* - <
[ {
Ֆ
ლა ლბ ლე ლვ ლი ლმ ლო ლპ ლტ ლუ ლხ ლჳ
ლია ლიბ ლიგ ლივ ლიზ ლით ლიკ ლილ ლიმ ლინ ლიო ლიპ ლირ ლიტ ლიფ ლიქ ლიჭ ლიხ

ლიტრა

L. ლიბრა B.
Turk. ბათმან C, [ბათმნ] E.
Arm. ლიდრ BCDE.
(19, 39 იოანე) პირველ(ი) ჟამთა ლიტრა უმცირეს იყვნეს, ვიდრე აწინდელი. ვითარცა არს აწ ჩვეულება (ჰ)რომაელთა, ეგრე იყო პირველად ყოველთაგან, რამეთუ ესრეთ იყო პირველთა ლიტრათა წონანი: 4 ქ რ თ ი ლ ი ს მარცვალი ერთი კ ე რ ა ტ ი ა, რომელ არს რ ქ ი ს გ უ რ კ ა; 6 კერატი ერთი გ რ ა მ ა ა; 4 გრამა ერთი დ რ ა ჰ კ ა ნ ი ა; 24 გრამა ერთი უ ნ კ ი ა ა; 6 დრაჰკანი ერთი უნკიაა; 36 დრაჰკანი ნ ა ხ ე ვ ა რ ლ ი ტ რ ა იქნება; 72 დრაჰკანი ერთი ლ ი ტ რ ა ა; 12 უნკია ერთი ლიტრაა. უნკია არს ორი ს ა ტ ი რ ი; 3 დრაჰკანი ერთი სატირია; 1 დიდრაქმა ერთი ს ი კ ი ლ ა ა; სატირი და სიკილა სწორეა; 25 ლიტრა ერთი ტ ა ლ ა ნ ტ ი ა, რომელ არს ქ ა ნ ქ ა რ ი. ზოგან ასოცდახუთი ლიტრა სწერია, ტყუილია. ცხრა ათასი დრაჰკანი ერთი ტალანტი იქნება, ამას მრაცხელნი მ ო დ ა დ უწოდენ; ზ უ ზ ა დიდრაქმაა; ათი დ რ ა მ ი ერთი უნკიაა. 20 დ ა ნ გ ი ერთი სატირია; 20 დანგი ერთი დიდრაქმაა; 1 დრაქმა ათსამეტი (ათცამეტი A) დანგი და დანგის მესამედია. მ წ ვ ლ ი ლ ი დანგზე ნაკლებია. ვ ო ი ლ ნ ი დრამის მეექვსედია; ჩ ა გ ი რ დ ა გ ი დრამის მეხუთედია; 4 დანგი ერთი დ რ ა მ ი ა; ს ი მ ი ს ი დრაჰკნის ნახევარია, ტ რ ი მ ი ს ი დრაჰკნის მესამედია, ერთი დანგი ათსამეტი (ათცამეტი A) პ ა შ ტ ა ა; ერთი ს ა ს წ ო რ ი ვეცხლი ერთი ს ა ტ ი რ ი ა; ერთი ჭ ე დ ი ლ ი ვეცხლი ერთი ს ა ს წ ო რ ი ა; ერთი კ ე ნ ტ ი ნ ა რ ი ასი ლ ი ტ რ ა ა; ერთი მ ნ ა ორი ლიტრა და ნახევარია; 15 ლიტრა ერთი მ ე ტ რ ო ა; მ ე დ ი მ ნ ო ს ი ს ი კ ი ლ ო ნ ი ა და სიკილონი ს ი კ ი ლ ა ა. 200 სიკილონი ხუთი მნა იქ(მ)ნებაო, იოსიპოსში1 ეწერა. ახალი ლიტრა აღმოსავალთა აწ რომ არს, იპყარ რიცხვით; 4 ქ რ თ ი ლ ი ს მარცვალი ერთი ყ ი რ ა თ ი ა, რომელ არს კ ე რ ა ტ ი; 3 კერატი ერთი დ ა ნ გ ი ა; 6 დანგი ერთი დ რ ა მ ი ა; დრამ–ნახევარი ერთი მ ი ტ ყ ა ლ ი ა; 33 მიტყალი და ნახევარი ერთი თ უ ხ ტ ი ა, რომელ არს ს ტ ი ლ ი. ხოლო ქალაქით(ი)–ქალაქად ლიტრისა წონა სადამე ოცი თუხტია, სადამე მეტი და სხვაგან ნაკლები. 48 თუხტის წონა ერთი თ ი ლ ა ნ ი ა; სპარსნი ლიტრისა ნაოთხალსა ჩ ა რ ე ქ ს (ა) უჴმობენ, რომელსა სომხურად ნ უ კ ი და ქართულად გ ვ ე რ დ ი გინა ნ ა ო თ ხ ა ლ ი ეწოდება; ხოლო გვერდისა ნაოთხალსა ქ ს ა ნ ი ეწოდება. სადა ლიტრათა მცირე–დიდობა არ(ი)ს, ეგრეთვე ნაოთხალი და ქსანი განიყოფ(ვ)იან ZA.

