( -
[

რა რბ რგ რდ რე რვ რთ რი რკ რო რტ რუ რქ რღ რყ რჩ რც რწ
selected terms: 168 page 1 of 9
რაე, ქართული ანბნის მე-19 ასო, რიცხვითი მნიშვნელობა — 100. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
რა
რა (კითხ. ნაცვალსახელი); «ვითარ»: =„რაჲ გიყავ შენ, ანუ რა შეგაწუხე შენ, ანუ რ ა გაურვე შენ?“ О, მიქ. 6,3; „რ ა ჲ თქჳან კაცთა ჩემთჳს?“ მრ. 8,2; „რ ა ს ა (ვ ი თ ა რ DE) ჰგონებთ თქუენ?“ მთ. More…
რა, რაჲ
როცა; «ვითარ», «ვითარცა»: =„ამას რ ა ჲ ზრახვიდა გულსა თჳსსა“ მთ. 1,20; „ესმა რ ა ჲ ესე, დაუკჳრდა“ მთ. 22,22; „მი-რ ა-ვიდა ადგილსა მას, ჰრქუა“ ლ. 22,40; „ჯდა რ ა ჲ იგი მთასა მას“ DE,— „ვ ი More…
რაბამ-ი
რაზომ, «რაოდენ», როგორი; «ვითარი»; რამდენი: =„დაავიწყდა, რ ა ბ ა მ რაჲ არს“ (იაკ. 1,24; „რ ა ბ ა მ ი ქვები არს“ მრ. 13,1; „რ ა ბ ა მ ი (ვ ი თ ა რ ი G) სახლი მიშენოთ მე?“ საქ. მოც. 7,49; More…
რაბამად
როგორ, რაოდენ: =„რ ა ბ ა მ ა დ შევიყუარე შჯული შენი“ ფს. 118,37; „რ ა ბ ა მ ა დ-ღ ა ჰაეროვან და დიდებულ იყავ რაჲმე შენ დღეს“ О, II მფ. 6,20. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის More…
რაბი, ჰრაბი
„მოძღუარ»: =„რ ა ბ ი, რომელ გამოითარგმანების მ ო ძ ღ უ ა რ“ ი. 1,38; „ჰ რ ა ბ ი, ოდეს მოხუედ აქა?“ ი. 6,25. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
რაბუნ-ი, ჰრაბბუნ-ი, ჰრაბბონ-ი
«მოძღუარი»: =„ჰ რ ა ბ ბ უ ნ ი, რომელ ითარგმანების მ ო ძ ღ უ ა რ“ C, ი. 20,16; „ჰ რ ა ბ ბ ო ნ ი“ მრ. 10,51; „არაოდეს მისცემდა რ ა ბ უ ნ ს ა“ მ. ცხ. 262r. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული More…
რადადვე
რადმე: =„რომელ არღარა საჴმარ იყოს მერმე რ ა დ ა დ ვ ე“ О,—„რომელი არა იჴმაროს ა რ ა რ ა დ pb., იერემ. 13,10. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
რავდენ, რაოდენ
«რაბამ», რამდენად: =„რ ა ვ დ ე ნ ძალედვას წარღებად“ О, დაბ. 44,1; „რ ა ვ დ ე ნ შუენიერ ხარ“ O,— „რ ა ბ ა მ განშუენდი“ M, ქება 7,6; „რ ა ვ დ ე ნ არიან წელნი დღეთა ცხორებისა შენისათანი?“ О, More…
რავდენ-ი, რაოდენ-ი
«რაჲ-იგი», რამდენი: =„რ ა ო დ ე ნ ნ ი უყვნა უფალმან ღმერთმან თქუენმან ველფეგორს“ G,— „რ ა ჲ-ი გ ი უყო უფალმან ღმერთმან ბელფეგორს“ M, II შჯ. 4,3; „არა ჰხედავ, რ ა ო დ ე ნ ს ა ჭამს“ О, დან. More…
რავდენ-რაჲ
როგორი: =„რ ა ვ დ ე ნ-რ ა ჲ სამკაულ არს კაცთა მარხვაჲ“ მრთ. S. ოქრ.-მარხ. და იონ. 101,9. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, More…
რავდენგზის, რაოდენგზის:
=„რ ა ვ დ ე ნ გ ზ ი ს მინდა შეკრებაჲ შვილთა შენთაჲ“ ლ. 13,34; „რ ა ვ დ ე ნ გ ზ ი ს შემცოდოს მე ძმამან ჩემმან?“ C,— „რ ა ო დ ე ნ გ ზ ი ს შემცოდოს მე ძმამან ჩემმან?“ მთ. 18,21. More…
რავდენვე
რაოდენ: =„რ ა ვ დ ე ნ ვ ე დიდ იყო“ О, ზირ. 3,20. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
რავდენი-ესე, რაოდენი-ესე
რამდენიც: =„რ ა ვ დ ე ნ ს ა-ე ს ე (რ ა ო დ ე ნ ს ა-ე ს ე D) შეგწამებენ შენ“ მთ. 27,13. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, More…
რავდენი-იგი, რაოდენი-იგი
რამდენიც: =„რ ა ვ დ ე ნ ს ა-ი გ ი მამაჲ იქმს“ ი. 5,19; „რ ა ო დ ე ნ ს ა-ი გ ი იქმოდა“ მრ. 3,8; „რ ა ო დ ე ნ თ ა-ი გ ი ჭამეს“ მრ. 6,44. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
რავდენი-რაჲ:
=„რ ა ვ დ ე ნ ი-რ ა ჲ არს დაფარული“ О, სიბრძ. სოლ. 7,20; „რ ა ო დ ე ნ ი-რ ა ჲ სთხოო ღმერთსა, მოგცეს შენ ღმერთმან“ ი, 11,22; „რ ა ო დ ე ნ ი-რ ა ჲ (რ ა ვ დ ე ნ ი-რ ა ჲ DE) ესმეს, იტყოდის“ More…
რავდენიმე, რაოდენიმე
რამდენიმე: =„ვესავ რ ა ვ დ ნ ი ს ა მ ე ჟამისა დაყოფასა თქუენ თანა“ I კორ. 16,7; „რომელთაგანი რ ა ო დ ე ნ ი მ ე მოვიჴსენოთ“ ი.-ე. 22,15. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
რავდენიცა, რაოდენიცა
რამდენიც: =„რ ა ვ დ ე ნ ი ც ა ჰპოოთ, მოხადეთ ქორწილსა ამას“ მთ. 22,9; „რ ა ო დ ე ნ ნ ი ც ა ჰპოვნეთ, მოუწოდეთ ქორწილსა ამას“ მთ. 22,9; „რ ა ვ დ ე ნ თ ა ც ა შეახეს მას, ცხონდებოდეს“ მრ. More…
რავდენცა
რამდენადაც: =„მიეტეოს... შეცოდებანი და გმობანი, რ ა ვ დ ე ნ ც ა გმობდენ“ მრ. 3,28. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
რავდენჯერ
«რაოდენჯერ-მე», რამდენჯერ: =„რ ა ვ დ ე ნ ჯ ე რ არს ჴორცი ესე ჩემი?“ Շ,— „რ ა ო დ ე ნ ჯ ე რ-მ ე არს ჴორცი ესე ჩემი?“ G, ფს. 62,2. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9