1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

ხა ხე ხო ხუ
selected terms: 52 page 2 of 3
ხელშეკრულება ლიზინგის
(lease) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ლიზინგის გამცემი ვალდებულია ლიზინგის მიმღებს გადასცეს სარგებლობაში განსაზღვრული ქონება ხელშეკრულებით დათქმული ვადით. ლიზინგის მიმღები ვალდებულია More…
ხელშეკრულება მიბარების
(agreement of bailment) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც შემნახველი კისრულობს შეინახოს მიმბარებლის მიერ მისთვის ჩაბარებული მოძრავი ნივთი (საქართველოს „სამოქალაქო კოდექსი”, მუხლი 763). More…
ხელშეკრულება ნარდობის
(contractor's agreement) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მენარდე კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო შემკვეთი ვალდებულია გადაუხადოს მენარდეს შეთანხმებული More…
ხელშეკრულება ნასყიდობის
(deed of conveyance, bargain and sale, sale contract, purchase deed) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გამყიდველი მოვალეა გადასცეს მყიდველს საკუთრების უფლება ქონებაზე, მასთან დაკავშირებული More…
ხელშეკრულება საბანკო კრედიტის
(agreement on bank credit) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც კრედიტის გამცემი აძლევს ან მოვალეა მისცეს მსესხებელს სასყიდლიანი კრედიტი სესხის ფორმით (საქართველოს „სამოქალაქო კოდექსი“, მუხლი More…
ხელშეკრულება საბანკო მომსახურების
(agreement/contract on bank service) ანგარიშსწორების ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც საკრედიტო დაწესებულება ვალდებულია თავისი კლიენტის საანგარიშსწორებო ანგარიშიდან აწარმოოს გადახდები More…
ხელშეკრულება საერთაშორისო
(international agreement) საქართველოს მიერ უცხო სახელმწიფოსთან (სახელმწიფოებთან) ან საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (ორგანიზაციებთან) წერილობითი ფორმით დადებული შეთანხმება, რომელიც რეგულირდება More…
ხელშეკრულება საინვესტიციო
(investment contract) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ინვესტორი აძლევს სხვა პირს ფულს ან სხვა უფლებას საკუთრებაზე ეკონომიკურ საქმიანობაში დასაბანდებლად, შესაძლო შემოსავლის მიღების მიზნით More…
ხელშეკრულება საკუთრების მინდობის
(trust agreement) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც საკუთრების მიმნდობი გადასცემს ქონებას მინდობილ მესაკუთრეს, რომელიც იღებს და მართავს მას საკუთრების მიმნდობის ინტერესების შესაბამისად More…
ხელშეკრულება სამისდღეშიო რჩენის
(agrreement on lifelong/perpetualsupport/maintenance) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მარჩენალი კისრულობს სამისდღეშიო სარჩოს გადახდას სარჩოს მიმღებისთვის (სარჩენისთვის) მთელი სიცოცხლის More…
ხელშეკრულება სატრანსპორტო ექსპედიციის
(contract on trucking/freight traffic/freight traffic activity (transport expedition)) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ექსპედიტორი კისრულობს თავისი სახელითა და შემკვეთის ხარჯზე განახორციელოს More…
ხელშეკრულება სესხის
(loan contract/agreement) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გამსესხებელი საკუთრებაში გადასცემს მსესხებელს ფულს ან სხვა გვაროვნულ ნივთს, ხოლო მსესხებელი კისრულობს დააბრუნოს იმავე სახის, More…
ხელშეკრულება ტურისტული მომსახურების
(contract on service of tourist/traveller) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მოგზაურობის მომწყობი (ტურისტული საწარმო) მოვალეა გაუწიოს ტურისტს (მოგზაურს) შეთანხმებული მომსახურება. ტურისტი More…
ხელშეკრულება ფასიანი ქაღალდების შეთავაზების
(contract on „offer for sale“) ხელშეკრულება ფასიანი ქაღალდების შეთავაზების განმახორციელებელ ემიტენტსა და ერთ ან რამდენიმე საბროკერო კომპანიას შორის, რომლის მიხედვითაც საბროკერო More…
ხელშეკრულება ფორვარდული
(forward contract) საქონლის ან ფინანსური ინსტრუმენტის ყიდვა-გაყიდვის შესახებ შეთანხმება განსაზღვრულ მომავალში მიწოდებისა და ანგარიშსწორების განხორციელებით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი More…
ხელშეკრულება ფრენშაიზინგის
(franchise agreement) ხელშეკრულება, რომელიც წარმოადგენს გრძელვადიან ვალდებულებით ურთიერთობას და რომლითაც დამოუკიდებელი საწარმოები ორმხრივად კისრულობენ ვალდებულებას საჭიროების მიხედვით, More…
ხელშეკრულება ქირავნობის
(rent contract, agreement of hire) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გამქირავებელი მოვალეა დამქირავებელს სარგებლობაში გადასცეს ნივთი განსაზღვრული ვადით. დამქირავებელი მოვალეა გამქირავებელს More…
ხელშეკრულება ქორწინების
(contract) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება მეუღლეების ქონებრივი უფლებები და მოვალეობები, როგორც ქორწინების განმავლობაში, ისე განქორწინებისას (საქართველოს „სამოქალაქო კოდექსი“, More…
ხელშეკრულება შუამავლობის
(intermediation/mediation contract/agreement) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც პირი სხვას ჰპირდება გასამრჯელოს ხელშეკრულების დასადებად გაწეული შუამავლობისათვის (საქართველოს „სამოქალაქო More…
ხელშეკრულება ჩარტერის
(charter) სატრანსპორტო საშუალების მფლობელსა და მის დამფრახტავს შორის ტრანსპორტის ან მისი ნაწილის გარკვეული ვადით იჯარაზე დადებული ხელშეკრულება (მაგალითად, რეისის განმავლობაში), ფრახტის More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9