(

მა მბ მგ მდ მე მვ მზ მთ მი მო
მბა მბდ მბზ მბო მბრ მბუ
selected terms: 14 page 1 of 1
მბალ-ი
See also: ლბობა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973
მბანელი
მეაბანოე: =„იოვანე განაწესა მგზებელად და მე — მბანელად 59,2. See also: ბანა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
მბასრობელ-ი
დამცინავი: =„არნ რომელიმე მოქადულ და მ ბ ა ს რ ო ბ ე ლ“ მ. სწ. 275,80. See also: ბასრება, ბასრობა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
მბდვინვარე
See also: მბნდჳნვარე, მბდვინვარე =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973
მბზინვარე
«მობრწყინვალე»: =იყოს... ბზინვაჲ მ ბ ზ ი ნ ვ ა რ ე, მოთეთროჲ“ G,–„იყოს ბრწყინვალებაჲ, მ ო ბ რ წ ყ ი ნ ვ ა ლ ე დ, მოთეთროდ“ pb., ლევიტ. 13,37. See also: ბზინვა =აბულაძე ილია, „ძველი More…
მბობღნარ-ი
მედაფდაფე: =„რ ო კ ვ ი დ ა წინაშე კიდობანსა მას პარით, შორის მსტჳნვართა მათ და მ ბ ო ბ ღ ნ ა რ თ ა“ I, II მფ. 6,14; See also: ბობღან-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
მბრდღჳნვარე:
=„დათჳ მ ბ რ დ ღ ჳ ნ ვ ა რ ე... ვეფხი მრისხანე“ A—92,299. See also: ბრდღუენა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
მბრკინვალება
სხივოსნობა, ელვარება: =„უმეტესისა მისთჳს მ ბ რ კ ი ნ ვ ა ლ ე ბ ი ს ა“ ეპ. კჳპრ.-აღვს. 227,21. See also: უბრკინვალესად =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
მბრძანებელ-ი
ბრძანების გამცემი: =„მივეც იგი მთავრობად და მ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ე ლ ა დ ნათესავთა“ O, ეს. 55,4. See also: ბრძანება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
მბრძოლ-ი
(გუელის-მბრძოლი, თანამბრძოლება/თანამბრძოლობა, წინამბრძოლი.) «მეჰომე», «ბრძოლის-მოქმედი», მებრძოლი, მოღვაწე: =„კაცი მ ბ რ ძ ო ლ ი იყო“ M, —„მამაკაცი მეჰომე იყო“ G, ისუ ნ. 17,1; „მოვიდა ისო More…
მბრწყინვალე
See also: ბრწყინვალე, მბრწყინვალე =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
მბრწყინვალება
See also: ბრწყინვალება, მბრწყინვალება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
მბუდებელ-ი
დაბუდებული; «მებუდარი»: =„იქმნნეს იგინი ვითარცა ტრედნი, მ ბ უ დ ე ბ ე ლ ნ ი კლდეთა შინა და პირთა სოროთასა“ O,—„იქმნნეს ვითარცა ტრედნი,; მ ე ბ უ დ ა რ ნ ი კლდეთა შინა პირსა სოროსსა“ pb., More…
მბუვარე
მოზუზუნე მწერი; ჭუპრი: =„პირველ არიან მატლ, და შემდგომად მისა იქმნის იგი მ ბ უ ვ ა რ ე, და არცაღა ამას სახესა ზედა დაადგრის, არამედ ფრინავნ იგი“ ბ. კეს.-ექუს დღ. 12,5. See also: More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9