პირველთა ჟამთა ლიტრანი უმცირეს იყვნეს, ვიდრე აწინდელი. ვითარცა არს ჩვეულება რომთა, ეგრეთ იყო პირველად ყოველგან, რამეთუ ესრეთ არს პირველთა ლიტრათა წონანი: 4 ქრთილის მარცვალი ერთი კ ე რ ა ტ ი ა, რომელ არს რ ქ ი ს გ უ რ კ ა; 6 კერატი ერთი გ რ ა მ ა ა; 4 გრამა ერთი დ რ ა ჰ კ ა ნ ი ა; 24 გრამა ერთი უ ნ კ ი ა ა; 6 დრაჰკანი ერთი უ ნ კ ი ა ა; 36 დრაჰკანი ნ ა ხ ე ვ ა რ ლ ი ტ რ ა იქნება; 72 დრაჰკანი ერთი ლ ი ტ რ ა ა; ათორმეტი უნკია ერთი ლიტრაა; უნკია არს ორი ს ა ტ ი რ ი; 3 დრაჰკანი ერთი სატირია; ერთი დიდრაქმა ერთი ს ი კ ი ლ ა ა; სატირი და სიკილა სწორეა. 25 ლიტრა ერთი ტ ა ლ ა ნ ტ ი ა, რომელ არს ქ ა ნ ქ ა რ ი. ზოგან ასოცდახუთი ლიტრა ეწერა; ტყუილია. ცხრა ათასი დრაჰკანი ერთი ტ ა ლ ა ნ ტ ი იქნება. ამას მრაცხელნი მ ო დ ა დ უწოდენ. ზ უ ზ ა დიდრაქმა არს; ათი დრამი ერთი უ ნ კ ი ა ა; 20 დანგი ერთი ს ა ტ ი რ ი ა; 20 დანგი ერთი დ ი დ რ ა ქ მ ა ა; ერთი დრაქმა ათსამეტი დ ა ნ გ ი და დანგის მესამედია; მ წ ვ ლ ი ლ ი დანგზე ნაკლებია; ვ ი ო ლ ნ ი დრამის მეექვსედია; ჩ ა გ ი რ დ ა გ ი დრამის მეხუთედია; 4 დანგი ერთი დრამია; ს ი მ ი ს ი დრაკნის ნახევარია; ტ რ ი მ ი ს ი დრაჰკნის მესამედია, ერთი დანგი 13 პ ა შ ტ ა ა; ერთი ს ა ს წ ო რ ი ვეცხლი ერთი ს ა ტ ი რ ი ა; ერთი კ ე ნ ტ ი ნ ა რ ი ასი ლიტრაა; ერთი მ ნ ა ორი ლიტრა და ნახევარია; თხუთმეტი ლიტრა ერთი მ ე ტ რ ო ა; მ ე დ ი მ ნ ო ს ი ს ი კ ი ლ ო ნ ი არს; სიკილონი ს ი კ ი ლ ა ა; ჭედილი ვეცხლი ერთი ს ა ს წ ო რ ი ა; 200 სიკილონი ხუთი მნა იქნებაო, იოსიპოსში2 ეწერა. ახალი ლიტრა აღმოსავალთა აწ რომ არს, იპყარ რიცხვით; 4 ქ რ თ ი ლ ი ს მარცვალი ერთი ყ ი რ ა თ ი არს, რომელ არს კ ე რ ა ტ ი; 3 კერატი ერთი დ ა ნ გ ი ა; 6 დანგი ერთი დ რ ა მ ი ა; დრამნახევარი ერთი მ ი ტ ყ ა ლ ი ა; 33 მიტყალი და ნახევარი ერთი თ უ ხ ტ ი ა, რომელ არს ს ტ ი ლ ი; ხოლო ქალაქით–ქალაქად ლიტრის წონა სადამე 20 თუხტია, სადამე მეტი, სხვაგან ნაკლები. 