გაზეთი:   ივერია
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1886
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
FS 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1897 1898 1900 1901
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`iveria~. 1886_1906. sapolitiko da saliteraturo yoveldRiuri gazeTi. [Jurnal `iveriis~ 1877_1885 gagrZeleba]. tfilisi. redaqtorebi: ilia WavWavaZe (1886-1901 4/XII); aleqsandre sarajiSvili (1901 5/XII _ 1903 20/VII); grigol yifSiZe (1903 20/VII _ 1905); filipe gogiCaiSvili (1905_1906). gamomcemelni: ilia WavWavaZe (1886-1902); al. sarajiSvili (1902-1905); pavle TumaniSvili (1905-1906). (stamba 1886 w. e. xelaZisa, g. meliqiSvilisa, `Кавказское Обозрение~-si (Н.Френкель); 1888 w. _ mixelsonisa; 24/IV-dan ??-isa, 25/V _ g. mesxisa; 1890 w. 25/V _ 1891 16/V g. SaraZisa; 1891 16/V_5/VIII eq. xelaZisa; 5/VIII _ 16/XII _ Carkvianisa; 16/XII _ 1900 7/III _ e. xelaZisa; 1900 7/III _ 5/VIII _ a. xudaverdovisa; 1900 5/VIII _ 1903 15/VIII stamba `gutenbergi~; 1903 15/VIII _ 1905 14/I e/. xelaZisa; 1905 14/I _ `Sroma~.

sul gamovida:

1886 w. #1 _ #282

1887 w. #1 _ #275

1888 w. #1 _ #279

1889 w. #1 _ #279

1890 w. #1 _ #277

1891 w. #1 _ #277

1892 w. #1 _ #278

1893 w. #1 _ #283

1894 w. #1 _ #277

1895 w. #1 _ #283

1896 w. #1 _ #103 (17/V)

1897 w. #1 _ #271

1898 w. #1 _ #280

1899 w. #1 _ #282

1900 w. #1 _ #284

1901 w. #1 _ #283

1902 w. #1 _ #280

1903 w. #1 _ #280

1904 w. #1 _ #299

1905 w. #1 _ #224

1906 w. #1 _ #26 (27/VIII)

TiT. 4 gv.

gazeTma `iveriam~ 1905 wels gamosca samxatvro-saliteraturo  damateba `iveriis biblioTekis~ saxelwodebiT: premia #1, 168 gv. 80; premia #2, 142 gv. premia #3, 243 gv.; pr. #4, gv. 188; pr. #5, 236 gv.; pr. #6, 202 gv.; pr. #7, gv. 230; pr. #8_9, 231 gv. da pr. #10_11, gv. 183. (Sinaarsi am `premiebisa~ ix. `qarTul wignSi~, bibliografia 1629_1920. saq. wignis palatis gamocema. Tbilisi, 1941 w.).

gazeTi `iveria~ (1886_1906) da Jurnali `iveria~ (1877_1885) erTad aris bibliografirebuli, ix. `qarTuli bibliografia~ (Петроградь, 1916 г.). oRond am bibliografiaSi aRnusxulia mxolod saqarTvelos mcodneobis Sinaarsis statiebi da masalebi (enaTmecniereba, eTnografia, geografia, arqeologia, istoria, xalxuri sityviereba da Zveli mwerloba).

`qarTul Jurnalebisa da krebulebis analitikuri bibliografiis~ me-II nakveTSi bibliografirebulia mxolod `iveria~ _ Jurnali (1877_1885); samagierod am bibliografiaSi `iveria~ _ Jurnalis masala mTlianad aris aRnusxuli.

 

literatura:

1.        kariWaSvili, d. qarTul period. gamocemebis bibliograf. mimoxilva (Jurn. `wignis megobari~, 1925 w. #1_2, gv. 107-110).

2.       maxaraZe, f. Txzulebani, t. IV, gv. 88. SeniSvna, `iveria~, t. V, SeniSvnebi.

3.       lasxiSvili, g. memuarebi. gv. 83_89, 101_108.

4.       ingoroyva, p. `iveriis~ yovelTviuri mimomxilveli, 1879_1885 (ix. il. WavWavaZis TxzulebaTa sruli krebuli. t. VII, gv. 321_395).

SeniSvna: literatura `iveriis~ Sesaxeb yvelaze vrclad moyvanilia iliasadmi  miZRvnil bibliografiul SromaSi: `ilias bibliografia~. 1861_1907. Sedgenili T. nakaSiZis da n. korZaias mier (ix. saiubileo krebuli ilia WavWavaZe (1837_1937). stalinis saxelob. Tbil. universitetis gamocema, 1939 w. gv. 409_419).

 

შენიშვნა:  FS  ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1886წ. -FS/5304 ;  1887წ. - FS5305;  1888წ. - FS5306;  1889წ. - FS5307;  1890წ. - FS/5308;  1891წ. - FS/5309;  1892წ. - FS/5310;  1893წ. - FS/5311;  1894წ. - FS/5312;  1895წ. - FS/5313;  1897წ. - FS/5315;  1898წ. - FS/5316;  1900წ. - FS/5318;  1901წ. - FS/5319

წინა გვერდი