გაზეთი:   ეკალი (იხ."ცისარტყელა" 1908 წ. N6)
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1907
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: პლატონ გაჩეჩილაძე
რედაქტორები: პლატონ გაჩეჩილაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-41 1908
K-2-35 1908
K-3-35 1908
K-09-35 1908
P 1908
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`ekali~. 1908. yoveldRiuri sapolitiko da saliteraturo gazeTi. Tbilisi. red.-gam. platon gaCeCilaZe. (stamba `sorapani~).

soc.-dem. mimarTulebis organo; icemoda gazeTebis `xomli~-sa (1908) da `naperwkali~-s (1908) nacvlad; gamovida:

1908 w. #1 (23/VIII) _ #32 (9/IX) ...? TiT. 4 gv.

`daiketa general-gubernatosi gankargulebiT~ (ix. `amirani~. 1908 w. 21 oqtombris #187, qronika). `ekalis~ Semdeg gamodioda gaz. `imedi~ (1908), Semdeg `ali~ 1908.

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1908წ. - P10/1908

 

წინა გვერდი