48 თუხტის წონას თ ი ლ ა ნ ს უჴმობენ. სპარსნი ლიტრის ნაოთხალს ჩ ა რ ი ე ქ ს უწოდენ, რომელ არს სომხურად ნ უ კ ი, ხოლო ქართულად გ ვ ე რ დ ი, გინა ნ ა ო თ ხ ა ლ ი; ხოლო გვერდისა ნაოთხალსა ქ ს ა ნ ი ეწოდება. სადა დიდი ლიტრაა და სადა მცირე ნაოთხალი და ქსანი, ეგრე განიკვეთება, თემ–თემობით არს B. პირველთა ჟამთა ლიტრანი უმცირეს არიან ვიდრე აწინდელი, რამეთუ პირველ(ნ)ი ლიტრა ესრეთ გამოწონე: ოთხი ქ რ თ ი ლ ი ს მარცვალი ერთი კ ე რ ა ტ ი ა (კერატი არს Cb) რომელ არს რ ქ ი ს გ უ რ კ ა; ექვსი კერატი ერთი გ რ ა მ ი ა; ოთხი გრამა ერთი დ რ ა ჰ კ ა ნ ი ა; ოცდაოთხი გრამა ერთი უ ნ კ ი ა ა; 6 დრაჰკანი ერთი უ ნ კ ი ა ა; ოცდათექვსმეტი დრაჰკანი ნ ა ხ ე ვ ა რ ლ ი ტ რ ა იქნება; სამოცდათორმეტი დრაჰკანი ერთი ლ ი ტ რ ა ა; თორმეტი უნკია ერთი ლიტრაა; უ ნ კ ი ა არს ორი ს ა ტ ი რ ი; სამი დრაჰკანი ერთი სატირია; ერთი დიდრაქმა ერთი ს ი კ ი ლ ა ა; სატირი და სიკილა ერთია (სწორეა CbqD); ას ოცდახუთი ლიტრა ერთი ტალანტია, რომელ არს ქანქარი; ცხრა ათასი დრაჰკანი ერთი ტალანტი იქნება, ამას მრაცხელნი მ ო დ ა დ უწოდენ, ბერძენთა ენითა ლ ე პ ტ ო ნ ა დ უწოდენ, რომელ არს მ წ ვ ლ ი ლ ი, ესე იგი არს დ ა ნ გ ი, რომელსა მაცხოვარმა(ნ) ა ს ა რ ა დ უწოდა; ზ უ ზ ა ორი წილი სამი დ რ ა ქ მ ა ა და დ ი დ რ ა ქ მ ა ზუზაა; ათი დრამა ერთი უ ნ კ ი ა (ა); ოცი დანგი ერთი ს ა ტ ი რ ი ა; ოცი დანგი ერთი დ ი დ რ ა ქ მ ა ა; ერთი დრაქმა ცამეტი დანგი და მესამედია; მ წ ვ ლ ი ლ ი დანგზედ ნაკლებია; ს ი მ ი ს ი დრაჰკნის ნახევარია და ტ რ ი მ ი ს ი დრა(ჰ)კნის მესამედი(ა); ერთი სასწორი ვეცხლი ერთი ს ა ტ ი რ ი ა, ერთი კ ე ნ ტ ი ნ ა რ ი ასი ლიტრაა; ერთი მ ნ ა ორ ლიტრა–ნახევარია; ოცდათხუთმეტი ლიტრა ერთი მ ე ტ რ ა ა. იოსიპოსში1 ეწერა: სოლომონ ქმნა სასანთლენი ოქროსაგან შთასხმული, ბერილი, საწონის(თ)ა მქონებელი მნათა ასთა, რომელთა ევრაელნი ვიდრემე კ ი ნ ა ხ ა რ ე ს უწოდენ, ხოლო ელლენებრივისა გარდაცვალებული ენისა მოასწავებს ტ ა ლ ა ნ ტ ს ა. აქ(ა) მნა ტალანტად თქვა და იმავ იოსიპოსში ეწერა: მნა ორ(ი) ლიტრა–ნახევარიაო. სხვას წიგნში ტალანტი ასოცდახუთ ლიტრა (ასოცდახუთ ლიტრად) ეწერა. [+ სომხურს ლექსიკონში ასე ეწერა: