1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

სა სე სვ სი სკ სლ სნ სო სპ სრ სტ სუ სფ სქ სც სწ სხ
selected terms: 809 page 2 of 41
სააქციო საზოგადოების საერთო კრება
(general meeting of joint stock company's members) სააქციო საზოგადოების მართვის უმაღლესი ორგანო. მისი მოწვევა ხდება ყოველწლიურად წლიური ბალანსის შედგენიდან ორი თვის ვადაში და განიხილება More…
სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო
(supervisory board of joint stock company) სამეთვალყურეო საბჭო შედგება, სულ ცოტა, სამი, არა უმეტეს ოცდაერთი წევრისაგან, ამასთან, წევრთა რაოდენობა სამზე უნდა იყოფოდეს. წევრთა ორი მესამედი More…
სააქციო საზოგადოების საფირმო სახელწოდება
(business name of joint stock company) სააქციო საზოგადოების სახელწოდებაში ყველა შემთხვევაში უნდა ფიგურირებდეს აღნიშვნა „სააქციო საზოგადოება“ ან „სს“, ასევე პარტნიორის სახელის გამოყენების More…
სააქციო საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი
(authorized capital of joint stock company) სააქციო საზოგადოების საწესდებო კაპიტალის მინიმალური ოდენობა უნდა შეადგენდეს თხუთმეტ ათას ლარს. საწესდებო კაპიტალი დაყოფილია ერთი და იმავე More…
სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელობა
(the management of joint stock company) საზოგადოების ხელმძღვანელობა და მისი წარმომადგენლობა ევალებათ დირექტორებს. დირექტორთა უფლებამოსილებები განისაზღვრება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ More…
სააღრიცხვო ბარათი
(record card, registration card) სარეგისტრაციო ფურცელი, რომელიც დგება თითოეული მიწის ნაკვეთზე და მოიცავს ინფორმაციას ამ ნაკვეთის და მასზე არსებული სხვა უძრავი ქონების სამართლებრივი More…
სააღრიცხვო ოპერაციები
(record operations) თამასუქის და ზოგიერთი სხვა სახის სავალო ვალდებულებების აღრიცხვასთან (დისკონტი) დაკავშირებული ბანკის ოპერაციები. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების More…
საბაზისო ფასი
(base price) საქონლის ასორტიმენტის ან ხარისხის შესაბამისი ფასი, რომელიც მხარეთა მიერ გათვალისწინებულია ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებაში და წარმოადგენს ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის საბოლოო More…
საბაზრო ეკონომიკა
ეკონომიკური სისტემა, რომელშიც სახელმწიფოს მონაწილეობა მინიმუმამდეა დაყვანილი. ამგვარ ეკონომიკაში მოთხოვნილება საქონელზე, ფასწარმოქმნა და ა.შ. განპირობებულია ბაზრის სტიქიის პრინციპებით. ს. More…
საბაზრო პორტფელი
(((market) portfolio) პორტფელი, რომლის შემადგენლობაში, შემავალი ყველა აქტივი გამოირჩევა რისკის მაღალი დონით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: More…
საბაზრო ღირებულება
(market price, market value, commercial value) ფასი, რომელსაც ბაზარზე მოთხოვნისა და მიწოდების, აგრეთვე სუბიექტური სარგებლიანობის მიხედვით ადგენენ. როგორც წესი, მასში წარმოების დანახარჯები, More…
საბალანსო ანგარიშგება
(balance sheet) ანგარიშგება საწარმოს აქტივების და მათი ვალდებულებებითა და სააქციო კაპიტალით დაფინანსების შესახებ. იგივეა, რაც ბალანსი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს More…
საბანკო გარანტია
(bank guarantee, banker's guarantee) გარანტია, რომელსაც ბანკი, სხვა საკრედიტო დაწესებულება ან სადაზღვევო ორგანიზაცია (გარანტი) სხვა პირის (პრინციპალის) თხოვნით კისრულობს. ესაა More…
საბანკო კრედიტი
(banking cdedit, bank loan, bank credit) ბანკის მიერ აკუმულირებული თავისუფალი ფულადი სახსრებისა და საკუთარი კაპიტალის ნაწილის გაცემა დროებით სარგებლობაში. განასხვავებენ აქცეპტური, ონკოლური, More…
საბანკო კრედიტი აქცეპტური
(bank acceptance credit) საბანკო კრედიტის სახე, რომელსაც იღებს მსესხებელი მის მიერ გაცემული თამასუქების ბანკისთვის გადაცემის გზით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების More…
საბანკო კრედიტი ონკოლური
(bank at once credit) საბანკო კრედიტი, რომელიც გაიცემა განუსაზღვრელი ვადით და იფარება მსესხებლის მოთხოვნისთანავე. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: More…
საბანკო კრედიტი საბლანკო
(bank blank credit) საბანკო კრედიტი, რომელიც გაიცემა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ან ფასიანი ქაღალდების უზრუნველყოფის გარეშე. როგორც წესი, იგი გაიცემა მუდმივ კლიენტებზე, რომელთაც აქვთ More…
საბანკო კრედიტი უზრუნველყოფითი
(bank secured credit) კრედიტი, რომელსაც გარანტად უდევს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები, ფასიანი ქაღალდები, უძრავი ქონება და სხვა ფასეულობები - თამასუქი, ოქრო, სასაქონლო დოკუმენტები და სხვ. More…
საბანკო მომსახურება
(banking accomodation) საბანკო ოპერაციები, რომლებიც ითვალისწინებენ კლიენტთა დავალებით სხვადასხვა (საკრედიტო, საფონდო, საშუამავლო, მინდობილობითი და სხვ.) ოპერაციის განხორციელებას და More…
საბანკო რეზერვი
(reserves) რეზერვი, რომელიც მოიცავს ნაღდ ფულს, ცენტრალურ ბანკში შეტანილ უპროცენტო დეპოზიტს, ერთ ან რამდენიმე სახის კონვერტირებად ვალუტას, ძვირფას ლითონებსა და ქვებს. =მოხელის სამაგიდო More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9