(
[

ობ ოდ ოთ ოკ ოლ ომ ონ ორ ოს ოტ ოფ ოქ ოც ოჭ ოხ ოჲ ოჴ
selected terms: 148 page 1 of 8
წოდებითი ბრუნვის დაბოლოება: =„კაც-ო, ვიდრე ხუალ“ ღშ. შობ. 191,15; „მამაო“ მ. ცხ. 13r. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ობლობა
უდედმამობა: =„არა ვაგრძნე ო ბ ლ ო ბ ა ჲ რაჲთურთით“ I, ეს. 47,8. See also: ობოლ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ობოლ-ი
(ობლისა) უდედმამო: =„არ დაგიტევნე თქუენ ო ბ ლ ა დ, მოვალ თქუენდა“ ი. 14,18; „ჰქენჯნიან ო ბ ო ლ თ ა“ Ο, მალ. 3,5; „შენ ხარ მამაჲ ო ბ ო ლ თ ა ჲ“ ფლკტ. 147,28; „ო ბ ლ ი ს ა შენ იყავ მწე“ ფს. More…
ოდება
See also: დაოდება =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ოდენ
«ხოლო»; მაინც, «თანა», ახლოს, დროს; ოღონდ; -ოდე: =„რაჲთა ფესუსა ო დ ე ნ... შეახონ“ DE,― „რაჲთამცა ფესუსა ხ ო ლ ო... შეახეს“ C, მრ. 6,56; „ო დ ე ნ სენაკისაგან ნუ განეშორები“ მ. ცხ. 68r; More…
ოდენ-ი
ტოლი: Synonym: „გაქუნდეს თუ სარწმუნოებაჲ მდოგჳს მარცუალ ო დ ე ნ" მთ. 17,20; „იოტა ო დ ე ნ ი ერთი რქაჲ არა წარჴდეს შჯულისაგანი“ მთ. 5,18. See also: ესოდენ-ი, ესდენ-ი, ესთენ-ი, More…
ოდეს
„რაჟამს», როდესაც, როცა: =„ო დ ე ს შევიდა იგი სახიდ“ DE,― „რ ა ჟ ა მ ს შევიდა იგი სახიდ“ C, მრ. 7,17; „ო დ ე ს ყოფად არს ესე“ მთ. 24,3; „ო დ ე ს მენებოს, თჳთ აღვდგები“ მ. ცხ. 266r; „არა ო More…
ოდესვე
მუდამ, ყოველთვის: =„ოდეს გონებამან ჩუენმან განიფრთხოს და ჴსენებაჲ აქუნდეს ო დ ე ს ვ ე ღმრთისაჲ, მაშინ ადვილად შეუძლოთ ბრძოლად მტერსა მას“ საკ. წიგ. 139,32; „გლახაკნი ო დ ე ს ვ ე თქუენ თანა More…
ოდესმე
როდესმე, ერთ დროს, ზოგჯერ: =„რომელი-იგი ო დ ე ს მ ე ბერწ იყო“ მრთ. A, კ. იერ.-სული წმ. 166; „რომელი-იგი ო დ ე ს მ ე ბრმა იყო“ ი. 9,13; „ვხედავ პირსა შენსა ო დ ე ს მ ე მხიარულად და ო დ ე ს More…
ოდესცა
«რაჟამს»: =„ო დ ე ს ც ა შეხჳდოდით კარვად“ G, ― „რ ა ჟ ა მ ს შეხჳდოდით კარავსა“ O, ლევიტ. 10,9. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; More…
ოთხ-ი
4: =„ო თ ხ თუე-ღა, და მკაჲ მოიწიოს“ ი. 4,35; „აწ ყროდის, რამეთუ ო თ ხ ი ს ა დღისაჲ არს“ ი. 11,39; „განიყვეს ო თ ხ ა დ ნაწილად“ ი. 19,23; „მივაგო ოთხი წილი“ ლ. 19,8. =აბულაძე ილია; More…
ოთხათას-ი
4000: =„იყვნეს ო თ ხ ა თ ა ს მამანი“ მთ, 15, 38; „ოდეს-იგი შჳდი ჴუეზაჲ ო თ ხ ა თ ა ს ს ა (განუტეხე)“ C, მრ. 8,20. See also: ათას-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
ოთხას ერგასის-ი
450: =„დაუმკჳდრა მათ ქუეყანაჲ ო თ ხ ა ს ე რ გ ა ს ი ს წელ ოდენ“ საქ. მოც. 13,19. See also: ერგასის-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
ოთხასი
400: =„მოვალს შემთხუევად შენდა და ო თ ხ ა ს ი კაცი მის თანა“ Ο, დაბ. 32,6. See also: ას-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, More…
ოთხდამეათე
მე-14, «მეათოთხმეტე»: =„ყვეს ძეთა ისრაჱლისათა პასექი ო თ ხ დ ა მ ე ა თ ე ს ა (მ ე ა თ ო თ ხ მ ე ტ ე ს ა M) დღესა თთჳსასა“ G, ისუ ნ. 5,10. See also: მეათე =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული More…
ოთხეულ-ი
4: =„მისცა იგი ოთხთა ო თ ხ ე უ ლ თ ა ერისაგანთა ცვად“ საქ. მოც. 12,4. See also: ოთხ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ოთხთა საბრძანებელთა მთავარი
ტეტრარქი: =„ესმა ჰეროდეს, ო თ ხ თ ა ს ა ბ რ ძ ა ნ ე ბ ე ლ თ ა მ თ ა ვ ა რ ს ა“ მთ. 14,1. See also: მეოთხე, მეოთხედ-ი, ოთხეულ-ი, ოთხოთხით =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის More…
ოთხთავ-ი
სახარება: =„ლავრასა მისცეს... ო თ ხ თ ა ვ ი სტავრაჲთა შემოსილი და ვეცხლისა ღილო-კილოჲთა“ ი.-ე. 22,31; „შევწირე ო თ ხ თ ა ვ ი ერთი სრული და გამოკრებული“ A—484,315y. See also: თავ-ი More…
ოთხკარგ-ი
ოთხრიგი, «ოთხკუთხედი»: =„ო თ ხ კ ა რ გ თ ა მათ ანთრაკთა გამოქანდაკებული“ Ο,–„ო თ ხ კ უ თ ხ ე დ ი თ ა ქვასა ზედა გამოქანდაკებული“ pb., სიბრძ. სოლ. 18,23. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული More…
ოთხკუთხედ-ი
«კუბა»; «ოთხკარგი»: =„შეყოფილ არს მისა ვითარცა ლოდი ო თ ხ კ უ თ ხ ე დ ს ა ზედა“ pb.,― „შევამტკიცი იგი ვითარცა ლოდსა კ უ ბ ა ჲ“ Ο, იობ. 38,38. „ო თ ხ კ უ თ ხ ე დ ი თ ა ქვასა ზედა More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9