1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
ად ადა ადგ ადე ადვ ადმ ადჰ
selected terms: 21 page 1 of 2
ადგილი საკურორტო
(health resort place) ტერიტორია, რომელიც შეიცავს ბუნებრივ სამკურნალო რესურსებს, ვარგისია მიზნობრივი ექპლუატაციისათვის და არ აქვს შესაბამისი შენობა-ნაგებობანი (საქართველოს კანონი „ტურიზმისა და More…
ადგილობრივი
(local) 1. განსაზღვრულ ადგილთან დაკავშირებული (ადგილობრივი მოსახლეობა, ადგილობრივი ტრადიცია და სხვ.); 2. გარკვეული ტერიტორიის ფარგლებში მოქმედი (ადგილობრივი მრეწველობა, ადგილობრივი ბიუჯეტი). More…
ადგილობრივი დაცვის საშუალებების ამოწურვა
(Exhaustion of domestic remedies) ყველა ხელმისაწვდომ შიდასახელმწიფოებრივ საშუალებათა ამოწურვის მოთხოვნა. საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ (1966) და ადამიანის More…
ადგილობრივი თვითმმართველობა
(local self-government) საქართველოს მოქალაქეთა კონსტიტუციით აღიარებული და კანონმდებლობით გარანტირებული უფლება, შესაძლებლობა და პასუხისმგებლობა, თვითმმართველობის ერთეულებში მათ მიერ შექმნილი More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულება, რომლებში საქმიანობაც ითვლება საჯარო სამსახურად
(list of local authorities in which working is considered as public service) საკრებულო; გამგეობა; მერია; მუნიციპალიტეტი (საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ”, მუხლი 2.4). More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურე
(servant of local authorities) საჯარო მოსამსახურე, რომელიც სამსახურებრივ ურთიერთობაშია ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულთან („საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონი, მუხლი 4). More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელე
(employee of local authorities) პირი, რომელიც ინიშნება ან აირჩევა ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულების საშტატო (შტატით გათვალისწინებულ) თანამდებობაზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ადმინისტრაციული უფლებამოსილება
(administrative authority of local self-government body) ადგილობრივი სამსახურის შექმნის, შესაბამისი სტრუქტურისა და პერსონალის ხელმძღვანელობის (სტრუქტურების შექმნა, რეორგანიზაცია, More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს დელეგირებული უფლებამოსილება
(delegated authority of local self-government body) სახელმწიფო ორგანოს უფლებამოსილება, რომელიც გადაცემული აქვს ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებს და რომელიც ამ ორგანული კანონით დადგენილი More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ექსკლუზიური უფლებამოსილება
(exclusive authority of local selfgovernment body) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს უფლებამოსილება, რომელიც მას მინიჭებული აქვს და რომელსაც იგი ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მარეგულირებელი უფლებამოსილება
(regulative authority of local self-government body) ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის შესასრულებლად სავალდებულო წესებისა და ინსტრუქციების დადგენის, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობის More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მომსახურებითი უფლებამოსილება
(servicing authority of local self-government body) ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების შეფასების, სათანადო ზომების მიღებისა და ღონისძიებების განხორციელების, მომსახურების ობიექტების More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ნებაყოფლობითი უფლებამოსილება
(free-will authority of local selfgovernment body) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს უფლებამოსილება, საკუთარი ინიციატივით მიიღოს გადაწყვეტილება ყველა იმ საკითხზე, რომლებიც კანონის More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს საინვესტიციო უფლებამოსილება
(investment authority of local selfgovernment body) ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო საინვესტიციო პროგრამების განსაზღვრისა და დაფინანსების, საკუთარი მოძრავი და More…
ადგილობრივი მმართველობა
(local administration, municipal administration) 1. ადგილობრივი ორგანოებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლება და დაკისრებული მოვალეობა, საერთო-სახელმწიფო ინტერესებიდან More…
ადგილობრივი მოსაკრებელი
(local dues) ადგილობრივ ბიუჯეტში ერთჯერადი სავალდებულო გადასახდელი, რომელსაც ფიზიკური და იურიდიული პირები იხდიან ადგილობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ორგანოს მიერ განსაზღვრული ვადით More…
ადგილობრივი მოსაკრებლის სახეები
(types of local dues) 1. ადგილობრივი სალიცენზიო მოსაკრებლებია: ა) მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისთვის; ბ) მოსაკრებელი გარე ვაჭრობის ნებართვისთვის; გ) მოსაკრებელი გარე რეკლამის More…
ადგილობრივი ორგანოები
(local authorities) კანონით დადგენილი წესით შექმნილი თვითმმართველობისა და მმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, რომლებიც უზრუნველყოფენ საქართველოს კანონმდებლობით მათ More…
ადგილობრივი საარჩევნო ოლქი
(local electoral/election district) საარჩევნო ოლქის ნაწილი, რომელიც იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების ჩატარების მიზნით, თუ საარჩევნო ოლქი მოიცავს ადგილობრივი More…
ადგილობრივი სიმბოლიკის გამოყენებისათვის გადასახადი
(tax for using local symbolics) ადგილობრივ გადასახადს იხდიან იურიდიული და მეწარმე ფიზიკური პირები, რომლებიც იყენებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9