( -
[

ღა ღე ღი ღლ ღმ ღნ ღო ღრ ღუ ღღ ღწ ღჳ
selected terms: 126 page 1 of 7
დღესასწაულ–ი
(კერძო დღესასწაული.) «უქმელება», «პასქა»: =„დავადუმნეთ ყოველნი დ ღ ე ს ა ს წ ა უ ლ ნ ი ღმრთისანი“ G, —„დავაცადნეთ უ ქ მ ე ლ ე ბ ა ნ ი ღმრთისანი“ Շ, ფს. 73,8;; „ყვეს დ ღ ე ს ა ს წ ა უ ლ ი იგი More…
ღა
«ჯერეთ», ჯერ კიდევ, კიდევ: =„ვიდრე იყო-ღ ა იგი გალილეას“ ლ. 24,6; „მაშინ-ღ ა მიუშუა მას“ C, მთ. 3,15; „უფროჲს-ღ ა აურვებდა მას“ მთ. 18,30; „ერთგზის-ღ ა“ GM, მსჯ. 16,28; „ჭამდეს-ღ ა“ დაბ. More…
ღათუ
თუმცა, კიდეც რომ: =„უბრკუმეს ღ ა თ უ მართალსა, არავე დაეცეს“ Շ, ფს. 36,24; „არა ჰმატნ მონასა, უფალ ღ ა თ უ არნ ყოვლისა“ გალატ. 4,1; „ვიდოდი ღ ა თ უ შორის აჩრდილთა სიკუდილისათა“ ფს. 22,4. More…
ღამე, ღამით:
=„წარიყვანა... დედაჲ მისი ღ ა მ ე“ მთ. 2,14; „ღ ა მ ე მოვიდეს და წარიპარეს იგი“ მთ. 28,13; „ღ ა მ ე განუხუნა კარნი საპყრობილისანი“ საქ. მოც. 5,1; „ღ ა მ ი თ წარვალნ იგი“; მ. ცხ. 31v; More…
ღამე:
=„ღ ა მ ე ს ა ვამსგავსე დედაჲ შენი“ О, ოვსე 4,5; „ღ ა მ ჱ ყოველ ძილითა განძღა ეფრემ“ О, ოვსე 7,6; „უთხრა მათ ჩუენებაჲ იგი ღ ა მ ი ს ა ჲ“ ატმ. 105,2. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული More…
ღამის-თევა
მღვიძარება, უძილოდ გატარება ღამისა: =„ღ ა მ ე ს ა ა თ ე ვ დ ა ლოცვითა ღმრთისა მიმართ“ ლ. 6,12. „აღდეგ, ქმენ ღ ა მ ი ს-თ ე ვ ა ჲ“ მ. ცხ. 20v; „მრავალი ღ ა მ ი ს-თ ე ვ ა ჲ ყ ო მისთჳს More…
ღამის-მჴმობარ-ი
corvus nocturus; «ღამის ყორანი»: =„არა შჭამოთ, რამეთუ საძაგელ არს... ღ ა მ ი ს-მ ჴ მ ო ბ ა რ ი და მიმინოჲ და ძენძერუკი“ О — „არა შჭამნეთ, რამეთუ საძაგელ არს... ღ ა მ ი ს-ყ ო რ ა ნ ი... და More…
ღამის-ყორან-ი:
=„არა შჭამნეთ, რამეთუ საძაგელ არს... ღ ა მ ი ს-ყ ო რ ა ნი... და მინინოჲ და ძენძერუკი“ G, – „არა შჭამოთ, რამეთუ საძაგელ არს... ღ ა მ ი ს-მ ჴ მ ო ბ ა რ ი და მიმინო და ძენძერუკი“; О, ლევიტ. More…
ღან
ქართული ანბნის 25-ე ასო, რიცხვითი მნიშვნელობა — 700. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ღარ-ი
მილი: =„ღჳძლისაგან გამოვლენ ორნი განსადინელნი, — მიმსგავსებულნი ღ ა რ ს ა“ გრ. ნოს. -კაც. აგებ. 226,23. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
ღარღა
«ღირღალი»: =„გამაგრდა... ღ ა რ ღ ა თ (ღ ი რ ღ ა ლ თ ა B) შინა მასისისთა“ ქ. ცხ. 10,9. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, More…
ღაღად-დგომა:
=„ღ ა ღ ა დ-დ გ ე ს მეკარეთა მათ“ О, IV მფ. 7,11. See also: დგომა =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ღაღად-ყოფა, ღაღატ-ყოფა
«ჴმის-ყოფა», «აღტევება ჴმისა», «აღღაღატ-ყოფა», «ხადილი», «აღყუვლება», დაძახება: =„ღ ა ღ ა დ-ყ ო ჴმითა დიდითა“ DE, — „ჴ მ ა-ყ ო ჴმითა დიდითა“ C, მთ. 27,50; „ღ ა ღ ა დ-ყ ვ ე ს ყოველთა“ B,— More…
ღაღადება
«ჴმის-ყოფა», «ღაღად-ყოფა», «ჴმობა», «ზახება», ღაღადისი, ყვირილი, «ვალალაება», «მუღრობა», ავის მაუწყებელი, აღ-(ღ)ება ჴისა», «მჴჳობარი», ვედრება: =„ვ ღ ა ღ ა დ ე ბ დ მე თქუენდა მიმართ“ M, — More…
ღაღადის-ი
ავი ამბის მომტანი; ცუდი ამბავი, ამბავი: =„მოიწია კაცი ერთი ღ ა ღ ა დ ი ს ი“ О, II მფ. 15,13; „ღ ა ღ ა დ ი ს ი მოიწია მეფისა“ О, II მფ. 13,30. See also: ღაღადება =აბულაძე ილია; „ძველი More…
ღაწუ
«ყურიმალი», ყბა, ლოყა: =„გცეს თუ ვინმე მარჯუენესა ღ ა წ უ ს ა (ყ უ რ ი მ ა ლ ს ა DE) შენსა, მიუპყარ შენი ერთიცა“ C, მთ. 5,39; „პოვა ღ ა წ ჳ, ვირისაჲ“ M, მსჯ. 15,15; „მისცე... ღ ა წ უ ნ ი; More…
ღება
See also: აღმღე, აღმღებელ-ი, ასომოღებულ-ი, აღმოღება, აღ(ღ)ება ჴმისა, გამომღებელ-ი ნაყოფისა, გამონაღებ-ი, გამოღება, განმღებ-ი, განმღებელ-ი, განსაღებელ-ი, განღება, გარდაღება, More…
ღებვა
«დაწება», შეღებვა: =„ი ღ ე ბ ო ს მღდელმან თითი სისხლითა“ G, — „დ ა ა წ ო ს მღდელმან მან თითი სისხლსა მას ჴბოჲსასა“ О, ლევიტ. 4,17. „დედანი მდიდარნი შესწირვიდეს ძოწეულსა და ქურივნი —; More…
ღებილ-ი
ჭვარტლი, მური: =„უკუეთუ იყვნენ ცოდვანი თქუენნი ვითარცა ღ ე ბ ი ლ ნ ი, ვითარცა თოვლი განვასპეტაკო“ I, ეს. 1,18. ◊ ჭრელად ნაქსოვი, ფერადფერადი ძაფების ნაგრეხი: „მისცემდ More…
ღებულ-ი:
(ახალნათელღებული, ნათელღებული.) =„სენაკები მათი იყოს ღებულად“ 366r. [წყარო დასახელებული არ არის (რედ.)] See also: ღება =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9