(
[

უ- უა უბ უგ უდ უე უვ უზ უთ უი უკ ულ უმ უნ უო უპ უჟ ურ უს უტ უუ უფ უქ უღ უყ უშ უჩ უც უძ უწ უჭ უხ უჯ უჰ უჴ
selected terms: 637 page 1 of 32
უ-
გარეშე, თვინიერ: =„უშიშად“ ლ. 1,74; „უიგავოდ არას ეტყოდა“ მთ. 13,34; „დაშთომილ არიან უ ც ო ლ ო დ“ O, მსჯ. 21,7; „უ შ ჯ უ ლ ო დ ც ა წარწყმდენ“ ჰრომ. 2,12. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული More…
უ-ნი
ქართული ანბნის 22-ე ასო, რიცხვითი მნიშვნელობა —400. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
უადვილე
უფრო ადვილად: =„რაჲთა ესრეთ უ ა დ ვ ი ლ ე დასცეს“ მ. ცხ. 280v. See also: ადვილ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
უადვილე, უადვილეს-ი
უფრო ადვილი, იოლი: =„რაჲ უ ა დ ვ ი ლ ე არს?“ მთ. 9,5; „უ ა დ ვ ი ლ ე ს არს მანქანის საბელი ჴურელსა ნემსისასა განსლვად“ ლ.18,25; „უ ა დ ვ ი ლ ე ს ა ზომთ-საბლისაჲ... განსლვაჲ“ მთ. 19,24; „უ More…
უადრე, უადრეს
უფრო ადრე: =„უ ა დ რ ე ს წარემართების საქმედ“ მ. ცხ. 176v. See also: ადრე =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
უაზნაურჱს-ი
უპატიოსნესი, უფრო საპატიო: =„რამეთუ ესენი უ ა ზ ნ ა უ რ ჱ ს იყვნეს მათ თესალონიკელთასა“ საქ. მოც. 17,11. See also: აზნაურ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
უაზნო
უტომო, არათავისუფალი: =„უ ა ზ ნ ო ნ ი იგი სოფლისანი და შეურაცხნი გამოარჩინა ღმერთმან“ I კორ. 1,28; „მსგავსად მისვე სახისა... აზნაურნი და უ ა ზ ნ ო ნ ი სოფლისა ქართლისანი მოვიდეს“ შუშ. XVII More…
უანგაჰრეს-ი
უხარბესი: =„იქმენ უუსამართლოეს უსამართლოჲსა და უ ა ნ გ ა ჰ რ ე ს ანგაჰრისა“ ბ. კეს.-ექუს დღ. 99,12. See also: ანგაჰრ-ი, ანგაჰარ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
უარზანიგე, უარზანიგეს-ი
უფრო ღირსი: =„იგი ჩემსა არა უ ა რ ზ ა ნ ი გ ე არს პატივსა“ მ. სწ. 265,25; „უ ა რ ზ ა ნ ი გ ე ს იყო ამის სახელის-დებისა“ ბ. კეს.-ექუს. დღ. 47,15. See also: არზანიგ-ი =აბულაძე ილია; More…
უარის-ყოფა
უარყოფა: =„ძღუნად თავსა თჳსსა შესწირვიდა მეფისა მის მიმართ უ ვ ა რ ი ს-ყ ო ფ ი თ ა ჭეშმარიტისა ღმრთისაჲთა“ შუშ. 1 23; „ესმა... უ ვ ა რ ი ს-ყ ო ფ ი ს ა იგი სიტყუანი“ ფლკტ. 141,5. More…
უარის-ყოფა, უვარის-ყოფა:
=„უკუეთუ უ ა რ-ვ ყ ო თ, მანცა უ ა რ-მ ყ ვ ნ ე ს ჩუენ“ II ტიმ. 2,12: „ვერ ჴელ-გუეწიფების უ ა რ ი ს-ყ ო ფ ა დ“ საქ. მოც. 4,16; „რომელმან უ ვ ა რ-მ ყ ო ს მე“ მთ. 10,33; „უ ვ ა რ-ვ ყ ვ ნ ე More…
უარჱს-ი:
=„აღჳრითა დააყენოს იგი უ ა რ ჱ ს ი ს ა მისგან საქმისა“ Ath.—11,245r. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
უაღრეს-ი, უვაღრეს-ი
უფრო მეტი: =„უ ა ღ რ ე ს ქებისა აღმატებულ არს ჰაეროვნებაჲ და შუენიერებაჲ მისი“ ი.-ე. 53,12; „ეძიებთ უ ა ღ რ ე ს ს ა სათნოებასა“ მ. სწ. 232 ,26; „შუენიერებაჲ ესე ქურიობისაჲ უ ვ ა ღ რ ე ს More…
უახლჱს-ი
უფრო ახალი: =„ჟამად-ჟამად უ ა ხ ლ ჱ ს ი ნაყოფი გამოიღის“ მრთ. S. კ. იერ.-მარტვ. 188,21 See also: ახალ-ი: =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
უბადო
უბედური, საწყალი, საცოდავი: =„აწ მე, უ ბ ა დ ო მ ა ნ ამან, რაჲ-მე ვყო?“ ანდ.-ანატ. 208,14; „უ ბ ა დ ო ო და უგულისჴმოო“ შუშ. XIII 4; „უ ბ ა დ ო იქმნა ყოველი ქუეყანაჲ“ I, იერემ. 4,20; „ნუ უ More…
უბადობა
უბედურება: =„შენსა მაგას უ ბ ა დ ო ბ ა ს ა ტიროდე“ H—341,405. See also: უბადო =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
უბადრუკ-ი
უბედური, საწყალობელი, საბრალო: =„განიყვანეთ ჩემგან უ ბ ა დ რ უ კ ი ეგე“ ფლკტ. 141,36; „რომელი საქმე შემემთხჳა მე უ ბ ა დ რ უ კ ს ა" ვარ. 919; „აღლაღნების უ ბ ა დ რ უ კ ი“ მ. ცხ. 17v; More…
უბადრუკება
უბედურება, სიცუდე: =„გოდებდეთ უ ბ ა დ რ უ კ ე ბ ი თ ა მათთჳს თქუენ ზედა მომავალთა“ იაკ.5,1; "უ ბ ა დ რ უ კ ე ბ ა ჲ უ ბ ა დ რ უ კ ე ბ ი ს ა გ ა ნ მოიწიოს“ Ο, იოვ. 1,15; „უ ბ ა დ რ უ კ More…
უბან-ი
«სავაჭრო», ქუჩა, მოედანი, შარა: =„უ ბ ა ნ თ ა გ ა ნ რაჲ შევიდაან“ DE, — „ს ა ვ ა ჭ რ ო ჲ თ-ღა შევლენედ“ C, მრ. 7,4; „გამო-რაჲ-ხჳდოდით უ ბ ა ნ თ ა მისთა, არქუთ მათ“ ლ. 10,10; „წარმოტყუენნა More…
უბანელ-ი
«შეგინებული», დაუბანელი: =„უ ბ ა ნ ე ლ ი თ ა ჴელითა ჭამაჲ არ შეაგინებს კაცსა“ მთ. 15,20; „ურიდად ჴელითა უ ბ ა ნ ე ლ ი თ ა ჭამდეს პურსა“ C,―„შ ე გ ი ნ ე ბ უ ლ ი თ ა ჴელითა... ჭამდეს პურსა“ More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9