მამებრ
მამაკაცურად =„აღდგა ეგრე სახედვე მ ა მ ე ბ რ მოსილი“ ანდ.–ანატ. 223,23. See also: ებრ =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
მამიდა
(მამიდისა) და მამისა: =„წყეულ იყავნ დაწოლილი მ ა მ ი დ ი ს ა თანა გინა დედიდისა თანა“ G, II შჯ. 27,24. See also: და =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
მამიზდებელ-ი
გამქირავებელი: =„იყო კაცი... ერთი საჴედართა მ ა მ ი ზ დ ე ბ ე ლ ი“ X 360v. See also: მიზდება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
მამით–ი
(თანა–მამითი) მამისაგანი: =„უშუერებაჲ დისა შენისა მ ა მ ი თ ი ს ა ანუ დედითისა“ G, ლევიტ– 18, 9, „უკუეთუ გლოცვიდეს შენ ძმაჲ შენი – მ ა მ ი თ ი; შენი ანუ დედითი შენი“ G,-„უკუეთუ გლოცვიდეს More…
მამის-ძმა
ბიძა: =„მ ა მ ი ს-ძ მ ა მ ა ნ, ანუ თუ მამის-ძმისწულმან იჴსნეს იგი“ pb., ლევიტ. 25,49. See also: ძმა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
მამისაგან-ი
«მამითი»: =„დაჲ თჳსი მ ა მ ი ს ა გ ა ნ ი მისისაჲ“ G,––„დაჲ თჳსი მ ა მ ი თ“ pb., ლევიტ. 20,17. See also: მამა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9