(
[

პა პე პი პკ პლ პო პრ პუ პყ პჳ
selected terms: 168 page 1 of 9
პაგურეც-ი
რაღაც მწარე ხე: =„იქმნის იგი სიმწარჱ ხესა მას შინა პ ა გ უ რ ე ც ი ს ა ს ა“ გრ. ნოს.-კაც. აგებ. 228,9. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
პაემან-ი
დათქმული დრო; პირობა: =„ამით პ ა ე მ ნ ი თ ა მიუთუალა წმიდაჲ ანასტასია ივლიანეს“ საკ. წიგ. II 25,16; „ყვეს პ ა ე მ ა ნ ი შეკრებისაჲ“ ბალ. 112,25. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის More…
პავასაკ-ი, პაჲვასიკ-ი
პარკი, ქისა, «ვაშკარანი»: უეთუ განმართლდეს... პ ა ვ ა ს ი კ ი თ ა და სასწორითა ზაკულითა“ О, —„ვ ა შ კ ა რ ა ნ ი ს ა შორის საწონისა ზაკულისა“ pb, მიქ. 6,11, „ზოგად პ ა ჲ ვ ა ს ი კ ი მოვიგოთ More…
პაიქრობა:
=„პ ა ი ქ რ ო ბ ა მ ა ნ ჩუენმან კედელთათჳს და სარკუმელთა განგუჴადნა ჩუენ ქუეყანით ჩუენით“ მ. სწ. 147,7. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
პალავანდ-ი
«პალანი», ფუთა: =„მოიხუნა კერპნი იგი და ქუეშე შესხნა პ ა ლ ა ვ ა ნ დ თ ა აქლემთასა და დაჯდა მათ ზედა“ О, — „მიიხუნა კერპნი და შესჴნა პ ა ლ ა ნ თ ა ქუეშე აქლემთასა... pb., დაბ. 31,34. More…
პალან-ი
«პალავანდი», ფუთა: =„მიიხუნა კერპნი და შესხნა პ ა ლ ა ნ თ ა ქუეშე აქლემთასა...“ pb.,— „მოიხუნა კერპნი იგი და ქუეშე შესხნა პ ა ლ ა ვ ა ნ დ თ ა აქლემთასა და დაჯდა მათ ზედა“ O, დაბ. 31,34. More…
პალატ-ი
პალატი, სასახლე: =„ვითარცა-იგი პატივ-სცი დიდებულთა პ ა ლ ა ტ ი ს ა შენისათა“ ბალ. 30,32; „იყო რაჲ ჯერეთ პ ა ლ ა ტ ს ა შინა სამეფოსა“ მ. ცხ. 67v; „აკურთხნა ჯოჯიკ... ყოველი ეზოჲ და პ ა ლ ა ტ More…
პალეგავტ-ი
See also: პარეგავტ-ი, პალეგავტ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
პალეკარტ-ი
კვართი უსახელო; პოდირი, წამოსასხამი, ფილონი: =„შინაგან ძაძაჲ ემოსა... ხოლო გარეგან... ანტიოქიისა პ ა ლ ე კ ა რ ტ ი ემოსა“ შუშ. XV,17; „ემოსა პ ა ლ ე კ ა რ ტ ი, ფინიკისა ფურცლისაგან თხზული“ More…
პანდუქიონ-ი, პანდოქიონ-ი
«შემწყნარებელი ყოველთაჲ», სადგომი, ღამის გასათევი, ქარვასლა: =„პ ა ნ დ უ ქ ი ო ნ ს ა შინა თითოვეული მათი დაადგრის“ გრ. ნოს.-კაც. აგებ. 160,11; „ხოლო პ ა ნ დ ო ქ ი ო ნ ი გამოითარგმანების შ More…
პანფილ-ი
=„პ ა ნ ფ ი ლ ი სახლსა ეფრემისსა“ ფიზ. XIX 3. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
პაპ-ი, პაპა
პატრიარქი (რომისა); პაპა: =„მოვიდეს ჰრომედ წმიდისა პ ა პ ი ს ა“ ლიმ. 94,19; „რაჲთა აღვიდოდიან პ ა პ ს ა თანა“ მ. ცხ. 208r; „საფლავსა მას ზედა პ ა პ თ ა მათთასა“ მ. ცხ. 184v; „იყო ნათესავით More…
პარ
ქართული ანბნის მე-17 ასო, რიცხვითი მნიშვნელობა-80. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
პარ-ი
ფერხული: =„პ ა რ ს ა მას იტყოდეს“ რიფს. 171,36. See also: შუშპარ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
პარაკიმანოს-ი, პარაკიმენონ-ი
მესაწოლეთ-უხუცესი: =„ყოველი გასაგებელი დედოფალსა ეპყრა და პ ა რ ა კ ი მ ე ნ ო ნ ს ა; და ვითარცა აღვიდა თორნიკ სამეუფოდ, მეყსეულად შეიყვანა იგი პ ა რ ა კ ი მ ა ნ ო ს მ ა ნ მეფეთა წინაშე“ More…
პარასკევ-ი:
=„დღე იგი იყო პ ა რ ა ს კ ე ვ“ ლ. 23,54. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
პარაფსიდ-ი, პაროფსიდ-ი, პარაფსიტ-ი
ყუთი: =„პ ა რ ა ფ ს ი დ ი (პ ა რ ო ფ ს ი დ ი pb.) ერთი ათთა ოქროთაჲ, სავსე საკუმეველითა“ G, რიცხ. 7,14; „განსწმედთ გარეშესა სასუმელისასა და პ ა რ ა ფ ს ი დ ი ს ა ს ა (პ ა რ ა ფ ს ი ტ ი ს ა More…
პარეგავტ-ი, პალეგავტ-ი
პალეკარტი: =„უბრძანა... დაპებად პ ა რ ე გ ა ვ ტ ი“ იზდ. 120,26; „ვერ ეგების ერთი პ ა ლ ე გ ა ვ ტ ი“ X 366r. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
პარეხ-ი
ნაპრალი კლდეთა შორის; კიბის საფეხური: =„შთამოაბა თავი თჳსი პ ა რ ე ხ ს ა მას კლდისასა“ მ. ცხ. 119r; „პ ა რ ე ხ ს ა მას შთაგუთხევდეს ცოდვისასა“ მ. ცხ. 155r; „სლვასა მას ჩემსა ყოველსა ზედა პ More…
პარვა
ქურდობა, გაქურდვა: =„მპარავი სხუად არა მოვიდეს, გარნა თუ ი პ ა რ ო ს“ ი. 10,10; „რაჟამს ი პ ა რ ი ს და მოიტაცის“ O, I ეზრა 4,24; „ი პ ა რ ე ს შენაჩუენებისაჲ“ M, ისუ. ნ. 7,11. „პ ა რ ვ ი თ More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9