1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

ხა ხე ხო ხუ
selected terms: 52 page 1 of 3
ხალხთა თანასწორუფლრბიანობისა და თვითგამორკვევის უფლება
(Right of peoples to equality and self-determination) საერთაშორისო სამართლის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი (იხ. ძირითადი პრინციპები საერთაშორისო სამართლისა), რომელიც გაეროს წესდებით არის More…
ხალხთა უფლებები
(People's right) ხალხთა კოლექტიური უფლებების კონცეფცია შემდეგ პრინციპებზეა აგებული: ყველა ხალხი თანასწორია; მათ ერთნაირი უფლებები აქვთ და ერთნაირი პატივისცემით სარგებლობენ. არაფრით More…
ხარჯვითი ნაწილის კლასიფიკაცია
(Classification of Expenditure) ევროკავშირის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი მოიცავს სავალდებულო და არასავალდებულო ხარჯებს. სავალდებულო ხარჯების რაოდენობა სამართლებრივად განსაზღვრულია More…
ხარჯი
(charge, outlay, expenditure, spending, cost, expense, charge) 1. გარკვეული შედეგის მისაღებად გაცემული ფულადი ან მატერიალური რესურსი;2. ექსპროპრიაციისას და სამართალწარმოებისას გაწეული More…
ხასიათი
(disposition, temper, character) 1. ადამიანის სულიერ თვისებათა ერთობლიობა, რომლებიც მის ქცევაში ვლინდება, ზნე. მაგ., მტკიცე ხ., ახირებული ხ. და ა.შ.;2. სულიერი განწყობილება, გუნება. მაგ., More…
ხელისუფლების დანაწილება
(separation of powers) პოლიტიკურ-სამართლებრივი დოქტრინა, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური ხელისუფლება რამდენიმე სტრუქტურას შორის უნდა გადანაწილდეს ტირანიის თავიდან ასაცილებლად. ხელისუფლების More…
ხელოვნების სოციოლოგია
სოციოლოგიის სფერო, რომელიც შეისწავლის საზოგადოების, ადამიანისა და ხელოვნების ურთიერთობას, ხელოვნების სოციალურ ფუნქციებს. მის წინაშე ისმის კითხვები: რამდენად გამოხატავს ხელოვნება მის More…
ხელფასი
(pay, remuneration, screw, wage) დაქირავებული მუშაობის შედეგად მიღებული ნებისმიერი საზღაური ან სარგებელი. See also: შრომის ანაზღაურება =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების More…
ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები
(income received as wage) ფიზიკური პირის მიერ დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული ნებისმიერი საზღაური ან სარგებელი, მათ შორის წინა სამუშაო ადგილიდან პენსიის ან სხვა სახით მიღებული More…
ხელშეკრულება
(Treaty) ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ტერმინი, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფოთა შორის დადებულ იურიდიულ სავალდებულო შეთანხმებას, რომელიც რეგულირდება საერთაშორისო სამართლით (იხ. საერთაშორისო More…
ხელშეკრულება გადაზიდვა-გადაყვანის
(carriage/freight-traffic agreement/contract) ხელშეკრულება, რომლის დროსაც გადამზიდველი ვალდებულია შეთანხმებული საზღაურის გადახდით გადაიტანოს ტვირთი ან გადაიყვანოს მგზავრი დანიშნულების More…
ხელშეკრულება გაცვლის
(exchange agreement, interchange contract, barter) ხელშეკრულება, რომლის დროსაც მხარეებს ეკისრებათ ქონებაზე საკუთრების უფლების ურთიერთგადაცემა. ამ დროს ყოველი მხარე ითვლება იმ ქონების More…
ხელშეკრულება დავალების
(instructions/ target agreement/contract) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც რწმუნებული ვალდებულია შეასრულოს მისთვის დავალებული (მინდობილი) ერთი ან რამდენიმე მოქმედება მარწმუნებლის სახელითა და More…
ხელშეკრულება დაზღვევის
(insurance/assurance contract) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მზღვეველი მოვალეა აუნაზღაუროს დამზღვევს სადაზღვევო შემთხვევის დადგომით მიყენებული ზიანი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. More…
ხელშეკრულება თავდებობის
(contract of guarantee, agreement on secured debt) 1. ხელშეკრულება, რომელიც როგორც წესი ფორმდება ბანკსა და თავდებს (იურიდიულ პირს) შორის, რის საფუძველზეც თავდები იღებს ვალდებულებას დაფაროს More…
ხელშეკრულება თხოვების
(gratis/ free of charge/without indemnity/compensation agreement on occupation/temporary use) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გამნათხოვრებელი კისრულობს ვალდებულებას გადასცეს მონათხოვრეს More…
ხელშეკრულება იჯარის
(lease) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მეიჯარე მოვალეა გადასცეს მოიჯარეს განსაზღვრული ქონება დროებით სარგებლობაში და საიჯარო დროის განმავლობაში უზრუნველყოს ნაყოფის მიღების შესაძლებლობა, თუ More…
ხელშეკრულება კოლექტიური
(collective agreement) სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესრიგებს შრომით, სოციალურეკონომიკურ და პროფესიულ ურთიერთობებს დამსაქმებელსა და მუშაკებს შორის საწარმოში, დაწესებულებასა და ორგანიზაციაში More…
ხელშეკრულება კონტოკორენტის
(guarantee agreement) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მხარეები კისრულობენ პასუხისმგებლობას, საქმიანი კავშირებიდან წარმოშობილი მოთხოვნები და გადახდები შეიტანონ ანგარიშზე და ანგარიშის More…
ხელშეკრულება კონცე სიის
(instructions of concession) ხელშეკრულება, რომელსაც სახელმწიფო დებს კერძო საწარმოსთან, უცხო ქვეყნის ფირმასთან, რის საფუძველზეც საწარმო (ფირმა) იღებს განსაზღვრულ სამრეწველო საწარმოთა, More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9