(
[

ტ- ტა ტბ ტე ტი ტკ ტლ ტო ტპ ტრ ტუ ტფ ტყ ტჳ
selected terms: 142 page 1 of 8
ტ-არი
ქართული ანბნის 21-ე ასო, რიცხვითი მნიშვნელობა – 300. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ტაბაკ-ი
See also: ტაპაკ-ი, ტაბაკ-ი, ტაფაკ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ტაბასტ-ი
ლოგინი, საწოლი: =„მოართუეს მას ათი ტ ა ბ ა ს ტ ი, ათი ტერი“ Ο, II მფ. 17,28. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ტაბასტაკ-ი:
=„უფალსა წინა-აღუდგების მკალისა და თაფლისა ველურისა მჭამელი იგი ტ ა ბ ა ს ტ ა კ“ Ath.—11,162r. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; More…
ტაბლა
სუფრა, მაგიდა: =„ტ ა ბ ლ ე ბ ი იგი თესლის-მოფარდულთაჲ დაამჴუა“ მთ. 21,12; „განუწესა მათ მეფემან როჭიკი დღისაჲ დღითი-დღედ ტ ა ბ ლ ი ს ა გ ა ნ თჳსისა“ Ο, დან. 1,5; „შეჭამიან დაგებული იგი ტ ა More…
ტაგარ-ი
«საწნეხელი», ორმო: =„აღმოთხარა მას შინა ტ ა გ ა რ ი“ C,―„ქმნა მას შინა ს ა წ ნ ე ხ ე ლ ი“ DE, მთ. 21,33; „სავსე არს საწნეხელი და გარდაეცემიან ტ ა გ ა რ ნ ი“ Ο, იოველ 3,13. =აბულაძე More…
ტაზარ-ი
See also: ტაძარი, ტაზარ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ტაიჭ–ი
«აქლემი»: =„რომელნი აღსხდეს ტ ა ი ჭ თ ა (ა ქ ლ ე მ თ ა M) და ივლტოდეს“ O, I მფ. 30,17; „უკუეთუ ვინმე იყოს კაცი მჯდომარე ტ ა ი ჭ ს ა“ Ath.―17,279r. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის More…
ტაკუკ-ი
«სარწყული», კუტალი, საწყლე: =„დგეს ტ ა კ უ კ ნ ი მარმარილოჲსანი ექუსნი“ C, ― „იყვნეს... ს ა რ წ ყ უ ლ ნ ი ქვისანი, მდგომარენი ექუსნი“ DE, ი. 2,6; „უპჱ შენი ტ ა კ უ კ წახნაგებულ“ Ο, ქება More…
ტალავარ-ი
ფაცხა, საჩრდილობელი, ფანჩატური: =„ვქმნეთ აქა სამ ტ ა ლ ა ვ ა რ“ მთ. 17,4; „იქმნა კაცად-კაცადმან ტ ა ლ ა ვ რ ე ბ ი ერდოებსა თჳსსა ზედა“ M, ნეემ. 8,16; „ვიეთნიმე ტ ა ლ ა ვ რ ე ბ ი თ ა More…
ტალავრობა
ებრაელთა დღესასწაული: =„იყო მახლობელ დღესასწაული იგი ჰურიათა ტ ა ლ ა ვ რ ო ბ ი ს ა ჲ“ ი. 7,21. See also: ტალავარ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
ტალანტ-ი
ქანქარი, ვერცხლის ან ოქროს ფული: =„მოიგო... მთაჲ იგი... ორის ტ ა ლ ა ნ ტ ი ს ვეცხლის“ O, III მფ. 16,24; „აღუდვა ხარკი ქუეყანასა მას ასი ტ ა ლ ა ნ ტ ი ვეცხლი“ O, IV მფ. 23,33; „მოჰჴადა მათ More…
ტალითა
«ქალა»: =„ტ ა ლ ი თ ა კუმი, რომელ არს გამოთარგმანებით: ქ ა ლ ა, შენ გეტყჳ, აღდეგ!“ მრ. 5,41. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; More…
ტან-ი
«გუამი», სხეული: =„განიბანოს ტ ა ნ ი მისი წყლითა“ G—„დაიბანოს წყლითა გ უ ა მ ი მისი“ pb., ლევიტ. 14,9; „დაიბანა ტ ა ნ ი თჳსი წყლითა“ Ο, ივდ. 10,3. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის More…
ტანა
See also: ჩამოტანა =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ტანება
See also: გარდამოტანება, თანა-წარტანება =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ტანისამოს-ი
ტანსაცმელი: =„უკუეთუ გედვას შენ წინა გამოსარჩევლად ტ ა ნ ი ს ა მ ო ს ი, დაუტევე უკეთესი“ მ. ცხ. 34r. See also: სამოსელ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
ტანჯვა
«გუემა», «არება», «დასჯა», ცემა: =„მათგანი ს ტ ა ნ ჯ ნ ე თ“ DE, — „მათგანნი ჰ გ უ ე მ ნ ე თ“ მთ. 23,34; „რომელნიმე ტ ა ნ ჯ ნ ე ს“ DE,— „რომელნიმე გ უ ე მ ნ ე ს“ C, მრ. 12,5; „ვ ი ტ ა ნ ჯ ე More…
ტანჯულ-ი
ნაგვემი, ნაცემი: =„ყრმაჲ ჩემი ძეს სახლსა შინა ჩემსა დაჴსნილი, ძჳრ-ძჳრად ტ ა ნ ჯ უ ლ ი“ C, — „მონაჲ ჩემი დაცემულ არს სახლსა შინა ჩემსა განრღუეული და ძნიად ი გ უ ე მ ე ბ ი ს იგი“ DE, მთ. More…
ტანჯულ-ი მტერისა მიერ
მტერდაცემული, ეშმაკეული: =მსკ. 53,11-20. See also: დატანჯვა, მოტანჯვა, მტანჯველ-ი, სატანჯველ-ი, უტანჯველ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9