ტალანტი საწონისა სახელი არს არა თუ სათვალავთა, რომელ არს ბევრი დ(ა)ე კ ა ნ ი, გინა ხუთას ოცდახუთი ლიტრა(ო). ლიტრითა სამ(ე)ოცდა (ა)თორმეტის მისხლით (მიტყალითაო Cb) დაეკანი (+ არს Cb) დრაჰკანია (დრაჰკანი Cb) C]. რომელი დავიჯერო? დამაღონა. მაგრამ ზ ო დ ი (+ და შ უ შ ა Cb) მძიმეს წონისაც იქ(მ)ნება და სუბუქისაცა. მ ე დ ი მ ნ ო ს (ნ) ი ს ი კ ი ლ ო ნ ი ვიდრემე არს, (+ და Cb) სიკილონი ს ი კ ი ლ ა(ა); ჭედილი ვეცხლი ერთი ს ა ს წ ო რ ი ა; ორასი სიკილონი ხუთი მ ნ ა იქ(მ)ნებაო, იოსიპოსში2 ეწერა ხუთი ჩ ა ქ ი რ დ ა გ ი (ჩაგირდაგი Cb) ერთი დანგია; ოთხი დანგი ერთი დ რ ა მ ი ა. ახალი ჩვენთა ჟამთა (აწინდელი D) (ლიტრა ჩვენთა ჟამთანი Cb) რიცხვით იპყარ: ოთხი ქრთლის მარცვალი ერთი ყ ი რ ა თ ი არს (ყირათია CbD; + რომელ არს ქართულად კ ე რ ა ტ ი C); სამი ყირათი ერთი დ ა ნ გ ი ა; თორმეტი ქრთილის მარცვალი ერთი დ ა ნ გ ი ა; ექვსი დანგი ერთი დ რ ა მ ი ა; სამი დრამი ორი მ ი ტ ყ ა ლ ი ა; ოცდაცამეტი მიტყალი და ნახევარი ერთი თ უ ხ ტ ი ა, რომელ არს ს ტ ი ლ ი, ხოლო ქალაქით(ი)–ქალაქად ლიტრის(ა) წონა რომელთამე ოცი თუხტი აქვსთ, რომელთამე ნაკლები და რომელთამე (სხვათა CqD) მეტი. არამედ რომელთა ორმოცდარვა თუხტი აქვსთ ერთ ლიტრად, იგი არს თ ი ლ ა ნ ი; რვა თუხტი ერთი ო ყ ა ა; თუხტი და (+ თუხტის Cb) მეოთხედი ერთი ქ ს ა ნ ი ა; ერთი ნ უ კ ი რომელსამე ადგილსა ოთხი თუხტი აქვან (თუხტია Cb), რომელსამე ხუთი და სხვაგან ექვსი ადგილითი–ადგილად. ესრეთ სწონენ CD. ლიტრანი პირველთა ჟამთანი უმცირეს არიან ვიდრე აწინდელი, რამეთუ პირველი ლიტრა ესრეთ გამოწონე; ოთხი ქრთილის მარცვალი ერთი კ ე რ ა ტ ი ა. რომელ არს რ ქ ი ს გ უ რ კ ა; ექვსი კერატი ერთი გ რ ა მ ა ა; ოთხი გრამა ერთი დ რ ა ჰ კ ა ნ ი ა; ოცდაოთხი გრამა ერთი უ ნ კ ი ა ა; ექვსი დრაჰკანი ერთი უ ნ კ ი ა ა; ოცდათექვსმეტი დრაჰკანი ნ ა ხ ე ვ ა რ ლ ი ტ რ ა იქნება; სამოცდათორმეტი დრაჰკანი ერთი ლიტრაა; თორმეტი უნკია ერთი ლიტრაა; უსკია არს ორი ს ა ტ ი რ ი; სამი დრაჰკანი ერთი სატირია; ორი დ ი დ რ ა ქ მ ა ერთი ს ი კ ი ლ ა ა; სატირი და სიკილა