გაზეთი:   ზარია ვოსტოკა (გამსვლ.რედ.)
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1941
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-260 1941
K-1-571 1941
P 1945
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1945წ. - P111/1945

წინა გვერდი