(
[

ფა ფე ფი ფლ ფო ფრ ფს ფუ ფქ ფშ ფხ ფჳ
selected terms: 181 page 1 of 10
ფაკელ-ი
ფილონი: =„შეიმოსა უკუე ფ ა კ ე ლ ი“ მ. ცხ. 384r; „მოიღო ფ ა კ ე ლ ი დედისა თჳსისაჲ“ მ. ცხ. 124v; „დაიბურა პირი თჳსი ფ ა კ ე ლ ი თ ა, რაჲთა არა განცხადნეს“ H—341,593. =აბულაძე ილია; More…
ფანაკ-ი
ფინიკი: =„აღიღეს რტოები ფ ა ნ ა კ ი ს ა ჲ“ C, ი. 12,13. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ფანდურ-ი:
=„ნუ შუშპარნი დავადგინნეთ, ნუ ნესტჳთა და ფ ა ნ დ უ რ ი თ ა“ Ath.—11,240r; „ვსცემდე, ვითარცა ფ ა ნ დ უ რ თ ა ძალსა“ H—341,198. See also: მეფანდურე =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის More…
ფარ
ქართული ანბნის 23-ე ასო, რიცხვითი მნიშვნელობა — 500. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ფარ-ი
«თორნე»: =„აღიღეთ ფ ა რ ი იგი სარწმუნოებისაჲ“ ეფეს. 6,16; „ქმნა მეფემან სოლომონ ორასი ფ ა რ ი ჭედილი ოქროჲსაჲ“ M, II ნშტ. 9,15; „აღიღეთ საჭურველი და ფ ა რ ი და მოვედით ბრძოლად“; I, იერემ. More…
ფარაო
ფარაონი: =„ფ ა რ ა ო ჲ ს მიერ მოჲძიოს“ იპ. რომ. კურთხ. ისაკ და იაკ. 8,6; „რაჲთა დაითქას უხილავი იგი ფ ა რ ა ო წყალთა მათ შინა ნათლის-ღებითა“ დ.დ. 125,12. =აბულაძე ილია; „ძველი More…
ფარგალიტ-ი
ფრანგელიტი, ტაძრის მსახური: =„ჰრქუა მას დევტელარმან და ფ ა რ გ ა ლ ი ტ თ ა“ ლიმ. 23,27. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, More…
ფარვა
«მალვა», «გრილობა», დაცვა: =„ი ფ ა რ ვ ი დ ა (ი მ ა ლ ვ ი დ ა C) თავსა თჳსსა ხუთ თთუე“ ლ. 1,24; „იყვის ოდეს ჰ ფ ა რ ვ ი დ ე ს ღრუბელი (ა გ რ ი ლ ო ბ ნ ღრუბელი pb.)“ G, რიცხ. 9,20;; „რომელი More…
ფართო
«ვრცელი»: =„ქუეყანაჲ იგი ფ ა რ თ ო არს ფრიად“ M, — „ქუეყანაჲ ვ რ ც ე ლ ი“ G, მსჯ. 18,10; „ფ ა რ თ ო არს ბჭჱ“ მთ. 7,13; „შეკრბეს ერთბამად ფ ა რ თ ო ს ა ადგილსა“; I, I ეზრა 5,47; „საქმჱ ესე More…
ფართოება
სივრცე; სიწყნარე, მოსვენება: =„მოჰმადლა მათ ფ ა რ თ ო ე ბ ა ჲ“ О, I ეზრა 4,62; „ჟამ ერთ ფ ა რ თ ო ე ბ ა ს ა იყვნეს“ ს. გაბ.-მოც. საჴს. 101,27; „დასდვა მას სახელი ფ ა რ თ ო ე ბ ა“ О, დაბ. More…
ფარილება
See also: შეფარილება =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ფარისეველ-ი
«თარგმანი»: =„ვაჲ თქუენდა, მწიგნობარნო და ფ ა რ ი ს ე ვ ე ლ ნ ო ორგულნო“ DE, — „ვაჲ თქუენდა, მწიგნობართა და თ ა რ გ მ ა ნ თ ა ორგულთა“ C, მთ. 23,14; „კეთილად ამსგავსნა; ფ ა რ ი ს ე ვ ე ლ ნ More…
ფაროსან-ი
ფარის მატარებელი: =„ძენი იუდაჲსნი: ფ ა რ ო ს ა ნ ნ ი და ლახუროსანნი“ M, I ნშტ. 12,21; „განჰმზადეთ... ფ ა რ ო ს ა ნ ი ორასი სამ ჟამითგან ღამისაჲთ“ საქ. მოც. 23,23; „ფ ა რ ო ს ა ნ ნ ი More…
ფარსახ-ი
See also: ფრასახი, ფარსახ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ფარტენა
მატყლის ფთილა: =„დაუპყარ ძუელი ესე ძონძი და ფ ა რ ტ ე ნ ა ნ ი ესე მატყლისანი ღლიათა ქუეშე ჴელთა შენთასა“ О,— „დასხენ ძუელნი ესე ბებკულნი და მ ა ტ ყ ლ ი ე რ ნ ი; იღლიათა ქუეშე ჴელთა More…
ფარულ-ი
მალული, საიდუმლო; «იდუმალ»: =„უჩუენნეს მას ფ ა რ უ ლ ნ ი იგი კარნი, ვინაჲ-იგი შევიდიან“ I, დან. 13,20; „წყალი ფ ა რ უ ლ ი ტკბილი სუთ“ О, იგ. სოლ. 9,17. „ფ ა რ უ ლ ა დ იქმნებიან; საქმენი More…
ფარღელ-ი
(ფარღლისა) «გარემოსადებელი», ყელსაბამი: =გარნა ფ ა რ ღ ე ლ ე ბ ი ს ა მის, რომელ-იგი იყო ყელსა აქლემებსა მათსა“ M,—„თჳნიერ გ ა რ ე მ ო ს ა დ ე ბ ე ლ თ ა ჲ ს ა, რომელნი იყვნეს ქედებსა ზედა More…
ფარშამაგ-ი, ფარშამანგ-ი
ფარშავანგი, pavo: =„მოართჳს... შუვაჲ პილოჲსაჲ და ქიაჲ და ფ ა რ შ ა მ ა გ ე ბ ი“ О, III მფ. 10,22; „ფ ა რ შ ა მ ა ნ გ ი (არს) შუენიერებისმოყუარე“ ბ. კეს.- ექუს. დღ. 112,19. =აბულაძე More…
ფას-ი
«სასყიდელი», «საკმარი», «საფასე», «საუნჯე», «მამონა»: =„მიგცე ფ ა ს ი შენი“ G,— „ს ა ს ყ ი დ ე ლ ი მიგცე შენ“ pb., რიცხ, 20,19; „ფ ა ს ი თ ა მრავლითა წარვიდენ სახიდ მათა“ M,— „ს ა ჴ მ ა რ More…
ფას-ყოფა
«დაფასება»: =„რაჲთა ფ ა ს-ყ ვ ნ ე ნ იგინი“ Շ — „რაჲთა დ ა ა ფ ა ს ნ ე ნ კიდობანნი იგი“ q, ბალ. 33,23-25. See also: ყოფა =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9