სწორია; ასოცდახუთი ლიტრა ერთი ტ ა ლ ა ნ ტ ი ა, რომელ არს ქ ა ნ ქ ა რ ი; ცხრაათასი დრაჰკანი ერთი ტალანტი იქნება, ამას მრაცხელნი მ ო დ ა დ უწოდენ, ბერძენთა ენითა ლ ე პ ტ ო ნ ა დ უწოდენ, რომელ არს მ წ ვ ლ ი ლ ი, ესე იგი არს დ ა ნ გ ი, რომელსა მაცხოვარმა ა ს ა რ ა დ უწოდა. ზ უ ზ ა ორი წილი სამი დრაქმა არს და დიდრაქმა ზუზია; ათი დრამა ერთი უნკიაა: ოცი დანგი ერთი ს ა ტ ი რ ი ა; ოცი დანგი ერთი დიდრაქმაა; ერთი დრაქმა ცამეტი დანგი და მესამედია; მწვლილი დანგის ნაკლებია: სიმისი დრაკნის ნახევარია და ტ რ ი მ ი ს ი მესამედი. საღმთო წერილში შესაწირავად ანუ მისაცემად სასწორი ვეცხლი რომ სწერია, ერთი ს ა ს წ ო რ ი ერთი სატირია; ერთი კ ე ნ ტ ი ნ ა რ ი ასი ლიტრაა; ერთი მ ნ ა ორლიტრა–ნახევარია, ასრე ეწერა ყოველი. იოსიპოსში1 ზედათ კერძო ეწერა, მნა ტალანტიაო და ქვემორე ეწერა, ორი ლიტრა და ნახევარიაო. რა ვქნა? შემაწუხა. ახალი ლიტრის რიცხვი: ოთხი ქ რ თ ი ლ ი ს მ ა რ ც ვ ა ლ ი ერთი ყ ი რ ა თ ი ა; სამი ყირათი ერთი დ ა ნ გ ი ა; თორმეტი ქრთილის მარცვალი ერთი დ ა ნ გ ი ა; ექვსი დანგი ერთი დ რ ა მ ი ა; სამი დრამი ორი მ ი ტ ყ ა ლ ი ა; ოცდაცამეტი მიტყალი და ნახევარი ერთი ს ტ ი ლ ი ა, რომელსა ქართულად თ უ ხ ტ ი ჰქვიან. ხოლო ქალაქით–ქალაქად ლიტრა რომელთამე ოცი თუხტი აქვსთ, რომელთამე მეტი და სხვათა ნაკლები განწესებისაებრ. ერთი ო ყ ა რვა თუხტია; ერთი ქ ს ა ნ ი ორ თუხტ–ნახევარია; ერთი ნ უ კ ი ოთხი თუხტია, ზოგან ხუთი თუხტია. ზეით ესრეთ ეწერა: სოლომონ ქმნა სასანთლე ოქროსაგან შთასხმული, ბერილი, საწონისა მქონებელი მნათა ასთა, რომელთა ევრაელნი ვიდრემე კ ი ნ ა ხ ა რ ე ს უწოდიან, ხოლო ელლინებრივისა გარდაცვალებული ენისა მოასწავებს ტალანტსა. სასწორი ოცი დანგია; ერთი უნკია რვა დრამია. ამ ლიტრით ოცდათხუთმეტი ლიტრა ერთი მ ე ტ რ ა არს და 40 მეტრა ერთი მ ო დ ი არს E2.

 

1 შდრ. A-675, 258 v, 6.

1 შდრ. A-675, 258 v, 6.

1 შდრ. A-675, 258 v, 6.

2 იქვე.

2 იქვე.

2 უკანასკნელი აბზაცი კიდეზეა მიწერილი, ეტყობა სხვა დროს.

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9