( -
[

ყა ყბ ყდ ყე ყვ ყი ყმ ყნ ყო ყრ ყუ ყშ ყჳ
selected terms: 102 page 1 of 6
ყავ(ან):
=„რომელთა ჰ ყ ვ ნ დ ა მათ თანა მკელობრები, ბრმები, ყრუნი“ მთ. 15,30; „რამეთუ ჰ ყ ვ ა ნ დ ე ს მის თანა სპოდიოსნი“ შუშ, I 23; „მეცა... თანა ვ ჰ ყ ვ ა ნ დ ი ეპისკოპოსსა მას“ შუშ, III 4. More…
ყამირ-ი
See also: დაყამირებულ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ყანა
«აგარაკი», «ველი», «ყანობირი»: =„სთესო ყ ა ნ ა შენი“ pb.,— „დასთესო ა გ ა რ ა კ ი შენი“ G, ლევიტ. 25,3; „ყ ა ნ ა ჲ და თესლი არა ყოფილ არს ჩუენდა“ I, იერემ. 35,9; „ყ ა ნ ა ჲ ჩუენი და ვენაჴი More…
ყანობირ-ი
«ყანები»: =„იხილეთ ყ ა ნ ო ბ ი რ ი იგი“ C, „იხილეთ ყ ა ნ ე ბ ი“ DE, ი. 4,35; „იყო, ვითარ თანა-წარჰვიდოდა ყ ა ნ ო ბ ი რ ს ა“ მრ. 2,23;; „განწმიდე ყ ა ნ ო ბ ი რ ი იგი“ მ. ცხ. 202v; „რაჟამს More…
ყანჩ-ი
vultur: =„ყ ა ნ ჩ თ ა და ყორანთა და გარეწარგდებულთა მკუდართა ჴორცნი შეჭამნეს“ კ. იერ.-აღდგ. 114; „არა ჰჭამოთ, რამეთუ საძაგელ არს:; ორბი და ყ ა ნ ჩ ი და ძერი“ M, ლევიტ. 11,13; „რაჟამს More…
ყარ
ქართული ანბნის 26-ე ასო, რიცხვითი მნიშვნელობა 800. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
ყარყად-ი, ყარყატ-ი
«ჰეროდია», ardea: =„ბუდე ყ ა რ ყ ა დ თ ა ჲ (ყ ა რ ყ ა ტ თ ა ჲ E) შერაცხილ მათდა“ Շ, — „ჰ ე რ ო დ ი ა ი ს სამკჳდრებელი შერაცხილ მათდა“; G, ფს. 103,17; „ნათესავი იგი ყ ა რ ყ ა ტ თ ა ჲ არა More…
ყარყატებრ-ი
ყარყატისნაირი: =„უწოდიანცა ვიეთმე კეთილისა მისაგებელსა ყ ა რ ყ ა ტ ე ბ რ ი მოსაგებელი“ ბ. კეს.-ექუს. დღ. 115,15. See also: ყარყად-ი, ყარყატ-ი =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის More…
ყაჭ-ი
აბრეშუმი: =„რომელი-იგი (სთული) გიქმნის თქუენ ჭიამან ყ ა ჭ ი ს ა მ ა ნ საქუსლად სამოსლისა ლბილისა“ ბ. კეს. ექუს. დღ. 121,8. =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
ყბა
«ღაწჳ», «ყურიმალი»: =„მისცე მღდელსა მჴარი და ყ ბ ა ნ ი“ G, —„მიეცენ მღდელსა მას ნაწილად აღსაბმელი და ღ ა წ უ ნ ი კოჭანითურთ“ M, II შჯ. 18,3;; „შთაამაგრა მანაჲ ყ ბ ა ს ა მისსა“ G,—„დაასვა More…
ყბედ-ი:
=„მსგავს არს ჴელმწიფებაჲ ესე ცოდვათაჲ ცხენსა ყ ბ ე დ ს ა, რომელი უკუმართ ზიდავნ“ Ath.—11,274r. See also: ყბა =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
ყდუნება
See also: დამაყდუნებელ-ი, დაუყდუნებელ-ი, დაუყუდუნებელ-ი, დაყდუნება =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973
ყე:
=„ნუ გეშინინ-ყ ე, ნუცა სძრწით“ G, II შჯ. 1,21; „უკუეთუ გესმა-ყ ე ესევითარი“ G, II შჯ. 4,32; „უკუეთუ გიყუარს-ყ ე; უფალი, ღმერთი თქუენი“ G, II შჯ. 13,3; „ვერ ძალგიც-ყ ე წინა დადგომაჲ წინაშე More…
ყევ
See also: ყოლა =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973
ყელ-ი
«ქედი», «კისერი»: =„შეეხჳა ყ ე ლ ს ა მისსა“ C,— „დავარდა ქ ე დ ს ა ზედა მისსა“ DE, ლ. 15,20; „მანიაკი ოქროჲსაჲ ყ ე ლ ს ა მისსა“ О,; I ეზრა 3,6; „ყ ე ლ ი შენი ვითარცა მძივი დაცუმული“ О, More…
ყენება
შეფერხება, დაბრკოლება, შეჩერება, დაჭერა, დაკავება: =„ნუ ა ყ ე ნ ე ბ თ მოსლვად“ მთ. 19,14; „ა ყ ე ნ ე ბ დ ა ხარკისა მიცემად კეისრისა“ ლ. 23,2; „არა აქუს ბუნებასა მისსა შინა; ყოლადვე არარაჲ, More…
ყეფა:
=„ნუ ესრეთ ჰყივი და ჰ ყ ე ფ ძაღლებრ“ მ. ცხ. 299r; „შენ შეჰრისხნი ძაღლსა, ყ ე ფ ნ რაჲ იგი“ მ. სწ. 148,4.; „ვერ შემძლებელ არიედ ყეფად“ О, ეს. 56,10; „გულის-სიტყუანი მისნი არა დასცხრებიან ყ More…
ყვანა
See also: მიყვანა =აბულაძე ილია; „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
ყვანება
See also: აღმომყვანებელ-ი, აღმოყვანება, აღყვანება, გამომყვანებელ-ი, გამოყვანება, განყვანება, გაყვანება, გარდაყვანება, გარდამოყვანება, მიმოყვანება, მოყვანება, მწიგნობართ-შემყვანებელ-ი, More…
ყველ-ი
«ნუში»: =„მიიღო ჴელად პური და ყ ვ ე ლ ი“ მ. ცხ. 215v; „გაკუეთილი შეუქმნეს... ყ ვ ე ლ ი ერთი და სამი ლიტრაჲ ზეთი“ ი.-ე. 41,14;; „მოიღო პური და ყ ვ ე ლ ი“ Ath.12,227v; „ათი ყ ვ ე ლ ი სძისა More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9