(

მა მბ მგ მდ მე მვ მზ მთ მი მო
მე( მე- მე: მეა მებ მეგ მედ მეე მევ მეზ მეთ მეი მეკ მელ მემ მენ მეო მეპ მეჟ მერ მეს მეტ მეუ მეფ მექ მეღ მეყ მეშ მეჩ მეც მეძ მეწ მეჭ მეხ მეჯ მეჰ მეჴ
selected terms: 243 page 1 of 13
მე(ე)რთისა მპყრობელ-ი
«ყოვლისა მპყრობელი», მჭერელი: =„ეკლესიასა ერთი უფალი აქუს... ერთი მ ე ე რ თ ი ს ა მ პ ყ რ ო ბ ე ლ ი“ ს. გაბ.-მოც. საჴს. 102,4; „რაჲ-იგი დაჰბადა უფალმან,; მ ე რ თ ი ს ა მ პ ყ რ ო ბ ე ლ მ ა More…
მე-ა
(კითხვითი ნაწილაკები): =„უწყი-მ ე-ა, რასა იკითხავ?“ საქ. მოც. 8,30; „ეგების-მ ე რაჲ-ა?“ ოქრ.-მარხ. და იონ.110,25; „არა-მ ე გასმიეს-ა ეგე შორით?“ O, IV მფ. 19,25; „შე-მ ე-ვსცეთით-ა გზისაგან More…
მე:
=„მო-სამე-ვიდეთ მ ე და დედაჲ შენი“ იპ. რომ.-კურთხ. ისაკ. და იაკ. 6,3; „ჩ ე მ წილ და შენ წილ“ მთ. 17;26; „თავით თჳსით და არა ჩ ე მ მიერ მეფობდეს“ O, ოვსე 8,4;; „რომელი არა შეჰკრებს ჩ ე მ More…
მეაბჯრე
«ნიჯოგარი»: =„მეაბჯრე მეფისაჲ სამარადისოდ მდგომარე არს მზად წინაშე მეფისა“ მ.ცხ. 132v. „ჰრქუა საულ მ ე ა ბ ჯ რ ე ს ა მისსა“pb.,; - „ჰრქუა საულ ნ ი ჯ ო გ ა რ ს ა მას თჳსსა“ M, I ნშტ. 10,4. More…
მეაგარაკე
გლეხი: =„მეაგარაკე ვინმე მათ ადგილთაგან გამოვიდა ჟამსა მკისასა მომკად თჳსსა ყანასა“ Ath.-11,242r. See also: აგარაკ-ი, აგარა =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). More…
მეათე
(ოთხდამეათე) «მეათედი»: =„შეწიროს... მ ე ა თ ჱ სამინდოჲსა სათუელი“ O,—„შესწირო… მ ე ა თ ე დ ი სათოელისაჲ სამინდოჲ“ G, ლევიტ. 5,11; „მ ე ა თ ჱ ჴჳმირისაჲ კაბიწი“ O, ეზეკ. 45,11. See also: More…
მეათედ-ი
«მეათე»: =„შესწირო... მ ე ა თ ე დ ი სათოელისაჲ სამინდოჲ.“ G,—„შეწიროს... მ ე ა თ ჱ სამინდოჲსა სათუელი“ O, ლევიტ. 5,11. See also: ათ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი More…
მეათერთმეტე
მე-11: =„მ ე ა თ ე რ თ მ ე ტ ე ს ა ჟამსა განვიდა და პოვნა სხუანი“ მთ. 20,6. See also: ათერთმეტ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“; გამომცემლობა „მეცნიერება“; More…
მეათექუსმეტე
See also: ათექუსმეტ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“; გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
მეათოთხმეტე
«ოთხდამეათე»: =„ყვეს ძეთა ისრაჱლისათა პასექი (ო თ ხ დ ა მ ე ა თ ე ს ა G) მ ე ა თ ო თ ხ მ ე ტ ე ს ა დღესა თთჳსასა“ M, ისუ ნ. 5,10; „იყო მ ე ა თ ო თ ხ მ ე ტ ე ს ა წელსა მეფობასა ეზეკიაჲსსა“ More…
მეათრვამეტე
მე-18: =„მ ე ა თ რ ვ ა მ ე ტ ე ს ა წელსა მეფობასა იერობოამისსა“ IV მფ. 15,1. See also: ათრვამეტ-ი, ათურამეტ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“; გამომცემლობა More…
მეათშჳდმეტე
მე–17. See also: ათშჳდმეტ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“; გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
მეათხუთმეტე
მე-15: =„მ ე ა თ ხ უ თ მ ე ტ ე ს ა წელსა... იყო სიტყუაჲ“ ლ. 3,1. See also: ათხუთმეტ-ი, თხუთმეტ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“; გამომცემლობა „მეცნიერება“; More…
მეამბოხე:
=„არცა ხართ მ ე ა მ ბ ო ხ ე და არცა მეურაკპარაკე“ Ath.—11,73r. See also: ამბოხ-ი, ანბოხ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“; გამომცემლობა „მეცნიერება“; More…
მეაქლემე
აქლემის პატრონი: =„მივიდა ოდესმე მეაქლემე მამისა იოანესა, რაჲთა წარიღოს ჭურჭლები“ მ. ცხ. 289r. See also: აქლემ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“; გამომცემლობა More…
მებავთე:
=„მ ე ბ ა ვ თ ჱ შეემთხუეოდის ღაღადის-მგდებელსა თხრობად მეფისა“ I, იერემ. 51,31. See also: ბავთ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“; გამომცემლობა „მეცნიერება“; More…
მებაჟე:
=„იყო ვინმე კაცი... მსახური მ ე ბ ა ჟ ი ს ა ჲ“ H— 841,74. See also: ბაჟ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“; გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
მებეგრე:
=„რომელნი აწ არიან მ ე ბ ე გ რ ე ნ ი სპარსთანი“ ქ. ცხ. 172,3. See also: ბეგარ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“; გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
მებოსტნე
მებაღე: =„ვითარცა იქმნა უწჳმროებაჲ, შეწუხნა მ ე ბ ო ს ტ ნ ე იგი“ მ. ცხ. 96r; „აღძრა ეშმაკმან მ ე ბ ო ს ტ ნ ე მონასტრისაჲ და აზრახა მასცა მოკლვაჲ წმიდისაჲ მის“ ი.-ე.46,96. See also: More…
მებოძირ-ი
«განსავალი», გზაჯვარედინი: =„წარვედით მ ე ბ ო ძ ი რ ე ბ ს ა გზათასა“ DE,―„განვედით გ ა ნ ს ა ვ ა ლ თ ა ზედა გზათასა“ C, მთ. 22,9; "სცვიდეს ყოველთა გზათა და მ ე ბ ო ძ ი რ თ ა“ რიფს. More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9