* - <
[ {
Ֆ
ბა ბბ ბგ ბდ ბე ბზ ბი ბლ ბმ ბნ ბო ბჟ ბრ ბტ ბუ ბღ ბძ ბჭ ბჯ
ბა ბაბ ბაგ ბად ბაე ბავ ბაზ ბაი ბაკ ბალ ბამ ბან ბაო ბაჟ ბარ ბას ბატ ბაქ ბაღ ბაყ ბაც ბაძ ბაწ ბაჭ ბახ ბაჯ ბაჰ ბაჴ

ბადე

L. რეტე B.
Turk. თორ ZAaBCD.
Arm. დამპ Z, დამბ AaBCD.
(7, 12 ოსე) სახელი არს ყოელთა მკედთა თვალედად ნასკულთა. ბ ა დ ე დ ითქმის ქსელი დედაზარდლისა; ბ ა დ ე დ იწოდებიან მანქანებანი ეშმაკთანი წარმწყმედელნი მოღვაწეთანი; იქმან ბ ა დ ე თ ა ნადირისა შესაპყრობელთა, რომელთა ა ს მ ა ნ ა კ ს ა უწოდენ; იქმან ბადეთა აბრეშუმთაგან, კარავთა ოქრომოპეტალებულთა, ქალთა სამშობიეროდ; იქმან ქალნიცა ყოელთა უწმიდესთა თავსაბურავად ანუ ყელს მოსახვევად, ჭრელად ნემსულსა, რომელსა მ ა ქ მ ა ნ ი ეწოდება; ბ ა დ ე არს თევზთა შესაპყრობელი (4, 20 მათე): ს ა თ ხ ე ვ ე ლ ი, ხ ო ლ ი ხ ი, ღ რ ი პ ო ნ ი, ჩ ი ჩ ქ ი ნ უ რ ი, მ ა ს ე, ზ ე ღ მ ა, ხ ა ლ ბ ა დ ე და ეგევითარნი; ბ ა დ ე არს შესაპყრობელი ფრინველთა: ა შ რ ი ა ლ ი, ო ჯ ი ჯ ი, ს ა ს ი რ ე, ჩ ი ტ ბ ა დ ე, ტ რ ე დ ბ ა დ ე; მრავალ-რიგნი არიან Z.

(+ 5, 5 ლუკა Aa) სახელი არს ყოველთა მკედთა თვალედად ნასკუ(ლ)თა. ბ ა დ ე დ ითქმის (ითქმიან Ab) ქსელი დედაზარდლისა; ბ ა დ ე დ იწოდებიან მანქანებანი ეშმაკთა წარმწყმედელი მოღვაწეთა; იქმონენ ბადეთა ნადირთა შესაპყრობელთა, რომელთა ა ს მ ა ნ ა კ ა დ სახელსდებენ; იქმენ ბადეთა აბრეშუმთაგან, კარავთა ოქრო-მოპეტალებულთა ქალთა საშობიეროდ, იქმენ ქალნიცა წვლილთა ყოველთა უწმიდესთა თავსაბურავად ანუ ყელმოსახვევად, ჭრელად ნემსულად, რომელთა მ ა ქ მ ა ნ ი ეწოდების; ბ ა დ ე არს: თევზთა შესაპყრობ, ხ ო ლ ი ხ თ ა, ს ა თ ხ ე ვ ე ლ თ ა, ჩ ი ჩ ქ ი ნ უ რ ს ა, ღ რ ი პ ო ნ ს ა, მ ა ს ე ს ა, ზ ე ღ მ ა ს ა, ხ ა ლ ბ ა დ ე თ ა და ეგევითართა; ბ ა დ ე არს ფრინველთა შესაპყრობელი: ა შ რ ი ა ლ თ ა, ო ჯ ი ჯ თ ა, ჩ ი ტ ბ ა დ ე თ ა, ს ა ს ი რ ე თ ა და ტ რ ე დ ბ ა დ ე თ ა, რომელნი მრავალრიგ არიან A. ესე სახელი არს ყოველთა მკედთა თვალედად გამონასკული, რომელთაცა ძაფთაგან იყოს B. ბ ა დ ე სახელია ყოველთა მკედთა თვალედად გამონასკულთა აბრეშუმთაგან, ყაჭთა, ბანბათა, სელთა, კანაფთა და რომლისაცა ძაფთაგან იყოს; ბ ა დ ე თ ითქმის ქსელიცა დედაზარდლისა შეპყრობისათვის მწერთასა; ბ ა დ ე თ ითქმის ეშმაკთა მანქანებაჲ წარმწყმედელი მოღვაწეთა; იქმონენ ნადირთათვისცა შესაპყრობელთა ბადეთა, გარემოდგმით შეიპყრობენ ყურდგლით ვიდრე ირმამდე, რომელსა ა ს მ ა ნ ა კ ს ა უჴმობენ; იქმენ აბრეშუმთაგან, ბადე-კარავთა ოქრო-ვეცხლითა მოპეტალებულთა დიდებულთა ცოლთა მშობიერეთათვის; იქმენ ქალნიცა წვლილად ქსოვილთა ბადეთა უწმიდეს ყოველთა თავსაბურავთასა, რომელიმე სირმათაცა თავსაბურავად, გინა ყელთა მოსახვევად, ვიეთნი სამოსლადაც ჭრელად ნემსულთა, რომელთა მ ა ქ მ ა ნ ი ეწოდებიან; ხოლო ბ ა დ ე ეწოდების თევზთა ბადეთა და ფრინველთასა; ხოლო განიყოფებიან ბადენიცა: ბადე წვლილ-თვალი და ტომარის გვანებული, ბოლოკუნჭულოსანი ხ ო ლ ი ხ ი არს: ხოლო მომძიული და საღონიანი და შორით სასროლი-ს ა თ ხ ე ვ ე ლ ი ; გრძლად ქსოვილი და სამ წყრთა სიმაღლე, საღონიანი, მომძიული დ ი დ-ბ ა დ ე არს, ნავტიკთათვის იყოს ანუ სხვა სათრეველად; სხვასა გრძელთა ვიდრე ორასთა, გინა ასთა მჴართა სივრცით, ზომიერსა. უსაღონოესა, ქვე მძიოსანსა და ზე ფელოსიანსა უწოდენ ს ა შ რ ო ხ ს ა, ცალ-წვერსა და ქვე კენჭებ-ბმულსა- მ ა ს ე ს; ხოლო საშრობისა უმოკლესსა და უფროსად განიერსა – ჩ ი ჩ ქ ი ნ უ რ ს ა; სხვა არს ღ რ ი პ ო ნ ი და სხვა ზ ე ღ მ ა, გინა ხ ა ლ ბ ა დ ე და მრავალნი სხვანი ბ ა დ ე ტ ა რ ნ ი და სახოპელნი და სხვანი ეგევითარნი. ხოლო ფრინველთა ბადენიცა: ა შ რ ი ა ლ ი და ო ჯ ი ჯ ი, ჩ ი ტ ბ ა დ ე და ს ა ს ი რ ე, ტ რ ე დ ბ ა დ ე და სხვანი მრავალნი. იგინიცა სიგრძეობისთვის არა დავსწერე Cab. განუმარტავია CqD.

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9